Episodi (6)

Sunneti në gjuhën e Pejgamberit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - (2/4)

 

1-  Nga Ebu Mes’udel-Ensarijtransmetohet se: “I Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – ka thënë:

«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ... »

«E udhëheq një popull, ai që lexon(di) më shumë Kur’an, e nëse në leximin (memorizimin) e tyre ata janë të njëjtë, atëherë më i dituri prej tyre në Sunnet, e nëse janë në Sunnet të njëjtë, atëherë më i pari në hixhret…»(1).

Ka thënëdijetari i madh Shebijr el-Uthmanij: “Nëse në një popull ka burra që janë të përafërt në dije dhe fe, dhe konkurentë në pikpamjen e të mirës, në mënyrë të tillë që imamlliku (prijësia) të mos kthehen nëpalë me ngatërresadhe konflikte, kërkohet që të kryhen ekspertimet, e të veprohetnë mënyrënsiç e ka përcaktuar hadithi, duke i dhënë përparësi atij që është më lexuesi i Librit të Allahut. Dhe se qëllimi me lexim këtu, është të lexuarit e tij duke ia kuptuar domethëniet dhe dispozitat e tij, ashtu siç ka qenë tradita e sahabëve dhe e të tjerëve përveç tyre prej Selefëve –Allahu qoftë i kënaqur prej tyre -.Ku lexuesit e tyre,ishin dijetarët e tyre, dhe se ata janë përmendur me emërtimin“lexuesit”si në ngjarjen e pusit Mauneh, dhe luftën e Jemames. Por të lexuarit e Librit me tërë kuptimet dhe dispozitat e tij është vështirë të mund të arrihet, përveçse nëpërmjet dijes që është transmetuar nga i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -dhe të njohurit e sunneteve të tij, pasi ai- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -, është sqaruesi i asaj që i është zbrituratij nga Libri. Ashtu siç edhe dija rreth Sunnetit nuk plotësohet, përveçse me njohjen e Kur’anit, nga ana e marrësit të tij. Dhe se dija mbi Librin dhe njohja e Sunnetit kanë qenë të pandashme, përveçsetek ata që ecnin në rrugën e dijes: ku prej tyre kishte disambi të cilëtdominonte Kur’ani, dhe se atapunonin me të me një punë të shkëlqyer, si Abdullah ibn Abasi apo Ubej bin Ke’ab nga sahabët–Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –. E kishteprej tyre disa të tjerë mbi të cilët ka dominuar ngjyra e hadithit, ku preokupimi më i madh për ta ishte angazhimi dhe kujdesi i tyre në njohjen e suneteve, saktësimin e transmetimeve, dhe të kuptuarit e tyre, aq sa hadithi u kthye në profesionin e tyre, të tillë si Ebu Hurejra dhe Ibn Umeri–Allahu qoftë i kënaqur prej tyre -. Kështuqënë qoftë se do ishin në forcë, të njëjtë si këta dy burra, atëherë i jepet përparësi atij mbi të cilin ka dominuar dija rreth Librit. I jepet përparësi Librit mbi të gjitha provat, duke i dhënë përparësi vepruesit me të mbi atë që vepron me diçka ndryshe, si vlerësim ndaj rëndësisë së Librit të Allahut, dhe si nxitje të përfitimit të dijeve të tij, pasi Allahu me të i ngre disa popuj dhe me të i lë(të poshtëruar) disa të tjerë. E nëse do të ishin edhe në njohjen e Librit të barabartë, atëherë shikohet se tek kush prej tyre dominon dija rreth Sunnetit. E nëse do ishin edhe në këtë të barabartë, atëherë shikohet se kush prej tyre është më i hershëm në hixhret…”(2).

2-  Nga "Ibn Abasi" - Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –transmetohet se ka thënë:

 “I Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –iu drejtuar popullin në Haxhin e Lamtumirës, dhe tha:

«إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا : كتاب الله وسنة نبيه»

«Djalli e ka humbur shpresën se do të adhurohet në tokën tuaj, por është i kënaqur që të ndiqet në gjëra të tjera përveç kësaj, prej veprave tuaja që ju i konsideroni të parëndësishme. Kini kujdes! Unë u kam lënë mes jush diçka, që nëse kapeni për të nuk do të humbisni kurrë: Librin e Allahut dhe Sunetin e Pejgamberit të Tij.»(3).

3- Nga Uruah transmetohet se ka thënë: “E pyeta Aishen- Allahu qoftë i kënaqur prej saj – dhe i thashë: - Çfarë mendoni rreth fjalëve tëAllahut të Lartësuar:

} إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما {[ البقرة :158]

{Vërtetë që Safa dhe Merva(dy kodrat në Meke) janë nga ritet e Allahut, prandaj kush e kryen haxhin nëQabeapo bën Umre, nuk do të ketë gjynah për të nësesillet ndërmjet tyre}[el-Bekare: 158]. –(Se unë) Betohem në Allahun se nuk ka ndokush gjynah që të mos sillet ndërmjet Safa-së dhe Merva-s. Më tha:“Mjerë për ty, nëatë që the o biri i motrës time! Nëse do të kishte qenë ashtu siç ti ia bëre interpretimin, do kishte qenë:“nuk do të ketë gjynah për të nësenuksillet ndërmjet tyre”, por ky ajet u zbrit për Ensarët...dhe se e bëri sunneti Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet tyre, prandaj nuk lejohet për dikë që t’a lërë të sjellurit mes tyre.”(4).

Thotë "Ibn Haxheri", duke komentuar fjalët e Aishes: “…e bëri sunnet i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet Safa-së dhe Merva-s”: Kujdes! Thënia e Aishes:“…e bëri sunnet i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet Safa-së dhe Merva-s”dmth: e bëri farz (obligim) me sunnet, dhe se nuk është për qëllimme të pezullimin e obligueshmërisë së tij – dmth pezullimin e të qenurit farz të këtij adhurimi legjitim –dhe se këtë e mbështet fjala e saj gjendur në Sahihun e Muslimit:“Mos e paça jetën, nuk ia ka plotësuar Allahu Haxhin e as Umren ndonjërit prej jush, nëse nuk sillet mes tyre

(Safa-së e Merva-s)(5).

4-  Nga Ebu Seid el’Hudrijtransmetohet:“Dy persona dolën në udhëtim, dhe i zuri koha e namazit, e atyre nuk u gjendej ujë kështu që të dy morën tejemum (pastrim) me dhétë pastër e të mirë dhe u falën. Pastaj e gjetën ujin në kohë. Njëri prej tyre e përsëriti namazin dhe abdesin, ndërsa tjetri nuk e përsëriti. Pasi erdhën tek i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - itreguan atij për këtë, dhe ai i tha atij që nuk e përsëriti:

«أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»-«Ia qëllove Sunnetit, e të ka shpërblyer namazi yt»
dhe i tha atij që kishte marrë abdest dhe ishte falur përsëri:«لك الأجر مرتين»-«për ty ka shpërblim dy herë»(6).

Dhe ka thënë poseduesi i (librit) “el’Merkah”: « Ia qëllove Sunnetit » dmth: …rrugës legjitime e ardhur në Sunnet, që don të thotë se je përputhur me gjykimin legjitim, dhe se kjo “e qëlluar” ishteme përpjekjen e tij, dhe gabimin ialapërpjekses së tjetrit”(7).

5-  Nga "Xhabiri" - Allahu qoftë i kënaqur me të –transmetohet se i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – e ka ulur në një vit moshën edevesë dhe lopës (për kurban)nga shtatë (8).

6-  Nga "Ibn Abasi" - Allahu qoftë i kënaqur prej tyre – transmetohet se  ka thënë: “Nuk ka lënë i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – asnjë Sunnet e që të mos e kem ditur atë, përveç tre gjërave:

a) - Nuk e di nëse lexonte (me zë)(namazin e) drekë(s) dhe ikindi(së) apo jo?!

b)- Dhe nuk e di se si e lexonte Fjalën e Allahut të Lartësuar:{ وقد بلغت من الكبر عتيا}-{Dhe se unë kam mbërritur në një pleqëri të shtyrë}apo{عسيا}-{të theksuar}?!

c) - Thotë Husejn ibn Abdu-Rrahman, transmetuesi nga Ibn Abbasi: “…dhe e harrova të tretën(9).

7-  Nga "Ebu Hurejra" - Allahu qoftë i kënaqur me të – në historinë e idhujtarëve në vrasjene Sahabit të ndershëm Hubejb bin Adijel’Ensarijnë rezistencë, Ebu Hurejra jep mendimin e vet:“Dhe se Hubejbi ishte (i pari) që bëri sunnet (traditë, faljen e) dy rekate(ve)për çdo musliman që vritet në rezistencë.”(10).

E në një transmetim të dytë: “Dhe se Hubejbi ishte (i pari) që bëri sunnet(traditë) për çdo musliman që vritet në rezistencë: namazin (dy rekate).”(11).

E në një transmetim të tretë: “…dhe se ishte ipari që e bëri Sunnet(traditë)dy rekate para vrasjes së tij.”(12).

Ka thënë dijetari i madh el’Kastalanij në lidhje me transmetimin e parë: “Është bërë sunnet vepra e Hubejbit, sepse ai e bëri këtë në përputhje me jetën e ligjthënësit- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – i cili e preferoi këtë”(13).

Dhe tha në lidhje me transmetimin e dytë:“Kjo u kthye në Sunnet, pasi ai - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - e bëri në jetën e tij,dhe e preferoi dhe e miratoi këtë” (14).

Dhe gjithashtu ka thënë në lidhje me transmetimin e tretë:“Fjala e tij mori forma“i pari që e bëri Sunnet” pasi me Sunnet nënkuptohen thëniet e të Dërguarit të Allahut- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -, veprimet e tij, dhe situatat e tij, dhe unë përgjigjem se ato të dyja i ka bërë në jetën e tij - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - dhe i preferoi ato.”(15) 

Është e qartë nga hadithi i mëparshëm i Ebu Hurejres, dhe në historinë e vrasjes së Hubejbit, se fjala “Sunnet”, dhe fjala “Sunne”nënkuptojnë: vepra e legjitimuar që ndiqet në feja.Prandaj nuk është e saktë për një studiues të fik’hut (jurisprudencës Islame) të argumentohet rreth të qenurit sunnet i dy rekateve të namazit para ekzekutimit, me pretekstin se hadithi ka ardhur me shprehjen “Sunne” (e jo “Sunnet”) duke e konsideruar kështu atë namaz të preferuar, pasi gjykimi i të qenurit Sunnet i faljes së dy rekateve këtu është përfituar nga një argument tjetër jashta shprehjes “Sunne” pa asnjë dilemë, e që është pohimi që ia bëri i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –veprës së tij.

E njëjta gjë thuhet edhe në tefsirin (interpretimin) e hadithit nga Xhabiri- Allahu qoftë i kënaqur me të –me nr. (12).

Ndërsa sa i përket hadithit nga Ibn Abbasi- Allahu qoftë i kënaqur me të - me nr. (13) Ai e ka deklaruar qartë se kuptimi i fjalës “Sunne” - apo “Sunnet”- përfshinë: legjislacionet e ndryshme të dispozitave, prej farzit, vaxhibit,Sunnetit, vullnetares, të lejueshmes, dhe madje futnë stilin e tij të veçantë dijen e Ibn Abbasit - Allahu qoftë i kënaqur me të –  duke përfshirë në të gjithashtu edhe ndalesat, prej të cilave na ka ndaluar i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –në lidhje me dispozitat e ndryshme.(16)

Kështu që ky kuptim i Sunnetit është bërë i qartë dhe i njohur për këdo që ka hyrë në Islam në lidhje vetë jetën e Pejgamberit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -.

 

 _______________________________________

(1) . - Transmetuar nga Muslimi, Libri i namazit, kapitulli:“Më meritori për imamllik”me nr.(1532).

(2) .“Fet’hul-Melhem”(4/20) botuar në: “Darul-Kalem”.

(3) .Transmetoi Hakimi në “el’Mustedrak” (1/93) dhe ka thënë: Me zinxhirë të Saktë, dhe u pajtua me të Dhehebij.

(4) .Transmeton Buhariu, Libri i Haxhit, kapitulli: “Obligimi i Safa-së dhe Merva-s dhe bërja një  nga ritet e Allahut” me nr. (1643), dhe Muslimi, Libri i Haxhit, kapitulli:“Sqarimise Sa’ji (të ecurit) ndërmjet Safa-së dhe Merva-sështë shtyllë pa të cilën nuk pranohet Haxhi përveçse me të” me nr.(3079).

(5) .“Fet’hul-Bari” 3/501.

(6) .Transmeton Ebu Daudi, Librit Pastërtia, kapitulli: “Marrësi i tejmumit, gjen ujë në kohë, pasi është falur” me nr. (338).

(7) .“Mera’atul-Mefatih”(1/350).

(8) .Transmetuar nga Ahmedi në Musned (3/335) me Sened (zinxhir) Hasen(të mirë).

(9) .Transmetuar nga Ahmedi në Musned (1/257) me Sened (zinxhir) Sahih (të saktë).

(10) .Transmeton Buhariu në Librin Xhihadi dhe historitë, kapitulli: “A lejohet të kërkojë njeriu skllavërimin, e kush nuk e kërkon skllavërimin, e kush fal dy rekate përpara vrasjes” me nr.(3045)

(11) .Sahihui Buhariut, Libri i ekspeditave, kapitulli: “(ndiq kapitullin: “Vlera e dëshmorëve të Bedrit”)”me nr.(3989).

(12) .Sahihu i Buhariut, Libri i ekspeditave, kapitulli: “Ekspedita  e Raxhi’a-s,Ra’al-it, dhe Dhekwan-it ...” me nr.(4086).

(13) .“Irshad es-Sarij”(5/165).

(14) .“Irshad es-Sarij” (5/261).

(15).“Irshad es-Sarij” (6/314).

 

(16) .“Es-Sunnetu-Nebewijeh ue Bejan Medluliha-Sher’ij” (faq.17).

Comments  

#901 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesJeremy 2022-11-29 06:14
Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
I'll make sure to bookmark it and return to read more of
your useful information. Thanks for the post. I will certainly comeback.


Here is my website :: rupiahqq pkv: https://ayden1j29flq9.liberty-blog.com/profile
Quote
#900 best essay editing servicePennysrMa 2022-11-28 02:52
essay write service
[url="https://buytopessays.com"]online essay writing service review
write my essay for cheap
Quote
#899 pay someone to write my essayChelsaesrMa 2022-11-26 17:25
best essay writing service website
[url="https://buy-eessay-online.com"]best custom essay site
what is the best custom essay writing service
Quote
#898 my essay writerNanicesrMa 2022-11-25 07:04
magic essay writer
[url="https://buyacademicessay.com"]writing essays services
buy an essay
Quote
#897 the help essay questionsCharitasrMa 2022-11-24 00:48
best websites for essays
[url="https://bestsessays.org"]admission essay help
essay writer funny
Quote
#896 buy essay paperAshlensrMa 2022-11-22 15:06
high school essay help
[url="https://bestessaysden.com"]essays custom
best article writing service
Quote
#895 essay service cheapMerolasrMa 2022-11-21 07:25
essay help college
[url="https://bestessayreviews.net"]essay writting services
essay revision service
Quote
#894 service to others essayMartysrMa 2022-11-20 00:16
essay writing service scams
[url="https://besteasyessays.org"]best essay writing company
write my essay org
Quote
#893 help with writing essaysDorolisasrMa 2022-11-18 17:18
essay assignment help
[url="https://bestcampusessays.com"]premium essay writing service
help me essays
Quote
#892 essay writing websiteMarrissrMa 2022-11-15 21:17
buy college essays
[url="https://au-bestessays.org"]custom essays service
college application essay writers
Quote
#891 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesLidia 2022-11-10 15:38
whoah this weblog is excellent i like reading your posts.
Keep up the good work! You understand, a lot of individuals
are hunting around for this information, you can help them greatly.


my web page :: slot online rtp live: http://www.geocraft.xyz/index.php/Proses_Mewajibkan_Posisi_Slot_Daring_Terbaik
Quote
#890 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesKristopher 2022-10-29 18:45
Thanks for sharing such a pleasant idea, post is good, thats why
i have read it completely

Also visit my webpage - خودارضایی دختران: https://public.sitejot.com/neckcrab86.html
Quote
#889 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesMason 2022-10-24 10:07
What's up Dear, are you genuinely visiting this web page daily, if so after that you will definitely obtain nice know-how.


Feel free to surf to my blog post :: rupiahqq: https://situspkvgacorterpercaya.wordpress.com/
Quote
#888 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesAdrienne 2022-10-16 15:49
Thanks for finally talking about >Episodi (6) - Sunnah Network
and Sciences
Quote
#887 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesElida 2022-10-15 14:12
I've been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting
article like yours. It's pretty worth enough for
me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a
lot more useful than ever before.

Check out my web-site :: afb gaming slot: https://cameron3t62msx6.vigilwiki.com/user
Quote
#886 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesAnnmarie 2022-10-08 21:36
whoah this blog is wonderful i love studying your articles.

Stay up the great work! You realize, many persons
are looking round for this information, you can aid them greatly.


Here is my page rupiahqq: https://Gavin3t52kqv5.wikiadvocate.com/user
Quote
#885 online dating plus 50JoetesrMa 2022-09-19 05:50
dating for singles
[url="https://zonlinedating.com"]free date
dating usa
Quote
#884 meet men onlineEachellesrMa 2022-09-18 06:23
dating sites without email
[url="https://wowdatingsites.com"]vip dating now
tinder dating site
Quote
#883 best dating website in usaMaisiesrMa 2022-09-17 05:49
lightdatings life
[url="https://virtual-online-dating-service.com"]d eting
online singles dating sites
Quote
#882 game online womanMavissrMa 2022-09-15 03:27
dating services contact australia
[url="https://online-internet-dating.net"]free dating date
internet dating site
Quote
#881 gay guy chat rooms no registrationMindysrMa 2022-09-12 02:31
gay cruising chat
[url="https://newgaychat.com"]gay page chat roulette
what does the diamond emoji mean in gay chat
Quote
#880 aol chat room gayAdoreesrMa 2022-09-11 09:52
free gay phone chat lines
[url="https://gayphillychat.com"]gay bear chat and personals
easy gay chat
Quote
#879 gay chat roomsMarilinsrMa 2022-09-10 14:29
free gay boy video chat
[url="https://gaymusclechatrooms.com"]black gay men phone chat
mens gay chat
Quote
#878 freee gay chatTallousrMa 2022-09-09 18:19
x4 gay video chat
[url="https://gaymanchatrooms.com"]gay video chat for windows 8
free one on one gay sex chat on camera for masterbation
Quote
#877 gay chat roulettyeLoreensrMa 2022-09-08 01:40
kinky gay first time chat rooms phx only
[url="https://gayinteracialchat.com"]pnp zoom gay chat rooms
gay teen boy veido chat
Quote
#876 free nude gay video chatRobenasrMa 2022-09-07 02:10
popular gay chat site
[url="https://gaychatspots.com"]gay masturbation live chat
gay sex slave chat room
Quote
#875 gay phone chat line phone numbersStephinesrMa 2022-09-04 11:16
gay chat boys
[url="https://gaychatnorules.com"]good chat to meet gay bimarried
gay chat toms river nj
Quote
#874 gay bi male text chatEmaleesrMa 2022-09-03 16:03
free asian gay chat lines
[url="https://gaychatcams.net"]black gay men phone chat
free seattle wa gay and bi mens chat sites
Quote
#873 in gay chat what is an otter?DeeynsrMa 2022-09-02 20:42
gay black chat lines
[url="https://free-gay-sex-chat.com"]paginas gay de chat
chat en vivo gay
Quote
#872 absolutely free dating sitesLettisrMa 2022-09-02 12:02
dating sims free online japanese adult
[url="https://onlinedatingservicesecrets.com"]farm ersonly
international dating
Quote
#871 gay video chat freeGenniesrMa 2022-09-02 00:32
gay chat las vegas
[url="https://chatcongays.com"]chat with a gay stranger
geek gay chat
Quote
#870 online casino bonusesAmatasrMa 2022-08-31 07:52
free no deposit bonus
[url="https://online2casino.com"]no deposit casinos
sign up bonus no deposit
Quote
#869 dating free siteKarrysrMa 2022-08-30 23:45
free adult personals
[url="https://onlinedatingbabes.com"]dating apps
dating free sites
Quote
#868 best online casino usCasandrasrMa 2022-08-30 11:51
what is the best online casino for real money
[url="https://casinosonlinex.com"]no deposit casino online
online casino welcome bonus
Quote
#867 lightdatings lifeEmaliasrMa 2022-08-30 01:45
local online dating
[url="https://lavaonlinedating.com"]dating best sites
plentyoffish login
Quote
#866 dating gayKyrstinsrMa 2022-08-29 15:44
russia gay dating profiles
[url="https://gay-singles-dating.com"]new dating gay sites
which senoir gay dating app has most members lakeland fl
Quote
#865 chinese datingChelsaesrMa 2022-08-29 03:24
site of dating
[url="https://freephotodating.com"]free meeting online
pof (dating website)
Quote
#864 sugar daddy gay dating appJeraleesrMa 2022-08-28 20:21
busted for using someone's photo in a gay dating website
[url="https://gayedating.com"]macrosonic dating sim gay
hiv negative dating an hiv positive gay man
Quote
#863 dating online chat and meetDavinasrMa 2022-08-28 05:10
online free dating site
[url="https://freeadultdatingpasses.com"]mature dating sites free no credit card fees
internet dating sites
Quote
#862 gay dating adviceGladisrMa 2022-08-28 01:10
gay dating apps military man imposter
[url="https://datinggayservices.com"]macrosonic dating sim gay
gay dating argentina
Quote
#861 absolutely free local dating siteKaitlynnsrMa 2022-08-27 07:35
dating service hotmail south africa
[url="https://datingpersonalsonline.com"]village ladies totally free
online dating sites best
Quote
#860 date sites free for menBerthesrMa 2022-08-26 10:20
dating sites free for men
[url="https://adult-singles-online-dating.com"]int ernet dating sites
good dating site
Quote
#859 free womenJoannsrMa 2022-08-25 12:53
online-dating-ukraine
[url="https://adult-classifieds-online-dating.com" ]personals women
single seniors dating sites
Quote
#858 good gay chub datingKyrstinsrMa 2022-08-25 09:02
gay christian dating app
[url="https://gay-singles-dating.com"]gay dating show youtube
gay dating simulator
Quote
#857 no more craigslist where to go for gay datingJeraleesrMa 2022-08-24 12:34
gay true dating site
[url="https://gayedating.com"]how much is membership for gay dating sites
dating guys wen 18 gay
Quote
#856 gay tommy defendi the dating gameGladisrMa 2022-08-23 18:07
hiv negative dating an hiv positive gay man
[url="https://datinggayservices.com"]gay catholic dating
gay true dating site
Quote
#855 best no deposit bonus online casinoGwenoresrMa 2022-08-16 18:52
mobile casino sites
[url="https://vrgamescasino.com"]free sign up bonus online casino
best mobile casinos
Quote
#854 best us online casinoFifinesrMa 2022-08-15 20:05
casino no deposit bonus
[url="https://trust-online-casino.com"]free bonus slots
online real money casino
Quote
#853 free vpn canadaSheelaghsrMa 2022-08-15 12:59
how to buy vpn anonymously
[url="https://superfreevpn.net"]free phone vpn
free vpn into china
Quote
#852 free firestick vpnSheelaghsrMa 2022-08-14 16:50
buy vpn now
[url="https://superfreevpn.net"]what is a vpn
best rated vpn
Quote
#851 buy a vpn routerLaurellasrMa 2022-08-13 10:50
best vpn for xbox
[url="https://shiva-vpn.com"]virtual shield vpn
hoxx vpn proxy
Quote
#850 top online casinoCarolinsrMa 2022-08-13 06:08
online blackjack for real money
[url="https://ownonlinecasino.com"]casino bonuses
online casino games real money
Quote
#849 buy vpn with cryptoKelseysrMa 2022-08-12 12:25
best free vpn reddit
[url="https://rsvpnorthvalley.com"]free unlimited vpn for pc
kodi vpn
Quote
#848 online casinos for us playersFanyasrMa 2022-08-12 05:23
casino sign up bonus no deposit
[url="https://onlineplayerscasino.com"]blackjack payout
online casinos usa
Quote
#847 free russian vpnAshleighsrMa 2022-08-11 15:36
best vpn 2022 reddit
[url="https://ippowervpn.net"]best vpn for the money
free vpn pc
Quote
#846 best no deposit bonusCarolansrMa 2022-08-11 05:30
online casino for us players
[url="https://onlinecasinosdirectory.org"]online casinos that pay real money
best online casino for us players
Quote
#845 buy vpn clientJenneesrMa 2022-08-10 19:37
best google chrome vpn
[url="https://imfreevpn.net"]best free vpn for ipad
best free vpn to use in china
Quote
#844 online casinos no deposit bonusDulceasrMa 2022-08-10 06:15
casinos online usa
[url="https://onlinecasinofortunes.com"]play mobile casino
no deposit online casino
Quote
#843 best free vpn cnetJenneesrMa 2022-08-09 23:12
best free vpn for torrenting
[url="https://imfreevpn.net"]vpn safari free
do i need a vpn
Quote
#842 how does a vpn workMarrileesrMa 2022-08-09 11:08
free mac vpn
[url="https://free-vpn-proxy.com"]free internet vpn
nord vpn free trial
Quote
#841 online real casinoJaynellsrMa 2022-08-08 22:22
mobile online casinos
[url="https://newlasvegascasinos.com"]top us online casino
mobile online casino
Quote

Add comment

Security code
Refresh