الحلقةEpisodi(10) (10)

المبحثTema الرابعe katërt::

صفةLloji i lëngut (farës së) mashkullit dhe atij të gruas, sqarimi i ndikimit që ata kanë në krijimin e صفةfetusit dhe ngjashmëria që vjen prej tyre: burrave dhe grave. (4))

5- 5 -وأما حديثHadithi iابن Ibn عمرUmerit:. Atë e ka فأخرجهtransmetuar أحمدAhmedi(1)(1)، dhe وأبوEbu Ja’laيعلى(2)،, dhe كلاهماtë dy منe kanë marrë ngaطريق rruga e transmetimit tëأبي Ebu عبدالرحمنAbdurrahmanit:: عبداللهAbdullahبن bin Jezid el-Makrijيزيدالمقري،, عنnga عبدالجبارAbdul Xhabar el- Ejlijالأيلي،, nga Jezid عنيزيدبنbin أبيEbu سمية،Semijeعنه،, prej tij, në formë tëمختصراً shkurtuar..

* Ndërsa për Jezid binويزيدبنأبي Ebu Semijenسمية،, Hafidhi قالka thënë se ështëفيهالحافظ: (مقبولmekbul - i pranueshëm) (3(3).), dhe nuk e ka ndjekur (pararendësin), kështu që është i “lejin – i butë ”ولم.

وعبدالجبارNdërsa Abdul-Xhabari ështëهو ابن Ibnعمر Umer الأيليel-Eljlij,، i cili konsiderohet(daif -ضعيف i dobët”) (4)(4)،, فالإسنادkështu që edhe “isnadi – vargu i transmetimit” ështëضعيف i “daif-dobët”..

وقد أشارMirëpo Hafidhi e ka përmendur الحافظnë “El-Fet’h” حديثhadithin eابن Ibn عمر،Umerit, وقالdukeduk duke thënë: : ""Në të vërtetë, وإنماIbnعمر Umeri e ka marrë atë nga Ummu U Selimi, أوapo të tjerëغيرها"(5"(5).).

6 – 6 - وأما حديث Ndërsa sa i përket hadithit të خولةKhaula بنتbint Hakimitحكيم:: Atë e ka فأخرجهtransmetuar Nesaiuالنسائي(6)(6)،, وأحمدAhmedi(7)(7)،, والدارميDaremiu(8)(8)،, وابنIbn Ibnأبي Ebu عاصمAsim(9)(9)،, والطبرانيTaberaniu(10)(10)،, dhe të gjithë e kanë transmetuar nëpërmjet rrugës së Shu’bes, ky عنnga Ata’aعطاء el-الخراساني،Khurasani, عنngaسعيد Seid بنbin المسيب،Musejib, عنها،ngaقالت ajo:, e cila ka thënë: “سألتE pyeta رسول të Dërguarin e Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – për një grua e cila shikon ëndërr erotike në gjumë, dhe tha:« إذا رأت الماء فلتغتسل» «إذاNëse ajo shikon se i ka dalë lëng,duhet që të marrë gusul (lahet tërësisht)رأتالماءفلتغتسل»».. واللفظEdhe shprehja është e Nesaiut.للنسائي .

وأخرجهTë njëjtën e ka transmetuar edhe Ibn Ebu Asimi,(11)(11) أيضاً،gjithashtu dhe والطبرانيTaberaniu,(12)(12) منnëpërmjet طريقrrugës së إسماعيل Ismailبن bin عياش،Ajashit, e ky عنnga عطاءAta’a elالخراساني،-Khurasani بهbashkë me të..

* Ata’a elالخراساني،-Khurasani është وعطاءابنIbnأبي Ebu مسلم،Muslim, قالpër të cilin Hafidhi ka thënë se është “صدوق،saduk” – i besueshëm, i duket sikur ka dëgjuar يهمكثيراً،shpesh, ويرسل،shkëputetويدلس dhe manipulon) (13)(13)،, لكنهpor قدmund të jetë i pranueshëm nëse ka dëgjuar prej صرحDaremiut,فكفينا duke lënë shkëputjet (irsal) dhe manipulimet ( tedlis) prej tij.إرساله

وقدPrej tij ka marrë edhe Alij bin Zejd bin Xhed’an, عنnga Seid bin سعيدMusejibi, به،bashkë me të, فقلّduke pakësuar kështu “uehmi- iluzionet” e tij në lidhje me këtë hadith, In’shaAllah – Në dashtë Allahu. Allahu e di më mirë.وَهْمُه

إلاVetëm se ai vjen me shprehjen ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل » Kuptimi: «Ajo (gruaja) nuk e ka për detyrë larjen derisa asaj t’i rrjedhin ato, ashtu siç edhe burrat nuk e kanë obligim që të lahen (nëse nuk ejakulon)ليس».. رواه

Kjo është transmetuar
ابنnga Ibn ماجةMaxheh(14)(14) dhe،وابن Ibn أبيEbu عاصمAsim(15)(15)،عن nga ابنIbn أبيEbu شيبةShejbe -- وهو e që është فيnë “Musanefin” مصنفهe tij(16)–(16) - وأحمد dhe Ahmedi(17)(17)،, والطبرانيTaberaniu(18)(18)،, dhe tكلهمë gjithë e kanë transmetuar منngaطريق rruga e  Sufjanit, ky عنnga علي Ali ابنIbn Jezidيزيد bin Xhed’anبن., bashkë me të.

وابن* Dhe se Ibn Xhed’an konsiderohet (daif-ضعيف i dobët) (19)(19)،, لكنpor لاnuk ka problem nëse është në renditje pas të tjerëve.

وللحديثNë hadith ka edhe “sheuahid شواهد-dëshmi أيضاًgjithashtu, ashtu siç edhe parapriu, kështu që ai konsiderohet Hasen- i mirë.كما

 

7 – 7 - وأما حديث Sa i përket hadithit nga أنسEnesi:: أنعبداللهAbdullah بنbin سلامSelami سأل e ka pyetur të Dërguarin e Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahu qofshin mbi të – duke i thënë: “Nëpërmjet çfarë gjëje mundet që fëmija t’i përngjajë babait të vet?! Si arrin t’i përngjajë fëmija dajallarëve të tijأي?!” شيءAفقالi i iu përgjigj: «:

»وأما الشبه في الولد، فإن الرجل إذا غشي المرأة، فسبقها ماؤه، كان الشبه له، وإذا سبقت كان الشبه لها«

«Sa i përket وأماالشبهngjashmërisë فيqë ai ia kalon fëmijës, kur burri e mbështjell gruan (në intimitet)الولد، dhe lëngu (fara) i tij ia kalon lëngut (farës) të saj, përngjasimi do të jetë në avantazhin e tij, por nëse ajo i paraprin,(20) كانatëherë përngjasimi do të jetë në avantazhin e sajالشبه»(*).

فأخرجهKëtë e ka transmetuarالبخاري Buhariu((21) –21) - وانفرد duke qenë i vetmi الستةnga gjashtë seleksionuesit - وأحمدAhmedi(22)(22)،, والنسائي Nesaiu - فيالكبرى “El-Kubra”–(23)-(23)،, وأبوEbu Ja’laيعلى(24)،, والبيهقيBejhekiu - فيالدلائل “Ed-Dealail”–(25)-(25)كلهم. Të gjithë prej tyre e kanë marrë منnga rruga e Hamid et-Tauijlitالطويل،, ky عنnga أنسEnesi,قال i cili ka thënë:: “Sapo e mori vesh Abdullah bin Selami se i Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – se ka ardhur në Medine, shkoi menjëherë tek ai dhe i tha:بلغفقالUnë dua të të pyes vetëm për tre gjëra, përgjigjet e të cilave nuk i di askush përveç atij që është Profet!” Pastaj i tha: - “Cilat janë shenjat e para të Kijametit? - Cili është ushqimi i parë që do të hanë banorët e Xhennetit? Si dhe, nëpërmjet ç’gjëje fëmija e merr përngjasimin prej babait të vet?!” ...siç është hadithi.

وأخرجهKëtë transmeton Ahmedi(26)(26), ،وأبوEbu Ja’la (27)،, وابن Ibn حبانHibani(28)(28)،, والطبرانيTaberaniu - فيالأحاديث“el-Ehadijthut-Tiual”الطوال(29)،, وأبوEbu نعيمNaim(30)(30)،. كلهمTë gjithë e kanë marrë nga rruga e حميد،Hamidit, مقروناً i përafruar me Thabit el-Bananij, ky عنnga Enesi..

 

8 –8 – Është edheوأماحديثhadithi ثوبان،nga Theubani, ku përmenden përgjigjet e Pejgamberit – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – në lidhje me pyetjet që ia drejtoi njëri prej ahbarëve (mësuesve të Ligjit) hebrenj, kur i thaفي: “Kamجئت ardhur të të pyes në lidhje djalin (se si mund të ngjizet djalë)”أسأل Pejgamberi – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – i tha: «: «ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا، فعلا مني الرجل مني المرأة؛ أذكرا بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل؛ آنثا، بإذن الله» Kuptimi: «ماءLwnguLw Lëngu i(fara)  burrit është i bardhë, الرجلndërsa lëngu i أبيض،lwngu(fara) المرأة gruas أصفر،është e verdhë.فإذا Nëse ato dyja bashkohen, dhe fara e mashkullit e dominon farën e gruas, atëherë do të lindë djalë, me lejen e Allahut, por nëse fara e gruas e dominonاجتمعا، atë të mashkullit, do jetë vajzë me lejen e Allahut»(*).

فأخرجهKë ka sjellë مسلمMuslimi (31) –(31) - وانفرد duke qenë i vetmi në mesin e gjashtëshes - والنسائي Nesaiu(32)(32)،, وابن Ibn خزيمةKhuzejme(33)(33)،, وأبوEbu عوانة Auana(34)(34)،, والطحاويTahauij(35(35))،, وابنIbn حبان Hibani(36)(36)،, والطبراني Taberaniu(37)(37)،, وابنIbn مندةManda(38)(38)،, والحاكم Hakimi(39)(39)،, وأبوEbu نعيمNaim(40)(40)،, والبيهقيBejhekiu(41)(41)،. كلهمTë gjithë këta e kanë marrë nga طريقrruga e معاويةMuavijes ابنIbn سلام،Selamit, ky عنngaأخيه vëllai i tij زيد،Zejd, أنهi cili thotë se ai سمعe ka dëgjuar أباEbu Selaminسلام، duke thënëقال:: “Më ka thënë حدثنيأبوEbu أسماءEsma’e الرحبي،Rahabi أنse ثوبانTheubani, مولىi dashuri i të Dërguarit të Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – , ka thënë: “Isha duke qëndruar me të Dërguarin e Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – kur erdhi një ahbar (njohës i Ligjit) prej mësuesve të hebrenjve...- dhe i tha: “Kam ardhur që të pyes për diçka të cilën nuk e di askush prej njerëzve në faqen e tokës, përveç atij që është profet, një apo dy burrave.” Pastaj i tha:« ينفعك إن حدثتك» «كنتA ka për të ndryshuar kjo diçka për mirë tek ti?!» Ai i tha: “ Dua ta dëgjoj me veshët e mi.” Pastaj tha: “Kam ardhur që të pyes për djalin (se si mund të ngjizet djalë)” قائماًAtëherë, Profeti (a.s.) i tha:« ماء الرجل أبيض» «ماءLwngu (fara)الرجل Lëngu i burrit është أبيضibardhë... » .....» Pastaj hebreu tha: “قالWUnë të besoj vërtet që ti je profet”, pastaj u largua.

فقالPas kësaj i Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – tha لقد سألني عن هذا الذي سألني عنه، ومالي علم بشيء منه حتى أتاني الله به» «Ky më pyeti për ato që më pyeti, por لقدunë nuk dija asgjë rreth tyre, derisa m’i solli përgjigjet Allahu سألني».

وقوله*Shprehja e tij duke thënë: «أذكراdo jetë djalë»» و dhe « «آنثاdo jetë femër»»،, është shprehje e  kuptimit të parë nga vetë Muavije bin Selamهو عندtekمسلم، Muslimi.وهو Ajo është لفظshprehje edhe eابن Ibnخزيمة، Khuzejmes, والطحاوي،Tahauijes, وابن Ibn حبان،Hibanit,وأبي Ebu نعيم، Naimit dheوالبيهقي Bejhekiut..

قال*Ka thënë Neveviu: “Sa i përket thënies së tijوقوله: «: «آنثاdo të jetë femër»» هوështë pikërisht termi që është përdorurبمد(42).).

وقال* Ndërsa مسلمMuslimi ka thënë: - عن në një këndvështrim tjetër me atë tëالوجه Muavije bin Selamit - ato shprehje janë gati të njëjta me këndvështrimin e parë, vetëm se ai ka thënë: « shndërrohet në djalë » dhe «shndërrohet në femër», e nuk ka thënë: «do të jetë djalë» dhe «do të jetë vajzë» .

Kjo shprehje është e shprehje e Nesaiut, Ebu Auanas, Ibn Mandas dhe Hakimit.

Sa i përket Taberaniut, shprehja e tij është me fjalët: «mashkull» dhe «femër» .

________________________________________

(1) Në Musned (2/90 ).

(2) Në Musnedin e Ebu Ja’las (10/132 H 5759 ).

(3) Në “Tekrijbu-Tehdhijb” fq. (332 ).

(4) Burimi i mëparshëm fq. (601 ).

(5) Shiko “Fet’hul-Barij”(1/388 ).

(6) Në Sunenin e  Nesaiut - Libri i pastërtisë- kapitulli: “Larja e gruas e cila shikon në gjumë atë që e shikon një burrë.”(1/115 had.198).

(7) Në Musned (6/409).

(8) Në Sunenin e Daremiut (1/195 ).

(9) Në “el-Ehad dhe el-Methenij” (6/58 had. 3264 ).

(10) Në “Mu’xhemul-Kebir”(24/240 had. 610 ).

(11) Në “el-Ehad dhe el-Methenij”(6/58 had. 3265 ).

(12) Në “Mu’xhemul-Kebir”(24/240 had. 611).

(13) Në “Tekrijbu-Tehdhijb” fq. (392).

(14) Në Sunenin e Ibn Maxhes- Libri i pastërtisë- kapitulli: “Gruaja e cila shikon në gjumë atë që e shikon një burrë.” (1/197 had. 602).

(15) Në “El-Ehad dhe el-Methenij”(6/59 had. 3266).

(16) Në Musanef të Ibn Ebu Shejbes (1/80-81).

(17) Në Musned (6/409 ).

(18) Në “Mu’xhemul-Kebir”(24/240 , 241 had. 612) dhe (had. 613) nga rruga e transmetimit të Ibn Ebu Shejbes.

(19) Në “Tekrijbu-Tehdhijb” fq. (401).

(20) Shprehja e Buharit “e nëse paraprinë uji (fara) e saj".

(*) Në “Khalkul-Insan bejne Tibi uel-Kur’an” (Krijimi i njeriut mes mjekësisë dhe Kur’anit)fq.(391 ).

(21) Në Sahihun e Buhariut - Libri i haditheve rreth profetëve – kapitulli: Krijimi i Ademi dhe i pasardhësve të tij (6/362 had. 3329), dhe shprehja është po në këtë formë, si dhe: Libri i virtyteve të Ensarëve - kapitulli 51- (7/272 had. 2938), Libri i Tefsirit – kapitulli: Thënia e Allahut të Lartësuar: Kush është armik i Xhibrilit﴿[ el-Bekare:97] (8/165 had. 4480).

(22) - Në Musned (3/108-189 ).

(23) Në “Sunen el-Kubra”- Dhjetë gratë - fq. (167-168 had. 189), dhe në “et-Tefsijr” (1 / 173-175 had. 12 ).

(24) Në Musnedin e Ebu Ja’las (6/458, 459 had. 3856).

(25) Në “Delail en-Nubuve”(6/260 , 261 ).

(26) Në Musned (3/271 ).

(27) Në Musnedin e Ebu Ja’las (6 / 138-140 had. 3413 ).

(28) Në “El-Ihsan” (9/255 , 256 had. 7380 ).

(29) Në “El-Ehadith et-Taual” (Hadithet e gjata) – arritje në fund të “Mu’xhemul-Kebir”(25/205 had. 7 ).

(30) Në “Delail en-Nubuve” fq. (300-301).

(*) Në “Tibun-Nebeuij uel-Ilmul-Hadith”(Mjekësi profetike dhe shkenca e hadithit) (3/326), me disa ndryshime në formulim duke ia përshtatur vendit.

(31) Në Sahihun e Muslimit - Libri i menstruacioneve – kapitulli: “Përshkrimi i farës së burrit dhe farës së gruas e fëmia krijohet nga të dyja (1/252- 253 had. 315).

(32) Në “Sunen el-Kubra”- Dhjetë gratë fq. (165 had. 188 ).

(33) Në Sahihun e Ibn Khuzejmes (1/116 had. 232).

(34) Në Musnedin e Ebu Auanas (1/293).

(35) Në “Mushkilel-Ether” (Problemi i gojëdhënave) (3/275-276).

(36) Në “El-Ihsan” (9/254-255 had. 7379).

(37) Në “Mu’xhemul-Kebir”(2/93 had. 1414)

(38) Në “Teuhid”(1/227-228 had. 86).

(39) Në Mustedrek (3/481 ).

(40) Në “Marifetu-Sahabeh” (Njohja e Sahabëve) (3/283-284 had.1384).

(41) Në “Sunen el-Kubra”(1/169) , dhe “Delailun-Nubueh” (6/263).

 

(42) Në “Sherhul-Muslim” (3/228). 

Comments  

#26 Mrekullitë profetike - Episodi (10)Quinton 2024-04-12 02:18
I every time spent my half an hour to read this weblog's
content everyday along with a mug of coffee.

Also visit my page: cena triamcinolone na receptę w Krakowie: http://youyanggse.co.kr/board/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=428932
Quote
#25 Mrekullitë profetike - Episodi (10)Eddie 2023-04-02 18:58
Awesome article.

My site ... Natural
Remedies to Help During Divorce: https://wecandoitforyou.blogspot.com/2023/04/natural-remedies-to-help-with-anxiety.html
Quote
#24 Mrekullitë profetike - Episodi (10)Giselle 2023-03-17 18:28
online content creation
health blog sponsorships and collaborations
Best supplements affiliate programs registration
affiliate marketing for health bloggers

Here is my web-site earn from home with natural supplements
affiliate marketing: https://www.cambio.se/innovationsforum/profile/harveyalberts2/
Quote
#23 Mrekullitë profetike - Episodi (10)Selena 2023-03-13 06:26
At this moment I am ready to do my breakfast, when having my breakfast
coming over again to read other news.

Here is my page AI-powered personal shopping assistants: https://aiindustrynews.blogspot.com/2023/03/ai-powered-personal-shopping-assistants.html
Quote
#22 Mrekullitë profetike - Episodi (10)Imogene 2023-03-12 08:39
Thanks to my father who informed me on the topic of
this blog, this weblog is truly remarkable.

Also visit my web page - improved patient outcomes with
ai: https://aiindustrynews.blogspot.com/2023/03/improved-patient-outcomes-how-ai.html
Quote
#21 Mrekullitë profetike - Episodi (10)Avery 2023-03-11 18:40
I have read so many articles or reviews regarding the blogger lovers
however this post is actually a good piece of writing, keep it up.


my page - Preventing diabetic retinopathy: https://healthyhabits-daily.blogspot.com/2023/03/how-to-prevent-diabetic-retinopathy.html
Quote
#20 Mrekullitë profetike - Episodi (10)Dieter 2023-03-09 08:31
Good info. Lucky me I discovered your blog by accident (stumbleupon).
I've book marked it for later!

My blog - Seborrheic dermatitis symptoms: https://healthyhabits-daily.blogspot.com/2023/02/overcoming-seborrheic-dermatitis-and.html
Quote
#19 Mrekullitë profetike - Episodi (10)Jan 2023-03-08 16:51
Greetings, There's no doubt that your site might
be having web browser compatibility problems. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however when opening
in I.E., it's got some overlapping issues. I just wanted to provide you with
a quick heads up! Besides that, wonderful site!

My web site - gpt cash machine reviews: https://aiinsides.blogspot.com/2023/03/gpt-cash-machine-ultimate-content_7.html
Quote
#18 Mrekullitë profetike - Episodi (10)Mallory 2023-03-05 03:06
What's up colleagues, how is the whole thing, and what you wish for to say
regarding this piece of writing, in my view
its really awesome in support of me.

Feel free to surf to my page :: hair care: https://healthy-lifestylehub.blogspot.com/
Quote
#17 Mrekullitë profetike - Episodi (10)Mckinley 2023-02-03 10:55
Do you hav any vixeo of that? I'ԁ love to fіnd out some additional informɑtion.

Stop by my site ... australian online gambling: https://www.easkme.com/2022/12/australia-outdoor-adventures-tourists.html
Quote

Add comment

Security code
Refresh