altawhid book

Titulli i materjalit Shejhu Të zbritura Kapaciteti Dëgjim/Zbritje