Episodi i katërt ( 4 )

Kuptueshmëria e Sunnetit

(Fikhu-Sunneh)
Hadithi i pest
ë

Larja e enës kur qeni lëpin në të

 

Nga Ebu Hurejre - Allahu qoftë i kënaqur me të – transmetohet se i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - ka thënë: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً»-«Nëse pi qeni në enën e ndonjërit prej jush, le t’a lajë atë shtatë herë». E sipas transmetimit të Muslimit:

«أولاهن بالتراب »-«ku të parën herë me dhé» e sipas Muslimit gjithashtu në hadithin e Abdullah bin Mugfel-it transmetohet se i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - ka thënë: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب »-«Nëse lëpin qeni në enë, lajeni atë shtatë herë dhe të tetën fërkojeni atë me dhé» e sipas shprehjes së Muslimit:«فليريقه»«le t’a derdhë atë»e ndërsa në një transmetim të Tirmidhiut:

«أخراهن، أو أولاهن بالتراب»- «ku të fundit pas tyre, ose të parën prej tyre, me dhé».

* * *

Kyhadith madhështorpërmban në të disa çështje të rëndësishme që lidhen me pastërtinë e asaj që prek qeni, dhe lëpinnë të, të cilat do t’i paraqesim në qëndrimet e si mëposhtme:

Qëndrimi i parë: Thënia e tij: «إذا ولغ »-«idhe Uelega»-«Nëse lëpin».

Ajo që nënkuptohet me fjalën “lëpirje” është pirja me cepin e gjuhës së tij. Ndërsa disa kanë thënë: Nëse e fut gjuhën e tij në ujë, ose diçka tjetër të rrjedhshme, dhe të lëvizurit e saj, piuose nuk piu. E është thënë: Në qoftë se ajo që  është në enënuk është (lëng) i rrjedhshëm, atëherë i është thënë: “لعق -laika - han” e nëse ena është bosh i është e thënë: “لحس - lahise -shijoi”.  Dhe se gjykimi këtu i përfshinë të gjitha, sido që të jetë ena, bosh apo jo-bosh, sido që të jetë ajo që është në enë, i lëngshëm si uji apo jo i lëngshëm, siç edhe kanë thënë nga disa prej dijetarë.

Qëndrimi i dytë: Thënia e tij:«فليريقه »«feljerikahu» « le t’a derdhë atë » pra, atë që është në këtë enë.

Qëndrimi i katërt: Shumica e dijetarëve janë argumentuar me këtë hadith rreth papastërtisë së qenit, qoftë kjo papastërti e gojës së tij, qoftë e tërë pjesëve të tupit të tij, dhe kanë thënë: Sa i përket papastërtisë së gojës së tij është marrë nga urdhëri i të Dërguarit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –për larjen e enës, në të cilën ka lëpirë qeni, pasi nuk ka larjepërveçse pas ndonjë ndyrësie(jashqitje) dhe papastërtie, dhe se këtu nuk ka ndonjë ndyrësi (jashqqitje) që e tregon papastërtinë. Pastaj Pejgamberi - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –ka urdhëruar për derdhjen e ujit, dhe në derdhjen e tij ka humbje të pasurisë, e në qoftë se uji do të ishte i pastër, nuk do urhdëronte për hejdhjen e tij, gjë që tregon për ndotjen e tijtë dalë nga papastërtia e gojëssë qenit.

Ndërsa sa i përket papastërtisë së pjesëve të tjera të trupit të tij, është nxjerrë me analogji për shkak të papastërtisë së gojës së tij, pasi nëse goja konsiderohet si pjesa më e ndershme që gjendet në të, kështu që pjesa tjetër e trupit të tij është më parësor(të jetë i pisët). Po ashtu nëse specifikohet se jargët e tij janë të pista, dhe se ato janë sekrecioni i gojës së tij, atëherë edhe djersaështë një pjesë që rrjedh prej trupit, kështu që të gjitha llojet e sekrecioneve të tij janë të papastra, dhe i gjithë trupin i tij është i papastër.

Qëndrimi i pestë:A është kjo papastërti, specifikepër një qen të caktuar, apo është e përgjithshme për të gjithë qentë?! Imam Maliku- Allahu e mëshiroftë – mendon se bëhet fjalë për një qen të veçantë që është e ndaluar për t’ambajtur.Ndërsa të autorizuarinpër marrjen e tij, i cili është një qen gjuetie, apo një qen roje për mbjelljen dhe blegtorinë, këta nuk i përfshinë ky gjykim. Por e Saktaështë - dhe Allahu e di më mirë, e cilaështë pikëpamja e shumicës së dijetarëve -se ky gjykim është i përgjithshëmpër çdo qen. E sa u përket qenve të lejuar, ata janë lejuar për shkak të nevojës (e domosdoshmërisë).

Qëndrimi i gjashtë:Shumica e dijetarëve kanë nxjerrë si konkluzion prej këtij hadithi se ena në të cilën ka lëpirë qeni është bërë e papastër, e gjithashtu edhe gjithçka që është në këtë enë, qoftë ujë apo çfarëdo qoftë. Kjo pasi i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –ka urdhëruar që të lahet ena shtatë herë, dhe të tetën me dhé. Dhe se larja nuk bëhet përveçse në rast ndyrësie (jashqitjeje) apo papastërtie, siç edhe janë argumentuar me atë që transmeton Imam Muslimi merfuan (në një hadith të ngritur tek Pejgamberi s.a.u.s):« طهور إناء أحدكم»-«Pastrimi i enës së ndonjërit prej jush…», dhe se pastrimi është i domosdoshëm të bëhet vetëm pas papastërtisë .

Qëndrimi i shtatë: Kanë ardhur transmetime të ndryshme në lidhje me numrin e larjeve, ku prej këtyre transmetimeve janë: «فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب »-«Le t’a lajë atë shtatë herë, ku e para e tyre të jetë me dhé» prej tyre: «فاغسلوه سبعاً وعفروه بالتراب»-«Le t’a lajë atë shtatë herë, dhe fërkojeni atë me dhé»

Nga këtu kanë dalë në konkluzion dijetarët se obligim janë shtatë larje; për shkak të saktësisë së hadithit, dhe transmetimeve të shumta, në kundërshtim me mendimin e disa dijetarëve se obligim (vaxhib) është një larjee vetme.

Qëndrimi i tetë: Shumica dijetarëve kanë arritur në konkluzion prej këtij hadithi se është obligim që të lahet ena me dhe një herë, sipas fjalës së tij- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -:

«أولاهن بالتراب »-«e para e tyre me dhé» dhe në një transmetim: «وعفروه الثامنة بالتراب»-«dhe fërkojeni atë në të tetën me dhé»dhe në një transmetim tjetër:« إحداهن بالتراب»-«ku njërën prej tyre me dhé»por si të bëhet kjo larje?! Me kuptimin që, a lahet ena me dhé në larjen e parë apo të fundit?! E sakta – e Allahu e di më mirë – është se ajo bëhet në larjen e parë, duke e larë herën e parë me dhé e pastaj duke e larë atë shtatë herë me ujë.

Qëndrimi i nëntë:A mjaftojnë pastruesit e tjerë (detergjentë) në vend të dhéut, të tilla si sapuni, eshnani (lloj bime shkretinore që përdoret për larje dhe pastrim), dhe të tjera si këto?!

Përgjigjja: E kanë përmendur dijetarët se këto nuk janë të mjaftueshme, dhe kjo për shkak të pranisë së një substance tek qeni e cila nuk mund të hiqet përveçse nëpërmjet  dhéut.  Vërtetë që Allahut i përket urtësia absolute, edhe nëse disa njerëz mendojnë se këtu nënkuptohet të shtuarit e pastërtisë, kështu që është mjaftueshme me një nga detergjentët e pastrimit, ky mendim është i gabuar, pasi me patjetër duhet të jetë me dhé, dhe nëse e shoqëron përveç kësaj edhe me detergjentë të tjerë, kjo nuk ka problem.

Qëndrimi i dhjetë:E kanë përmendur disa dijetarë, nëse qeni e fut dorën e tij apo këmbën e tij në enë, atëherë e përfshinë i njëjti gjykim, duke bërë analogji me lëpirjen, dhe bazuar në faktin se i tërë qeni është i papastër, dhe se substanca e ndodhur në jargët e tij është prezente edhe në djersët e tij të shpërndara në gjithë trupin e tij. Ndërsadisa prej tyre kanë përmendur se, gjykimi është specifik vetëm për lëpirjen. Dhe mendimi i parë është më mbrojtës - dhe Allahu e di më së miri -.

 

Qëndrimi i njëmbëdhjetë:A mund të barazohet me qenin ndonjë prej kafshëve të tjera?! E sakta është - dhe Allahu e di më së miri - se sipas asaj që kanë menduar shumica e dijetarëve, nuk mund të krahasohet me qenin asnjë krijesë tjetër, për shkak të ardhjes së tekstit për të, edhe nëqoftë se ka kafshë të tjera të pista, të tilla si derri –për shembull-, por ato nuk krahasohen me qenin në larjen e asaj që ajo lëpin.

Comments  

#950 online casino games that payFifinesrMa 2022-08-15 22:54
bonus casino no deposit
[url="https://trust-online-casino.com"]mobile casino online
real money casinos
Quote
#949 atlas vpn freeSheelaghsrMa 2022-08-15 15:55
100% free vpn
[url="https://superfreevpn.net"]super vpn free download
best vpn review
Quote
#948 zxsfgxeddsvrnunddkertyBtjphimixNtceapash 2022-08-14 22:14
tadacip tadalafil cialis coupon rite aid buy cheap cialis https://pocialgo.com/
Quote
#947 thegdrhddanhofbldkertyBtjphimiiWrcjWourb 2022-08-14 18:06
viagra online fast shipping 1 sildenafil viagra prescription cost https://zenviagrok.com/
Quote
#946 rgfnhcbwqeddbfthgJexEasecebtxJxedJexEasece 2022-08-14 06:54
cialis prices tadalafil generic headache nausea tadalafil cialis https://ciallsed.com/
Quote
#945 dmcoxgrrhftsiygthdkerty generic viagra 2017AfxxPuppy 2022-08-13 21:40
canadian pharmacies store safe to use victoza canadian pharmacy import drugs canada https://mgpharmmg.com/
Quote
#944 online casino usCarolinsrMa 2022-08-13 08:59
mobile gambeling
[url="https://ownonlinecasino.com"]best casino online
casino bonuses online
Quote
#943 best vpn for routersKelseysrMa 2022-08-12 15:29
best vpn for mac free
[url="https://rsvpnorthvalley.com"]hotspot shield free vpn
how to get a free vpn
Quote
#942 iywgxoesfodsvfdkertyBtjphimibJrnoapash 2022-08-12 13:28
cialis soft tabs 20mg cheapest tadalafil generic 20 mg tadalafil best price https://qcialiuss.com/
Quote
#941 online casino game real moneyFanyasrMa 2022-08-12 08:08
super slots casino
[url="https://onlineplayerscasino.com"]best online us casinos
mobile casino games
Quote
#940 egfknjeadilergjvgJexEasecejdyEiaSkarm 2022-08-12 02:43
brand viagra 50mg online sildenafil in usa sildenafil pfizer https://viagrjin.com/
Quote
#939 best vpn for xboxAshleighsrMa 2022-08-11 18:42
best vpn?
[url="https://ippowervpn.net"]free vpn into china
best vpn services 2018
Quote
#938 casino online usaCarolansrMa 2022-08-11 08:12
deposit bonuses
[url="https://onlinecasinosdirectory.org"]best online casinos for usa players
mobile casino real money
Quote
#937 free vpn for kodiJenneesrMa 2022-08-10 22:28
proton free vpn
[url="https://imfreevpn.net"]how does vpn work
best vpn
Quote
#936 real money casinosDulceasrMa 2022-08-10 08:57
best online casinos for usa players
[url="https://onlinecasinofortunes.com"]best online casino usa
online us casinos
Quote
#935 Episodi i katërt ( 4 )Val 2022-08-10 07:49
Hey! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
Is it tough to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.

I'm thinking about making my own but I'm not sure where to start.
Do you have any tips or suggestions? Many thanks

My webpage :: Cena flonase
amex: https://bonusking.sk/forums/users/denisewjj33/
Quote
#934 chrome vpnJenneesrMa 2022-08-10 02:11
opera vpn review
[url="https://imfreevpn.net"]top free vpn
best free vpn for mobile
Quote
#933 online no deposit casino bonusJaynellsrMa 2022-08-09 01:16
real money casinos
[url="https://newlasvegascasinos.com"]online casino win real money
sign up bonus casino no deposit
Quote
#932 thegdrhdanhofbldkertyBtjphimizWrfvWourb 2022-08-08 17:53
sildenafil 10 mg tablet viagra 25mg price can you order viagra online in canada
Quote
#931 how to use a vpnTeddiesrMa 2022-08-08 17:40
download express vpn
[url="https://freevpnconnection.com"]apple vpn free
best vpn for apple tv
Quote
#930 zxsfgxddsvrnunddkertyBtjphimidNrfxapash 2022-08-08 10:51
Exelon Viagra with Fluoxetine Super Kamagra
Quote
#929 rgfnhcbwqdbfthgJexEaseceypiJunbJexEasece 2022-08-08 06:24
definition cialis cialis south africa buy cialis in mexico
Quote
#928 online mobile casinoTrudiesrMa 2022-08-08 01:16
casinos online real money
[url="https://internet-casinos-online.net"]casino no deposit free bonus
mobile casino real money
Quote
#927 dmcogrrhftsiygthdkerty buy viagra online canada pharmacyAfgoPuppy 2022-08-07 21:43
generic tadalafil canada iron dragon tadalafil buy cialis online australia pay with paypal
Quote
#926 best chrome vpn freeHonorsrMa 2022-08-07 21:27
best vpn service for china
[url="https://freehostingvpn.com"]one time buy vpn
best vpn china
Quote
#925 iywgxesfodsvfdkertyBtjphimiyJrvxapash 2022-08-06 12:37
buy viagra brand online viagra online paypal canada viagra over the counter uk price
Quote
#924 egfknjedilergjvgJexEasececdbEgwSkarm 2022-08-06 01:38
pharmacy technician certification buying prescription drugs from canada online drugs from canada
Quote
#923 online mobile casinoLesliesrMa 2022-08-05 00:55
best us online casinos
[url="https://free-online-casinos.net"]mobile casino games
internet casino bonus
Quote
#922 Episodi i katërt ( 4 )Neville 2022-08-04 06:43
You're so cool! I don't suppose I have read something like that before.

So wonderful to find somebody with unique thoughts on this subject.

Really.. thanks for starting this up. This website is one thing that is required on the internet, someone with some originality!


Here is my page ... https://sipetra.id: https://www.financialcenter.com/ads/redirect.php?target=https://sipetra.id/
Quote
#921 wild casino onlineBobbiesrMa 2022-08-04 02:49
casino mobile
[url="https://firstonlinecasino.org"]online casino for real money
best casino site
Quote
#920 Episodi i katërt ( 4 )Eloy 2022-08-03 08:12
I am pleased that I noticed this weblog, exactly the right info that I was searching for!Also visit my blog post ... https://sipetra.id: https://www.ombudsman-kursk.ru/redirect?url=https://sipetra.id
Quote
#919 online casino no deposit welcome bonusPearlsrMa 2022-08-03 04:12
free bonus casino
[url="https://download-casino-slots.com"]free cash bonus no deposit casino
real online gambling
Quote
#918 Episodi i katërt ( 4 )Don 2022-08-03 03:20
Hi! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any suggestions?


My webpage ... https://sipetra.id: https://www.kranten.com/redirect/nd.html?u=https://sipetra.id
Quote
#917 online casino usa real money no deposit bonusFrannisrMa 2022-08-02 05:53
mobile casino online
[url="https://cybertimeonlinecasino.com"]best us online casinos
online casino game real money
Quote
#916 Episodi i katërt ( 4 )Teddy 2022-08-01 07:20
В современность зайдя на https://perdos-porno.net: https://perdos-porno.net людишки получают немало домашних нюансов, и {им} надлежит
расслабляться. Возможно кто-то свершает это с
любимыми, кто-то на занятиях, а отдельные люди просто закрывается
в комнате и лазит по сети интернет, посещая популярные вебсайты.
Для последней группы я пытаюсь порекомендовать отличный чувственный сайтец https://ru-xhamster.net: https://ru-xhamster.net, здесь
Вас ждут высококачественные ролики с элегантными
дивчинами всяческого строения.
Эти крали позволят перестать думать прозаичные проблемы, хотя бы на небольшое время.
Попросту прислушайтесь к моему совета и загляните на настоящий сетевой портал, лично я уверяю, вы не будете жалеть.
Quote
#915 gambling casino online bonusLaureensrMa 2022-08-01 04:59
casino win real money
[url="https://casino-online-roulette.com"]free sign up bonus no deposit casino
casino online real money
Quote
#914 Episodi i katërt ( 4 )Linette 2022-08-01 02:16
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and
was curious what all is needed to get set up? I'm assuming having a
blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very internet savvy so I'm not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
Kudos

My homepage judi slot online: https://diamember.club/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=18
Quote
#913 Episodi i katërt ( 4 )Noreen 2022-08-01 00:41
Thanks for the marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you happen to be a great
author. I will ensure that I bookmark your blog and may come
back from now on. I want to encourage you to
continue your great job, have a nice morning!

Review my web blog - judi slot online: http://paradise888-jp.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=27924
Quote
#912 Episodi i katërt ( 4 )Shavonne 2022-07-31 21:02
Excellent post. I was checking constantly this blog
and I'm impressed! Very useful info specifically the last part :) I care for such info much.

I was looking for this certain information for a very long time.
Thank you and best of luck.

Feel free to surf to my web-site :: joker123: http://mvdmountainbikers.com/community/profile/vickeybarth8715/
Quote
#911 Episodi i katërt ( 4 )Ronda 2022-07-31 20:07
Hello I am so thrilled I found your web site, I really
found you by error, while I was searching on Askjeeve for something
else, Anyways I am here now and would just like to say many thanks
for a fantastic post and a all round entertaining
blog (I also love the theme/design), I don't have time to
read it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more,
Please do keep up the great job.

my page xrp77: https://www.donginchem.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=21774
Quote
#910 best online casinos for us playersDixiesrMa 2022-07-31 06:53
best casino site
[url="https://casino-online-jackpot.com"]real casino games online
free cash no deposit casino
Quote
#909 free sign up bonus online casinoVerenasrMa 2022-07-30 08:52
free money casino
[url="https://casino8online.com"]free online games to win real money no deposit
online real money casinos
Quote
#908 custom dissertation writingHestiasrMa 2022-07-30 03:56
dissertation title examples
[url="https://writingadissertationproposal.com"]wr iting a doctoral dissertation
how do i write a dissertation
Quote
#907 online casinos free moneyShaylasrMa 2022-07-29 10:03
online real money casinos
[url="https://all-online-casino-games.com"]us casinos online
mobile online casino
Quote
#906 cheap dissertation help in los angelesAudresrMa 2022-07-29 08:01
dissertation proposal sample
[url="https://writing-a-dissertation.net"]disserta tion help service quality
best dissertation help services
Quote
#905 dissertation proofreading servicesHerminasrMa 2022-07-28 12:16
writing a dissertation introduction
[url="https://professionaldissertationwriting.org" ]dissertation plan
best dissertation writing service uk
Quote
#904 casino win real moneyAbagaelsrMa 2022-07-28 10:55
online casino review
[url="https://9lineslotscasino.com"]internet casino bonus
online casinos usa
Quote
#903 dissertation acknowledgementsJenneesrMa 2022-07-27 15:37
write my dissertation for me
[url="https://professionaldissertationwriting.com" ]mba dissertation help
uk dissertation writing service
Quote
#902 casino bonusesTandisrMa 2022-07-27 10:38
no deposit casino games
[url="https://1freeslotscasino.com"]top casino site
best online casinos for usa players
Quote
#901 Episodi i katërt ( 4 )Lonny 2022-07-27 00:40
This web site certainly has all the info I needed concerning this subject and didn't know
who to ask.

Here is my web page - game slot online: https://www.icon.edu.mx/profile/game-slot-online-deposit-pulsa-tanpa-potongan-anti-bungsrud/profile
Quote
#900 dissertation topicsMabellesrMa 2022-07-26 17:56
dissertations writing
[url="https://helpwithdissertationwritinglondon.co m"]writing papers
all but dissertation
Quote
#899 Episodi i katërt ( 4 )Agueda 2022-07-26 17:19
Casino Metropol. Türkiye'de poker, rulet ya da slot oyunları gibi casino
oyunları konusunda lider bahis sitelerinden biri olan Casino Metropol,
blackjack oyununda da Türkiye'nin en çok tercih edilen sitelerinin başında geliyor.
Site üzerinden aralarından seçim yapabileceğiniz
çok sayıda blackjack masası bulunuyor.


Also visit my homepage - Pokeren Kartları Sipariş Menüsü: https://skupfanpage.pl/trx/97o9f8z3x7
Quote
#898 Episodi i katërt ( 4 )Reta 2022-07-26 15:25
Hello there, You have done an incredible job. I'll certainly digg it and personally recommend to my friends.

I'm sure they'll be benefited from this site.

Here is my website ... joker123 gaming: https://www.icon.edu.mx/profile/joker123-gaming-versi-terbaru-tanpa-potongan-anti-bungsrud/profile
Quote
#897 online casino for real moneyTandisrMa 2022-07-26 09:11
online casinos real money no deposit
[url="https://1freeslotscasino.com"]more casino games
casino mobile
Quote
#896 Episodi i katërt ( 4 )Lakeisha 2022-07-26 03:26
В сегодняшний день зайдя на Секс порно: https://nvporn.com многие люди несут в себе много домашних
заморочек, и {им} необходимо отвязываться.
Какой-то человек свершает это совместно с товарищами, кто-то на
занятиях, но определенные только прикрывается в кабинете и лазит по бескрайним просторам интернета, навещая знаменитые страницы сайтов.
Для предыдущей группы я желаю рекомендовать балдежный сексапильный веб сайт Скачать
порно видео: https://first-time-video.net, именно там Вас дожидаются высококачественные видеоматериалы с красивыми девчонками различного строения.
Все эти милашки могут помочь
выбросить из головы повседневные вопросы, хотя бы на некое время суток.
Просто прислушайтесь к моему совета и зайдите на этот
ресурс, я обещаю, вы не пожалеете.
Quote
#895 writing a proposal for your dissertationDarsiesrMa 2022-07-25 20:08
dissertation editing
[url="https://examplesofdissertation.com"]uf dissertation format
electronic engineering dissertation ideas
Quote
#894 Episodi i katërt ( 4 )Emmanuel 2022-07-25 13:09
I am glad to be a visitant of this everlasting weblog, regards for this rare info!Feel free to surf to my web page; situs casino online terpercaya: https://online-wiki.win/index.php/The_Ultimate_Glossary_of_Terms_About_betting_online
Quote
#893 Episodi i katërt ( 4 )Demetria 2022-07-25 11:27
I want to to thank you for this wonderful read!!
I absolutely loved every little bit of it. I have you bookmarked to look
at new things you post?

my webpage - game slot online: https://www.icon.edu.mx/profile/game-slot-online-deposit-pulsa-tanpa-potongan-anti-bungsrud/profile
Quote
#892 Episodi i katërt ( 4 )Jeremy 2022-07-25 11:27
Definitely believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the web the simplest thing to be aware of.
I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just don't know about.
You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.

Will probably be back to get more. Thanks

Here is my homepage; antikbet: https://phelieunhatlinh.com/thu-mua-phe-lieu-dong-tai-quang-nam/
Quote
#891 Episodi i katërt ( 4 )Rashad 2022-07-24 01:06
I cherished as much as you will obtain performed proper here.

The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless,
you command get bought an shakiness over that you want be
turning in the following. in poor health
for sure come more in the past again since precisely the same just about very regularly inside case
you defend this hike.

Feel free to surf to my page: rtp live pragmatic play: https://www.football.texastech.com/profile/bocoran-rtp-live-hari-ini-deposit-pulsa/profile
Quote
#890 Episodi i katërt ( 4 )Zara 2022-07-23 23:14
Great article! We are linking to this great post on our website.
Keep up the good writing.

My web blog; "https://maps.google.com.au/url?q=https://https:// nerud.tech/shheben/granitnyj-shheben/granitnyj-shh eben-20-40/: https://maps.google.com.au/url?q=https://https://nerud.tech/shheben/granitnyj-shheben/granitnyj-shheben-20-40/
Quote
#889 Episodi i katërt ( 4 )Edgardo 2022-07-23 22:27
Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am going through troubles with your RSS.
I don't understand why I can't join it. Is there anyone else having
identical RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond?
Thanks!!

Check out my web page - slot demo gacor: https://www.jameypricephoto.com/profile/slot-demo-gacor-pragmatic-play-anti-bungsrud/profile
Quote
#888 Episodi i katërt ( 4 )Fernando 2022-07-23 20:17
Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts
and I am waiting for your next post thanks once again.

Have a look at my blog post: demo
slot pragmatic rupiah: https://www.jameypricephoto.com/profile/demo-slot-pragmatic-rupiah-terbaru-anti-bungsrud/profile
Quote
#887 Episodi i katërt ( 4 )Luann 2022-07-23 18:02
my site - reduslim bei dm: https://de.reduslim.health/
Quote

Add comment

Security code
Refresh