Episodi (6)

Sunneti në gjuhën e Pejgamberit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - (2/4)

 

1-  Nga Ebu Mes’udel-Ensarijtransmetohet se: “I Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – ka thënë:

«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ... »

«E udhëheq një popull, ai që lexon(di) më shumë Kur’an, e nëse në leximin (memorizimin) e tyre ata janë të njëjtë, atëherë më i dituri prej tyre në Sunnet, e nëse janë në Sunnet të njëjtë, atëherë më i pari në hixhret…»(1).

Ka thënëdijetari i madh Shebijr el-Uthmanij: “Nëse në një popull ka burra që janë të përafërt në dije dhe fe, dhe konkurentë në pikpamjen e të mirës, në mënyrë të tillë që imamlliku (prijësia) të mos kthehen nëpalë me ngatërresadhe konflikte, kërkohet që të kryhen ekspertimet, e të veprohetnë mënyrënsiç e ka përcaktuar hadithi, duke i dhënë përparësi atij që është më lexuesi i Librit të Allahut. Dhe se qëllimi me lexim këtu, është të lexuarit e tij duke ia kuptuar domethëniet dhe dispozitat e tij, ashtu siç ka qenë tradita e sahabëve dhe e të tjerëve përveç tyre prej Selefëve –Allahu qoftë i kënaqur prej tyre -.Ku lexuesit e tyre,ishin dijetarët e tyre, dhe se ata janë përmendur me emërtimin“lexuesit”si në ngjarjen e pusit Mauneh, dhe luftën e Jemames. Por të lexuarit e Librit me tërë kuptimet dhe dispozitat e tij është vështirë të mund të arrihet, përveçse nëpërmjet dijes që është transmetuar nga i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -dhe të njohurit e sunneteve të tij, pasi ai- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -, është sqaruesi i asaj që i është zbrituratij nga Libri. Ashtu siç edhe dija rreth Sunnetit nuk plotësohet, përveçse me njohjen e Kur’anit, nga ana e marrësit të tij. Dhe se dija mbi Librin dhe njohja e Sunnetit kanë qenë të pandashme, përveçsetek ata që ecnin në rrugën e dijes: ku prej tyre kishte disambi të cilëtdominonte Kur’ani, dhe se atapunonin me të me një punë të shkëlqyer, si Abdullah ibn Abasi apo Ubej bin Ke’ab nga sahabët–Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –. E kishteprej tyre disa të tjerë mbi të cilët ka dominuar ngjyra e hadithit, ku preokupimi më i madh për ta ishte angazhimi dhe kujdesi i tyre në njohjen e suneteve, saktësimin e transmetimeve, dhe të kuptuarit e tyre, aq sa hadithi u kthye në profesionin e tyre, të tillë si Ebu Hurejra dhe Ibn Umeri–Allahu qoftë i kënaqur prej tyre -. Kështuqënë qoftë se do ishin në forcë, të njëjtë si këta dy burra, atëherë i jepet përparësi atij mbi të cilin ka dominuar dija rreth Librit. I jepet përparësi Librit mbi të gjitha provat, duke i dhënë përparësi vepruesit me të mbi atë që vepron me diçka ndryshe, si vlerësim ndaj rëndësisë së Librit të Allahut, dhe si nxitje të përfitimit të dijeve të tij, pasi Allahu me të i ngre disa popuj dhe me të i lë(të poshtëruar) disa të tjerë. E nëse do të ishin edhe në njohjen e Librit të barabartë, atëherë shikohet se tek kush prej tyre dominon dija rreth Sunnetit. E nëse do ishin edhe në këtë të barabartë, atëherë shikohet se kush prej tyre është më i hershëm në hixhret…”(2).

2-  Nga "Ibn Abasi" - Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –transmetohet se ka thënë:

 “I Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –iu drejtuar popullin në Haxhin e Lamtumirës, dhe tha:

«إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا : كتاب الله وسنة نبيه»

«Djalli e ka humbur shpresën se do të adhurohet në tokën tuaj, por është i kënaqur që të ndiqet në gjëra të tjera përveç kësaj, prej veprave tuaja që ju i konsideroni të parëndësishme. Kini kujdes! Unë u kam lënë mes jush diçka, që nëse kapeni për të nuk do të humbisni kurrë: Librin e Allahut dhe Sunetin e Pejgamberit të Tij.»(3).

3- Nga Uruah transmetohet se ka thënë: “E pyeta Aishen- Allahu qoftë i kënaqur prej saj – dhe i thashë: - Çfarë mendoni rreth fjalëve tëAllahut të Lartësuar:

} إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما {[ البقرة :158]

{Vërtetë që Safa dhe Merva(dy kodrat në Meke) janë nga ritet e Allahut, prandaj kush e kryen haxhin nëQabeapo bën Umre, nuk do të ketë gjynah për të nësesillet ndërmjet tyre}[el-Bekare: 158]. –(Se unë) Betohem në Allahun se nuk ka ndokush gjynah që të mos sillet ndërmjet Safa-së dhe Merva-s. Më tha:“Mjerë për ty, nëatë që the o biri i motrës time! Nëse do të kishte qenë ashtu siç ti ia bëre interpretimin, do kishte qenë:“nuk do të ketë gjynah për të nësenuksillet ndërmjet tyre”, por ky ajet u zbrit për Ensarët...dhe se e bëri sunneti Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet tyre, prandaj nuk lejohet për dikë që t’a lërë të sjellurit mes tyre.”(4).

Thotë "Ibn Haxheri", duke komentuar fjalët e Aishes: “…e bëri sunnet i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet Safa-së dhe Merva-s”: Kujdes! Thënia e Aishes:“…e bëri sunnet i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet Safa-së dhe Merva-s”dmth: e bëri farz (obligim) me sunnet, dhe se nuk është për qëllimme të pezullimin e obligueshmërisë së tij – dmth pezullimin e të qenurit farz të këtij adhurimi legjitim –dhe se këtë e mbështet fjala e saj gjendur në Sahihun e Muslimit:“Mos e paça jetën, nuk ia ka plotësuar Allahu Haxhin e as Umren ndonjërit prej jush, nëse nuk sillet mes tyre

(Safa-së e Merva-s)(5).

4-  Nga Ebu Seid el’Hudrijtransmetohet:“Dy persona dolën në udhëtim, dhe i zuri koha e namazit, e atyre nuk u gjendej ujë kështu që të dy morën tejemum (pastrim) me dhétë pastër e të mirë dhe u falën. Pastaj e gjetën ujin në kohë. Njëri prej tyre e përsëriti namazin dhe abdesin, ndërsa tjetri nuk e përsëriti. Pasi erdhën tek i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - itreguan atij për këtë, dhe ai i tha atij që nuk e përsëriti:

«أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»-«Ia qëllove Sunnetit, e të ka shpërblyer namazi yt»
dhe i tha atij që kishte marrë abdest dhe ishte falur përsëri:«لك الأجر مرتين»-«për ty ka shpërblim dy herë»(6).

Dhe ka thënë poseduesi i (librit) “el’Merkah”: « Ia qëllove Sunnetit » dmth: …rrugës legjitime e ardhur në Sunnet, që don të thotë se je përputhur me gjykimin legjitim, dhe se kjo “e qëlluar” ishteme përpjekjen e tij, dhe gabimin ialapërpjekses së tjetrit”(7).

5-  Nga "Xhabiri" - Allahu qoftë i kënaqur me të –transmetohet se i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – e ka ulur në një vit moshën edevesë dhe lopës (për kurban)nga shtatë (8).

6-  Nga "Ibn Abasi" - Allahu qoftë i kënaqur prej tyre – transmetohet se  ka thënë: “Nuk ka lënë i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – asnjë Sunnet e që të mos e kem ditur atë, përveç tre gjërave:

a) - Nuk e di nëse lexonte (me zë)(namazin e) drekë(s) dhe ikindi(së) apo jo?!

b)- Dhe nuk e di se si e lexonte Fjalën e Allahut të Lartësuar:{ وقد بلغت من الكبر عتيا}-{Dhe se unë kam mbërritur në një pleqëri të shtyrë}apo{عسيا}-{të theksuar}?!

c) - Thotë Husejn ibn Abdu-Rrahman, transmetuesi nga Ibn Abbasi: “…dhe e harrova të tretën(9).

7-  Nga "Ebu Hurejra" - Allahu qoftë i kënaqur me të – në historinë e idhujtarëve në vrasjene Sahabit të ndershëm Hubejb bin Adijel’Ensarijnë rezistencë, Ebu Hurejra jep mendimin e vet:“Dhe se Hubejbi ishte (i pari) që bëri sunnet (traditë, faljen e) dy rekate(ve)për çdo musliman që vritet në rezistencë.”(10).

E në një transmetim të dytë: “Dhe se Hubejbi ishte (i pari) që bëri sunnet(traditë) për çdo musliman që vritet në rezistencë: namazin (dy rekate).”(11).

E në një transmetim të tretë: “…dhe se ishte ipari që e bëri Sunnet(traditë)dy rekate para vrasjes së tij.”(12).

Ka thënë dijetari i madh el’Kastalanij në lidhje me transmetimin e parë: “Është bërë sunnet vepra e Hubejbit, sepse ai e bëri këtë në përputhje me jetën e ligjthënësit- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – i cili e preferoi këtë”(13).

Dhe tha në lidhje me transmetimin e dytë:“Kjo u kthye në Sunnet, pasi ai - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - e bëri në jetën e tij,dhe e preferoi dhe e miratoi këtë” (14).

Dhe gjithashtu ka thënë në lidhje me transmetimin e tretë:“Fjala e tij mori forma“i pari që e bëri Sunnet” pasi me Sunnet nënkuptohen thëniet e të Dërguarit të Allahut- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -, veprimet e tij, dhe situatat e tij, dhe unë përgjigjem se ato të dyja i ka bërë në jetën e tij - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - dhe i preferoi ato.”(15) 

Është e qartë nga hadithi i mëparshëm i Ebu Hurejres, dhe në historinë e vrasjes së Hubejbit, se fjala “Sunnet”, dhe fjala “Sunne”nënkuptojnë: vepra e legjitimuar që ndiqet në feja.Prandaj nuk është e saktë për një studiues të fik’hut (jurisprudencës Islame) të argumentohet rreth të qenurit sunnet i dy rekateve të namazit para ekzekutimit, me pretekstin se hadithi ka ardhur me shprehjen “Sunne” (e jo “Sunnet”) duke e konsideruar kështu atë namaz të preferuar, pasi gjykimi i të qenurit Sunnet i faljes së dy rekateve këtu është përfituar nga një argument tjetër jashta shprehjes “Sunne” pa asnjë dilemë, e që është pohimi që ia bëri i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –veprës së tij.

E njëjta gjë thuhet edhe në tefsirin (interpretimin) e hadithit nga Xhabiri- Allahu qoftë i kënaqur me të –me nr. (12).

Ndërsa sa i përket hadithit nga Ibn Abbasi- Allahu qoftë i kënaqur me të - me nr. (13) Ai e ka deklaruar qartë se kuptimi i fjalës “Sunne” - apo “Sunnet”- përfshinë: legjislacionet e ndryshme të dispozitave, prej farzit, vaxhibit,Sunnetit, vullnetares, të lejueshmes, dhe madje futnë stilin e tij të veçantë dijen e Ibn Abbasit - Allahu qoftë i kënaqur me të –  duke përfshirë në të gjithashtu edhe ndalesat, prej të cilave na ka ndaluar i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –në lidhje me dispozitat e ndryshme.(16)

Kështu që ky kuptim i Sunnetit është bërë i qartë dhe i njohur për këdo që ka hyrë në Islam në lidhje vetë jetën e Pejgamberit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -.

 

 _______________________________________

(1) . - Transmetuar nga Muslimi, Libri i namazit, kapitulli:“Më meritori për imamllik”me nr.(1532).

(2) .“Fet’hul-Melhem”(4/20) botuar në: “Darul-Kalem”.

(3) .Transmetoi Hakimi në “el’Mustedrak” (1/93) dhe ka thënë: Me zinxhirë të Saktë, dhe u pajtua me të Dhehebij.

(4) .Transmeton Buhariu, Libri i Haxhit, kapitulli: “Obligimi i Safa-së dhe Merva-s dhe bërja një  nga ritet e Allahut” me nr. (1643), dhe Muslimi, Libri i Haxhit, kapitulli:“Sqarimise Sa’ji (të ecurit) ndërmjet Safa-së dhe Merva-sështë shtyllë pa të cilën nuk pranohet Haxhi përveçse me të” me nr.(3079).

(5) .“Fet’hul-Bari” 3/501.

(6) .Transmeton Ebu Daudi, Librit Pastërtia, kapitulli: “Marrësi i tejmumit, gjen ujë në kohë, pasi është falur” me nr. (338).

(7) .“Mera’atul-Mefatih”(1/350).

(8) .Transmetuar nga Ahmedi në Musned (3/335) me Sened (zinxhir) Hasen(të mirë).

(9) .Transmetuar nga Ahmedi në Musned (1/257) me Sened (zinxhir) Sahih (të saktë).

(10) .Transmeton Buhariu në Librin Xhihadi dhe historitë, kapitulli: “A lejohet të kërkojë njeriu skllavërimin, e kush nuk e kërkon skllavërimin, e kush fal dy rekate përpara vrasjes” me nr.(3045)

(11) .Sahihui Buhariut, Libri i ekspeditave, kapitulli: “(ndiq kapitullin: “Vlera e dëshmorëve të Bedrit”)”me nr.(3989).

(12) .Sahihu i Buhariut, Libri i ekspeditave, kapitulli: “Ekspedita  e Raxhi’a-s,Ra’al-it, dhe Dhekwan-it ...” me nr.(4086).

(13) .“Irshad es-Sarij”(5/165).

(14) .“Irshad es-Sarij” (5/261).

(15).“Irshad es-Sarij” (6/314).

 

(16) .“Es-Sunnetu-Nebewijeh ue Bejan Medluliha-Sher’ij” (faq.17).

Comments  

#854 best us online casinoFifinesrMa 2022-08-15 20:05
casino no deposit bonus
[url="https://trust-online-casino.com"]free bonus slots
online real money casino
Quote
#853 free vpn canadaSheelaghsrMa 2022-08-15 12:59
how to buy vpn anonymously
[url="https://superfreevpn.net"]free phone vpn
free vpn into china
Quote
#852 free firestick vpnSheelaghsrMa 2022-08-14 16:50
buy vpn now
[url="https://superfreevpn.net"]what is a vpn
best rated vpn
Quote
#851 buy a vpn routerLaurellasrMa 2022-08-13 10:50
best vpn for xbox
[url="https://shiva-vpn.com"]virtual shield vpn
hoxx vpn proxy
Quote
#850 top online casinoCarolinsrMa 2022-08-13 06:08
online blackjack for real money
[url="https://ownonlinecasino.com"]casino bonuses
online casino games real money
Quote
#849 buy vpn with cryptoKelseysrMa 2022-08-12 12:25
best free vpn reddit
[url="https://rsvpnorthvalley.com"]free unlimited vpn for pc
kodi vpn
Quote
#848 online casinos for us playersFanyasrMa 2022-08-12 05:23
casino sign up bonus no deposit
[url="https://onlineplayerscasino.com"]blackjack payout
online casinos usa
Quote
#847 free russian vpnAshleighsrMa 2022-08-11 15:36
best vpn 2022 reddit
[url="https://ippowervpn.net"]best vpn for the money
free vpn pc
Quote
#846 best no deposit bonusCarolansrMa 2022-08-11 05:30
online casino for us players
[url="https://onlinecasinosdirectory.org"]online casinos that pay real money
best online casino for us players
Quote
#845 buy vpn clientJenneesrMa 2022-08-10 19:37
best google chrome vpn
[url="https://imfreevpn.net"]best free vpn for ipad
best free vpn to use in china
Quote
#844 online casinos no deposit bonusDulceasrMa 2022-08-10 06:15
casinos online usa
[url="https://onlinecasinofortunes.com"]play mobile casino
no deposit online casino
Quote
#843 best free vpn cnetJenneesrMa 2022-08-09 23:12
best free vpn for torrenting
[url="https://imfreevpn.net"]vpn safari free
do i need a vpn
Quote
#842 how does a vpn workMarrileesrMa 2022-08-09 11:08
free mac vpn
[url="https://free-vpn-proxy.com"]free internet vpn
nord vpn free trial
Quote
#841 online real casinoJaynellsrMa 2022-08-08 22:22
mobile online casinos
[url="https://newlasvegascasinos.com"]top us online casino
mobile online casino
Quote
#840 best free vpn for windows 2022TeddiesrMa 2022-08-08 14:31
avast free vpn
[url="https://freevpnconnection.com"]cloud vpn
hide vpn
Quote
#839 free no deposit casinoTrudiesrMa 2022-08-07 22:33
mobile slots
[url="https://internet-casinos-online.net"]free slots for mac
free money casino
Quote
#838 india vpn freeHonorsrMa 2022-08-07 18:31
best vpn 2018 reddit
[url="https://freehostingvpn.com"]best completely free vpn
best vpn for small business
Quote
#837 bester online casino bonusLesliesrMa 2022-08-04 22:18
bester online casino bonus
[url="https://free-online-casinos.net"]best casino online
online gambling reviews
Quote
#836 bonus no depositBobbiesrMa 2022-08-04 00:02
online casinos with no deposit bonus
[url="https://firstonlinecasino.org"]no deposit casino bonuses
online casino for real money
Quote
#835 real money online casinoPearlsrMa 2022-08-03 01:33
online casino free bonus no deposit
[url="https://download-casino-slots.com"]online casinos us
more casino games
Quote
#834 usa casinosFrannisrMa 2022-08-02 03:11
bonus casino no deposit
[url="https://cybertimeonlinecasino.com"]no deposit welcome bonus
no deposit bonuses
Quote
#833 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesJenny 2022-08-01 15:53
I would like to thnkx for the efforts you've put in writing this
blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming also.
Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own web site now.

Really the blogging is spreading its wings fast. Your
write up is a great example of it.

Also visit my website ... Live casino online Indonesia: http://www.statussambashow.com.br/site/convencao-internacional-hinode/
Quote
#832 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesJennie 2022-08-01 03:56
Everything published was actually very logical. But, think about this, suppose you added a little
information? I ain't saying your content is not good, however suppose you
added something to maybe get folk's attention? I mean Episodi (6) - Sunnah Network and Sciences is kinda plain.
You might peek at Yahoo's home page and note
how they write news titles to get viewers to click. You might add a video or a picture
or two to grab readers excited about what you've written. In my opinion, it would bring your posts a little bit more interesting.


my web page situs casino online
terpercaya: http://bootstrap.comparateur-stagespermis.com/contenu/index.php?id_contenu=25981
Quote
#831 no deposit sign up bonus casinoLaureensrMa 2022-08-01 02:19
online casinos real money
[url="https://casino-online-roulette.com"]online casino bonus
online casino for us players
Quote
#830 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesRosalie 2022-07-31 23:11
I believe what you posted was actually very reasonable.
However, consider this, suppose you were to write a killer title?
I ain't saying your content isn't solid., however what if you
added a title to possibly grab folk's attention?
I mean Episodi (6) - Sunnah Network and Sciences is a little plain. You might look at
Yahoo's front page and watch how they create article headlines to
grab viewers to open the links. You might try adding a video or a related picture or two
to get readers interested about everything've got to say.
In my opinion, it would make your posts a little livelier.


Feel free to visit my web page agen betting: https://www.smpn17kotaserang.sch.id/berita-157-informatika.html
Quote
#829 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesCerys 2022-07-31 17:41
Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and net and this
is really annoying. A good site with interesting content, that is what
I need. Thank you for keeping this web-site, I will be
visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

Here is my homepage :: antik
bet: http://gotbuckey.com/rants/20061218.asp
Quote
#828 online casinos real moneyDixiesrMa 2022-07-31 04:17
mobile casino
[url="https://casino-online-jackpot.com"]free online games to win real money no deposit
top online casinos
Quote
#827 online casinos no depositsVerenasrMa 2022-07-30 06:12
casino bonus no deposit
[url="https://casino8online.com"]mobile casino games
free cash bonus no deposit casino
Quote
#826 creative writing course in mumbaiHestiasrMa 2022-07-30 01:02
writing phd dissertation
[url="https://writingadissertationproposal.com"]he lp dissertation
writing a phd dissertation
Quote
#825 dissertation help ukAudresrMa 2022-07-29 05:13
phd dissertation help proposal
[url="https://writing-a-dissertation.net"]acknowle dgements dissertation
phd without dissertation
Quote
#824 dissertation help methodologyHerminasrMa 2022-07-28 09:16
electronic engineering dissertation ideas
[url="https://professionaldissertationwriting.org" ]writing dissertation service
defending your dissertation
Quote
#823 usa online casinosAbagaelsrMa 2022-07-28 08:04
online casino with free signup bonus real money usa
[url="https://9lineslotscasino.com"]no deposit online casino bonus
online usa casino
Quote
#822 thesis dissertation writingJenneesrMa 2022-07-27 12:28
help dissertation dissertation help
[url="https://professionaldissertationwriting.com" ]need help with dissertation
disertation
Quote
#821 casino bonusTandisrMa 2022-07-27 07:40
online casino no deposit welcome bonus
[url="https://1freeslotscasino.com"]best online casino real money
no deposit casino bonuses
Quote
#820 premium dissertation writing serviceMabellesrMa 2022-07-26 14:36
how to write a dissertation
[url="https://helpwithdissertationwritinglondon.co m"]dissertation printing
best dissertation writing
Quote
#819 kasino bonusTandisrMa 2022-07-26 06:13
best casino online
[url="https://1freeslotscasino.com"]casinos online usa
bingo online for money
Quote
#818 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesJacklyn 2022-07-25 18:00
Wow! Thank you! I permanently needed to write on my site something like that.
Can I include a part of your post to my blog?

Have a look at my blog post situs slot gacor: https://agenziastampa.net/2022/07/09/joker215-inilah-info-slot-gacor-hari-ini-deposit-pulsa-tanpa-potongan/
Quote
#817 tips for dissertation writingDarsiesrMa 2022-07-25 16:33
uf dissertation format
[url="https://examplesofdissertation.com"]research writing help
dissertation abstract
Quote
#816 doctoral dissertationSuzannsrMa 2022-07-24 02:54
doctoral dissertation help usa
[url="https://dissertationhelpspecialist.com"]diss ertation consulting
buy the help
Quote
#815 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesBetsey 2022-07-23 02:28
I have been reading out many of your articles and i must say pretty clever stuff.
I will surely bookmark your site.

Feel free to visit my site - pragmatic slot demo rupiah: http://triwou.org/members/profile/7137
Quote
#814 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesKris 2022-07-21 23:55
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored material stylish.
nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot
often inside case you shield this increase.

my homepage slot online terpercaya: https://jpost.us/business/777-slot-online-terpercaya-2022-anti-bungsrud-joker215/
Quote
#813 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesAustin 2022-07-21 23:10
I see something really interesting about your blog so I saved to my bookmarks.


Review my site ... rtp slot pragmatic: https://www.icon.edu.mx/profile/rtp-slot-pragmatic-tertinggi-hari-ini-anti-bungsrud/profile
Quote
#812 importance of critical thinking in nursingTrudeysrMa 2022-07-21 18:51
from critical thinking to argument 6th edition
[url="https://criticalthinking2020.net"]creative thinking vs critical thinking
critical thinking gif
Quote
#811 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesDamon 2022-07-21 03:30
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It really
useful & it helped me out a lot. I hope to give something
back and help others like you aided me.

Here is my webpage :: slot88 pulsa login: https://www.jameypricephoto.com/profile/slot88-pulsa-login-tanpa-potongan-anti-bungsrud/profile
Quote
#810 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesMark 2022-07-19 11:14
Great beat ! I wish to apprentice even as
you amend your web site, how can i subscribe for a weblog web site?
The account aided me a applicable deal. I had been tiny
bit familiar of this your broadcast provided vibrant transparent idea

Feel free to visit my web site game slot online: https://www.icon.edu.mx/profile/game-slot-online-deposit-pulsa-tanpa-potongan-anti-bungsrud/profile
Quote
#809 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesBlanche 2022-07-19 06:30
Its such as you read my thoughts! You seem to know a lot about this, like you
wrote the ebook in it or something. I think that you just could do with a few % to pressure the message house a little bit, however instead of that, this is
excellent blog. A fantastic read. I'll certainly be back.


My web-site demo slot pragmatic
rupiah: https://www.jameypricephoto.com/profile/demo-slot-pragmatic-rupiah-terbaru-anti-bungsrud/profile
Quote
#808 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesDebra 2022-07-18 22:45
Exactly what I was looking for, regards for posting.


Here is my webpage - slot 4d pulsa tanpa potongan: https://www.icon.edu.mx/profile/slot-4d-pulsa-tanpa-potongan-terpercaya-anti-bungsrud/profile
Quote
#807 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesErmelinda 2022-07-18 12:51
This is my first time go to see at here and i am in fact pleassant
to read all at alone place.

my webpage ... bocoran rtp live: https://www.jameypricephoto.com/profile/bocoran-rtp-live-tertinggi-hari-ini-anti-bungsrud/profile
Quote
#806 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesNikole 2022-07-16 08:55
This is very attention-grabbing, You're an overly
professional blogger. I have joined your rss feed and sit up for in the hunt for more of your great post.

Additionally, I've shared your web site in my social networks!


My web-site: casino online: https://penzu.com/p/292ea911
Quote
#805 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesRoderick 2022-07-15 20:07
Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it ;) I'm going to come back yet again since i have book marked it.

Money and freedom is the best way to change, may you be
rich and continue to guide other people.

Also visit my website - agen domino: https://future-wiki.win/index.php/20_Things_You_Should_Know_About_agen_domino_qq
Quote
#804 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesAileen 2022-07-15 11:26
I don't ordinarily comment but I gotta admit appreciate it for the post on this amazing one :D.


my blog post; casino online: http://xn--26-jlc6c.xn--p1ai/user/antikbet9844346bu
Quote
#803 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesPete 2022-07-14 22:06
Ahaa, its pleasant discussion concerning this piece of writing here at this web site,
I have read all that, so at this time me
also commenting here.

Here is my webpage ... situs casino online terpercaya: http://uznew.uz/user/antikbet5745384ii
Quote
#802 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesGeri 2022-07-11 05:33
Next time I read a blog, Hopefully it doesn't fail me as much as
this one. After all, I know it was my choice to read through, however I truly believed you'd have something
interesting to say. All I hear is a bunch of crying about something that
you can fix if you weren't too busy looking for attention.

My homepage; judi casino online: https://letimzavtra.ru/user/tmpbnprofilesergey1691259sg
Quote
#801 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesCarroll 2022-07-10 10:40
Thank you for some other excellent post. The place else
may anyone get that kind of information in such a perfect way of writing?
I've a presentation next week, and I'm on the look for such
information.

Here is my web blog :: domino: http://ddpromote.com/go.php?url=http://forums.qrecall.com/user/profile/310338.page
Quote
#800 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesWinnie 2022-07-09 19:03
I'm extremely inspired with your writing abilities as well as
with the structure to your weblog. Is that this a paid subject matter or did you
modify it your self? Either way keep up the excellent high quality writing, it is rare to look a great blog
like this one nowadays.

my web page; deposit poker: https://www.douban.com/link2/?url=https://forum.reallusion.com/Users/3001462/fotlanqvgg
Quote
#799 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesJeffery 2022-07-09 17:48
Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it ;) I
may revisit once again since I bookmarked it.
Money and freedom is the best way to change, may you
be rich and continue to guide other people.

my web blog domino qq: http://sfwater.org/redirect.aspx?url=https://communities.bentley.com/members/ba704bb8_2d00_eb2a_2d00_4006_2d00_9d5e_2d00_04147658e305
Quote
#798 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesClarissa 2022-07-09 15:37
Outstanding information over again! I am looking forward for your next post!Check out my web site :: judi casino online: https://wiki-spirit.win/index.php/Watch_Out:_How_domino_pulsa_Is_Taking_Over_and_What_to_Do_About_It
Quote

Add comment

Security code
Refresh