Vlerat e nënës së besimtarëve Aishes

– Allahu qoftë i kënaqur prej saj –

Predikues: Shejkh Usameh bin Abdullah bin Khijat

Faktorët e hytbes (predikimit)

1-   Përmirësimi i vetes ngaofendimi i moralit madhështorë.

2-   Ofendimi i Sahabëve është lloji më i keq i ofendimit të besimtarëve.

3-   Ofendimi i nënës së besimtarëve, Aishes, është ofendim i Pejgamberit në vetvete.

4-   Prej vlerave të nënës së besimtarëve.

5-   Disa të drejta të Profetit – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – obligative për Ummetin e tij.

     Nuk ka dyshim se ofendimi i besimtarëve dhe besimtareve është një prej gjynaheve më të mëdha, dhe prej gjërave më të rrezikshme: Ai është që e ka drejtuar shigjetën e vet ndaj atij që e ka ngritur Allahu dhe e ka zgjedhur për të ndihmuar fenë Vet, për të shoqëruar të Dërguarin e Vet, për të ruajtur Librin e Vet, për të pirë nga oazet e Veta, për të transmetuar Ligjet e fesë së Vet, ndaj familjes së tij – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të pastër, shoqëruesit e tij (Sahabët) të mirë, dhe grave të tij, nënave të besimtarëve – Kënaqësia e Allahut qofshin mbi të gjithë së bashku -  dhe se ai është një ofendim të cilit i ndërlidhen hallkatnjëra pas tjetrës dhe vjen në shumë forma që nga ditët e hershme e deri sot, aq sa tani kanë mbërritur kulmin e tyre të armiqësisë së egër.

     Falenderimi i përket Udhëzuesit për tek Rruga e Drejtë. Atë e falenderoj - qoftë i Lartësuar– për bamirësinë e Tij të hershme dhe mirësisë së Tij të gjithanshme. Dëshmoj se nuk e meriton adhurimin askush tjetër përveç Allahut i Cili është i vetëm dhe i pa rival, Zoti i Vërtetë e Absolut. Gjithashtu dëshmoj se zotëriu ynë e Profeti ynë, Muhammedi, është robi i Allahut dhe i Dërguari i Tij, Imam (prijës) për të përkushtuarit dhe vulë (përfundim) i gjithë  Profetëve.

     O Allah, dërgo bekimet e tua dhe selamet e tua mbi robin Tënd dhe të Dërguarin Tënd Muhammedin, mbi familjen e tij, Sahabët (shoqëruesit) e tij të ndershëm dhe Tabi’inët (ndjekësit e tyre) që ndoqën rrugën e tyre, deri në Ditën e Gjykimit!

     E në vijim: Kijani frikën Allahut – o robër të Allahut – dhe përkujtojeni qëndrimin tuaj përpara Tij{يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ}[ الشعراء: 88، 89 ] - {Ditën kur nuk bën dobi pasuria dhe as fëmijët përveç atij që i vjen Allahut me zemër të pastër.}

[ esh-Shu’ara:88-89 ].

     O muslimanë! Ruajeni veten nga ofendimi i të tjerëve, e përmbajeni atë ngaçmenduria, pengojeni atë nga armiqësimi, me moral të lartë, e me perden e hekurt të njerëzve të llogjikshëm,të cilët janë të bindur se përfundimi i ofendimit të besimtarëve është shpifje dhe mëkat i qartë, të cilën e kryen i zoti i saj, e shkatërrohet nga rëndesa e saj, e poshtërohet e dëshpërohet bashkë me pasurinë e vet, Ditën kur të dalin përpara Zotit të vet siç edhe ka thënë Allahu i Lartësuar: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}[الأحزاب : 58]-{Ata të cilët i ofendojnë besimtarët dhe besimtaret me atë që s’e kanë bërë, vetëmse kanë kryer një shpifje dhe një mëkat të qartë}[ el-Ahzab:58 ].

     Nuk ka dyshim se ofendimi i besimtarëve dhe besimtareve është një prej gjynaheve më të mëdha, dhe prej gjërave më të rrezikshme: Ai është që e ka drejtuar shigjetën e vet ndaj atij që e ka ngritur Allahu dhe e ka zgjedhur për të ndihmuar fenë Vet, për të shoqëruar të Dërguarin e Vet, për të ruajtur Librin e Vet, për të pirë nga oazet e Veta, për të transmetuar Ligjet e fesë së Vet, ndaj familjes së tij – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të pastër, shoqëruesit e tij (Sahabët) të mirë, dhe grave të tij, nënave të besimtarëve – Kënaqësia e Allahut qofshin mbi të gjithë sëbashku -  dhe se ai është një ofendim të cilit i ndërlidhen hallkat njëra pas tjetrës dhe vjen në shumë forma që nga ditët e hershme e deri sot, aq sa tani kanë mbërritur kulmin e tyre të armiqësisë së egër, e ka kthyer historinë e besnikes bijës së besnikut, nënës së besimtarëve, më të dashurës së Pejgamberit – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – Aishes bijës së Ebu Bekrit – Allahu qoftë i kënaqur me të dhe babain e saj – ka bërë që të flasë për diçka që e ka shpikur vetë, duke e injoruar kërcënimin e Profetit i cili është transmetuar nga hadithi i "Ummu Selemes" – Allahu qoftë i kënaqur prej saj– kur ajo i tha atij Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - :

((إن الناس يتحرَّون بهداياهم يوم عائشة، فمُرهم فليدوروا معك حيث دُرْت  )) (( Njerëzit nxitojnë me dhuratat e tyre ditën e Aishes, urdhëroji të të vijnë (me dhurata) edhe kur ti je në ditët

(e grave) të tjera.)) I tha - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -: ((لا تُؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل عليَّ الوحي وأنا في لحافِ امرأةٍ منكنّ غيرها))- (( Mos më ofendo mua në Aishen, se për Allahun mua nuk më ka zbritur asnjë shpalljeqë unë të kem qenë në gjunjët (لحافِ) e ndonjë gruaje prej jush, përveç saj.))

     E si të mos jetë ofendimi ndaj saj – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – ofendim ndaj tij – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – kur ajo ishte njeriu më i dashur për të?! Siç ka ardhur edhe në hadithin të cilin e ka nxjerrë Buhariu dhe Muslimi në Sahihët e tyre nga "Amr bin Al-Aas" – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – i cili e ka pyetur të Dërguarin e Allahut

 – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –: “Cili nga njerëzit është më i dashuri për ty o i Dërguari i Allahut?!” U përgjigj: “Aisheja!” Tha: “Po prej burrave?!”  Tha: “Babai i saj.” e kjo mjafton si vlerë dhe si nderim madhështor.

     Ajo është, të cilën e ka zgjedhur Vetë Allahu si grua për të Dërguarin e Vet – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – siç edhe është përmendur në hadithin të cilin e kanë nxjerrë dy Shejkhët (Buhariu dhe Muslimi) në dy të Saktat e tyre e që transmetohet prej saj – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – e cila ka thënë: “I Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - ka thënë:

"أُريتُكِ في المنام ثلاث ليال، جاء بكِ الملكُ في سَرَقةٍ من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشِفُ عن وجهكِ فإذا أنتِ فيه، فأقول: إن يكُ هذا من الله يُمضِه "

((Të kam parë në ëndërr për tre netë. Të solli një ëngjëll në nnjë mbulesë prej mëndafshi dhe më tha: “Kjo është gruaja jote.” E zbulova fytyrën tënde, dhe të pashë ty brenda. Dhe thashë: “Nëse kjo është prej Allahu tatë herë ashtu qoftë!” dhe se ëndrrat e Profetëve janë shpallje që nuk ka dyshime për këtë.

     Ajo është gruaja e tij në këtë dhe në dynja dhe në Ahiret, siç edhe ka ardhur në hadithin të cilin e ka nxjerrë Tirmidhiu në Xhami’un e tij me zinxhir transmetimi “xhejid – i mirë” po nga ajo – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – se Xhebraili i është shfaqur Profetit – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - në formën e saj, nën një mbulesëtë mëndafshtë ngjyrë jeshile dhe i tha: “Kjo është gruaja jote në dynja dhe në Ahiret.”

     Dhe në Musterak-un e Hakimit me zinxhir transmetimi “Sahih- i Saktë- po ashtu nga ajo – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – transmetohet se ka thënë: “I thashë: O i Dërguar i Allahut cila prej grave do të jetë me ty në Xhennet?!” Tha: “Sa i përket teje, ti je prej tyre!”

     Gjithashtu i Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – ia kapërcjellë asaj “Selamin” e Xhebrailit  - Paqja qoftë mbi të – ndaj saj, siç edhe ka ardhur në hadithin të cilin e transmetojnë dy Shejkhët ( Buhariu dhe Muslimi ) në dy Sahihët e tyre po nga ajo

 – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – se ka thënë: I Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – ka thënë: "يا عائشة: هذا جبريل، وهو يقرأ عليكِ السلام" - (( O Aishe! Ky është Xhibrili i cili të çon selam.)) E ajo i përgjigjet: “Mbi të qoftë selami dhe mëshira e Allahut e ti shikon atë që ne nuk e shikojmë dot o i Dërguari i Allahut!”

     Po ashtu i Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –e ka bërë të qartë vlerën e saj karshi grave të tjera me thënien e tij:

"كمُل من الرجال كثير، ولم يكمُل من النساء إلا: آسية امرأةُ فرعون، ومريم ابنةُ عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام"

((Shumë nga burrat e arritën plotësimin, ndërsa nga gratë nuk u plotësuan përveç Asijes gruas së Faraonit dhe Merjemes bijës së Imranit. Ndërsa vlera e Aishes karshi grave të tjera është si vlera e Therridit ( përshesh me lëngmishi ) karshi ushqimeve të tjera.)).  ( Buhariu dhe Muslimi në dy Sahihët e tyre. )

     Dhe se i Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – për shkak të dashurisë që kishte ndaj saj dhe pozitës së rëndësishme që ajo zinte tek ai, e ndihmonte atë që të kënaqej me ato gjëra të lejueshme që ajo i dëshironte, siç edhe ka ardhur në dy Sahihët po nga ajo  – Allahu qoftë i kënaqur prej saj –  e cila ka thënë:

 “E kam parë të Dërguarin e Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – duke qëndruar tek dera e dhomëzës time ndërkohë që Habeshinjtë loznin me heshta në xhami dhe ai më mbulonte mua me xhyben e tij në mënyrë që të shihja lojën e tyre, pastaj qëndronte prej meje derisa të isha unë ajo që ikja.” E në një transmetim: “...derisa të isha unë ajo që mërzitej.” Ndërsa në një transmetim të "Nesaiut": “...dhe se unë nuk ishte se kisha ndonjë dëshirë që të shikoja në ta, por doja që t’u tregoja grave të tjera të qëndruarit e tij për mua dhe pozitën time tek ai.”

     Ishte prej bereqetit të saj ndaj Ummetit – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – që të bëhej shkak për zbritjen e ajetit të Tejemumit ( pastrimit me dhé ) siç edhe ka ardhur në dy Sahihët  prej saj – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – e cila ka thënë: “Dolëm me të Dërguarin e Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të- në njërën prej ekspeditave të tij derisa mbërritëm në Bejda’

 apo Bidhatil-xhejsh – mua m’u këput varësja. Dhe u ngrit Pejgamberi – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – që t’a kërkonte, e bashkë me të u ngritën edhe njerëzit, e ishim në një vend ku nuk kishte ujë. Filluan t’i vinin njerëzit Ebu Bekrit

 – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – duke i thënë: “A e shikon se çfarë bëri Aisheja?! E ngriti të Dërguarin e Allahut bashkë me njerëzit (në një tokë që) nuk ka as ujë, e që nuk kanë as me vete ujë.” Thotë: “ E më qortoi Ebu Bekri duke më thënë atë që desh Allahu të më thotë aq sa filloi t’a godiste me dorë kabinës time. E nuk më pengoi të lëvizja (iknim) vetëm se pozita e Profetit – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –( pasi varsja ishte dhuratë e tij për të) derisa mbaroi i gjithë uji. Atëherë Allahu zbriti ajetin e Tejemumit (pastrimit me dhé) dhe ata morën tejemum (në vend të abdesit). Ndërkohë erdhi "Usejd bin Khudajr" e tha:“Nuk është ky i pari bereqet prej jush o familja e Ebu Bekrit!” Thotë: “Pastaj kërkuam devenë mbi të cilën isha dhe e gjetëm varësen poshtë saj.”

     Dhe në një transmetim të Imam "Ahmedit" në "Musnedin" e tij ajo thotë: “Kur prej Allahut erdhi lehtësimi për muslimanët, më tha babai: Për Allahun, ti s’e ke ditur oj bijë se je e bereqetshme, gjë e cila i bëri muslimanëtqë prej të humburës tënde, të përfitojnë prej bereqetit dhe lehtësimit.”

     Prej natyrshmërisë së saj – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – ishte edhe bamirësia ndaj krijesave,mirësjellja me ta, dhe kontributi ndaj tyre në të mira, në shembujt më të mrekullueshëm. Transmeton "Urwete bin Zubejr" : " se "Muavija" – Allahu qoftë i kënaqur prej tij– dërgoi një herë tek ajo – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – rreth njëqind mijë dirhem. Dhe ajo u ngrit dhe i shpërndau të gjitha para se të ngrysej. Aq sa shoqëruesja e saj i tha: “Sikur të na kishe blerë pak mish para se t’i mbaroje!” Ajo i tha: “Përse nuk m’a the (më parë)!?

     Nga "Ata’e bin Rabah" – Allahu e mëshiroftë – transmetohet se  : " Muavija i dërgoi Aishes – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – një qesë me njëqind mijë, dhe ajo i shpërndau të gjitha mes nënave të besimtarëve.

     Dhe se ajo përkundër vlerave të shumta që ajo kishte  – Allahu qoftë i kënaqur prej saj -, ajo frikësohej prej lavdërimeve dhe u ruhej atyre. Transmeton "Buhariu" në "Sahihun" e tij se "Ibn Ab'basi" – Allahu qoftë i kënaqur prej tyre – kërkoi leje për të hyrë tek "Aisheja" kur ajo ishte e mundur – dmth: në prag të vdekjes - dhe ajo thotë: “Kam frikë se më lavdëron.” I thanë: “Është djali i xhaxhait të Pejgamberit – Paqja dhe bekimi  i Allahut qofshin mbi të – dhe prej fytyrave (referimeve) të muslimanëve.” Tha: “Lëreni të hyjë.” Dhe ai e pyeti: “Si e ndjen veten?!” Tha: “Mirë nëse do isha e përkushtuar.” I tha – Allahu qoftë i kënaqur prej tij-: “Jo, por ti je mirë në dashtë Allahu. Ti je gruaja e të Dërguarit të Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -, dhe se ai nuk është martuar me asnjë grua të pamartuar më parë përveç teje. E për ty zbriti pafajësia jote prej qiellit.” Kur i erdhi "Ibn Zubejri", ajo i tha: “ Erdhi Ibn Abasi dhe më lavdëroi. Sa do doja që të isha e harruar në harresë.”

     Prej gjërave që Allahu e ka bërë gjatë jetës së saj të bereqetshme – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – është edhe kjo dije e madhe të cilën e ka transmetuar prej të Dërguarit të Allahut

 – Paqja dhe bekimi i Allahut qoshin mbi të – dhe kjo është prej fik’hut (kuptueshmërisë) së thellë, të cilin e bartën njerëzit prej saj. Dhe se asaj – Allahu qoftë i kënaqur prej saj -imjafton,përveç këtyre meritave të shumta, ajo që ka thënë në lidhje me të – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -: “Vdiq i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – në shtëpinë time, në ditën time, e në natën time, në mes gjoksit dhe prehërittim. Dhe kur hyri Abdurrahman bin Ebu Bekër duke mbajtur në dorë një misvak të njomë, e pa atë i Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – aq sa unë mendova se ai e dëshironte, kështu që ia mora, ia shtypa, e ia zbuta, e ia bëra të përshtatshëm pastaj ia dhashë. Dhe e përdori atë në mënyrën më të mirë që e kisha parë ndonjëherë t’a përdorte. Pastaj u përpoq t’a ngrinte atë për tek unë, por dora i ra. Fillova që të lutem për të me duatë që ia bënte Xhebraili, pasi ishte ai që ia bënte atë kur ai sëmurej, por që nuk ia kishte bërë më në këtë sëmundje. Ai e ngriti shikimin e tij në qiellë dhe tha:في الرفيق الأعلى” – “Tek i Dashuri më i Lartë ” dhe shpirti iu ngrit

Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të – . Prandaj falenderuar qoftë Allahu që e bashkoi pështymën e tij me pështymën time, në ditën e tij të fundit të kësaj bote.” Transmeton Imam "Ahmedi" në "Musnedin" e tij me zinxhir të saktë transmetimi.

     Këto janë disa prej virtyteve dhe meritave ndër më madhështoret e ndër më të arritshmet, dhe të cilat kanë ndodhur përt’u përhapur, të vlefshme për t’udëgjuar, ndërmjet të gjithë njerëzve, si qëndrim ndaj të drejtës së nënës së besimtarëve – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – dhe si ndihmë ndaj saj duke u ruajtur që të mos e ofendojmë të Dërguarin e Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -  në vlerat e saj. Pasi Allahu i Lartësuar e ka kërcënuar atë që e bën këtë mëkat të qartë, duke thënë:

{ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [التوبة: 61]– { Prej tyre (njerëzve) ka që e ofendojnëProfetin dhe thonë: “Ai është vesh”. Thuaju: “Vesh për të mirën tuaj duke besuar Allahun e duke besuar për besimtarët, si mëshirë për atë që besuan prej jush. E ata që e ofendojnë të Dërguarin e Allahut, do kenë dënim të dhembshëm. }[ et-Teube:61 ]

     Allahu na bëftë dobi mua edhe juve me udhëzimin nëpërmjet Librit të Tij, e nëpërmjet Sunnetit të Profetit të Tij – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -. E them fjalën time, e i kërkoj falje Allahut të Madh e të Plotfuqishëm për vete dhe për ju e për të gjithë muslimanët për çdo gjynah apo gabim, vërtetë Ai është Falës e Mëshirëplotë.

 

Hytbja (predikimi) dytë:

     Falenderimet i përkasin vetëm Allahut, vetëm Atë e falenderojmë e vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I kërkojmë Allahut mbrojtje ndaj sherrit të vetes tonë dhe të këqiave të veprave tona. Atë që e ka udhëzuar Allahu nuk mund t’a devijojë kush, e atë që e ka lënë në humbje, nuk mund t’a udhëzojë kush. Dëshmoj se nuk e meriton adhurimin askush tjetër përveç Allahut i Cili është i Vetëm dhe i pa rival. Dëshmoj se Muhammedi është robi dhe i Dërguari i Tij. O Allah, dërgo bekime dhe selam (shpëtim) mbi robin dhe të Dërguarin Tënd Muhammed, mbi familjen e tij dhe shokët e tij sëbashku.

     E në vijim:

     O robër të Allahut: Prej të drejtave që ka i Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – mbi Ummetin e tij janë:

     Pranimi dhe nderimi i atyre që i ka pranuar dhe nderuar ai, dhe dashuria ndaj atij që ai e ka dashur pasi ai – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – nuk ka dashur veçse të mirën siç edhe i ka thënë "Ibn Abasi" – Allahu qoftë i kënaqur prej tij e babait të vet – nënës së besimtarëve, Aishes – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – rastin kur hyri tek ajo në momentine sëmundjes së vdekjes, e i tha: “Ti ke qenë më e dashura ndër gratë për të Dërguarin e Allahut

– Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – dhe se ai nuk donte përveçse të mirën. Të ra gjerdani (varësja) në natën e errët, e gdhiu i Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – duke e kërkuar. U gdhinë njerëzit dhe uji u kishte mbaruar, atëherë Allahu zbriti:{  فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا }[النساء: 43] { Le të marrin tejemum ( pastrohen me dhé ) të pastër e të dobishëm }[en-Nisa:43] dhe se gjitha kjo ishte për shkakun tënd që Allahu zbriti për këtë Ummet këtë lehtësim. Pastaj Allahu i Lartësuar e zbriti pafajsinë tënde që mbi shtatë qiej, e nuk mbeti xhami prej xhamiave të Allahut që përkujtohet në to Allahu vetëmse lexohet pafajsia jote në thellësitë e natës e në çdo fillim e përfundim dite.” Ajo i tha: “Largohu prej meje o Ibn Abas, se për Allahun do të kisha dashur që të isha e harruar në harresë.”

[ Tra. Buhariu në Sahihun e tij. ]

     Dhe se ne themi ashtu siç ka thënë "Usejd bin Khudajr" – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – i cili ishte edhe njëri prej kryetarëve kur i tha asaj: “Allahu të shpërbleftë me të mira, se për Allahun nuk të ka ndodhur kurrë ndonjë gjë që ti e ke urrejtur e që Allahu mos të ta ketë kthyer atë në të mirën tënde.”

     Dhe se prej gjurmëve të krimit ndaj saj – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – dhe prej ofendimit, kemi arritur deri te edhe ky acarim që thërret për revoltë ndaj tij, dhe tek ky përkushtim dhe thirrje për mbrojtjen e saj, duke e mbrojtur në nderin e saj, duke ia bërë të njohura vlerat e saj, e duke sqaruar rëndësinë e saj, e duke studiuar fik’hun (jurisprudencën) e saj fetare, e duke i përhapur dijet e saj. Dhe në këtë ka aq mirësi sa nuk mund të përshkruhet,duke mos e përfshirë atë me kërcënimin e hapur.

     Kijani frikën Allahut – o robër të Allahut – dhe vlerësojeni pozitën e kësaj besnikeje bijës së besnikut, të dashurës së të Dërguarit të Allahut – Paqja dhe bekimi i Allaut qofshin mbi të – dhe ruajani të drejtat e saj dhe të drejtat e gjithë nënave të besimtarëve, familjes së tij, Sahabëve (shoqëruesve) të tij sëbashku, në mënyrë që të jeni tek Zoti juaj prej fituesve të Xhenneteve të begata.

     Dhe kujtojeni gjithmonë se Allahu i Lartësuar ju ka urdhëruar që të luteni për bekimin dhe shpëtimin e vulës së të dërguarve të Allahut, Muhammedit birit të Abdullahut, e për këtë Allahu i Lartësuar ka thënë: { إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }[الأحزاب: 56]-{Allahu dhe Melaiket e Tij dërgojnë bekimet e tyre ndaj Profetit. O ju që keni besuar, dërgoni bekime mbi të dhe dërgoni mbi të “Selam”}[el- Ahzab:56].

     O Allah, dërgo bekime dhe shpëtim mbi robin dhe të Dërguarin tënd Muhammed, dhe Ji i Kënaqur o Allah prej katër Khalifëve: Ebu Bekrit, Umerit, Uthmanit dhe Aliut dhe gjithë familjes, Sahabëve dhe Tabi’inëve, dhe kujtdo që i ndjek ata në mirësi deri në Ditën e Gjykimit, dhe edhe prej nesh gjithashtu bashkë me ta me Faljen Tënde, Bujarinë Tënde dhe Mirësinë Tënde o më i Miri Tolerues dhe Falës.

     O Allah, lartësoje Islamin dhe muslimanët! O Allah, lartësoje Islamin dhe muslimanët! O Allah, lartësoje Islamin dhe muslimanët, dhe mbroje oazin e fesë, dhe shkatërroji armiqt e fesë dhe të gjithë diktatorët shkatërrimtarë, dhe bashkoji zemrat e besimtarëve, e unifikoji rradhët e tyre, përmirësojua udhëheqësit e tyre, dhe bashkoji fjalët e tyre në të vërtetën, o Zot i botrave.

     O Allah ndihmoje fenë Tënde, Librin Tënd, Sunnetin (traditën) e Profetit Tënd – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – dhe robërit e Tu besimtarë që të Njësojnë, që përpiqen në Rrugën Tënde e që janë besnikë.

     O Allah, na siguro në atdheun tonë, përmirësoji udhëheqësit tanë dhe përgjegjësit e çështjeve tona. Përkrahe me të Vërtetën udhëheqësin tonë dhe përgjegjësin e çështjeve tona, e mundësoji atij mbështetje të devoshtme dhe jepi atij sukses në atë që Ti e don dhe je i Kënaqur, o Dëgjues i lutjes!

     O Allah, jepi sukses atij, përgjegjësve të tij dhe vëllezërve të tij në atë që është hajr e mirësi për Islamin dhe muslimanët, dhe në atë që është e dobishme për robërit dhe shtetet, o Ti tek i Cili është kthimi në Ditën e Gjykimit.

     O Allah, rregulloje përfundimin tonë në të gjitha çështjet, dhe n’a shpëto prej pikëllimit të dynjasë dhe dënimit të Ahiretit.

     O Allah, na mjafto kundër armiqve të Tu dhe armiqve tanë me çfarë të duash, o Zot i botërave! O Allah, na mjafto kundër armiqve të Tu dhe armiqve tanë me çfarë të duash, o Zot i botërave!O Allah, na mjafto kundër armiqve të Tu dhe armiqve tanë me çfarë të duash, o Zot i botërave! O Allah ne të vëmë Ty përballë tyre, e kërkojmë mbrojtjen tënde ndaj të keqes së tyre.

     O Allah, përmirësona neve fenë tonë, e cila është edhe e ardhmja e çështjes tonë, dhe na e përmirëso dynjanë tonë në të cilën varet jetesa jonë, dhe rregullona neve Ahiretin tonë në të cilin është edhe kthimi ynë, dhe bëje jetën tonë shtim për ne në çdo vepër të mirë, ndërsa vdekjen shpëtim për ne prej çdo të keqje.

     O Allah, ne kërkojmë mbrojtjen Tënde ndaj të hequrit të mirësive Tua, ndryshimi në faljen Tënde, papritshmërisë së dënimit Tënd dhe i gjithë Zemërimi Yt.

     O Allah, ne kërkojmë prej Teje që të na ndihmosh në kryerjen e veprave të mira, lënien e veprave të këqia, dashuria ndaj të vobektëve, e të na i falësh neve gabimet tona e të na mëshirosh. E nëse dëshiron që t'ia lëshosh ndonjë populli ndonjë sprovë, na merr neve tek Ti pa u sprovuar.

     O Allah, na i shëro të sëmurët tanë dhe na i mëshiro të vdekurit tanë.

{ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ }[الأعراف: 23]- {Zoti ynë, ne i bëmë padrejtësi veteve tona, e nëse Ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron do jemi prej të humburve.}[el-Earaf:23].

 

{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}[البقرة: 201] - {Zoti ynë na jep në këtë dynja të mira dhe në botën tjetër të mira, e na ruaj nga dënimi i Zjarrit.}[el-Bekare:201]. dhe dërgo o Allahu ynë bekime dhe selam mbi Profetin tone Muhammedin, mbi familjen e tij dhe shoqëruesit e tij, së bashku.

Comments  

#1031 Vlerat e nënës së besimtarëve Aishes ( 1 )Betty 2024-04-04 11:42
промокод mvideo: https://promokodbar.ru
Quote
#1030 Vlerat e nënës së besimtarëve Aishes ( 1 )Antonietta 2024-03-19 13:31
ТРЦ: https://safari-nsk.ru
Quote
#1029 Viagra: The Ultimate Partner for Intimate MomentsLarrygeact 2024-03-06 06:24
Embrace the journey to electrifying, intense intimate moments with viagra without doctor prescription: https://minanebgaf.wordpress.com/ . Elevate your romantic connection and ignite the fire within.
Quote
#1028 Unlock Your Potential with Viagra OnlineLarrygeact 2024-03-06 02:43
Take the first step towards improved intimacy with viagra prices: https://minanebgaf.wordpress.com/ . Explore our options today.
Quote
#1027 Juegos emocionantes y ganancias en Caliente Casino!Alfrednof 2024-03-02 17:37
Win big and live the dream at our Mexican online casino. With life-changing jackpots and thrilling tournaments, fortune favors the bold. casino guru: https://calientecasinoenlinea.mx/ la clave para una buena vida.
Quote
#1026 ?Emocion y adrenalina! ?Caliente Casino te esta esperando!Alfrednof 2024-03-02 14:41
Discover the thrill of victory at our Mexican online casino. With adrenaline-pumping games and heart-stopping excitement, you'll be on the edge of your seat with every bet. winpot casino: https://calientecasinoenlinea.mx/ la riqueza esta a tus pies.
Quote
#1025 Placentera relajacion y riesgo en Caliente Casino!DavidVag 2024-03-01 15:22
Experience the magic of online gaming at our Mexican casino site. With enchanting themes and captivating gameplay, you'll be transported to a world of fantasy and fun. caliente mx: https://calientecasinoa.com/ tienes todo lo mejor.
Quote
#1024 Mexican gaming experience: Caliente Casino edition!DavidVag 2024-03-01 13:28
Dive into the excitement of online gambling at our Mexican online casino. With a wide variety of games and unbeatable odds, the possibilities are endless. calientecasinoa.com casino: https://calientecasinoa.com/ te lo mereces.
Quote
#1023 Diversion Sin Limites! Descubre Nuestro Casino en Linea para Jugadores CalientesBrianedurf 2024-02-15 12:59
Immerse yourself in the glitz and glamour of our Mexican casino site. With Hollywood-inspired themes and blockbuster payouts, you'll feel like a star with every spin. playuzu casino: https://calientecasinoa.com/ la clave para una vida lujosa.
Quote
#1022 Juega y Gana en Grande! Encuentra la Mejor Experiencia de Casino en Linea en MexicoBrianedurf 2024-02-15 07:52
Join the winning streak at our Mexican online casino. With lucrative bonuses and lightning-fast payouts, there's never been a better time to play. betmexico: https://calientecasinoa.com/ te lo mereces.
Quote
#1021 is bc game legal in us p30xfcHaliaAdamy 2024-01-30 05:14
Really many of terrific advice!
ghost bc game bc game online bc fsu game
Quote
#1020 crash bc game n87mjrHaliaAdamy 2024-01-30 02:45
Cheers! Awesome information.
bcgame top bc game crash predictor bc game download
Quote
#1019 clemson bc game on tv t56vbyHaliaAdamy 2024-01-29 17:34
Nicely put, Cheers.
bc game support bc game app download bc game shitlink
Quote
#1018 ghost bc game d31tpvHaliaAdamy 2024-01-29 14:55
Thanks a lot, Very good information.
bc game telegram bc game plinko army vs bc game
Quote
#1017 bc lions next game g244bxHaliaAdamy 2024-01-29 04:08
Beneficial data. Cheers.
bc-game bc football game tickets bc game codes
Quote
#1016 usc bc game x58eqyHaliaAdamy 2024-01-28 19:44
Cheers, Helpful information.
bc game referral code bc game mirror bc game twitter
Quote
#1015 bc wake forest football game k93apgHaliaAdamy 2024-01-28 10:21
Really lots of wonderful data!
vt bc game is bc game legit bc game wallet
Quote
#1014 bc syracuse game g27wrfHaliaAdamy 2024-01-27 23:48
Amazing advice. Thanks a lot.
bc rutgers game bc game crypto bc game owner
Quote
#1013 bc game m736gyHaliaAdamy 2024-01-27 22:20
Thanks, Numerous material.
bc game bonus codes usc bc game bc game mirror
Quote
#1012 fsu bc game q264yhHaliaAdamy 2024-01-27 13:43
With thanks. Helpful stuff.
is bc game legal in us bc game download primitive era 10000 bc game
Quote
#1011 bc game зеркало t15ckdHaliaAdamy 2024-01-27 11:08
Useful knowledge. Thanks.
how to delete bc game account score bc lions game bc game codes
Quote
#1010 Vlerat e nënës së besimtarëve Aishes ( 1 )Dinah 2023-12-31 10:20
натяжные потолки москва: https://shou-rum-natyazhnix-potolkov-v-moskve.ru
Quote
#1009 Vlerat e nënës së besimtarëve Aishes ( 1 )Wilton 2023-12-19 18:18
Промокоды 1xbet на бесплатную ставку - отличная
возможность получить дополнительные выгоды от своих ставок на спорт.

1хставка бонусы при регистрации: https://promo1199.ru 1xbet - это популярная
букмекерская контора, которая
предлагает широкий выбор спортивных событий и высокие коэффициенты.
Воспользовавшись промокодом, вы сможете сделать ставку бесплатно и увеличить свои шансы на выигрыш.
Промокоды 1xbet предоставляются как новым, так и постоянным клиентам.
Для того чтобы воспользоваться промокодом,
вам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте
1xbet, ввести промокод в соответствующем
поле при оформлении ставки и подтвердить ее.
После этого вы получите бесплатную ставку, которую можно использовать на любое событие.

Не упустите возможность получить дополнительные
выгоды от своих ставок
с помощью промокодов 1xbet. Удачи в игре!
Quote
#1008 1xbet зеркало рабочее на сегодня вход w212rtTarynnhaisy 2023-12-11 14:51
You reported that exceptionally well.
https://zerkalo-1xbet.website/
Quote
#1007 1xbet ставки на футбол c64mvwTarynnhaisy 2023-12-11 14:40
You have made your stand quite effectively!.
https://zerkalo-1xbet.website/
Quote
#1006 1xbet зеркало старая версия e28zzbTarynnhaisy 2023-12-10 19:19
Wonderful material, Thanks.
https://zerkalo-1xbet.website/
Quote
#1005 1xbet линия m70ybzTarynnhaisy 2023-12-10 18:02
Excellent advice. Cheers.
https://zerkalo-1xbet.website/
Quote
#1004 1xbet казино скачать m81lipTarynnhaisy 2023-12-09 20:56
Great forum posts. With thanks!
https://zerkalo-1xbet.website/
Quote
#1003 1xbet app review f72dznTarynnhaisy 2023-12-09 20:49
You said it adequately..
https://zerkalo-1xbet.website/
Quote
#1002 how to enter booking code on 1xbet s21gdfTarynnhaisy 2023-12-08 21:25
Helpful posts. Thanks!
https://zerkalo-1xbet.website/
Quote
#1001 1xbet знркало z187vjTarynnhaisy 2023-12-08 18:12
Wow a lot of awesome tips!
https://zerkalo-1xbet.website/
Quote
#1000 1xbet промокод 2024 h45nqmTarynnhaisy 2023-12-08 04:18
You've made your point.
Quote
#999 получить промокод 1xbet z750bjTarynnhaisy 2023-12-08 02:19
Kudos, Awesome information.
Quote
#998 1xbet apk скачать бесплатно g889fiTarynnhaisy 2023-12-07 16:22
Kudos, I value this!
Quote
#997 1xbet зеркало на айфон h39mydTarynnhaisy 2023-12-07 13:10
You actually expressed it exceptionally well!
Quote
#996 1xbet бесплатные деньги e809dnTarynnhaisy 2023-12-06 15:17
Reliable tips. Regards.
1xbet 2023 1xbet скачать 2024: https://zerkalo-1xbet.website/# 1xbet free promo codes
Quote
#995 aviator 1xbet m12jkhTarynnhaisy 2023-12-06 12:30
Incredible all kinds of excellent data.
1xbet sports 1xbet отзывы: https://zerkalo-1xbet.website/# скачать 1xbet старая версия
Quote
#994 1xbet старые версии f73deiTarynnhaisy 2023-12-06 01:46
Thank you! Quite a lot of postings!
1xbet apps 1xbet mobile: https://zerkalo-1xbet.website/# 1xbet скачать приложение на андроид с официального
Quote
#993 скачать 1xbet зеркало рабочее прямо сейчас o12zzyTarynnhaisy 2023-12-06 01:15
Really tons of superb material!
1xbet приложение android скачать ссылка на 1xbet: https://zerkalo-1xbet.website/# сайт 1xbet зеркало
Quote
#992 1xbet mobil d24rdmTarynnhaisy 2023-12-05 16:56
Regards, Very good information.
1xbet brasil официальный сайт 1xbet полная версия: https://zerkalo-1xbet.website/# в какие слоты лучше играть на 1xbet
Quote
#991 1xbet withdrawal l60qdnTarynnhaisy 2023-12-05 16:55
Terrific postings. Regards!
1xbet казино зеркало скачать купоны 1xbet бесплатно 2023: https://zerkalo-1xbet.website/# 1xbet казино зеркало мобильная версия
Quote
#990 скачать бесплатно 1xbet на андроид последняя версия y43yxqTarynnhaisy 2023-12-05 05:25
Very well spoken of course. .
1xbet cyber зеркало скачать 1xbet официальный сайт: https://zerkalo-1xbet.website/# 1xbet nigeria website
Quote
#989 1xbet скачать 2024 на андроид z17vpfTarynnhaisy 2023-12-05 02:56
With thanks, I value it!
промокод 1xbet на сегодня 1xbet зеркало на сегодня: https://zerkalo-1xbet.website/# скачать 1xbet скачать 1иксбет
Quote
#988 установить 1xbet площадку отличает v83nhaTarynnhaisy 2023-12-04 16:02
With thanks, I value it!
1xbet казино зеркало бк 1xbet: https://zerkalo-1xbet.website/# 1xbet bonus code
Quote
#987 1xbet скачат k453mwTarynnhaisy 2023-12-04 14:49
Helpful info. Kudos.
1xbet predictions 1xbet игровые автоматы на деньги: https://zerkalo-1xbet.website/# 1xbet фрибет за регистрацию
Quote
#986 игра как я и 1вин стратегия aviator 1win игра f606fjFalconFuh 2023-12-04 07:15
You actually stated this superbly!
1win casino app ваучер 1win: https://1winvhod.online/# 1win сайт вход
Quote
#985 1xbet terms and conditions t43wkvTarynnhaisy 2023-12-04 01:12
Regards. Helpful information.
1xbet регистрация с мобильного телефона 1xbet мобильная версия зеркало 1xbet казино онлайн
Quote
#984 1xbet скачать приложение на телефон андроид j50deeTarynnhaisy 2023-12-03 23:59
Appreciate it. An abundance of facts!
1xbet официальный мобильный приложение скачать 1xbet казино зеркало скачать 1xbet официальный скачать приложение на телефон бесплатно
Quote
#983 1win партнерка c750smTariqswexy 2023-12-03 21:04
Thanks a lot. A lot of data.
1win сайт ставки 1win coin как получить 1win все еще топовое 1win 1вин зеркало
Quote
#982 1win зеркало скачать на андроид y41otpTariqswexy 2023-12-03 18:06
Nicely put. Thanks!
1win не выводит деньги g2 1win plinko 1win
Quote
#981 1win на айфон t327cpAndr?Led 2023-12-03 16:37
With thanks, I appreciate it.
1win промокод на деньги 1win официальный сайт войти зеркало: https://1winregistracija.online/# lucky jet игра на деньги в 1win
Quote
#980 1xbet mobi uz b81atbTarynnhaisy 2023-12-03 16:24
Very good postings. With thanks!
1xbet mobi скачать скачать 1xbet на айфон скачать приложение 1xbet последнюю версию
Quote
#979 apk 1xbet m911vxTarynnhaisy 2023-12-03 13:01
Superb advice. Cheers.
скачать 1xbet игровые автоматы скачать 1xbet на android 1xbet промокод 2024
Quote
#978 1win ставки 1win 1 w61hjwAndr?Led 2023-12-03 10:25
Amazing facts. Many thanks.
1win india 1win букмекерская скачать приложение: https://1winregistracija.online/# 1вин реальный 1win зеркало казино 1вин
Quote
#977 1xbet вход на сегодня зеркало s983ujTarynnhaisy 2023-12-03 01:15
You stated it very well!
все еще самая лучшая бк в 1xbet выигрыши обзор 1xbet скачать на телефон 1xbet android app
Quote
#976 1win зеркало сейчас online l56brdGradyeruck 2023-12-03 00:24
Wow plenty of fantastic information.
1win бонусы казино как использовать 1win lucky jet 1win рабочее зеркало на сегодня
Quote
#975 1win cassino s898mwGradyeruck 2023-12-02 21:31
Appreciate it! Loads of data.
1win partners скачать 1win casino login 1win скачать последнюю версию
Quote
#974 реальный актуальные бонусы 1win 2023 казино 1win на сегодня s69oxjKailaHot 2023-12-02 20:13
Wow lots of superb knowledge.
1win site 1win бонус 5000 как использовать: https://1winoficialnyj.website/# как использовать бонус на спорт в 1win
Quote
#973 plinko 1xbet z64yhfTarynnhaisy 2023-12-02 17:01
Very good stuff. Many thanks!
скачать 1xbet зеркало на андроид россия promo code for 1xbet 1xbet мобильная версия
Quote
#972 1win бонусы как потратить g54vklKailaHot 2023-12-02 14:07
You actually revealed this fantastically!
1win зеркало вход 1win официальное зеркало: https://1winoficialnyj.website/# 1win скачать на андроид бесплатно
Quote
#971 1win как пополнить j90otnMordrayanslax 2023-12-02 04:03
Amazing a good deal of amazing tips!
1win букмекерская контора скачать приложение как пополнить счет в 1win 1win é confiavel
Quote
#970 1win net c33mdbMordrayanslax 2023-12-02 01:21
Superb data. Thank you!
baixar 1win 1win скачать на андроид последняя версия 1win бет
Quote
#969 1win aviator demo i48helDorcaf 2023-12-02 00:15
Truly lots of excellent data.
1win ставки на спорт зеркало 1win официальный сайт вход: https://1winoficialnyj.site/# 1win aviator game
Quote
#968 1win как скачать d90kryDorcaf 2023-12-01 18:05
Whoa plenty of awesome knowledge.
1win партнерка отзывы 1win вывод средств отзывы: https://1winoficialnyj.site/# 1win бонусы на спорт
Quote
#967 сайт 1xbet g58ukaTarynnhaisy 2023-12-01 15:21
Nicely put. Cheers!
мобильное приложение 1xbet промокоды 1xbet powerbet 1xbet что это
Quote
#966 1xbet descargar d948gkTarynnhaisy 2023-12-01 13:45
You made your point.
1xbet акции 1xbet зеркало актуальное 1xbet официальный регистрация
Quote
#965 1win poker r85fcdAtifabilla 2023-12-01 07:48
Thank you, Quite a lot of data.
1win vip что делать с бонусами в 1win 1win forze
Quote
#964 1win casino бездепозитный бонус x75ekvAtifabilla 2023-12-01 05:01
Thanks, I enjoy this.
1win не выводит деньги бесплатный ваучер 1win 1win детальная проверка ван вин 1вин промокоды
Quote
#963 código promocional 1win z14ccxSudijuito 2023-12-01 04:09
Amazing all kinds of superb info!
1win скачать последнюю версию flamie 1win: https://1winoficialnyj.online/# 1win зеркало сейчас
Quote

Add comment

Security code
Refresh