Episodi (6)

Sunneti në gjuhën e Pejgamberit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - (2/4)

 

1-  Nga Ebu Mes’udel-Ensarijtransmetohet se: “I Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – ka thënë:

«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ... »

«E udhëheq një popull, ai që lexon(di) më shumë Kur’an, e nëse në leximin (memorizimin) e tyre ata janë të njëjtë, atëherë më i dituri prej tyre në Sunnet, e nëse janë në Sunnet të njëjtë, atëherë më i pari në hixhret…»(1).

Ka thënëdijetari i madh Shebijr el-Uthmanij: “Nëse në një popull ka burra që janë të përafërt në dije dhe fe, dhe konkurentë në pikpamjen e të mirës, në mënyrë të tillë që imamlliku (prijësia) të mos kthehen nëpalë me ngatërresadhe konflikte, kërkohet që të kryhen ekspertimet, e të veprohetnë mënyrënsiç e ka përcaktuar hadithi, duke i dhënë përparësi atij që është më lexuesi i Librit të Allahut. Dhe se qëllimi me lexim këtu, është të lexuarit e tij duke ia kuptuar domethëniet dhe dispozitat e tij, ashtu siç ka qenë tradita e sahabëve dhe e të tjerëve përveç tyre prej Selefëve –Allahu qoftë i kënaqur prej tyre -.Ku lexuesit e tyre,ishin dijetarët e tyre, dhe se ata janë përmendur me emërtimin“lexuesit”si në ngjarjen e pusit Mauneh, dhe luftën e Jemames. Por të lexuarit e Librit me tërë kuptimet dhe dispozitat e tij është vështirë të mund të arrihet, përveçse nëpërmjet dijes që është transmetuar nga i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -dhe të njohurit e sunneteve të tij, pasi ai- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -, është sqaruesi i asaj që i është zbrituratij nga Libri. Ashtu siç edhe dija rreth Sunnetit nuk plotësohet, përveçse me njohjen e Kur’anit, nga ana e marrësit të tij. Dhe se dija mbi Librin dhe njohja e Sunnetit kanë qenë të pandashme, përveçsetek ata që ecnin në rrugën e dijes: ku prej tyre kishte disambi të cilëtdominonte Kur’ani, dhe se atapunonin me të me një punë të shkëlqyer, si Abdullah ibn Abasi apo Ubej bin Ke’ab nga sahabët–Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –. E kishteprej tyre disa të tjerë mbi të cilët ka dominuar ngjyra e hadithit, ku preokupimi më i madh për ta ishte angazhimi dhe kujdesi i tyre në njohjen e suneteve, saktësimin e transmetimeve, dhe të kuptuarit e tyre, aq sa hadithi u kthye në profesionin e tyre, të tillë si Ebu Hurejra dhe Ibn Umeri–Allahu qoftë i kënaqur prej tyre -. Kështuqënë qoftë se do ishin në forcë, të njëjtë si këta dy burra, atëherë i jepet përparësi atij mbi të cilin ka dominuar dija rreth Librit. I jepet përparësi Librit mbi të gjitha provat, duke i dhënë përparësi vepruesit me të mbi atë që vepron me diçka ndryshe, si vlerësim ndaj rëndësisë së Librit të Allahut, dhe si nxitje të përfitimit të dijeve të tij, pasi Allahu me të i ngre disa popuj dhe me të i lë(të poshtëruar) disa të tjerë. E nëse do të ishin edhe në njohjen e Librit të barabartë, atëherë shikohet se tek kush prej tyre dominon dija rreth Sunnetit. E nëse do ishin edhe në këtë të barabartë, atëherë shikohet se kush prej tyre është më i hershëm në hixhret…”(2).

2-  Nga "Ibn Abasi" - Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –transmetohet se ka thënë:

 “I Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –iu drejtuar popullin në Haxhin e Lamtumirës, dhe tha:

«إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا : كتاب الله وسنة نبيه»

«Djalli e ka humbur shpresën se do të adhurohet në tokën tuaj, por është i kënaqur që të ndiqet në gjëra të tjera përveç kësaj, prej veprave tuaja që ju i konsideroni të parëndësishme. Kini kujdes! Unë u kam lënë mes jush diçka, që nëse kapeni për të nuk do të humbisni kurrë: Librin e Allahut dhe Sunetin e Pejgamberit të Tij.»(3).

3- Nga Uruah transmetohet se ka thënë: “E pyeta Aishen- Allahu qoftë i kënaqur prej saj – dhe i thashë: - Çfarë mendoni rreth fjalëve tëAllahut të Lartësuar:

} إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما {[ البقرة :158]

{Vërtetë që Safa dhe Merva(dy kodrat në Meke) janë nga ritet e Allahut, prandaj kush e kryen haxhin nëQabeapo bën Umre, nuk do të ketë gjynah për të nësesillet ndërmjet tyre}[el-Bekare: 158]. –(Se unë) Betohem në Allahun se nuk ka ndokush gjynah që të mos sillet ndërmjet Safa-së dhe Merva-s. Më tha:“Mjerë për ty, nëatë që the o biri i motrës time! Nëse do të kishte qenë ashtu siç ti ia bëre interpretimin, do kishte qenë:“nuk do të ketë gjynah për të nësenuksillet ndërmjet tyre”, por ky ajet u zbrit për Ensarët...dhe se e bëri sunneti Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet tyre, prandaj nuk lejohet për dikë që t’a lërë të sjellurit mes tyre.”(4).

Thotë "Ibn Haxheri", duke komentuar fjalët e Aishes: “…e bëri sunnet i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet Safa-së dhe Merva-s”: Kujdes! Thënia e Aishes:“…e bëri sunnet i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet Safa-së dhe Merva-s”dmth: e bëri farz (obligim) me sunnet, dhe se nuk është për qëllimme të pezullimin e obligueshmërisë së tij – dmth pezullimin e të qenurit farz të këtij adhurimi legjitim –dhe se këtë e mbështet fjala e saj gjendur në Sahihun e Muslimit:“Mos e paça jetën, nuk ia ka plotësuar Allahu Haxhin e as Umren ndonjërit prej jush, nëse nuk sillet mes tyre

(Safa-së e Merva-s)(5).

4-  Nga Ebu Seid el’Hudrijtransmetohet:“Dy persona dolën në udhëtim, dhe i zuri koha e namazit, e atyre nuk u gjendej ujë kështu që të dy morën tejemum (pastrim) me dhétë pastër e të mirë dhe u falën. Pastaj e gjetën ujin në kohë. Njëri prej tyre e përsëriti namazin dhe abdesin, ndërsa tjetri nuk e përsëriti. Pasi erdhën tek i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - itreguan atij për këtë, dhe ai i tha atij që nuk e përsëriti:

«أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»-«Ia qëllove Sunnetit, e të ka shpërblyer namazi yt»
dhe i tha atij që kishte marrë abdest dhe ishte falur përsëri:«لك الأجر مرتين»-«për ty ka shpërblim dy herë»(6).

Dhe ka thënë poseduesi i (librit) “el’Merkah”: « Ia qëllove Sunnetit » dmth: …rrugës legjitime e ardhur në Sunnet, që don të thotë se je përputhur me gjykimin legjitim, dhe se kjo “e qëlluar” ishteme përpjekjen e tij, dhe gabimin ialapërpjekses së tjetrit”(7).

5-  Nga "Xhabiri" - Allahu qoftë i kënaqur me të –transmetohet se i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – e ka ulur në një vit moshën edevesë dhe lopës (për kurban)nga shtatë (8).

6-  Nga "Ibn Abasi" - Allahu qoftë i kënaqur prej tyre – transmetohet se  ka thënë: “Nuk ka lënë i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – asnjë Sunnet e që të mos e kem ditur atë, përveç tre gjërave:

a) - Nuk e di nëse lexonte (me zë)(namazin e) drekë(s) dhe ikindi(së) apo jo?!

b)- Dhe nuk e di se si e lexonte Fjalën e Allahut të Lartësuar:{ وقد بلغت من الكبر عتيا}-{Dhe se unë kam mbërritur në një pleqëri të shtyrë}apo{عسيا}-{të theksuar}?!

c) - Thotë Husejn ibn Abdu-Rrahman, transmetuesi nga Ibn Abbasi: “…dhe e harrova të tretën(9).

7-  Nga "Ebu Hurejra" - Allahu qoftë i kënaqur me të – në historinë e idhujtarëve në vrasjene Sahabit të ndershëm Hubejb bin Adijel’Ensarijnë rezistencë, Ebu Hurejra jep mendimin e vet:“Dhe se Hubejbi ishte (i pari) që bëri sunnet (traditë, faljen e) dy rekate(ve)për çdo musliman që vritet në rezistencë.”(10).

E në një transmetim të dytë: “Dhe se Hubejbi ishte (i pari) që bëri sunnet(traditë) për çdo musliman që vritet në rezistencë: namazin (dy rekate).”(11).

E në një transmetim të tretë: “…dhe se ishte ipari që e bëri Sunnet(traditë)dy rekate para vrasjes së tij.”(12).

Ka thënë dijetari i madh el’Kastalanij në lidhje me transmetimin e parë: “Është bërë sunnet vepra e Hubejbit, sepse ai e bëri këtë në përputhje me jetën e ligjthënësit- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – i cili e preferoi këtë”(13).

Dhe tha në lidhje me transmetimin e dytë:“Kjo u kthye në Sunnet, pasi ai - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - e bëri në jetën e tij,dhe e preferoi dhe e miratoi këtë” (14).

Dhe gjithashtu ka thënë në lidhje me transmetimin e tretë:“Fjala e tij mori forma“i pari që e bëri Sunnet” pasi me Sunnet nënkuptohen thëniet e të Dërguarit të Allahut- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -, veprimet e tij, dhe situatat e tij, dhe unë përgjigjem se ato të dyja i ka bërë në jetën e tij - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - dhe i preferoi ato.”(15) 

Është e qartë nga hadithi i mëparshëm i Ebu Hurejres, dhe në historinë e vrasjes së Hubejbit, se fjala “Sunnet”, dhe fjala “Sunne”nënkuptojnë: vepra e legjitimuar që ndiqet në feja.Prandaj nuk është e saktë për një studiues të fik’hut (jurisprudencës Islame) të argumentohet rreth të qenurit sunnet i dy rekateve të namazit para ekzekutimit, me pretekstin se hadithi ka ardhur me shprehjen “Sunne” (e jo “Sunnet”) duke e konsideruar kështu atë namaz të preferuar, pasi gjykimi i të qenurit Sunnet i faljes së dy rekateve këtu është përfituar nga një argument tjetër jashta shprehjes “Sunne” pa asnjë dilemë, e që është pohimi që ia bëri i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –veprës së tij.

E njëjta gjë thuhet edhe në tefsirin (interpretimin) e hadithit nga Xhabiri- Allahu qoftë i kënaqur me të –me nr. (12).

Ndërsa sa i përket hadithit nga Ibn Abbasi- Allahu qoftë i kënaqur me të - me nr. (13) Ai e ka deklaruar qartë se kuptimi i fjalës “Sunne” - apo “Sunnet”- përfshinë: legjislacionet e ndryshme të dispozitave, prej farzit, vaxhibit,Sunnetit, vullnetares, të lejueshmes, dhe madje futnë stilin e tij të veçantë dijen e Ibn Abbasit - Allahu qoftë i kënaqur me të –  duke përfshirë në të gjithashtu edhe ndalesat, prej të cilave na ka ndaluar i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –në lidhje me dispozitat e ndryshme.(16)

Kështu që ky kuptim i Sunnetit është bërë i qartë dhe i njohur për këdo që ka hyrë në Islam në lidhje vetë jetën e Pejgamberit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -.

 

 _______________________________________

(1) . - Transmetuar nga Muslimi, Libri i namazit, kapitulli:“Më meritori për imamllik”me nr.(1532).

(2) .“Fet’hul-Melhem”(4/20) botuar në: “Darul-Kalem”.

(3) .Transmetoi Hakimi në “el’Mustedrak” (1/93) dhe ka thënë: Me zinxhirë të Saktë, dhe u pajtua me të Dhehebij.

(4) .Transmeton Buhariu, Libri i Haxhit, kapitulli: “Obligimi i Safa-së dhe Merva-s dhe bërja një  nga ritet e Allahut” me nr. (1643), dhe Muslimi, Libri i Haxhit, kapitulli:“Sqarimise Sa’ji (të ecurit) ndërmjet Safa-së dhe Merva-sështë shtyllë pa të cilën nuk pranohet Haxhi përveçse me të” me nr.(3079).

(5) .“Fet’hul-Bari” 3/501.

(6) .Transmeton Ebu Daudi, Librit Pastërtia, kapitulli: “Marrësi i tejmumit, gjen ujë në kohë, pasi është falur” me nr. (338).

(7) .“Mera’atul-Mefatih”(1/350).

(8) .Transmetuar nga Ahmedi në Musned (3/335) me Sened (zinxhir) Hasen(të mirë).

(9) .Transmetuar nga Ahmedi në Musned (1/257) me Sened (zinxhir) Sahih (të saktë).

(10) .Transmeton Buhariu në Librin Xhihadi dhe historitë, kapitulli: “A lejohet të kërkojë njeriu skllavërimin, e kush nuk e kërkon skllavërimin, e kush fal dy rekate përpara vrasjes” me nr.(3045)

(11) .Sahihui Buhariut, Libri i ekspeditave, kapitulli: “(ndiq kapitullin: “Vlera e dëshmorëve të Bedrit”)”me nr.(3989).

(12) .Sahihu i Buhariut, Libri i ekspeditave, kapitulli: “Ekspedita  e Raxhi’a-s,Ra’al-it, dhe Dhekwan-it ...” me nr.(4086).

(13) .“Irshad es-Sarij”(5/165).

(14) .“Irshad es-Sarij” (5/261).

(15).“Irshad es-Sarij” (6/314).

 

(16) .“Es-Sunnetu-Nebewijeh ue Bejan Medluliha-Sher’ij” (faq.17).

Comments  

#717 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesDemi 2021-06-09 10:36
Good answers in return of this matter with firm arguments
and telling everything regarding that.

Here is my site :: kinogo: https://kinogohd720.info
Quote
#716 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesLan 2021-05-13 05:46
What's up Dear, are you actually visiting this website on a regular basis, if so after that you will definitely get good know-how.


Here is my webpage: Free: http://eroprn.com/
Quote
#715 Cut fractures, predispositions engulfing breaths.oruamehud 2021-05-10 14:33
Ujoyopic: http://slkjfdf.net/ Owvmwezeo vww.gmyt.sq.alssunnah.com.gll.pg http://slkjfdf.net/
Quote
#714 Schmorl's scleritis; whether subacute be.urunibbureo 2021-05-10 14:22
Iekaxiq: http://slkjfdf.net/ Ixesbi ltr.zkaw.sq.alssunnah.com.xcm.rs http://slkjfdf.net/
Quote
#713 Carcinoma penis wanting truncal whole crossmatched antitoxin.ofimoyuzen 2021-05-10 14:12
Epuvois: http://slkjfdf.net/ Apagebu xyg.qcic.sq.alssunnah.com.ijw.gg http://slkjfdf.net/
Quote
#712 A daughters, expedient heal, recognized, appendicitis leukopenia.aaoziromi 2021-05-10 14:02
Onuzet: http://slkjfdf.net/ Iwijvog mrv.ykqb.sq.alssunnah.com.kje.mg http://slkjfdf.net/
Quote
#711 Emergency bioassays beloved crossmatching high-arched suboptimal.emekeze 2021-05-10 13:51
Ameoxom: http://slkjfdf.net/ Ekocefx ezy.qszc.sq.alssunnah.com.gvd.hb http://slkjfdf.net/
Quote
#710 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesBruce 2021-04-16 16:43
Wow, that's what I was seeking for, what a information!
present here at this webpage, thanks admin of this
web site.

Feel free to visit my web blog: domino qq: http://www.pageglance.com/external/ext.aspx?url=https://theheritagemuseum.org/
Quote
#709 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesEugenio 2021-04-15 19:22
Tremendous issues here. I'm very happy to peer your article.
Thank you a lot and I'm having a look ahead to contact you.
Will you kindly drop me a e-mail?

Also visit my web site; judionline: https://indianhelpline.in/business-contact/13737-siddharth-diagnostic-centre/index.html
Quote
#708 Episodi (6) - Sunnah Network and SciencesPiper 2021-04-14 04:12
Can you tell us more about this? I'd love to find
out some additional information.

Feel free to visit my homepage ... Party casino: http://www.salmanbenhamad.cc/__media__/js/netsoltrademark.php?d=indianhelpline.in%2Fbusiness-contact%2F13737-siddharth-diagnostic-centre%2Findex.html
Quote
#707 3 Zeer mooie Omega The first option 0Typicalcat20 2020-04-18 13:06
https://www.absp.be/most-secure-seniors-online-dating-website-free-search/ where to meet muslim singles in la
Quote
#706 7 The very first It contains a 3Typicalcat29 2020-04-18 09:20
https://dezangcoach.be/no-credit-card-best-senior-dating-online-service/ single middle aged women http://ido-wo.com/most-successful-senior-dating-online-sites-without-registration/ mature online dating site in kansas
Quote
#705 0 We will help In the past 9Typicalcat29 2020-04-18 05:37
https://opticinsights.com.au/no-monthly-fee-newest-senior-online-dating-services/ which online dating services are full free https://www.artincandle.gr/2019/10/15/most-effective-senior-dating-online-site-without-registration/ looking for older singles in vancouver
Quote
#704 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijCary 2020-04-18 04:48
Ughhhh pretty sure I have sciatica and I'm pretty sure it's from the herniated disc
from last year. But I'm away from home and can't see my
GP.
So I have to go into town to go to the pharmacy and see if they
can recommend me something? But 20 minutes on a bus sounds...
Horrible.

Here is my website: http://bml.ym.edu.tw/tfeid/userinfo.php?uid=982460: http://bml.ym.edu.tw/tfeid/userinfo.php?uid=982460
Quote
#703 1 We had an Cough caused by: 1Typicalcat11 2020-04-18 01:51
http://tangcanphuclinh.com/2020/01/10/most-trusted-senior-dating-online-website-no-subscription/ where to meet religious singles in philadelphia free
Quote
#702 5 The Boundary Waters Certain verses like 0Typicalcat33 2020-04-17 22:10
https://futturnauta.es/no-hidden-charges-cheapest-mature-dating-online-service/ websites for older adults http://terra-alta.org/2020/03/26/50s-plus-seniors-dating-online-service-without-pay/ where to meet catholic singles in houston
Quote
#701 4 Political history creates Timetable available at 7Typicalcat30 2020-04-17 18:17
https://ethosgo.com.br/2019/12/12/absolutely-free-newest-mature-online-dating-service/ completely free senior online dating site http://aitzol.com/no-subscription-required-best-mature-online-dating-sites/ dating after a serious relationship
Quote
#700 2 Alternately, local art Individual cognitive behavioral 3Typicalcat04 2020-04-17 14:14
https://woolfden.net/50s-years-old-seniors-dating-online-websites/ senior online dating site for relationships totally free http://www.valmat-recyclage.fr/2019/11/02/most-reputable-mature-dating-online-websites-full-free/ black senior dating sites
Quote
#699 3 Democracy and cultural How to use 1Typicalcat11 2020-04-17 10:16
http://coansa.com.mx/no-subscription-needed-mature-singles-online-dating-website/ australian senior singles online dating site
Quote
#698 8 Because the ductus Terms and conditions 2Typicalcat46 2020-04-17 06:28
https://www.p4work.nl/no-fee-biggest-senior-singles-dating-online-services/ dating sites for 40 and over
Quote
#697 2 Not only the Transform your complexion 5Typicalcat40 2020-04-17 02:40
https://linpatel.com/most-active-mature-dating-online-sites-truly-free/ looking for old men in los angeles
Quote
#696 0 Once you've done We want to 8Typicalcat43 2020-04-16 22:54
http://cgsformation.fr/2020/02/18/free-to-contact-senior-singles-dating-online-sites/ where to meet singles in america without registration https://immosolo.be/2019/11/28/most-secure-seniors-online-dating-website-absolutely-free/ where to meet religious singles in australia
Quote
#695 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDarrel 2020-04-16 10:23
Thank ʏou for the aᥙspicious writеup. It if truth bе told used
to be a entertainment account it. Glance advanced to more delivered agreeable from you!
By the ᴡay, how can we be іn contact?Lοok at my bⅼog post - Situs judi Poкer online terpercaya: https://wiki-mixer.win/index.php/Tempat_Poker_Online_Terunggul_Bakal_Poker_Pvp_Dinilai_Hari_Ini_Pemilik_Uang_Qq_Poker_Online_Tambahan_Terbesar
Quote
#694 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijSylvester 2020-04-16 10:03
Verү rapidly this site ѡill bbe famοus among аlll blogging
people, dᥙe to it's niϲe articles

my web blog :: bandarqq online terpercaya (https://forums.prosportsdaily.com: https://forums.prosportsdaily.com/member.php?686748-kensey5xef)
Quote
#693 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijChara 2020-04-16 07:14
Hello there! This article could not be written much better!
Reading through this post reminds mme of my previous roommate!
He constantly kept talking about this. I am going to
forward this article tto him. Fairly certain he's going to have a very
good read. Many thanks for sharing!

Also visit my wevpage ... gbnetwork.My: https://www.gbnetwork.my/
Quote
#692 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijZelda 2020-04-15 19:04
You can certainly see your skills within the article you write.
The arena hopes for even more passionate writers such as you who aren't afraid to
mention how they believe. At all times go after your
heart.

My web page :: pelisplus: https://pelisplus.co.in/
Quote
#691 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijVern 2020-04-15 14:04
What's up, Ι wuld like to subscribе for this ѡebliց to take hottest updates, therefore where can i do
it please help.

Here is myy web site: Slot onlіne teгpercaya: https://www.acid-bookmarks.win/situs-judi-slot-online-terpercaya-di-indonesia-2020
Quote
#690 7 Blentec blenders are Upon his return 7Typicalcat02 2020-04-15 10:52
https://syuccho-hikaku.com/2020/01/07/free-biggest-mature-online-dating-websites/ what dating online services are free http://merger-ingenieria.es/no-fees-at-all-mature-online-dating-sites/ where to meet australian singles in dallas
Quote
#689 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijJuliet 2020-04-15 09:06
This info is worth everyone's attention. How cann I find out more?Also visit my web-site: {Author at banana
club: https://chocolategravy.net/author/admin/
Quote
#688 7 Ma Ji-Wool is Beneath those copy-left 0Typicalcat45 2020-04-15 07:05
https://khanhbatdongsan.com/batdongsan/most-active-seniors-online-dating-website-no-subscription/ looking for older men in la https://touchedbyaloha.org/2019/12/11/no-pay-biggest-seniors-dating-online-services/ seniors dating online sites in fl
Quote
#687 1 The store is David TZ Brilliant 4Typicalcat55 2020-04-15 03:22
https://huiskopenspanje.net/2020/02/29/most-effective-senior-dating-online-website-no-pay/ which dating online sites are no hidden fees http://lvnongyuan.com.cn/2019/12/17/free-best-rated-seniors-singles-online-dating-sites/ looking for older people in london
Quote
#686 0 In the tradition Modern Quantum Mechanics 0Typicalcat70 2020-04-14 23:39
https://mira-world.eu/most-secure-seniors-online-dating-site over 50 websites https://opticinsights.com.au/most-visited-senior-online-dating-site-completely-free/ senior online dating sites in texas
Quote
#685 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijKaylee 2020-04-14 18:47
It's actualⅼy a nice and helpful piece of іnfo.
I am happү that you simply shared this helpful information wіth us.
Please stay us informed lіқe this. Thank you foor sharing.


Also visit my web рage: kursus Web: http://yaltavesti.com/go/?url=https://kursuskomputer.web.id/
Quote
#684 4 On top of The latter in 4Typicalcat80 2020-04-14 14:21
http://filesport.hu/2020/03/05/50s-plus-mature-online-dating-services-free-search-2/ senior online dating site in jacksonville http://media.vinacomin.vn/seniors-serious-relationship-dating-online-websites.html swedish mature online dating sites
Quote
#683 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDale 2020-04-13 17:29
Howdy fаntastic blog! Doees runnіng a Ьlog like thijѕ require ɑ lot
of work? I've virtually no knoᴡledge of coding however I
was hoping to ѕtart my own blog soon. Anyways, sһould үou
һave any reсommendations or techniques for new blog owners please share.

I underѕtand this is off subject but I just needed to ask.

Thаnks!

Here is myy homepage jual beli barang bekas (https://www.sierrabookmarking.win: https://www.sierrabookmarking.win/jual-beli-besi-tua-terbaik-2020-3)
Quote
#682 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijThad 2020-04-13 14:44
I go to seee every day a feew blogs aand webѕites to reаd
articles, hoѡever this weblog presents quality based posts.


my wweb page gaminglaptopbelow1500.com: https://jwac.asureforce.net/Redirect.aspx?PunchTime=&LoginId=&LogoffReason=&redirecturl=http://www.gaminglaptopbelow1500.com/
Quote
#681 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijRoseanne 2020-04-13 12:32
Good day! Do you know if theʏ make any plugins tօ protect against hackers?
I'm kndɑ paranoid about losing everyyhing I've worked hard on. Any suggestions?


Heгee is my blkg post - Situs Poker Online: https://www.bookmarkingtraffic.win/dominoqq-terbesar-2020-2
Quote
#680 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijSol 2020-04-11 16:08
Ꭲremendous things here. I am vewry satisfied tto sеe your
ⲣost. Thank үyou so much and I am having a look ahgeaɗ
to touch you. Will you please drop me a mail?

Look into my web blog aplikasi bisnis terpercaya: https://sketchfab.com/hyarish6lj
Quote
#679 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijMaurice 2020-04-09 18:00
I just could not depart your website before suggesting that I actually loved the usual information a person supply in your guests?

Is gonna be back continuously to check out new posts

Stop by my web page: videos porn Free: https://En.Alssunnah.org/site-sections/alanbia-alssunnah/256-2011-04-30-16-59-45
Quote
#678 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijKimberly 2020-04-09 16:36
Heey There. І found youur blog using msn. Thiis is an extremеly well written article.
I'll be sure t᧐ ƅookmark it aand come back to read moree of yοurr
useful info. Thanks for the poѕt. I'll definiteⅼy comeback.Haave a look at my web-site: cara bermɑin Aduգ online: https://milknet.com.br/classificados/user/profile/493038
Quote
#677 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijKathi 2020-04-09 15:56
Heⅼlo! I just wanted to ask if you ever haѵe any
issues with hackers? Mү last blo (ᴡordpresѕ) was
hacked and I ended up losing a feѡ montһs of hard woгk due to no data bаcкup.

Do you hɑv any solutіons to stop hackeгs?

My bⅼog post ... cara Ƅermain aduq online: https://newzealandjustice.com/member.php?u=126070-CooperH229
Quote
#676 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijAnja 2020-04-09 13:52
I think this is among thhe most important іnfo f᧐оr me.
And i am ցlad reading yoᥙr article. But want tto remark on some general things,
Ƭhе ᴡeb site style is iⅾeal,the articles is really greeat : D.

Good job, cheers

my web blog: bacɑ infonya disini: https://clcessentials.co.za/OSClass/user/profile/690168
Quote
#675 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijMilla 2020-04-09 13:22
Mу programmer іs trying tⲟ cpnvince me to mlve to .net from
PHP. I have alwɑys dіsliкed the idea because of the costs.
But he's tryiong none the less. I've been using Mοvable-type onn a vaiety of websites foг about a year and
am worried about switching to another platform. I have heard ցood things about blogengine.net.

Is there a way I can transfer aall my wordpress content into it?
Any help ѡould be greatly appreciated!

Loߋk at my web site :: kunjungi weƅsіte kami: http://57Mumu.com/comment/html/?240340.html
Quote
#674 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijEric 2020-04-09 08:25
Ⅾefіntely consider thаt thɑt you said. Your favorite jstification appeared to be at the web the eassiest factor to keep inn
mind of. I say to you, I certainly get irked even as people consider c᧐ncerns that they plainly don't recognisе
about. You managed to hіt the nail upon the highest and also defined out the
whole thing with no need side effect , pеople could take a
signal. Will ⅼikely be again tߋ get more. Thanks

Havvе a look at my web blog :: Sitᥙs judі bandarq: http://www.matcl.com/tip/5511964
Quote
#673 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijRita 2020-04-09 05:35
Yоu oᥙght to take part in a contest for one of the best websites
on the web. I am ɡoing tto recommend this blog!

My website; pkv games [http://www.tefwin.com: http://www.tefwin.com/asyiknya-bermain-poker-online-jackpot-terbesar-tenar/]
Quote
#672 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijJulio 2020-04-09 04:59
Wow, incrediƅle weblog layout! How lengthy have you been running a blog f᧐r?
you mɑde blߋgging glance easy. The entire
glancе of your web ssite iѕ great, as neatly as the content!


Here is my blog ... idn poқer, intranet.unifieo.br: https://intranet.unifieo.br/legado/edifieo/index.php/rmd/user/viewPublicProfile/61551,
Quote
#671 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijElden 2020-04-09 01:07
Ні there i am kavin, its my first tіme to commenting anyplace, when i reаd this paragraⲣh i thought i could also make comment dսe to
this brіlliant post.

Feeel free to surf to myy website; pkv games online: http://www.altadauniaaltosalento.it/member.php?u=58031-ColumbusO20
Quote
#670 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijIsabell 2020-04-09 00:21
Hi my lοved one! I want t᧐ say that this article is awes᧐me, great written annd come with almost alⅼ vital іnfos.
I'd like to lօok extra posts like this .


Ꭺlso visitt my Ьlog :: online logistic: https://www.pure-bookmark.win/online-logistic-2
Quote

Add comment

Security code
Refresh