Episodi (6)
Tema e tretë: Dallimet në natyrshmërinë e lindur të njerëzve vjen që në origjinën e krijimit të fizionomive të tyre.

1 – 1 - حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الناس معادن، كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا) (*).Përcillet në hadithin e Ebu Hurejres – Allahu qoftë i kënaqur prej tij - se i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - ka thënë:

«الناس معادن، كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا »

Kuptimi:«Njerëzit janë siç janë metalet, si metalet e argjendit dhe arit. Më i miri prej tyre në xhahilije (injorancën paraislamike) është më i miri edhe në Islam, nëse thellohen dhe e mësojnë (fenë).»(*)

Ky hadith ka ardhur edhe nga Xheburi gjithashtu, por hadithi nga Ebu Hurejra ka ardhur në më shumë se disa rrugë.

الأولى: أبو الزناد، عن الأعرج عنه، أخرجه البخاري(1)، ومسلم(2)، والشافعي(3)، والحميدي(4)، وأحمد(5)، كلهم من طرق عن أبي الزناد، به، نحوه، وليس فيه (كمعادن الذهب والفضة)، وعند الشيخين زيادةE para: Ebu Zenadi, nga Earaxhi, prej të cilit e kanë sjellë Buhariu(1), Muslimi(2), Shafiu(3), Hamijdi(4) dhe Ahmedi(5). Të gjithë e kanë marrë prej rrugës së transmetimit të Ebu Zenadit, sipas asaj që ai ka transmetuar dhe të përafërt me të, por që në të nuk është përmendur shprehja

« كمعادن الفضة والذهب » - «...si metalet e argjendit dhe arit...»

الثانية: جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، عنه، أخرجه البخاري(6)، ومسلم(7)، وإسحاق بنE dyta: Xheriri, ky nga Iamarah, ky nga Ebu Zer’ah, prej të cilit e kanë sjellë Buhariu(6), Muslimi(7), dhe Is’hak bin راهوية Raheuijeh(8)(8)،, والقضاعيdhe El-Kadij(9)(9)،. كلهمTë gjithë këta e kanë marrë prej rrugës së parë, me disa shtesa të tjera tek transmetimet e tyre – përveç transmetimit të Buhariut – e që është:

« وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه»

Kuptimi:«Do gjeni se njerëzit më të këqij janë ata që kanë dy fytyra, ata që disave u shfaqen me një fytyrë dhe disave me një fytyrë tjetër.» Këtu nuk është përmendur shprehja e mësipërme: « كمعادن الفضة والذهب » - «...si metalet e argjendit dhe arit...».:وتجدون

الثالثة: يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عنه.E treta: Jahja bin Seid el-Kitani, ky nga Ubejdullah, ky nga Seid ibn Ebu Seid, e ky e  ka marrë nga babai i tij. أخرجه البخاري(10)، ومسلم(11)، وأحمد(12)، والدرامي(13)، كلهم من طرق عن يحيى القطان، به، وأوله: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ Transmetuar nga Buhariu(10) Muslimi(11)A hmedi(12), dhe Darimij(13). Të gjithë e kanë marrë nga rruga e Jahja el-Kitanit, sipas tekstit të tij, por që në fillim: « قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم » Kuptimi «I thanë: O i Dërguari i Allahut, cili prej njerëzve është më i miri?! قال: (أتقاهم)، الحديث، نحوه، وليس فيه (كمعان الذهب والفضة Ai tha: - Më i devotshmi prej tyre.» - siç është hadithi, i përafërt me të, por në këtë nuk ekziston asnjë shprehje si: « كمعادن الفضة والذهب » - «...si metalet e argjendit dhe arit...»)..

الرابعة: عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عنه، أخرجه البخاري(14)، من ثلاث طرق عن عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عنه، بمثل لفظE katërta: Ubejdullah, nga Seid ibn Ebu Seid, prej të cilit e ka transmetuar Buhariu(14) me tre rrugë transmetimi nga Ubejdullahu, nga Seid ibn Ebi Seid, siç është prej tij, me  të njëjtën shprehje.

((أبي سعيد: كيسان)، وهذا يعني أن سعيداً سمعه من أبيه، ثم سمعه منEbu Seid: Kijsan): Kjo do të thotë se Seidi e ka dëgjuar këtë nga babai i vet fillimisht, pastaj e ka dëgjuar nga vetë  أبي هريرة نفسه، فحدث به عبيد الله على الوجهين، يدل على هذا أنEbu Hurejre, kështu që Ubejdullahu ka folur duke u bazuar në të dy transmetimet, gjë e cila tregon se Ibn Hibaniابن حبان(15)، أخرجه من طريق يحيى القطان عن عبيد الله، عن سعيد بن(15) e ka transmetuar këtë nga rruga e Jahja el-Kitani, e ai nga Ubejdullahi, e ai nga Seid bin Ebi Seidأبي سعيد، عن أبي هريرة، والله أعلم, e ky nga Ebu Hurejre. Megjithatë, Allahu e di .më mirë.

الخامسة: يزيد بن الأصم، عنه، أخرجه مسلم(16)، والحميدي(17)، وأحمد(18) كلهم من طريق يزيد بن الأصم، به، ولفظه هو الذي اُستدل به، وفيه زيادةE pesta: Jezid bin Esami, prej të cilit kanë transmetuar Muslimi(16), Humejdi(17) dhe Ahmedi(18). Të gjithë e kanë transmetuar sipas rrugës së të Jezid bi Esamit, sipas tekstit të tij, ku shprehja e tij është edhe ajo me të cilën është argumentuar, edhe pse në të ka diçka të shtuar..

السادسة: يونس بن يزيدE gjashta: Junus bin Jezid el-Ejlij, nga Zuhrij, nga Seidi, prej të cilit e kanë transmetuar Muslimi(19) dhe Ahmedi(20), ku secili prej tyre e ka marrë nga Hamad bin Seleme, sipas tekstit të tij, përveç shprehjes: « كمعادن الفضة والذهب » - «...si metalet e argjendit dhe arit...»)..

.E sالسابعة: حماد بن سلمة، عن عمار، عنه، أخرجهhtata: Hamad bin Seleme, nga Ammari, prej të cilit e kanë marrë الطيالسيTajalisij(21)(21) ،وأحمدdhe Ahmedi(22)(22)،, كلاهما ku të dyمن e kanë marrë nga طريقrruga e transmetimit të حمادHamad بن bin سلمة، Selemes, به،me të njëjtën rrugë transmetimi مثله،dhe të njëjtin tekst,دون përveç thënies së tijقوله:كمعادن الفضة والذهب » - «...si metalet e argjendit dhe arit...»)..

Ndërsa وعمار هو ابن أبي عمار، (صدوق، ربما أخطأ) (23Ammari është Ibn Ebi Ammar, i cili është Saduk (i besueshëm), ndoshta në këtë mund të ketë bërë ndonjë gabim(23).).

الثامنة: محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عنه، أخرجه أحمد(24) من ثلاث طرق عن محمد بن عمرو، به، مثل لفظ الطريق السابقةSë teti: Muhamed bin Amr, nga Ebu Seleme, duke transmetuar prej tij Ahmedi(24) nëpërmjet tre rrugëve transmetimi; si dhe Muhamed bin Amr i cili e transmeton ashtu siç është, me të njëjtën shprehje që është përmendur më parë..

ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، قال فيه الحافظ: «صدوق، له أوهام"(25 *Ndërsa për Muhamed ibn Amr ibn Alkame bin Uekas, Hafizi ka thënë: «është saduk (i besueshëm), por që ka iluzione»(25).).

2 – 2 - وأما حديث جابر: فأخرجه أحمد(26) من طريقين عن أبي الزبير، عنه، صرح أبو الزبير في إحداهما بالسماع Ndërsa hadithin e Xhabirit: E ka sjellë Ahmedi(26) nga dy rrugë transmetimi, nga Ebu Zubejri, prej të cilit edhe është marrë ky variant, ku Ebu Zubejri e ka thënë drejtpërdrejtë njërën prej këtyre sipas asaj që ka dëgjuar..

* قال الهيثمي: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح"(27Hejthemi ka thënë: "E ka sjellë Ahmedi, ndërsa transmetuesit e tij janë të gjithë Sahih (të saktë)(27).).

3 – 3 - حديث أبي موسى: أن الرسول Hadithi i transmetuar nga Ebu Musa, se Profeti – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – ka thënërقال: «إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر، والأبيض، والأسود، وبين ذلك، والسهل والحزن، والخبيث والطيب:

» إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر، والأبيض، والأسود، وبين ذلك، والسهل والحزن «

« Vërtet, Allahu e krijoi Ademin nga një grusht dheu, i marrë prej të gjitha shtresave të saj. Pas kësaj, bijtë e Ademit lindën sipas llojeve të tij, prandaj prej tyre lindën të kuq, disa të bardhë dhe disa të zinj, si dhe nga mesi i tyre ka që janë të butë, të trishtuar, të këqinj dhe të mirë»(**).»(**).

حديث صحيح، تقدم تخريجه(28Hadith është sahih; transmetimin e tij e kemi përmendur më herët.(28).)

الاستدلالKonkluzion::

استدلDr. محمدMuhamed عثمانUthman نجاتي،Nexhatij është argumentuar me këto dy hadithe në librin e tij “El-Hadithun-Nebeuij ue Ilmun-Nefs” (Hadithi profetik dhe psikologjia), se ato tregojnë që ekziston dallim i lindur që në natyrshmërinë e trashëguar të njeriut, siç janë pigmenti i lëkurës, karakteri i tyre, gatishmëria që ata kanë, faktorët emocionalë etj. Ato burojnë بهذينأنهماqë në الفروقdallimet الفطريةe ndërtimit gjenetik të fizionomiveالوراثية،.

وهذا يلتقي مع ما أثبتته الدراسات الحديثة، من وجود فروق تشريحية في بشرة الناس، تسبب اختلاف ألوانهم، كما أثبتت أيضاً انتقال الألوان إلى النسل، وفقاً لقوانين الوراثة التي توصل إليها (مندلKjo përputhet plotësisht me zbulimet e fundit shkencore, duke pohuar se ekzistojnë dallime anatomike sa i përket lëkurës së njerëzve, që shkakton edhe pigmente të ndryshme tek ata, siç është vërtetuar se kjo ngjyrë kalon edhe tek brezat e ardhshëm, në përputhje me ligjet e trashëgimisë gjenetike të përcaktuara nga Mendel Kalvin (Mendel Calvin)

وأضاف: أن الدراسات الحديثة، مثل دراسات (إيفانPastaj shton: Studimet e fundit, si ato të Ivan بافلوف Pavlov Ivan Pavlov)و(كلفن هولdhe Kalvin Holl Calvin hall)(Calvin Hall) على الحيوانات، أثبتت أن الفروق في الاستعدادات المزاجية والانفعالية، ترجع إلى فروق في التكوين البدني والتشريحي، لهذه الحيواناتtë bëra tek kafshët, kanë treguar se ndryshimet në pritshmëritë në ndjenja dhe emocione e kanë zanafillën tek dallimet e ndërtimit fizik dhe atij anatomik, tek këto kafshë..

ثم قال: "ونحن نلاحظ أيضاً وجود مثل هذه الفروق، في الاستعدادات المزاجية، والانفعالية بين الناس، فمن الناس من هو سريع الانفعال، شديد التهيج، ومنهم من هو كثير الهدوء، بطيء الانفعال، ولاشك أن جزءاً كبيراً من هذه الفروق، يرجع إلى فروق في التكوين البدني، وفي طبيعة تكوين الجهازين العصبي، والغُدِّي"(29Pastaj thotë: "Ne gjithashtu, e vëmë re ekzistencën e diferencave të tilla, në lidhje me pritshmëritë në ndjenja dhe emocione, edhe në mesin e njerëzve. Kështu, gjejmë njerëz që nervozohen menjëherë, apo kanë nervozizëm ekstrem, siç ka të tjerë prej tyre që janë shumë të qetë dhe të ngadalshëm në emocione, prandaj nuk ka dyshim se pjesa më e madhe e këtyre dallimeve bazohentek shkaku i dallimeve që përbën ndërtimin fizik, te natyra e përbërjes së sistemit nervor dhe gjendrave"(29).).

 

____________________________________________

(*)“el-Hadithun-Nebeuij ue Ilmun-Nefs” (Hadithi profetik dhe psikologjia)  fq.(255).
(**)“el-Hadithun-Nebeuij ue Ilmun-Nefs” (Hadithi profetik dhe psikologjia) (f. 254).
(1) Sahihu i Buhariut – Libri i virtyteve - kapitulli: Fjala e Allahut të Lartësuar:
O ju njerëz, Ne ju krijuam prej një mashkulli dhe një femre dhe ju bëmë popuj e fise﴿ [el-Huxhurat:13] (6/526 had. 3496), dhe kapitulli: “Shenjat e profetësisë” (6/604 H 3588).
(2) Sahihu i Muslimit - Libri i rëndësisë së Sahabëve - kapitulli: “Njerëzit më të mirë”(4/1958 pas had. 2526).
(3) Musnedi i Shafiut (1/16 had.15).
(4) Musnedi i Hamijdit (2/451 had.1045).
(5) Në “Musned” (2/257).
(6) Sahihu i Buhariut (6/525 had. 3493).
(7) Sahihu i Muslimit (4/1958 pas had. 2526).
(8) Musnedi i Is’hak bin Rahauijah (1/226 had.183).
(9) Musnedi i Shihabit (1/354 had. 606).
(10) Sahihu i Buhariut - Libri i profetëve - kapitulli: Fjala e Allahut: Dhe Allahu e mori Ibrahimin një mik të ngushtë﴿ [en-Nisa:125], (6/387 had. 3353).
(11) Sahihu i Muslimit- Libri i virtyteve - kapitulli: “Virtytet e Jusufit – alejhi selam -” (4/1846,1847 had. 2378).
(12) Në “Musned” (2/431).
(13) Suneni i Darimiut(1/73).
(14) Sahihu i Buhariut - Libri i profetëve – kapitulli: A ishit ju dëshmitarë kur Jakubit iu afrua vdekja﴿ - deri tek fjala e Tij - e ne ndaj Tij jemi muslimanë﴿ [el-Bekare:133] (6/414 had. 3374), dhe kapitulli: Thënia e Allahut: Me të vërtetë në tregimin e Jusufit dhe vëllezërve të tij ka argumente për ata që janë të pyesin (shumë)﴿[Jusuf:7](6/417 had. 3383), si dhe në: Librin e tefsirit – kapitulli: Me të vërtetë në tregimin e Jusufit dhe vëllezërve të tij...﴿ siç është ajeti i plotë. (8/362 had. 4689).
(15) “El-Ihsan” (2/20 had. 647).
(16) Sahihu i Muslimit- Libri i mirësisë dhe mbajtjes së lidhjeve – kapitulli: “Shpirtrat janë ushtri e përgatitur”(4/2031, 2032 had.(.....)/ 160).
(17) Musnedi i Hamidit (2/451 had. 1046).
(18) Në “Musned” (2/539).
(19) Sahihu i Muslimit- Libri Mirësia e Sahabëve - kapitulli: “Njerëzit më të mirë”(4/1958 had. 2526).
(20) Në “Musned” (2/524, 525).
(21) Musnedi i Tayalisit (fq. 324 had 2476).
(22) Në “Musned” (2/485).
(23) Në “Tekrijb ue Tehdhijb” fq. (408).
(24) Në “Musned” (2/260, 438,498).
(25) Në “Tekrijb ue Tehdhijb” fq. (499).
(26) Në “Musned” (3/367, 383).
(27) Në “Mexhma’ ez-Zeuaid” (1/121, 122).
(28) Në temën e dytë.
(29)“el-Hadithun-Nebeuij ue Ilmun-Nefs” (Hadithi profetik dhe psikologjia) fq. (255).

Comments  

#77 coursework sampleInessasrMa 2023-01-20 23:45
coursework research
[url="https://brainycoursework.com"]coursework service
coursework help uk
Quote
#76 essay writing companyPennysrMa 2022-11-28 16:41
help writing a essay for college
[url="https://buytopessays.com"]cheapest essay writing services
essay services
Quote
#75 best essay writing service reviewsChelsaesrMa 2022-11-27 07:22
writing essay service
[url="https://buy-eessay-online.com"]online essay writing service
help with essay
Quote
#74 custom essay writing service orgNanicesrMa 2022-11-25 22:00
buy college essay
[url="https://buyacademicessay.com"]best online essay editing service
cheap essay services
Quote
#73 essay revision help onlineCharitasrMa 2022-11-24 13:29
essay writing service law school
[url="https://bestsessays.org"]extended essay help
essays writing service
Quote
#72 essay writing company reviewsAshlensrMa 2022-11-23 05:13
cheap custom essay
[url="https://bestessaysden.com"]essay writers
essay correction service
Quote
#71 write my essay studentsMerolasrMa 2022-11-21 20:56
custom application essay
[url="https://bestessayreviews.net"]college essay services
college essay help
Quote
#70 Who wants to write my essayMartysrMa 2022-11-20 13:10
top essay writers
[url="https://besteasyessays.org"]write my essay for me no plagiarism
college admission essay help
Quote
#69 custom essays writing serviceDorolisasrMa 2022-11-19 05:58
essay proofreading services
[url="https://bestcampusessays.com"]psychology essay writing services
best mba essay writing service
Quote
#68 custom essay writing onlineMarrissrMa 2022-11-16 06:26
national junior honor society essay help
[url="https://au-bestessays.org"]essay writing services online
essays to buy
Quote

Add comment

Security code
Refresh