Episodi ( 1 )

Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.

Falenderimi i përket Allahut, Atë e falenderojmë, dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë.Kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga të këqijat e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona.Kë e udhëzon Allahu nuk ka kush e devijon, dhe kë e lë Allahu në humbje nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që e meriton të ardhurohet përveç Allahut, të vetëm dhe të pa ortak, dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i Dërguari i Tij.

{O ju që keni besuar, kini frikë Allahun siç Ai e meriton, e mos t’u gjejë vdekja vetëmse duke qenë muslimanë}[Al-Imran: 102].

{O ju njerëz, kini frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një njeriu dheqë krijoi prej tijgruan e tij dhe që nxori prej prej tyre shumë burra dhe gra. Pra, kini frikë Allahun në Emër të të Cilit betoheni (e kërkoni)dhe ruajini lidhjet familjare, se vërtetë Allahu është mbi ju vëzhgues.} [en-Nisa: 1].

{O ju që besuat,kini frikë Allahun dhe flisnifjalë të drejta, (në mënyrë) qët’ua përmirësojë veprat tuaja dhe t'ua falë mëkatet tuaja. Dhe kush i bindet Alahut dhe të Dërguarit të Tij veç se ka fituar një fitore tëmadhe} [el-Ahzab: 70-71].

E siç vijon:

Në kohët e sotme është folur shumë për (mrekullitë shkencore në Kur'an dhe Sunet) (1), dhe janë botuar shumë libra, duke u shkruar në to artikuj studimorë dhe dorëshkrime, e janë hedhur në to ligjërata, konferenca dhe seminare;duke u referuar në një morihadithesh (citate) të ngrituara deri tek Profeti - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të- ku prej tyre janë të saktë, e disa jo të saktë.

Pasi më begatoi Allahu me pranimin për diplomim në studimet e larta në - Fushën e Hadithit–në Universitetin Islamik (Medine e Ndritshme); u bë obligim për mua të angazhuarit në shërbimtë hadithit të Profetit të ndershëm.Pozita ime ishte ndryshe nga pozita e kolegëve të tjerët;bazuar në thëniene tij -Paqja dhe bekimi qoftë mbi të -: «الدين النصيحة، لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم»

«Feja është këshillë, rreth Allahut, Librit të Tij, të Dërguarit të Tij, Imamët të muslimanëve dhe përgjithshëm së tyre.»(2)

Kështu fillova t’i përmblidhja ato hadithe, me anë të të cilave u argumentuan mrekullitë shkencore, të ndodhura në brendësinë e njeriut, tokës, dhe universit, me të gjitha mundësitë që unë kishapër t’u ndalurnë libra, hulumtime, dhe seminare, punime konferencash, dhe ligjëratash.Pas kësaj bëra sistemimin e tyre dhe renditjen e tyre, në kapituj dhe studimetë kombinuara, ku për verifikimin e tyre, mendoj se është në mënyrë adekuate. Pastaj kam përmendur gjykimin e të argumentuarit me atë hadith, duke sqaruar edhe këndvështrimin e argumentimit.Pas kësaj  i kam bërë koment nga ana ime ashtu siç unë e kam parë, nëse kam pasur një koment për këtë çështje.

Qëllimi im këtu me fjalën“njeri” është: krijimi njeri, dhe gjymtyrët e trupit të tij, duke mos hyrë në fushën e shpirtit, e as ndjenjat, dhe as deklaratat e mjekësisë kurative, as parandaluese, e as psikologjike.

Dhe qëllimi im me fjalën“tokë”është: krimin e saj dhe ndërtimine saj, duke mos hyrë nëfushën bimore, ose shtazore.

Ndërsa sa i përket fjalës “univers”kam patur për qëllim: atë që ka lidhje me objektet e sipërme, format e tyre, ndriçimin e tyre largësinë e tyre, ashtu siç kanë thënë shkencëtarët (3), kjo pra është ajo që kam kërkuar për të studiuar.

Dhe unë e shoh këtë tematikëtë një rëndësie të veçantë, për këto arsye:

1 –Sepse është e para në llojin e tij, sipas njohurivetë mia.

2 –Sepse bën pjesë në serinë epërpjekjeve në shërbim të Sunnetit dhe mbrojtjes së tij, dhe se kjo për arsye se pjesa më e madhe e shkrimtarëve dhe diskutues rreth mrekullive shkencore; nga ata në librat e të cilëve u ndala, nuk ishte se kishin njohuri rreth librave të sunnetit, dhe që nuk mund të bënin dalliminmes haditheve të sakta nga ato jo të tilla, duke bërë që ata të argumentoheshin me hadithe të dobëta, e të shpikura, duke ndërtuar mbi to mrekulli shkencore sipas Sunnetit profetik!

3 - Sepse disa shkrimtarë dhe diskutues rreth mrekullive shkencore në Sunnet, lozin me fjalëte thëna në hadith, ose mbase mund të kenë qenë dikush tjetër para tyre, por mungesae diturisë së tyre rreth verifikimit (tekhrixh) të hadithit, i kufizonteatanë atë që kishin gjetur. Dhe se ky hulumtim i sqaronshprehjet e ndryshme të haditheve me anë të të cilave është argumentuar, ku me anë të kësaj studiuesit dhe të tjerë përfitojnë në fushën e mrekullive shkencore në Sunnet.

4 - Sepse ajo me të cilën është argumentuar nga hadithet, nëse ato kanë qenë të saktadhe të argumentuarit me to ka qenë i qëlluar, atëherë ky është argumente të forta të profecisë, të cilat ia rrisin besimtaritbesimin(4), dhe e nxinë ateistin kokëfortë.

Për shkak të këtyre, e rëndësisë së kësaj teme, unë e zgjodha, duke shtuar këtu:

= Se ajo do ishte për mua një përvojë, në dijen e shkencës më të rëndësishme të hadithit, madjemund të përmbledhë pothuajse të gjitha shkencat e hadithit, e që është shkenca e verifikimit (tekhrixh) të hadithit.

= Se kjo më bën mua më të kërkuarin për disa dije shkencore moderne, si disa të cilat më kujtojnëmua ato që unë kam studiuar në shkollë të mesme, me profil shkencor.

= Se kjo ngjyrë studimi – kam për qëllim studimin e mrekullive shkencore në Kur'an dhe Sunnet - është shumë e rëndësishme në fushën e thirrjes për tek Allahu, veçanërisht në fushëne përforcimit dhe fuqizimit të besimit, sidomos në këtë epokë që jetojmë, në të cilën të rinjtë muslimanë u hipnotizuan me dijet dhe shpikjet bashkohore, dhe se ky lloj studimi është mëse bindës për këta të rinj, dhe demostrues i besimit brenda veteve të tyre për fenë e tyre dhe Sunnetin Profetittë tyre.

Madjemë saktë, kjo ngjyrë e këtij studimi, është një rrugë e mirë dhe e fortë, në thirrjen e mendimtarëvemohuesdhe dijetarëve të tyre për në Islam, pasi ata nuk pajtohet me diçka, ashtu siç bëjnë me pranimin e shkencës, fakteve dhetë dhënave të saj, përkundër racave, feve dhe atdheuttë tyre të ndryshëm.

Kështu që, ata kur zbulojnë diçka nga sekretet e krijesave, apo arrijnë në ndonjë rezultat, këtë nuk mund t’a arrijnë, përveçse pasi kanëpërvetësuar mekanizma dhe pajisje të arritjeve fundit, të cilat nuk u mundësuan përveçse në këtë epokë, e pas kësaj gjejnë vetëm një njeri të vetëm, në mesin e miliona njerëzve, që e kishte thënë këtë rezultat dhe fakt, para katërmbëdhjetë shekujve më parë, e aq më tepër kur ai nuk posedonte asgjë prej mjeteve dhe pajisjeve, të cilatsot gjenden në duart e shkencëtarëve. Madje përkundër kësaj ai ishte analfabet që nuk dinte as shkrim e as lexim, e ata padyshim përballë këtij fakti do të dorëzohen,do t’a njohin dhe pranojnë, se këtë nuk mund t’a thotë një njeri. E kjo ka ndodhur me një numër nga krerëte shkencës bashkëkohore, duke e vërtetuardhe duke e bërë të ditur, se ajo që thuhet në Kur'an dhe Sunetprej fakteve dhe enigmave, rreth shumë gjërave, nuk mund të jetë tjetër vetëm seshpallje hyjnore, ku disa prej tyre madje edhe e kaneë pranuar Islamin, e për këtë falenderuar qoftë Allahu(5).

Prandaj ishte obligim për mua për t'u bashkuar në shërbim të kësaj ane, nëfushat e thirrjes për tekAllahu, dhe kjo duke shqyrtuar atohadithe tek të cilat jam ndalur, me të cilat janë argumentuar mrekullitë shkencore, si dhe sqarimin e saktësisë të tyre, dhe i dobësisë.

= Se unë kam preferuar të tërheq vëmendjen e specialistëve të hadithit, për tek kjo ngjyrë e studimit ndaj thënieve të Pejgamberit, në mënyrë që të jetë në kuadër të dëgjimit dhe shikimit të tyre, duke i bërë të ngrihennë kundërpërgjigje ndaj atyre që manipulojnë me Sunnetin profetik, dhe atyre që nuk përmirësojnë të kuptuarit e tyre.

= Sekjo është një përpjekje në rrugën e përforcimit të udhës së zotëruesve të mrekullive shkencore, dhe kjo nëpërmjet përzgjedhjes së tematikës në një formë të përgjithshme.

Ndërsa sa i përket përzgjedhjes (së tematikës) së krijimit të njeriut dhe ndërtimit të trupit të tij, tokës, dhe universit, në mbledhje të haditheve me anë të të cilave është argumentuar për to, mbi mrekullitë shkencore në këto tri çështje, është bërë për shkak të rëndësisë së saj. Pasi atojanë nga ajetet më të mëdha të cilat tregojnë Forcën e Allahut të Lartmadhëruar, dhe se unë kam ndarë një pjesë të madhe të vargjeve të Kuranit të nderuar, ku në to gjenden ajete argumentuese rreth Krijuesit të tyre (njeriut, tokës, universit) aq sa nuk mund t’i numërojë veçse Ai.

Ka thënë i Lartmadhëruari:

(سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحق)[فصلت:53]

{Ne do t’ua tregojmë atyre shenjat Tona në horizonte dhe në veten e tyre derisa t’u bëhet e qartë atyre se ai është i vërtetë}[el-Fusilet: 53].

Dhe se Allahu e nxiti njeriun nëvështrimin e krijesave të tij, duke përfshirë edhe vetë njeriun, tokën, dhe universin, ka thënë i Lartmadhërishmi:

: (فَلْيَنظُرْ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ)[الطارق: 5]

{Pra, le të shikojë njeriu nga se është krijuar.} [Tarik: 5].

Gjithashtu ka thënë i Lartmadhërishmi:

(وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ)[الذاريات: 20-21]

{E në Tokë ka fakte për të bindurit, e edhe në veten tuaj, a nuk po shihni?}[edh-Dharijat: 20-21].

Po ashtu ka thënë i Lartmadhëruari:

(أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (6) وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ)

[ ق: 6- 8]

{A nuk e shikojnë qiellin mbi ta, se si e kemi ndërtuar dhe e kemi zbukuruar, e që në të nuk ka asnjë të metë?!Edhe tokën e shtrimë dhe hodhëm në të male (si bazament), dhe mbimë në të (bimë) prej çdo lloji të kultivuar, si qartësim dhe përkujtim për çdo rob të kthyer (nga Zoti).} [Kaf: 6-8].

Vazhdon i Lartmadhëruari duke thënë:

(قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ)[يونس: 101]

{Thuaj: Vështroni në atë që është në qiej e në tokë. Por faktet dhe kërcënimet nuk u bëjnë dobi një populli që nuk besojnë.}[Junus: 101].

Në mënyrë që të sillej ky kërkim i plotë, dhe në imazhin që shpresoja, u përballame një numër vështirësish, duke përfshirë:

1 – Numri i madh i referencave të cilat janë argumentuarme hadithe profetike, mbi mrekullitë shkencore, dhe specifikat e tyre, ku prej tyre është: libri, duke përfshirë kërkimin e shpejtë, duke përfshirë artikullin në një gazetë apo revistë, duke përfshirë leksione, seminare dhe punime konferencash, të cilat kërkojnë përpjekje të konsiderueshme në mbledhjen e materialeve prej tyre.

2 - Shumica e punimeve të konferencave që kishin lidhje me tematikën time, nuk është se janë botuar (6), gjë që më shtyu për një udhëtim shkencor në Egjipt, ku edhe u mbajt më shumë se një konferencë mbi Islamin dhe shkencën bashkëkohore, ku më e rëndësishmja e tyre ishte: “Konferenca NdërkombëtareIslamike rreth mrekullive mjekësore në Kur'an dhe Sunet”, mbajtur më (9/26 deri në 9/28/1985), dhe “Konferenca Mjekësore Islame rreth Sheriatit Islamik, dhe çështjeve bashkëkohore mjekësore”mbajtur më (2-5 shkurt 1987).

3 - Disa nga hadithet e përdoruara për argumentim, nuk i kam gjetur në asnjë nga librat e haditheve që kam hasur, madje as në librat e trillimeve(haditheve të trilluara)(7).

4 –Vështirësia e tematikave shkencore - qoftë në mjekësi, shkencën e gjeologjisë, apo astronomisë –ku dikush si shembulli im i cili nuk ka një njohuri të mirarreth tyre, e kj ka marrë prej meje një përpjekje të madhe për t’i kuptuare pastaj përmbledhur, për të sqaruar anën e argumentimit dhe pastaj të komentoja mbi të.

5 – Ndryshimi mes temave dhe shpërndarja e tyre, gjë q ecila kërkonte prej meje një mund të madh në përmbledhjene tyre dhe klasifikimin e tyre në kapituj dhe hulumtime të ndërlidhura.

Dhe me falënderimin e Allahut dhe suksesin prej Tij, e pastaj nën drejtimin dhe kujdesin e mbikëqyrësit të punimit të diplomës - Allahu e shpërbleftë me të mira–u arrit kapërcimi i këtyre vështirësive, pra falenderuar qoftë Allahuqë me mirësitë e Tij realizohen veprat e mira.

Natyrën e këtij hulumtimi e ndava në: Parathënie, hyrje, dy kapituj, dhe përmbyllje, pastaj indekset e nevojshme, dhe shtojcën.

= Sa i përket Parathënies: Sqarova në të: subjektin (tematikën) e punimit, rëndësinë e tij, arsyet e përzgjedhjes së tij, vështirësitë që kam hasur gjatë përgatitjes së tij, planin, metodologjinë kërkimore, dhe pastaj e kam përmbyllur me një fjalë falenderimi.

= E sa i pëket Hyrjes: Kam folur në të për përkufizimin e termit (Mrekullia Shkencore), dhe termit (Shpjegimi Shkencor), dallimi në mes tyre, pastaj sqarimin e përhapjes së tyre, dhe evoluimin e “mrekullive shkencore”.

= Ndërsa dy Kapitujt, seksionet e tyre, dhe hulumtimet e seksioneve, i kam rregulluar si vijon:

Kapitulli i 1-rë: Hadithet e marra për argumentim rreth mrekullive shkencore nëbrendësinë e njeriut:

Seksioni i parë: Hadithet që kanë lidhje me krijimin e njeriut:

• Tema e parë: Renditja e krijesave dhe i fundit i tyre njeriu.

• Tema e dytë: Origjina e trupit të njeriut.

• Tema e tretë: Dallimet e lindura mes njerëzve, për shkak të përbërjes fizike.

• Tema e katërt: Veçoria e ujit (spermës) së mashkullitdhe ujit (spermës) së gruas, dhe sqarimin e ndikimit të tyre në krijimin e embrionit,të përngjasuarit ,dhe gjinitë mashkull dhe femër.

• Tema e pestë: Jo çdoujë(spermë) mund të sjellë në jetë një fëmijë mashkull.

• Tema e gjashtë: Efektivitetin e kontraceptivëve.

• Tema e shtatë: I deformuari nuk lindet.

• Tema e tetë: Dështimi.

• Tema e nëntë: Ndikimi i nënës gjenetike, dhe mosrekomandimi i zgjedhjes së spermës.

• Tema dhjetë: Ndikimi i të martuarit me të afërm gjenetikë.

• Temae njëmbëdhjetë: Ndikimi i moshës së nënës në fëmijë.

• Tema e dymbëdhjetë: Dalja prejardhjes.

• Tema e trembëdhjetë: Trashëgimia e dëgjimit dhe e të parit.

• Tema e katërmbëdhjetë: Fazat efetusit.

• Tema e peësmbëdhjetë: Shkrimi mbi ballin e fetusit.

Seksioni i dytë: Hadithet që kanë lidhje me gjymtyrët në trupin e njeriut:

• Tema e parë: Ngjyra e lëkurës, nuk është e bën të vlefshëm zotëruesin e saj.

• Tema e dytë: Numri i nyjeve.

• Tema e tretë: Rënia e trupit.

• Tema e katërt: Fshehtësia e dhënies përparësi të së djathtës.

• Tema e pestë: Lidhja e pjesës ballore me sjelljen e njeriut.

• Tema e gjashtë: Çarja e të dëgjuarit dhe e të shikuarit, dhe përparësia në të dëgjuar mbi atë të parit.

• Tema e shtatë: Përmirësimi i zemrëspërmirësimi i trupit.

• Tema e tetë: Çudia e mëkatit.

• Tema e nëntë:  mëshira e të mërziturit.

Kapitulli II: Hadithet e përdorura për argumentim rreth mrekulliveshkencore në tokë, dhe univers.

Seksioni i parë: Hadithet që kanë lidhje me tokën.

• Tema e parë: Rrumbullaksia e Tokës.

• Tema e dytë: Madhësia e Tokës në krahasim me universin.

• Tema e tretë: Shtatë tokat, janë në Tokën tonë këtu.

• Tema e katërt: Malet shtylla.

• Tema e pestë: Meka është qendrae thatë e tokës.

• Tema e gjashtë: Rikthimi i tokave arabe në livadhe dhe lumenj.

• Tema e shtatë: Llojet e tokës.

• Tema e tetë: Nën detë ka zjarr.

Seksioni i dytë: Hadithet që kanë lidhje me astronominë (universin):

• Tema e parë: Në univers nuk ka asnjë boshllëk.

• Tema e dytë: Drejtimet.

• Tema e tretë: Fenomeni i eklipsit të diellit dhe të hënës.

Dhe së fundi, konkluzioni duke deklaruar se çfarë kam arritur nga rezultatet.

(Ky materjal shkencor është nga përgatitja e të nderuarit Shejh Dr. Ahmedit Bin Hassan Al-Harthy, dhe kjo është vetëm një pjesë prej Tezës Master)

      ____________________

1)   Do vijë shpjegimi i tij në hyrje.

2)   Transmetuar nga Muslimi – në Librin e Besimit – Kapitulli: Sqarimi se “Feja është këshillë”(1/74 h 55) e kometoi Buhariu në formë pohimi, dhe hapi me të një kapitull me emrin “Libri i Imanit” në Sahihun e tij(1/137).

3)   Shih: Çelësi i lumturisë i Tash Kubra Zadeh (1/348).

4)   Shejh el-Albani ka thënë: "Neve nuk na intereson shumë provimi i haditheve nga ana e pikëpamjes së mjekësisë; pasi hadithi ekziston provë në vetvete, e që nuk kërkon ndihmënga ana e jashtme, megjithatë, të shtohet besimi kur shikonhadithin e saktë se si pajtohet me shkencën e shëndoshë." E.H. Silsileh es-Sahiha (1/61 H 39).

5)   I nderuari Sheikh Abdul Mexhijd ez-Zindani ka kryer takime e intervista dhe biseda shkencore, me katërmbëdhjetë shkencëtarë prej shkencëtarëve të cilët ishin të specializuar në shkencën moderne, dhe përfundoi me miratimin e disa prej tyre që kjo fe është e vërtetë, dhe ia deklaruan Islamin njëri-tjetrit, dhe i transmetuan këto diskutime në televizionin Saudian me titull: "Ai është i vërtetë", pastaj autoriteti i mrekullive shkencore në Kur’an dhe Sunnet, i shtypi këto diskutime në një broshurë me të njëjtin titull.

6)   Autoriteti i “Mrekullitë shkencore në Kur'an dhe Sunnet” bashkë me - Muslim World League (Lidhjen e botës Islame)- botoi disa hulumtime tëKonferencëssë Botëssë Parë rrethmrekullisëshkencore në Kuran dhe Sunet, por ky botim ishte në fund të vitit (1412 hixhri), e i është referuar këtij buletini, në vend të hulumtimeve të shtypura në makinë-shkrimin e autorit i cili e kishte futur në këtë buletin.

E sa i përket organizmit të mjekësisë Islame në Kuvajt, pjesa më e madhe e hulumtimeve të saj kanë lidhje mjekësinë kurative dhe parandaluese,dhe mjekësinë tek arabët në përgjithësi.

 

7)   Shih hadithin me nr. (2) nga Tema: Rrumbullaksia e Tokës.

Comments  

#589 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Robert 2024-06-19 08:42
Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe
for a blog web site? The account helped me a acceptable deal.
I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered
bright clear idea

Also visit my web-site :: 먹튀사이트: https://open.mit.edu/profile/01HR6D07GV5BHR9E04S2KTG575/
Quote
#588 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Erik 2024-06-15 06:58
It is actually a great and useful piece of information.
I'm happy that you just shared this useful information with us.
Please stay us informed like this. Thank you for sharing.Look into my blog - 부띠끄 국내형: http://v0554.com/the-best-play-by-play-unveiling-the-particular-thrilling-world-associated-with-sports-broadcast/
Quote
#587 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Jerold 2024-05-25 19:37
An outstanding share! I have just forwarded his onto a coworker who was conducting a little homework onn
this. And he in fact ordered me dinnerr due to the facft that I stumbled upon it
foor him... lol. So allow me to reword this....

Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this issue here on your
web page.

Feel free to visit my wehsite :: Waste-Ndc.Pro: https://waste-ndc.pro/community/profile/tressa79906983/
Quote
#586 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Pamela 2024-03-02 17:46
un gonflement de votre visage Acheter Penegra https://acheterachat.fr/actonel
France est un alpha- eet beta-bloquant utilise pour traiter l'hypertension arterielle et
l'insuffisance cardiaque. Il est aussi utilise apres une
crise cardiaque afin d'ameliorer les chances de survie.

L’abaissement dde la pression arterielle permet
d'empecher les accidents vasculaires cerebraux
la schizophrenie
acheter actonel https://acheterachat.fr/zestoretic

Feel free to sutf to my webb page achat tricor: https://acheterachat.fr/tricor
Quote
#585 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Rueben 2023-03-27 07:08
nursing gigs for extra cash
how to earn money from home with zero investment? Why affiliate
marketing is a lucrative opportunity for beauty and health
bloggers
Weight loss affiliate programs

My blog post - how can doctors earn passive income: https://ktuja.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=126317
Quote
#584 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Pablo 2023-03-16 03:45
How to register for a supplements affiliate program
how to start affiliate marketing for beginners
health product affiliate programs
side hustle

Here is my website - small business ideas: https://www.icsp-hyderabad.com/forums/users/klarabonython6/
Quote
#583 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Hung 2023-03-13 11:11
It is in point of fact a great and helpful piece of information. I'm
glad that you simply shared this useful info with
us. Please stay us up to date like this. Thanks for
sharing.

Feel free to surf to my web page ... Macy's coupon code for online shopping: https://theexactproblemtoit.blogspot.com/2023/03/how-to-save-big-with-macys-coupon-codes.html
Quote
#582 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Carole 2023-03-12 21:11
hey there and thank you for your info – I've certainly picked up anything new from right here.
I did however expertise a few technical issues using this website, since I
experienced to reload the site lots of times previous to I could
get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK?
Not that I'm complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement
in google and could damage your quality score if ads and marketing with Adwords.
Anyway I'm adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective intriguing content.
Make sure you update this again soon.

my blog; Revolutionizing content creation with AI: https://aiinsides.blogspot.com/2023/03/revolutionizing-content-creation-how-ai.html
Quote
#581 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Rodolfo 2023-03-11 03:46
Very good article. I'm experiencing a few of these issues as well..


My web site; Personalized styling recommendations: https://aiindustrynews.blogspot.com/2023/03/stitch-fix-how-ai-is-revolutionizing.html
Quote
#580 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Colin 2023-03-10 12:40
Hello colleagues, how is all, and what you wish for to say concerning this post,
in my view its in fact remarkable designed for me.Also visit my web-site - finasteride side effects long term: https://consuelovita.it/finasteride-for-male-hair-loss
Quote
#579 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Randi 2023-03-09 00:39
Nice post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!

Extremely useful info particularly the last part :) I care for such info much.
I was looking for this certain information for a long time.
Thank you and best of luck.

Feel free to surf to my page; Shantell: https://healthyhabits-daily.blogspot.com/2023/02/platelet-rich-plasma-therapy-for-hair.html
Quote
#578 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Shawn 2023-03-05 03:38
Write more, thats all I have to say. Literally,
it seems as though you relied on the video to make your point.
You obviously know what youre talking about,
why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?


Review my page - baldness: https://healthy-lifestylehub.blogspot.com/2023/02/baldness-treatment-options-and.html
Quote
#577 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Daisy 2023-02-14 13:17
Yeah bookmaking thiѕ wasn't a speculative determination outstanding
post!

Ηere is my homepage; real casino: https://Hire-wordpress-developers.com/split-testing-explained-how-to-improve-your-website-design/
Quote
#576 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Meghan 2023-02-09 10:46
Thаnks for sharing superb іnformations. Your site
is so cool. I'm imprressed by thhe details that you hhave on this web site.
It revеals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this
website page, will come back for mlre articⅼes.
You, my fгiеnd, ROCK! I found simpⅼy the information I already searched all oᴠer thе place and just
could not cⲟmeе across. What a great web site.

My website: Ьest cryptocurrency casinos
list: https://www.thegreenelephant.com.au/benefits-of-routine-in-childhood/
Quote
#575 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Waylon 2023-01-08 03:27
It іs the best time tо mae somе plans fоr thе uture аnd it іs time to Ƅe happy.
I have learn thіs post and іf I could I desire to ѕuggest уou
feѡ fascinating things or tips. Ⲣerhaps you can wrіte neҳt
articles regarding tһis article. I desire tο learn efen moe issues approiximately іt!Chek оut my webpage australian online
casino: https://www.emeraldcoveresort.com/lesa-west/
Quote
#574 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Kristin 2022-09-21 09:27
Adam iki seksi kalın yavru ile şanslı olur; ateşli genç yuki büyük
dildo ile ona sıkı götten seksi; attırma en iyi arkadaşım
benim karım sikiş ve arkadan git; ateşli teen andy anal dildo derin aydıyor; Alix POV
Seks sırasında göz teması yapar; açık alanda Ajan fahişe klaudia elmas nakit için sikildi telli.


my web page japanese
family Porn Tube Videos at YouJizz: https://exveemedia.com/forums/users/shellyparris049/
Quote
#573 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Lance 2022-05-07 20:37
Hey! Do you experience if they ca-ca whatever plugins to protect
against hackers? I’m rather paranoid most losing
everything I’ve worked arduous on. Whatsoever tips?

Feel free to surf to my blog ... 스포츠토토 [www.lepestok.kharkov.ua: http://www.lepestok.kharkov.ua/catalog/goto.php?url=zlataleta.com/qualities-to-look-for-in-a-sports-toto-site-online.html]
Quote
#572 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Parthenia 2022-05-03 12:24
things or tips. Maybe you commode drop a line
following articles referring to this article.

Here is my web site - 토토사이트 추천 (adminwapa.ru: https://adminwapa.ru/go.php?go=aHR0cDovL3BvbGxjcmFjeWxhYi5jb20vcmlnaHQtYXdheS1iZWdpbi1zZWxsaW5nLW9ubGluZS1jYXNpbm8v)
Quote
#571 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Francesco 2022-04-23 12:28
high-prime network locate!

Review my web blog 스포츠토토, 25p.net: https://25p.net/d/url.php?url=https://sites.google.com/view/newfc017,
Quote
#570 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Linwood 2022-04-05 23:51
Hey! I get laid this is fairly hit topic simply I was questioning which blog chopine are you victimisation for this site?
I’m getting Fed up of WordPress because I’ve had problems
with hackers and I’m sounding at alternatives for another political platform.
I would be awe-inspiring if you could dot me in the centering of a sound platform.


Stop by my web site 카지노, www.lpyun.net: https://www.lpyun.net/wp-content/themes/dux%205.31/go.php?url=aHR0cHM6Ly9pdC1oYXMtbWFueS1vdGhlci1nYW1lcy1idXQtb25seS1zYWZlLXQud2ViZmxvdy5pby8,
Quote
#569 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Garrett 2022-03-09 21:30
Also visit my site :: 먹튀검증사이트: https://dev.azure.com/rankingtotosite/totosite/_wiki/wikis/totosite.wiki/1/totosite
Quote
#568 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Donte 2021-10-09 08:47
Awesome blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
I'm planning to start my own website soon but I'm a little lost on everything.
Would you recommend starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option?
There are so many choices out there that I'm totally overwhelmed ..
Any tips? Thanks a lot!

my page: qs (app.squarespacescheduling.com: https://app.squarespacescheduling.com/schedule.php?owner=24281824)
Quote
#567 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Caitlyn 2021-10-08 23:42
Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog site?
The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear
concept

Feel free to visit my web blog: hc - pbase.com: https://pbase.com/jatatloka1985/profile,
Quote
#566 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Kristeen 2021-09-26 13:10
Greetings! Very helpful advice within this article! It's the
little changes that will make the largest changes. Many thanks for sharing!


Feel free to visit my web site yg - https://hotgirlspicturesarchiveucpzh.blogspot.com: https://hotgirlspicturesarchiveucpzh.blogspot.com -
Quote
#565 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Ross 2021-09-25 04:00
whoah this weblog is great i love studying your posts. Stay up the great work!
You understand, many persons are hunting around for this
info, you could help them greatly.

Feel free to visit my web-site ... em [sexyeroticajangt.blogspot.com: https://sexyeroticajangt.blogspot.com]
Quote
#564 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Bobby 2021-09-22 01:11
Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it
;) I'm going to return once again since i have book marked it.
Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.


my page; ts, gapesexygirlcfdjzp.blogspot.com: https://gapesexygirlcfdjzp.blogspot.com,
Quote
#563 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Rebbeca 2021-09-20 21:00
Wow, this piece of writing is nice, my younger sister is analyzing these things, therefore I am going to tell her.


My website :: jn (qualitypornvaissj.blogspot.com: https://qualitypornvaissj.blogspot.com)
Quote
#562 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Aida 2021-09-20 16:29
It's amazing to pay a visit this site and reading the views of all friends about
this paragraph, while I am also eager of getting
experience.

Also visit my blog post - xq (https://fuckinghotpornbqajs.blogspot.com/: https://fuckinghotpornbqajs.blogspot.com)
Quote
#561 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Candace 2021-09-12 17:35
I am really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any browser compatibility
problems? A number of my blog visitors have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks
great in Safari. Do you have any recommendations to help fix this issue?Also visit my blog post - hy (https://gape-sexy-girl-lhihd.blogspot.com/: https://gape-sexy-girl-lhihd.blogspot.com)
Quote
#560 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Pete 2020-10-04 19:49
Hi there, this weekend is pleasant designed foor me, since this time i aam reading this fantastic educational paragraph here at
my residence.

Look into my homepage :: 메이저놀이터: https://Toptoto.org/
Quote
#559 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Loretta 2020-10-04 10:45
Fine way of telling, and good paragraph to take facts about my
presentation topic, which i am going to deliver in institution of
higher education.

Also visit my site ... 안전토토사이트: https://Utotocheck.com
Quote
#558 Multiple noting vasculature; anastomosed fluoroscopic deteriorate.ewucigihomol 2020-10-02 05:22
Buy Amoxicillin: http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ Amoxicillin 500 Mg Dosage mog.ryfg.sq.alssunnah.org.lyi.ay http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
Quote
#557 If serology; satisfactory increased, olanzapine.atominaxoni 2020-10-02 04:42
Amoxicillin 500 Mg: http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ Buy Amoxicillin ykk.rane.sq.alssunnah.org.yaf.xq http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
Quote
#556 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Terra 2020-10-01 20:17
I constantly emailed this web site post pagee to alll mmy
contacts, because if like to read it next my links will too.My site - xnew.com.tw: https://xnew.com.tw/
Quote
#555 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Suzanna 2020-04-18 11:58
Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it's truly informative.

I am going to watch out for brussels. I will be grateful if
you continue this in future. Many people will be benefited from your
writing. Cheers!

Here is my web page ... hydroxychloroquine 200mg: https://canadianpharmacyonl.com/categories/Other/Plaquenil
Quote
#554 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Dorie 2020-04-17 17:14
I am extremely impressed along with your writing skills
and also with the layout to your weblog. Is this a paid subject or did you
modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it's uncommon to
look a great weblog like this one today..

Here is my webpage ... http://slimxketo.net/: https://illinoiszone.com/user/profile/40115
Quote
#553 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Camille 2020-04-15 22:22
Currently it seems like Movable Type is the top blogging platform out there right now.
(from what I've read) Is that what you're using on your blog?


Check out my web blog ... write essay for me: http://wiki.vespertales.de/index.php/Write_My_Essay_For_Me:_Webpage_That_Writes_Your_Essay
Quote
#552 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Berniece 2020-04-14 04:33
Thank you for some other informative site. Where else could I get that kind of information written in such an ideal method?

I've a venture that I'm simply now running on, and
I have been at the look out for such info.

my web-site; write my college essay for me: https://essayformewriting.com/
Quote
#551 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Hosea 2020-04-11 00:27
Hello there! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd ask.
Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?
My site goes over a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit
from each other. If you are interested feel free to shoot me an email.
I look forward to hearing from you! Great blog by the way!


Feel free to surf to my blog: Enhanced Keto BHB
Boost Price: http://www.tefwin.com/keto-ketosis-ketogenic-diet-and-nutrition-324/
Quote
#550 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Jamika 2020-04-09 23:03
I like what you guys are up too. This type of clever
work and exposure! Keep up the superb works guys I've you guys to blogroll.


Here is my homepage - http://enhancedketobhbboost.com/: http://beauhorn.com/forums/users/jaynelacey77/
Quote

Add comment

Security code
Refresh