Episodi (6)

Sunneti në gjuhën e Pejgamberit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - (2/4)

 

1-  Nga Ebu Mes’udel-Ensarijtransmetohet se: “I Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – ka thënë:

«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ... »

«E udhëheq një popull, ai që lexon(di) më shumë Kur’an, e nëse në leximin (memorizimin) e tyre ata janë të njëjtë, atëherë më i dituri prej tyre në Sunnet, e nëse janë në Sunnet të njëjtë, atëherë më i pari në hixhret…»(1).

Ka thënëdijetari i madh Shebijr el-Uthmanij: “Nëse në një popull ka burra që janë të përafërt në dije dhe fe, dhe konkurentë në pikpamjen e të mirës, në mënyrë të tillë që imamlliku (prijësia) të mos kthehen nëpalë me ngatërresadhe konflikte, kërkohet që të kryhen ekspertimet, e të veprohetnë mënyrënsiç e ka përcaktuar hadithi, duke i dhënë përparësi atij që është më lexuesi i Librit të Allahut. Dhe se qëllimi me lexim këtu, është të lexuarit e tij duke ia kuptuar domethëniet dhe dispozitat e tij, ashtu siç ka qenë tradita e sahabëve dhe e të tjerëve përveç tyre prej Selefëve –Allahu qoftë i kënaqur prej tyre -.Ku lexuesit e tyre,ishin dijetarët e tyre, dhe se ata janë përmendur me emërtimin“lexuesit”si në ngjarjen e pusit Mauneh, dhe luftën e Jemames. Por të lexuarit e Librit me tërë kuptimet dhe dispozitat e tij është vështirë të mund të arrihet, përveçse nëpërmjet dijes që është transmetuar nga i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -dhe të njohurit e sunneteve të tij, pasi ai- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -, është sqaruesi i asaj që i është zbrituratij nga Libri. Ashtu siç edhe dija rreth Sunnetit nuk plotësohet, përveçse me njohjen e Kur’anit, nga ana e marrësit të tij. Dhe se dija mbi Librin dhe njohja e Sunnetit kanë qenë të pandashme, përveçsetek ata që ecnin në rrugën e dijes: ku prej tyre kishte disambi të cilëtdominonte Kur’ani, dhe se atapunonin me të me një punë të shkëlqyer, si Abdullah ibn Abasi apo Ubej bin Ke’ab nga sahabët–Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –. E kishteprej tyre disa të tjerë mbi të cilët ka dominuar ngjyra e hadithit, ku preokupimi më i madh për ta ishte angazhimi dhe kujdesi i tyre në njohjen e suneteve, saktësimin e transmetimeve, dhe të kuptuarit e tyre, aq sa hadithi u kthye në profesionin e tyre, të tillë si Ebu Hurejra dhe Ibn Umeri–Allahu qoftë i kënaqur prej tyre -. Kështuqënë qoftë se do ishin në forcë, të njëjtë si këta dy burra, atëherë i jepet përparësi atij mbi të cilin ka dominuar dija rreth Librit. I jepet përparësi Librit mbi të gjitha provat, duke i dhënë përparësi vepruesit me të mbi atë që vepron me diçka ndryshe, si vlerësim ndaj rëndësisë së Librit të Allahut, dhe si nxitje të përfitimit të dijeve të tij, pasi Allahu me të i ngre disa popuj dhe me të i lë(të poshtëruar) disa të tjerë. E nëse do të ishin edhe në njohjen e Librit të barabartë, atëherë shikohet se tek kush prej tyre dominon dija rreth Sunnetit. E nëse do ishin edhe në këtë të barabartë, atëherë shikohet se kush prej tyre është më i hershëm në hixhret…”(2).

2-  Nga "Ibn Abasi" - Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –transmetohet se ka thënë:

 “I Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –iu drejtuar popullin në Haxhin e Lamtumirës, dhe tha:

«إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا : كتاب الله وسنة نبيه»

«Djalli e ka humbur shpresën se do të adhurohet në tokën tuaj, por është i kënaqur që të ndiqet në gjëra të tjera përveç kësaj, prej veprave tuaja që ju i konsideroni të parëndësishme. Kini kujdes! Unë u kam lënë mes jush diçka, që nëse kapeni për të nuk do të humbisni kurrë: Librin e Allahut dhe Sunetin e Pejgamberit të Tij.»(3).

3- Nga Uruah transmetohet se ka thënë: “E pyeta Aishen- Allahu qoftë i kënaqur prej saj – dhe i thashë: - Çfarë mendoni rreth fjalëve tëAllahut të Lartësuar:

} إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما {[ البقرة :158]

{Vërtetë që Safa dhe Merva(dy kodrat në Meke) janë nga ritet e Allahut, prandaj kush e kryen haxhin nëQabeapo bën Umre, nuk do të ketë gjynah për të nësesillet ndërmjet tyre}[el-Bekare: 158]. –(Se unë) Betohem në Allahun se nuk ka ndokush gjynah që të mos sillet ndërmjet Safa-së dhe Merva-s. Më tha:“Mjerë për ty, nëatë që the o biri i motrës time! Nëse do të kishte qenë ashtu siç ti ia bëre interpretimin, do kishte qenë:“nuk do të ketë gjynah për të nësenuksillet ndërmjet tyre”, por ky ajet u zbrit për Ensarët...dhe se e bëri sunneti Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet tyre, prandaj nuk lejohet për dikë që t’a lërë të sjellurit mes tyre.”(4).

Thotë "Ibn Haxheri", duke komentuar fjalët e Aishes: “…e bëri sunnet i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet Safa-së dhe Merva-s”: Kujdes! Thënia e Aishes:“…e bëri sunnet i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet Safa-së dhe Merva-s”dmth: e bëri farz (obligim) me sunnet, dhe se nuk është për qëllimme të pezullimin e obligueshmërisë së tij – dmth pezullimin e të qenurit farz të këtij adhurimi legjitim –dhe se këtë e mbështet fjala e saj gjendur në Sahihun e Muslimit:“Mos e paça jetën, nuk ia ka plotësuar Allahu Haxhin e as Umren ndonjërit prej jush, nëse nuk sillet mes tyre

(Safa-së e Merva-s)(5).

4-  Nga Ebu Seid el’Hudrijtransmetohet:“Dy persona dolën në udhëtim, dhe i zuri koha e namazit, e atyre nuk u gjendej ujë kështu që të dy morën tejemum (pastrim) me dhétë pastër e të mirë dhe u falën. Pastaj e gjetën ujin në kohë. Njëri prej tyre e përsëriti namazin dhe abdesin, ndërsa tjetri nuk e përsëriti. Pasi erdhën tek i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - itreguan atij për këtë, dhe ai i tha atij që nuk e përsëriti:

«أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»-«Ia qëllove Sunnetit, e të ka shpërblyer namazi yt»
dhe i tha atij që kishte marrë abdest dhe ishte falur përsëri:«لك الأجر مرتين»-«për ty ka shpërblim dy herë»(6).

Dhe ka thënë poseduesi i (librit) “el’Merkah”: « Ia qëllove Sunnetit » dmth: …rrugës legjitime e ardhur në Sunnet, që don të thotë se je përputhur me gjykimin legjitim, dhe se kjo “e qëlluar” ishteme përpjekjen e tij, dhe gabimin ialapërpjekses së tjetrit”(7).

5-  Nga "Xhabiri" - Allahu qoftë i kënaqur me të –transmetohet se i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – e ka ulur në një vit moshën edevesë dhe lopës (për kurban)nga shtatë (8).

6-  Nga "Ibn Abasi" - Allahu qoftë i kënaqur prej tyre – transmetohet se  ka thënë: “Nuk ka lënë i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – asnjë Sunnet e që të mos e kem ditur atë, përveç tre gjërave:

a) - Nuk e di nëse lexonte (me zë)(namazin e) drekë(s) dhe ikindi(së) apo jo?!

b)- Dhe nuk e di se si e lexonte Fjalën e Allahut të Lartësuar:{ وقد بلغت من الكبر عتيا}-{Dhe se unë kam mbërritur në një pleqëri të shtyrë}apo{عسيا}-{të theksuar}?!

c) - Thotë Husejn ibn Abdu-Rrahman, transmetuesi nga Ibn Abbasi: “…dhe e harrova të tretën(9).

7-  Nga "Ebu Hurejra" - Allahu qoftë i kënaqur me të – në historinë e idhujtarëve në vrasjene Sahabit të ndershëm Hubejb bin Adijel’Ensarijnë rezistencë, Ebu Hurejra jep mendimin e vet:“Dhe se Hubejbi ishte (i pari) që bëri sunnet (traditë, faljen e) dy rekate(ve)për çdo musliman që vritet në rezistencë.”(10).

E në një transmetim të dytë: “Dhe se Hubejbi ishte (i pari) që bëri sunnet(traditë) për çdo musliman që vritet në rezistencë: namazin (dy rekate).”(11).

E në një transmetim të tretë: “…dhe se ishte ipari që e bëri Sunnet(traditë)dy rekate para vrasjes së tij.”(12).

Ka thënë dijetari i madh el’Kastalanij në lidhje me transmetimin e parë: “Është bërë sunnet vepra e Hubejbit, sepse ai e bëri këtë në përputhje me jetën e ligjthënësit- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – i cili e preferoi këtë”(13).

Dhe tha në lidhje me transmetimin e dytë:“Kjo u kthye në Sunnet, pasi ai - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - e bëri në jetën e tij,dhe e preferoi dhe e miratoi këtë” (14).

Dhe gjithashtu ka thënë në lidhje me transmetimin e tretë:“Fjala e tij mori forma“i pari që e bëri Sunnet” pasi me Sunnet nënkuptohen thëniet e të Dërguarit të Allahut- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -, veprimet e tij, dhe situatat e tij, dhe unë përgjigjem se ato të dyja i ka bërë në jetën e tij - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - dhe i preferoi ato.”(15) 

Është e qartë nga hadithi i mëparshëm i Ebu Hurejres, dhe në historinë e vrasjes së Hubejbit, se fjala “Sunnet”, dhe fjala “Sunne”nënkuptojnë: vepra e legjitimuar që ndiqet në feja.Prandaj nuk është e saktë për një studiues të fik’hut (jurisprudencës Islame) të argumentohet rreth të qenurit sunnet i dy rekateve të namazit para ekzekutimit, me pretekstin se hadithi ka ardhur me shprehjen “Sunne” (e jo “Sunnet”) duke e konsideruar kështu atë namaz të preferuar, pasi gjykimi i të qenurit Sunnet i faljes së dy rekateve këtu është përfituar nga një argument tjetër jashta shprehjes “Sunne” pa asnjë dilemë, e që është pohimi që ia bëri i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –veprës së tij.

E njëjta gjë thuhet edhe në tefsirin (interpretimin) e hadithit nga Xhabiri- Allahu qoftë i kënaqur me të –me nr. (12).

Ndërsa sa i përket hadithit nga Ibn Abbasi- Allahu qoftë i kënaqur me të - me nr. (13) Ai e ka deklaruar qartë se kuptimi i fjalës “Sunne” - apo “Sunnet”- përfshinë: legjislacionet e ndryshme të dispozitave, prej farzit, vaxhibit,Sunnetit, vullnetares, të lejueshmes, dhe madje futnë stilin e tij të veçantë dijen e Ibn Abbasit - Allahu qoftë i kënaqur me të –  duke përfshirë në të gjithashtu edhe ndalesat, prej të cilave na ka ndaluar i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –në lidhje me dispozitat e ndryshme.(16)

Kështu që ky kuptim i Sunnetit është bërë i qartë dhe i njohur për këdo që ka hyrë në Islam në lidhje vetë jetën e Pejgamberit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -.

 

 _______________________________________

(1) . - Transmetuar nga Muslimi, Libri i namazit, kapitulli:“Më meritori për imamllik”me nr.(1532).

(2) .“Fet’hul-Melhem”(4/20) botuar në: “Darul-Kalem”.

(3) .Transmetoi Hakimi në “el’Mustedrak” (1/93) dhe ka thënë: Me zinxhirë të Saktë, dhe u pajtua me të Dhehebij.

(4) .Transmeton Buhariu, Libri i Haxhit, kapitulli: “Obligimi i Safa-së dhe Merva-s dhe bërja një  nga ritet e Allahut” me nr. (1643), dhe Muslimi, Libri i Haxhit, kapitulli:“Sqarimise Sa’ji (të ecurit) ndërmjet Safa-së dhe Merva-sështë shtyllë pa të cilën nuk pranohet Haxhi përveçse me të” me nr.(3079).

(5) .“Fet’hul-Bari” 3/501.

(6) .Transmeton Ebu Daudi, Librit Pastërtia, kapitulli: “Marrësi i tejmumit, gjen ujë në kohë, pasi është falur” me nr. (338).

(7) .“Mera’atul-Mefatih”(1/350).

(8) .Transmetuar nga Ahmedi në Musned (3/335) me Sened (zinxhir) Hasen(të mirë).

(9) .Transmetuar nga Ahmedi në Musned (1/257) me Sened (zinxhir) Sahih (të saktë).

(10) .Transmeton Buhariu në Librin Xhihadi dhe historitë, kapitulli: “A lejohet të kërkojë njeriu skllavërimin, e kush nuk e kërkon skllavërimin, e kush fal dy rekate përpara vrasjes” me nr.(3045)

(11) .Sahihui Buhariut, Libri i ekspeditave, kapitulli: “(ndiq kapitullin: “Vlera e dëshmorëve të Bedrit”)”me nr.(3989).

(12) .Sahihu i Buhariut, Libri i ekspeditave, kapitulli: “Ekspedita  e Raxhi’a-s,Ra’al-it, dhe Dhekwan-it ...” me nr.(4086).

(13) .“Irshad es-Sarij”(5/165).

(14) .“Irshad es-Sarij” (5/261).

(15).“Irshad es-Sarij” (6/314).

 

(16) .“Es-Sunnetu-Nebewijeh ue Bejan Medluliha-Sher’ij” (faq.17).

Comments  

#913 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesElvira 2023-03-17 07:41
affiliate program reviews
affiliate marketing programs for beginners
best natural supplements to promote as an affiliate
remote work productivity

Feel free to visit my web site :: affiliate programs for natural supplements: https://hyperv.shop/forums/users/lyda741668494/
Quote
#912 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesDoretha 2023-03-13 07:10
Good day! Would you mind if I share your blog with my zynga
group? There's a lot of folks that I think would really
enjoy your content. Please let me know. Cheers

Feel free to surf to my web page: 5 tips to increase engagement
and conversions on your website: https://aiinsides.blogspot.com/2023/03/5-tips-to-increase-engagement-and.html
Quote
#911 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesEzra 2023-03-12 05:05
It's appropriate time to make a few plans for the
longer term and it is time to be happy. I have learn this put up and if I
could I wish to suggest you some fascinating issues or advice.
Maybe you could write subsequent articles regarding this article.
I want to read even more issues about it!

my blog post: Macy's coupon code for online shopping: https://theexactproblemtoit.blogspot.com/2023/03/how-to-save-big-with-macys-coupon-codes.html
Quote
#910 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesLilliana 2023-03-11 10:50
Whats up very cool site!! Man .. Beautiful .. Superb ..
I will bookmark your blog and take the feeds also?
I am glad to search out so many helpful info here within the put up, we need
develop extra strategies in this regard, thanks for
sharing. . . . . .

Visit my web site: propecia vs finasteride side effects: https://consuelovita.it/propecia-vs-finasteride-a-comprehensive-price-comparison-guide
Quote
#909 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesKim 2023-03-10 05:16
My brother suggested I might like this web site. He was totally right.
This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had
spent for this info! Thanks!

my web-site ... Best
hair loss treatment medications for men: https://consuelovita.it/hair-loss-treatment-medications-review-a-guide-to-buying-online
Quote
#908 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesJorja 2023-03-09 05:42
I just couldn't leave your website prior to suggesting that I extremely loved the usual info an individual provide in your
guests? Is going to be again regularly to inspect new posts

Feel free to visit my website ... Importance of foot care for
diabetics: https://healthyhabits-daily.blogspot.com/2023/03/the-importance-of-foot-care-for.html
Quote
#907 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesEdwin 2023-03-08 19:16
Howdy are using Wordpress for your blog platform? I'm new
to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you require any html coding
expertise to make your own blog? Any help would be really
appreciated!

Here is my web site - building a successful
online business: https://aiinsides.blogspot.com/2023/03/how-to-build-successful-online-business.html
Quote
#906 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesLucia 2023-03-06 10:10
I've been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts on this sort of
space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site.
Studying this info So i am happy to express that I've a very good uncanny feeling I came upon exactly what I needed.

I such a lot indisputably will make certain to do not overlook
this web site and provides it a glance on a continuing basis.


Look into my web site: hair loss treatment: https://healthylive-life.blogspot.com/2023/02/hair-loss-treatment-comparing.html
Quote
#905 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesSharyl 2023-03-06 01:27
Spot on with this write-up, I honestly believe
this site needs far more attention. I'll probably be back again to see more, thanks for the information!

My web page; rupiahqq: https://asher3r41hlq3.ourcodeblog.com/profile
Quote
#904 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesKam 2023-03-05 04:10
Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed!

Extremely useful information specially the last part :
) I care for such information much. I was seeking this certain info for a very long time.
Thank you and good luck.

Review my homepage; scalp massages: https://consuelovita.it/the-benefits-of-scalp-massages-for-hair-growth
Quote
#903 coursework plannerInessasrMa 2023-01-21 21:51
coursework history
[url="https://brainycoursework.com"]coursework on a resume
coursework website
Quote
#902 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesSaul 2022-12-07 19:35
Hi there! I know this is kind of off-topic however I had to ask.
Does building a well-established blog like yours require a massive amount work?
I am brand new to running a blog but I do write in my diary daily.
I'd like to start a blog so I can easily share my personal experience and views online.
Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for brand
new aspiring blog owners. Appreciate it!

My website ... sga508: https://tristan5c95tyi0.blogtov.com/profile
Quote
#901 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesJeremy 2022-11-29 06:14
Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
I'll make sure to bookmark it and return to read more of
your useful information. Thanks for the post. I will certainly comeback.


Here is my website :: rupiahqq pkv: https://ayden1j29flq9.liberty-blog.com/profile
Quote
#900 best essay editing servicePennysrMa 2022-11-28 02:52
essay write service
[url="https://buytopessays.com"]online essay writing service review
write my essay for cheap
Quote
#899 pay someone to write my essayChelsaesrMa 2022-11-26 17:25
best essay writing service website
[url="https://buy-eessay-online.com"]best custom essay site
what is the best custom essay writing service
Quote
#898 my essay writerNanicesrMa 2022-11-25 07:04
magic essay writer
[url="https://buyacademicessay.com"]writing essays services
buy an essay
Quote
#897 the help essay questionsCharitasrMa 2022-11-24 00:48
best websites for essays
[url="https://bestsessays.org"]admission essay help
essay writer funny
Quote
#896 buy essay paperAshlensrMa 2022-11-22 15:06
high school essay help
[url="https://bestessaysden.com"]essays custom
best article writing service
Quote
#895 essay service cheapMerolasrMa 2022-11-21 07:25
essay help college
[url="https://bestessayreviews.net"]essay writting services
essay revision service
Quote
#894 service to others essayMartysrMa 2022-11-20 00:16
essay writing service scams
[url="https://besteasyessays.org"]best essay writing company
write my essay org
Quote
#893 help with writing essaysDorolisasrMa 2022-11-18 17:18
essay assignment help
[url="https://bestcampusessays.com"]premium essay writing service
help me essays
Quote
#892 essay writing websiteMarrissrMa 2022-11-15 21:17
buy college essays
[url="https://au-bestessays.org"]custom essays service
college application essay writers
Quote
#891 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesLidia 2022-11-10 15:38
whoah this weblog is excellent i like reading your posts.
Keep up the good work! You understand, a lot of individuals
are hunting around for this information, you can help them greatly.


my web page :: slot online rtp live: http://www.geocraft.xyz/index.php/Proses_Mewajibkan_Posisi_Slot_Daring_Terbaik
Quote
#890 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesKristopher 2022-10-29 18:45
Thanks for sharing such a pleasant idea, post is good, thats why
i have read it completely

Also visit my webpage - خودارضایی دختران: https://public.sitejot.com/neckcrab86.html
Quote
#889 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesMason 2022-10-24 10:07
What's up Dear, are you genuinely visiting this web page daily, if so after that you will definitely obtain nice know-how.


Feel free to surf to my blog post :: rupiahqq: https://situspkvgacorterpercaya.wordpress.com/
Quote
#888 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesAdrienne 2022-10-16 15:49
Thanks for finally talking about >Episodi (6) - Sunnah Network
and Sciences
Quote
#887 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesElida 2022-10-15 14:12
I've been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting
article like yours. It's pretty worth enough for
me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a
lot more useful than ever before.

Check out my web-site :: afb gaming slot: https://cameron3t62msx6.vigilwiki.com/user
Quote
#886 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesAnnmarie 2022-10-08 21:36
whoah this blog is wonderful i love studying your articles.

Stay up the great work! You realize, many persons
are looking round for this information, you can aid them greatly.


Here is my page rupiahqq: https://Gavin3t52kqv5.wikiadvocate.com/user
Quote
#885 online dating plus 50JoetesrMa 2022-09-19 05:50
dating for singles
[url="https://zonlinedating.com"]free date
dating usa
Quote
#884 meet men onlineEachellesrMa 2022-09-18 06:23
dating sites without email
[url="https://wowdatingsites.com"]vip dating now
tinder dating site
Quote
#883 best dating website in usaMaisiesrMa 2022-09-17 05:49
lightdatings life
[url="https://virtual-online-dating-service.com"]d eting
online singles dating sites
Quote
#882 game online womanMavissrMa 2022-09-15 03:27
dating services contact australia
[url="https://online-internet-dating.net"]free dating date
internet dating site
Quote
#881 gay guy chat rooms no registrationMindysrMa 2022-09-12 02:31
gay cruising chat
[url="https://newgaychat.com"]gay page chat roulette
what does the diamond emoji mean in gay chat
Quote
#880 aol chat room gayAdoreesrMa 2022-09-11 09:52
free gay phone chat lines
[url="https://gayphillychat.com"]gay bear chat and personals
easy gay chat
Quote
#879 gay chat roomsMarilinsrMa 2022-09-10 14:29
free gay boy video chat
[url="https://gaymusclechatrooms.com"]black gay men phone chat
mens gay chat
Quote
#878 freee gay chatTallousrMa 2022-09-09 18:19
x4 gay video chat
[url="https://gaymanchatrooms.com"]gay video chat for windows 8
free one on one gay sex chat on camera for masterbation
Quote
#877 gay chat roulettyeLoreensrMa 2022-09-08 01:40
kinky gay first time chat rooms phx only
[url="https://gayinteracialchat.com"]pnp zoom gay chat rooms
gay teen boy veido chat
Quote
#876 free nude gay video chatRobenasrMa 2022-09-07 02:10
popular gay chat site
[url="https://gaychatspots.com"]gay masturbation live chat
gay sex slave chat room
Quote
#875 gay phone chat line phone numbersStephinesrMa 2022-09-04 11:16
gay chat boys
[url="https://gaychatnorules.com"]good chat to meet gay bimarried
gay chat toms river nj
Quote
#874 gay bi male text chatEmaleesrMa 2022-09-03 16:03
free asian gay chat lines
[url="https://gaychatcams.net"]black gay men phone chat
free seattle wa gay and bi mens chat sites
Quote
#873 in gay chat what is an otter?DeeynsrMa 2022-09-02 20:42
gay black chat lines
[url="https://free-gay-sex-chat.com"]paginas gay de chat
chat en vivo gay
Quote
#872 absolutely free dating sitesLettisrMa 2022-09-02 12:02
dating sims free online japanese adult
[url="https://onlinedatingservicesecrets.com"]farm ersonly
international dating
Quote
#871 gay video chat freeGenniesrMa 2022-09-02 00:32
gay chat las vegas
[url="https://chatcongays.com"]chat with a gay stranger
geek gay chat
Quote
#870 online casino bonusesAmatasrMa 2022-08-31 07:52
free no deposit bonus
[url="https://online2casino.com"]no deposit casinos
sign up bonus no deposit
Quote
#869 dating free siteKarrysrMa 2022-08-30 23:45
free adult personals
[url="https://onlinedatingbabes.com"]dating apps
dating free sites
Quote
#868 best online casino usCasandrasrMa 2022-08-30 11:51
what is the best online casino for real money
[url="https://casinosonlinex.com"]no deposit casino online
online casino welcome bonus
Quote
#867 lightdatings lifeEmaliasrMa 2022-08-30 01:45
local online dating
[url="https://lavaonlinedating.com"]dating best sites
plentyoffish login
Quote
#866 dating gayKyrstinsrMa 2022-08-29 15:44
russia gay dating profiles
[url="https://gay-singles-dating.com"]new dating gay sites
which senoir gay dating app has most members lakeland fl
Quote
#865 chinese datingChelsaesrMa 2022-08-29 03:24
site of dating
[url="https://freephotodating.com"]free meeting online
pof (dating website)
Quote
#864 sugar daddy gay dating appJeraleesrMa 2022-08-28 20:21
busted for using someone's photo in a gay dating website
[url="https://gayedating.com"]macrosonic dating sim gay
hiv negative dating an hiv positive gay man
Quote
#863 dating online chat and meetDavinasrMa 2022-08-28 05:10
online free dating site
[url="https://freeadultdatingpasses.com"]mature dating sites free no credit card fees
internet dating sites
Quote
#862 gay dating adviceGladisrMa 2022-08-28 01:10
gay dating apps military man imposter
[url="https://datinggayservices.com"]macrosonic dating sim gay
gay dating argentina
Quote
#861 absolutely free local dating siteKaitlynnsrMa 2022-08-27 07:35
dating service hotmail south africa
[url="https://datingpersonalsonline.com"]village ladies totally free
online dating sites best
Quote
#860 date sites free for menBerthesrMa 2022-08-26 10:20
dating sites free for men
[url="https://adult-singles-online-dating.com"]int ernet dating sites
good dating site
Quote
#859 free womenJoannsrMa 2022-08-25 12:53
online-dating-ukraine
[url="https://adult-classifieds-online-dating.com" ]personals women
single seniors dating sites
Quote
#858 good gay chub datingKyrstinsrMa 2022-08-25 09:02
gay christian dating app
[url="https://gay-singles-dating.com"]gay dating show youtube
gay dating simulator
Quote
#857 no more craigslist where to go for gay datingJeraleesrMa 2022-08-24 12:34
gay true dating site
[url="https://gayedating.com"]how much is membership for gay dating sites
dating guys wen 18 gay
Quote
#856 gay tommy defendi the dating gameGladisrMa 2022-08-23 18:07
hiv negative dating an hiv positive gay man
[url="https://datinggayservices.com"]gay catholic dating
gay true dating site
Quote
#855 best no deposit bonus online casinoGwenoresrMa 2022-08-16 18:52
mobile casino sites
[url="https://vrgamescasino.com"]free sign up bonus online casino
best mobile casinos
Quote
#854 best us online casinoFifinesrMa 2022-08-15 20:05
casino no deposit bonus
[url="https://trust-online-casino.com"]free bonus slots
online real money casino
Quote
#853 free vpn canadaSheelaghsrMa 2022-08-15 12:59
how to buy vpn anonymously
[url="https://superfreevpn.net"]free phone vpn
free vpn into china
Quote

Add comment

Security code
Refresh