Episodi (6)

Sunneti në gjuhën e Pejgamberit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - (2/4)

 

1-  Nga Ebu Mes’udel-Ensarijtransmetohet se: “I Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – ka thënë:

«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ... »

«E udhëheq një popull, ai që lexon(di) më shumë Kur’an, e nëse në leximin (memorizimin) e tyre ata janë të njëjtë, atëherë më i dituri prej tyre në Sunnet, e nëse janë në Sunnet të njëjtë, atëherë më i pari në hixhret…»(1).

Ka thënëdijetari i madh Shebijr el-Uthmanij: “Nëse në një popull ka burra që janë të përafërt në dije dhe fe, dhe konkurentë në pikpamjen e të mirës, në mënyrë të tillë që imamlliku (prijësia) të mos kthehen nëpalë me ngatërresadhe konflikte, kërkohet që të kryhen ekspertimet, e të veprohetnë mënyrënsiç e ka përcaktuar hadithi, duke i dhënë përparësi atij që është më lexuesi i Librit të Allahut. Dhe se qëllimi me lexim këtu, është të lexuarit e tij duke ia kuptuar domethëniet dhe dispozitat e tij, ashtu siç ka qenë tradita e sahabëve dhe e të tjerëve përveç tyre prej Selefëve –Allahu qoftë i kënaqur prej tyre -.Ku lexuesit e tyre,ishin dijetarët e tyre, dhe se ata janë përmendur me emërtimin“lexuesit”si në ngjarjen e pusit Mauneh, dhe luftën e Jemames. Por të lexuarit e Librit me tërë kuptimet dhe dispozitat e tij është vështirë të mund të arrihet, përveçse nëpërmjet dijes që është transmetuar nga i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -dhe të njohurit e sunneteve të tij, pasi ai- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -, është sqaruesi i asaj që i është zbrituratij nga Libri. Ashtu siç edhe dija rreth Sunnetit nuk plotësohet, përveçse me njohjen e Kur’anit, nga ana e marrësit të tij. Dhe se dija mbi Librin dhe njohja e Sunnetit kanë qenë të pandashme, përveçsetek ata që ecnin në rrugën e dijes: ku prej tyre kishte disambi të cilëtdominonte Kur’ani, dhe se atapunonin me të me një punë të shkëlqyer, si Abdullah ibn Abasi apo Ubej bin Ke’ab nga sahabët–Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –. E kishteprej tyre disa të tjerë mbi të cilët ka dominuar ngjyra e hadithit, ku preokupimi më i madh për ta ishte angazhimi dhe kujdesi i tyre në njohjen e suneteve, saktësimin e transmetimeve, dhe të kuptuarit e tyre, aq sa hadithi u kthye në profesionin e tyre, të tillë si Ebu Hurejra dhe Ibn Umeri–Allahu qoftë i kënaqur prej tyre -. Kështuqënë qoftë se do ishin në forcë, të njëjtë si këta dy burra, atëherë i jepet përparësi atij mbi të cilin ka dominuar dija rreth Librit. I jepet përparësi Librit mbi të gjitha provat, duke i dhënë përparësi vepruesit me të mbi atë që vepron me diçka ndryshe, si vlerësim ndaj rëndësisë së Librit të Allahut, dhe si nxitje të përfitimit të dijeve të tij, pasi Allahu me të i ngre disa popuj dhe me të i lë(të poshtëruar) disa të tjerë. E nëse do të ishin edhe në njohjen e Librit të barabartë, atëherë shikohet se tek kush prej tyre dominon dija rreth Sunnetit. E nëse do ishin edhe në këtë të barabartë, atëherë shikohet se kush prej tyre është më i hershëm në hixhret…”(2).

2-  Nga "Ibn Abasi" - Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –transmetohet se ka thënë:

 “I Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –iu drejtuar popullin në Haxhin e Lamtumirës, dhe tha:

«إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا : كتاب الله وسنة نبيه»

«Djalli e ka humbur shpresën se do të adhurohet në tokën tuaj, por është i kënaqur që të ndiqet në gjëra të tjera përveç kësaj, prej veprave tuaja që ju i konsideroni të parëndësishme. Kini kujdes! Unë u kam lënë mes jush diçka, që nëse kapeni për të nuk do të humbisni kurrë: Librin e Allahut dhe Sunetin e Pejgamberit të Tij.»(3).

3- Nga Uruah transmetohet se ka thënë: “E pyeta Aishen- Allahu qoftë i kënaqur prej saj – dhe i thashë: - Çfarë mendoni rreth fjalëve tëAllahut të Lartësuar:

} إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما {[ البقرة :158]

{Vërtetë që Safa dhe Merva(dy kodrat në Meke) janë nga ritet e Allahut, prandaj kush e kryen haxhin nëQabeapo bën Umre, nuk do të ketë gjynah për të nësesillet ndërmjet tyre}[el-Bekare: 158]. –(Se unë) Betohem në Allahun se nuk ka ndokush gjynah që të mos sillet ndërmjet Safa-së dhe Merva-s. Më tha:“Mjerë për ty, nëatë që the o biri i motrës time! Nëse do të kishte qenë ashtu siç ti ia bëre interpretimin, do kishte qenë:“nuk do të ketë gjynah për të nësenuksillet ndërmjet tyre”, por ky ajet u zbrit për Ensarët...dhe se e bëri sunneti Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet tyre, prandaj nuk lejohet për dikë që t’a lërë të sjellurit mes tyre.”(4).

Thotë "Ibn Haxheri", duke komentuar fjalët e Aishes: “…e bëri sunnet i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet Safa-së dhe Merva-s”: Kujdes! Thënia e Aishes:“…e bëri sunnet i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet Safa-së dhe Merva-s”dmth: e bëri farz (obligim) me sunnet, dhe se nuk është për qëllimme të pezullimin e obligueshmërisë së tij – dmth pezullimin e të qenurit farz të këtij adhurimi legjitim –dhe se këtë e mbështet fjala e saj gjendur në Sahihun e Muslimit:“Mos e paça jetën, nuk ia ka plotësuar Allahu Haxhin e as Umren ndonjërit prej jush, nëse nuk sillet mes tyre

(Safa-së e Merva-s)(5).

4-  Nga Ebu Seid el’Hudrijtransmetohet:“Dy persona dolën në udhëtim, dhe i zuri koha e namazit, e atyre nuk u gjendej ujë kështu që të dy morën tejemum (pastrim) me dhétë pastër e të mirë dhe u falën. Pastaj e gjetën ujin në kohë. Njëri prej tyre e përsëriti namazin dhe abdesin, ndërsa tjetri nuk e përsëriti. Pasi erdhën tek i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - itreguan atij për këtë, dhe ai i tha atij që nuk e përsëriti:

«أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»-«Ia qëllove Sunnetit, e të ka shpërblyer namazi yt»
dhe i tha atij që kishte marrë abdest dhe ishte falur përsëri:«لك الأجر مرتين»-«për ty ka shpërblim dy herë»(6).

Dhe ka thënë poseduesi i (librit) “el’Merkah”: « Ia qëllove Sunnetit » dmth: …rrugës legjitime e ardhur në Sunnet, që don të thotë se je përputhur me gjykimin legjitim, dhe se kjo “e qëlluar” ishteme përpjekjen e tij, dhe gabimin ialapërpjekses së tjetrit”(7).

5-  Nga "Xhabiri" - Allahu qoftë i kënaqur me të –transmetohet se i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – e ka ulur në një vit moshën edevesë dhe lopës (për kurban)nga shtatë (8).

6-  Nga "Ibn Abasi" - Allahu qoftë i kënaqur prej tyre – transmetohet se  ka thënë: “Nuk ka lënë i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – asnjë Sunnet e që të mos e kem ditur atë, përveç tre gjërave:

a) - Nuk e di nëse lexonte (me zë)(namazin e) drekë(s) dhe ikindi(së) apo jo?!

b)- Dhe nuk e di se si e lexonte Fjalën e Allahut të Lartësuar:{ وقد بلغت من الكبر عتيا}-{Dhe se unë kam mbërritur në një pleqëri të shtyrë}apo{عسيا}-{të theksuar}?!

c) - Thotë Husejn ibn Abdu-Rrahman, transmetuesi nga Ibn Abbasi: “…dhe e harrova të tretën(9).

7-  Nga "Ebu Hurejra" - Allahu qoftë i kënaqur me të – në historinë e idhujtarëve në vrasjene Sahabit të ndershëm Hubejb bin Adijel’Ensarijnë rezistencë, Ebu Hurejra jep mendimin e vet:“Dhe se Hubejbi ishte (i pari) që bëri sunnet (traditë, faljen e) dy rekate(ve)për çdo musliman që vritet në rezistencë.”(10).

E në një transmetim të dytë: “Dhe se Hubejbi ishte (i pari) që bëri sunnet(traditë) për çdo musliman që vritet në rezistencë: namazin (dy rekate).”(11).

E në një transmetim të tretë: “…dhe se ishte ipari që e bëri Sunnet(traditë)dy rekate para vrasjes së tij.”(12).

Ka thënë dijetari i madh el’Kastalanij në lidhje me transmetimin e parë: “Është bërë sunnet vepra e Hubejbit, sepse ai e bëri këtë në përputhje me jetën e ligjthënësit- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – i cili e preferoi këtë”(13).

Dhe tha në lidhje me transmetimin e dytë:“Kjo u kthye në Sunnet, pasi ai - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - e bëri në jetën e tij,dhe e preferoi dhe e miratoi këtë” (14).

Dhe gjithashtu ka thënë në lidhje me transmetimin e tretë:“Fjala e tij mori forma“i pari që e bëri Sunnet” pasi me Sunnet nënkuptohen thëniet e të Dërguarit të Allahut- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -, veprimet e tij, dhe situatat e tij, dhe unë përgjigjem se ato të dyja i ka bërë në jetën e tij - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - dhe i preferoi ato.”(15) 

Është e qartë nga hadithi i mëparshëm i Ebu Hurejres, dhe në historinë e vrasjes së Hubejbit, se fjala “Sunnet”, dhe fjala “Sunne”nënkuptojnë: vepra e legjitimuar që ndiqet në feja.Prandaj nuk është e saktë për një studiues të fik’hut (jurisprudencës Islame) të argumentohet rreth të qenurit sunnet i dy rekateve të namazit para ekzekutimit, me pretekstin se hadithi ka ardhur me shprehjen “Sunne” (e jo “Sunnet”) duke e konsideruar kështu atë namaz të preferuar, pasi gjykimi i të qenurit Sunnet i faljes së dy rekateve këtu është përfituar nga një argument tjetër jashta shprehjes “Sunne” pa asnjë dilemë, e që është pohimi që ia bëri i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –veprës së tij.

E njëjta gjë thuhet edhe në tefsirin (interpretimin) e hadithit nga Xhabiri- Allahu qoftë i kënaqur me të –me nr. (12).

Ndërsa sa i përket hadithit nga Ibn Abbasi- Allahu qoftë i kënaqur me të - me nr. (13) Ai e ka deklaruar qartë se kuptimi i fjalës “Sunne” - apo “Sunnet”- përfshinë: legjislacionet e ndryshme të dispozitave, prej farzit, vaxhibit,Sunnetit, vullnetares, të lejueshmes, dhe madje futnë stilin e tij të veçantë dijen e Ibn Abbasit - Allahu qoftë i kënaqur me të –  duke përfshirë në të gjithashtu edhe ndalesat, prej të cilave na ka ndaluar i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –në lidhje me dispozitat e ndryshme.(16)

Kështu që ky kuptim i Sunnetit është bërë i qartë dhe i njohur për këdo që ka hyrë në Islam në lidhje vetë jetën e Pejgamberit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -.

 

 _______________________________________

(1) . - Transmetuar nga Muslimi, Libri i namazit, kapitulli:“Më meritori për imamllik”me nr.(1532).

(2) .“Fet’hul-Melhem”(4/20) botuar në: “Darul-Kalem”.

(3) .Transmetoi Hakimi në “el’Mustedrak” (1/93) dhe ka thënë: Me zinxhirë të Saktë, dhe u pajtua me të Dhehebij.

(4) .Transmeton Buhariu, Libri i Haxhit, kapitulli: “Obligimi i Safa-së dhe Merva-s dhe bërja një  nga ritet e Allahut” me nr. (1643), dhe Muslimi, Libri i Haxhit, kapitulli:“Sqarimise Sa’ji (të ecurit) ndërmjet Safa-së dhe Merva-sështë shtyllë pa të cilën nuk pranohet Haxhi përveçse me të” me nr.(3079).

(5) .“Fet’hul-Bari” 3/501.

(6) .Transmeton Ebu Daudi, Librit Pastërtia, kapitulli: “Marrësi i tejmumit, gjen ujë në kohë, pasi është falur” me nr. (338).

(7) .“Mera’atul-Mefatih”(1/350).

(8) .Transmetuar nga Ahmedi në Musned (3/335) me Sened (zinxhir) Hasen(të mirë).

(9) .Transmetuar nga Ahmedi në Musned (1/257) me Sened (zinxhir) Sahih (të saktë).

(10) .Transmeton Buhariu në Librin Xhihadi dhe historitë, kapitulli: “A lejohet të kërkojë njeriu skllavërimin, e kush nuk e kërkon skllavërimin, e kush fal dy rekate përpara vrasjes” me nr.(3045)

(11) .Sahihui Buhariut, Libri i ekspeditave, kapitulli: “(ndiq kapitullin: “Vlera e dëshmorëve të Bedrit”)”me nr.(3989).

(12) .Sahihu i Buhariut, Libri i ekspeditave, kapitulli: “Ekspedita  e Raxhi’a-s,Ra’al-it, dhe Dhekwan-it ...” me nr.(4086).

(13) .“Irshad es-Sarij”(5/165).

(14) .“Irshad es-Sarij” (5/261).

(15).“Irshad es-Sarij” (6/314).

 

(16) .“Es-Sunnetu-Nebewijeh ue Bejan Medluliha-Sher’ij” (faq.17).

Comments  

#959 best india pharmacyMichaeltat 2024-07-22 11:00
paxlovid generic: Paxlovid over the counter - paxlovid pharmacy
https://paxloviddelivery.pro/# paxlovid cost without insurance
paxlovid cost without insurance paxlovid cost without insurance: https://paxloviddelivery.pro/# Paxlovid over the counter
Quote
#958 amoxicillin scriptCharlesGor 2024-07-22 05:43
buy cipro online canada: buy cipro online without prescription - cipro online no prescription in the usa
http://paxloviddelivery.pro/# paxlovid india
Quote
#957 indian pharmacy paypalMichaeltat 2024-07-22 01:23
buy doxycycline 100mg online usa: buy doxycycline 100mg capsules - doxycycline over the counter
http://clomiddelivery.pro/# how to get clomid without prescription
amoxicillin 500mg cost amoxicillin without prescription: http://amoxildelivery.pro/# price for amoxicillin 875 mg
Quote
#956 doxycycline 100mg capsules costThomasAmons 2024-07-22 00:46
http://doxycyclinedelivery.pro/# doxycycline 20 mg tablets
Quote
#955 can you buy clomid without a prescriptionMyrondax 2024-07-21 23:14
http://paxloviddelivery.pro/# buy paxlovid online
price of amoxicillin without insurance amoxicillin 500mg without prescription: http://amoxildelivery.pro/# amoxicillin 500 mg without prescription
Quote
#954 indian pharmacy paypalMerlinBiple 2024-07-21 16:07
buy prescription drugs from india: cheapest online pharmacy india - п»їlegitimate online pharmacies india
http://indiapharmast.com/# buy medicines online in india
reputable indian pharmacies indian pharmacy paypal: https://indiapharmast.com/# best india pharmacy
Quote
#953 mexican rx onlineDavidCit 2024-07-21 15:41
canadian pharmacy cheap: reputable canadian pharmacy - canadian online pharmacy
Quote
#952 mexican online pharmacies prescription drugsDavidCit 2024-07-21 10:51
best online pharmacy india: pharmacy website india - indian pharmacies safe
Quote
#951 canadian world pharmacyMichaelSeest 2024-07-21 09:51
best canadian pharmacy online: reliable canadian online pharmacy - canadapharmacyonline legit
Quote
#950 indian pharmacies safeMerlinBiple 2024-07-21 08:13
medicine in mexico pharmacies: pharmacies in mexico that ship to usa - mexican pharmacy
https://canadapharmast.online/# canadian pharmacy in canada
canadian pharmacy oxycodone legitimate canadian pharmacy online: http://canadapharmast.com/# online canadian pharmacy review
Quote
#949 mexican online pharmacies prescription drugsDavidCit 2024-07-21 05:38
mexican border pharmacies shipping to usa: medicine in mexico pharmacies - mexico pharmacies prescription drugs
Quote
#948 canadian pharmacy antibioticsEdwardjew 2024-07-21 04:44
https://indiapharmast.com/# india pharmacy mail order
Quote
#947 indianpharmacy comCharlesphinc 2024-07-21 03:56
indian pharmacy paypal buy prescription drugs from india: http://indiapharmast.com/# world pharmacy india
Quote
#946 canadian online pharmacyMichaelSeest 2024-07-21 01:02
canadapharmacyonline legit: buying from canadian pharmacies - canada drugs reviews
Quote
#945 medicine in mexico pharmaciesDavidCit 2024-07-21 00:37
mexican online pharmacies prescription drugs: medication from mexico pharmacy - mexican pharmaceuticals online
Quote
#944 reputable mexican pharmacies onlineDavidCit 2024-07-20 18:53
buy prescription drugs from india: india pharmacy mail order - world pharmacy india
Quote
#943 indian pharmacies safeCharlesphinc 2024-07-20 18:03
canadian pharmacy in canada northern pharmacy canada: https://canadapharmast.com/# maple leaf pharmacy in canada
Quote
#942 safe reliable canadian pharmacyEdwardjew 2024-07-20 17:58
http://foruspharma.com/# mexican online pharmacies prescription drugs
Quote
#941 best canadian online pharmacy reviewsMichaelSeest 2024-07-20 15:33
medication canadian pharmacy: canadian valley pharmacy - canadian pharmacy no rx needed
Quote
#940 mexican rx onlineDavidCit 2024-07-20 13:49
online canadian pharmacy: canadian pharmacy india - canadian discount pharmacy
Quote
#939 cheapest online pharmacy indiaCharlesphinc 2024-07-20 09:15
canada pharmacy reviews best canadian online pharmacy: https://canadapharmast.com/# canadian pharmacy no scripts
Quote
#938 buying prescription drugs in mexicoIrvinartex 2024-07-09 09:03
purple pharmacy mexico price list: mexican online pharmacy - medicine in mexico pharmacies
Quote
#937 mexican pharmaceuticals onlineRodolfoMut 2024-07-09 08:24
mexican border pharmacies shipping to usa
https://cmqpharma.com/# mexican drugstore online
mexico pharmacies prescription drugs
Quote
#936 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesNumbers 2024-06-16 20:46
Great website. Plenty of useful info here. I'm sending it to some buddies ans additionally
sharing in delicious. And certainly, thanks on your sweat!


My webpage - Slave women get
sadistic torment from BDSM Master: https://tvbdsm.com/category/bondage/
Quote
#935 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesShanna 2024-04-10 19:51
I constantly emailed this webpage post page to all my friends, since if like
to read it next my contacts will too.

My web page; Rezeptpreis von Medikamenten: http://intoinworld.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1557
Quote
#934 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesToni 2024-01-28 15:32
Today, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if
it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My
iPad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!


Look at my blog post: Bralettes: https://seotoolscenters.com/
Quote
#933 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesHuey 2024-01-23 07:47
It's a pity you don't have a donate button! I'd certainly donate to this brilliant blog!
I suppose for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group.
Talk soon!

my website; https://7starmovies.co.in/pgs/1xbet-promo-code-india-bonus_4.html: https://7starmovies.co.in/pgs/1xbet-promo-code-india-bonus_4.html
Quote
#932 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesRaina 2024-01-19 13:26
Good information. Lucky me I ran across your site by
accident (stumbleupon). I have book marked it for later!Feel free to visit my blog https://direstrats.com/wp-includes/inc/1xbet_promo_code.html: https://direstrats.com/wp-includes/inc/1xbet_promo_code.html
Quote
#931 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesKarry 2024-01-15 19:06
Hurrah! In the end I got a website from where I be capable of in fact obtain useful information regarding my study and knowledge.


Also visit my web blog ... Tayt: https://seotoolscenters.com/
Quote
#930 write my essays for me d26qirHectorincak 2023-08-06 21:31
Truly many of wonderful information!
essay writing service genuine essay writing service uk american paper writing service
Quote
#929 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesBelinda 2023-07-03 08:37
Hello are using Wordpress for your site platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get
started and create my own. Do you require any coding expertise
to make your own blog? Any help would be really appreciated!Here is my homepage; sga508: https://lynk.id/sga508
Quote
#928 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesKim 2023-06-23 03:41
Spot on with this write-up, I honestly believe this site needs a great deal more
attention. I'll probably be returning to see more, thanks for the information!

My web-site; best Dating sites: https://dekatrian.com/index.php/Cyber_Dating_Tips_For_That_New_Year
Quote
#927 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesLee 2023-06-18 20:04
Hello there! This post couldn't be written any better!
Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this.
I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read.
Thanks for sharing!

Also visit my blog post; Karma: http://zilahy.info/wiki/index.php/Best_Dating_Sites_-_Go_Digital
Quote
#926 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesFrederic 2023-05-06 16:15
It's impressive that you are getting thoughts from this parsgraph as
well as from our dialogue made aat this place.

Here is my page :: dating Review sites: https://minecrafting.co.uk/wiki/index.php/Tips_For_Dating_With_Herpes
Quote
#925 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesMollie 2023-05-06 08:38
Hello to all, how is everything, I think every one is getting
more rom this web page, and your views are good in favgor of new visitors.


Also visit my web page;best dating Sites: https://dekatrian.com/index.php/What_Could_Be_The_Best_Internet_Dating_Site_Anyone_Personally
Quote
#924 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesMaisie 2023-05-04 16:38
I'm more than happy to uncover this great site. I want to to thank you for your time
just for this wonderful read!! I definitely really
liked every little bit of it and I have you saved
as a favorite to look at new stuff in your
site.

Feel free to surf to my blog post ... Dating review Sites: https://Earthoceanandairtravel.com/2023/05/01/5-tips-for-expat-dating/
Quote
#923 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesEthan 2023-04-27 18:17
Hi there are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm trying to
get started and create my own. Do you require any coding expertise to make your
own blog? Anyy help would be really appreciated!My homepage :: best
Dating sites: https://able.extralifestudios.com/wiki/index.php/User:WSLViola57
Quote
#922 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesOlivia 2023-04-26 16:42
Heya i'm for the primary time here. I found this board and I tto find It really useful & it helped
me out much. I hope to offer one thing back and
aid others like you helped me.

Feel free to surf to my web page: best
Dating sites: https://Www.Magcloud.com/user/ileneu189962
Quote
#921 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesElvira 2023-04-19 20:21
Very shortly this web site will be famous amid all blogging and site-building users, due to
it's fastidious content

Also visit my webpage; writing a phd dissertation (dissertationwritingtops.com: https://dissertationwritingtops.com)
Quote
#920 can someone write a check for me e155fmNathanaspes 2023-04-13 17:45
You said it adequately.!
essay writer for cheap write my book report for me write in cursive for me
Quote
#919 write an essay on my best friend in hindi i176xdHectorincak 2023-04-12 12:24
Regards, I like this.
do my essay overnight essay write write my university essay uk
Quote
#918 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesZella 2023-04-12 03:19
Good post. I absolutely love this site. Keep writing!


Stopp by my web blog Archie: https://Minecraftathome.com/minecrafthome/view_profile.php?userid=17800242
Quote
#917 writing argumentative essay w74wppNathanaspes 2023-04-11 06:38
Seriously plenty of beneficial information.
affordable essay writer do my college essay how do i conclude my essay
Quote
#916 do my essay for me fast o181wyHectorincak 2023-04-11 00:34
Reliable information. Many thanks!
do my uni essay for me essay writing for hire write a business plan for me
Quote
#915 dissertation writing guide n21fhpAndrewFus 2023-04-05 14:08
Excellent advice. Regards.
pay someone to write my college essay buy uk essay pay to have an essay written pay for someone to do your essay
Quote
#914 dissertation consultants p38pksGregorysaume 2023-04-05 14:08
Incredible tons of amazing tips.
type of essay writing https://essaywritingservicetop.com executive resume writers nyc https://bestpaperwritingservice.com
Quote
#913 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesElvira 2023-03-17 07:41
affiliate program reviews
affiliate marketing programs for beginners
best natural supplements to promote as an affiliate
remote work productivity

Feel free to visit my web site :: affiliate programs for natural supplements: https://hyperv.shop/forums/users/lyda741668494/
Quote
#912 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesDoretha 2023-03-13 07:10
Good day! Would you mind if I share your blog with my zynga
group? There's a lot of folks that I think would really
enjoy your content. Please let me know. Cheers

Feel free to surf to my web page: 5 tips to increase engagement
and conversions on your website: https://aiinsides.blogspot.com/2023/03/5-tips-to-increase-engagement-and.html
Quote
#911 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesEzra 2023-03-12 05:05
It's appropriate time to make a few plans for the
longer term and it is time to be happy. I have learn this put up and if I
could I wish to suggest you some fascinating issues or advice.
Maybe you could write subsequent articles regarding this article.
I want to read even more issues about it!

my blog post: Macy's coupon code for online shopping: https://theexactproblemtoit.blogspot.com/2023/03/how-to-save-big-with-macys-coupon-codes.html
Quote
#910 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesLilliana 2023-03-11 10:50
Whats up very cool site!! Man .. Beautiful .. Superb ..
I will bookmark your blog and take the feeds also?
I am glad to search out so many helpful info here within the put up, we need
develop extra strategies in this regard, thanks for
sharing. . . . . .

Visit my web site: propecia vs finasteride side effects: https://consuelovita.it/propecia-vs-finasteride-a-comprehensive-price-comparison-guide
Quote
#909 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesKim 2023-03-10 05:16
My brother suggested I might like this web site. He was totally right.
This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had
spent for this info! Thanks!

my web-site ... Best
hair loss treatment medications for men: https://consuelovita.it/hair-loss-treatment-medications-review-a-guide-to-buying-online
Quote
#908 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesJorja 2023-03-09 05:42
I just couldn't leave your website prior to suggesting that I extremely loved the usual info an individual provide in your
guests? Is going to be again regularly to inspect new posts

Feel free to visit my website ... Importance of foot care for
diabetics: https://healthyhabits-daily.blogspot.com/2023/03/the-importance-of-foot-care-for.html
Quote
#907 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesEdwin 2023-03-08 19:16
Howdy are using Wordpress for your blog platform? I'm new
to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you require any html coding
expertise to make your own blog? Any help would be really
appreciated!

Here is my web site - building a successful
online business: https://aiinsides.blogspot.com/2023/03/how-to-build-successful-online-business.html
Quote
#906 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesLucia 2023-03-06 10:10
I've been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts on this sort of
space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site.
Studying this info So i am happy to express that I've a very good uncanny feeling I came upon exactly what I needed.

I such a lot indisputably will make certain to do not overlook
this web site and provides it a glance on a continuing basis.


Look into my web site: hair loss treatment: https://healthylive-life.blogspot.com/2023/02/hair-loss-treatment-comparing.html
Quote
#905 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesSharyl 2023-03-06 01:27
Spot on with this write-up, I honestly believe
this site needs far more attention. I'll probably be back again to see more, thanks for the information!

My web page; rupiahqq: https://asher3r41hlq3.ourcodeblog.com/profile
Quote
#904 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesKam 2023-03-05 04:10
Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed!

Extremely useful information specially the last part :
) I care for such information much. I was seeking this certain info for a very long time.
Thank you and good luck.

Review my homepage; scalp massages: https://consuelovita.it/the-benefits-of-scalp-massages-for-hair-growth
Quote
#903 coursework plannerInessasrMa 2023-01-21 21:51
coursework history
[url="https://brainycoursework.com"]coursework on a resume
coursework website
Quote
#902 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesSaul 2022-12-07 19:35
Hi there! I know this is kind of off-topic however I had to ask.
Does building a well-established blog like yours require a massive amount work?
I am brand new to running a blog but I do write in my diary daily.
I'd like to start a blog so I can easily share my personal experience and views online.
Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for brand
new aspiring blog owners. Appreciate it!

My website ... sga508: https://tristan5c95tyi0.blogtov.com/profile
Quote
#901 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesJeremy 2022-11-29 06:14
Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
I'll make sure to bookmark it and return to read more of
your useful information. Thanks for the post. I will certainly comeback.


Here is my website :: rupiahqq pkv: https://ayden1j29flq9.liberty-blog.com/profile
Quote
#900 best essay editing servicePennysrMa 2022-11-28 02:52
essay write service
[url="https://buytopessays.com"]online essay writing service review
write my essay for cheap
Quote
#899 pay someone to write my essayChelsaesrMa 2022-11-26 17:25
best essay writing service website
[url="https://buy-eessay-online.com"]best custom essay site
what is the best custom essay writing service
Quote
#898 my essay writerNanicesrMa 2022-11-25 07:04
magic essay writer
[url="https://buyacademicessay.com"]writing essays services
buy an essay
Quote
#897 the help essay questionsCharitasrMa 2022-11-24 00:48
best websites for essays
[url="https://bestsessays.org"]admission essay help
essay writer funny
Quote
#896 buy essay paperAshlensrMa 2022-11-22 15:06
high school essay help
[url="https://bestessaysden.com"]essays custom
best article writing service
Quote

Add comment

Security code
Refresh