Episodi ( 1 )

Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.

Falenderimi i përket Allahut, Atë e falenderojmë, dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë.Kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga të këqijat e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona.Kë e udhëzon Allahu nuk ka kush e devijon, dhe kë e lë Allahu në humbje nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që e meriton të ardhurohet përveç Allahut, të vetëm dhe të pa ortak, dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i Dërguari i Tij.

{O ju që keni besuar, kini frikë Allahun siç Ai e meriton, e mos t’u gjejë vdekja vetëmse duke qenë muslimanë}[Al-Imran: 102].

{O ju njerëz, kini frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një njeriu dheqë krijoi prej tijgruan e tij dhe që nxori prej prej tyre shumë burra dhe gra. Pra, kini frikë Allahun në Emër të të Cilit betoheni (e kërkoni)dhe ruajini lidhjet familjare, se vërtetë Allahu është mbi ju vëzhgues.} [en-Nisa: 1].

{O ju që besuat,kini frikë Allahun dhe flisnifjalë të drejta, (në mënyrë) qët’ua përmirësojë veprat tuaja dhe t'ua falë mëkatet tuaja. Dhe kush i bindet Alahut dhe të Dërguarit të Tij veç se ka fituar një fitore tëmadhe} [el-Ahzab: 70-71].

E siç vijon:

Në kohët e sotme është folur shumë për (mrekullitë shkencore në Kur'an dhe Sunet) (1), dhe janë botuar shumë libra, duke u shkruar në to artikuj studimorë dhe dorëshkrime, e janë hedhur në to ligjërata, konferenca dhe seminare;duke u referuar në një morihadithesh (citate) të ngrituara deri tek Profeti - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të- ku prej tyre janë të saktë, e disa jo të saktë.

Pasi më begatoi Allahu me pranimin për diplomim në studimet e larta në - Fushën e Hadithit–në Universitetin Islamik (Medine e Ndritshme); u bë obligim për mua të angazhuarit në shërbimtë hadithit të Profetit të ndershëm.Pozita ime ishte ndryshe nga pozita e kolegëve të tjerët;bazuar në thëniene tij -Paqja dhe bekimi qoftë mbi të -: «الدين النصيحة، لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم»

«Feja është këshillë, rreth Allahut, Librit të Tij, të Dërguarit të Tij, Imamët të muslimanëve dhe përgjithshëm së tyre.»(2)

Kështu fillova t’i përmblidhja ato hadithe, me anë të të cilave u argumentuan mrekullitë shkencore, të ndodhura në brendësinë e njeriut, tokës, dhe universit, me të gjitha mundësitë që unë kishapër t’u ndalurnë libra, hulumtime, dhe seminare, punime konferencash, dhe ligjëratash.Pas kësaj bëra sistemimin e tyre dhe renditjen e tyre, në kapituj dhe studimetë kombinuara, ku për verifikimin e tyre, mendoj se është në mënyrë adekuate. Pastaj kam përmendur gjykimin e të argumentuarit me atë hadith, duke sqaruar edhe këndvështrimin e argumentimit.Pas kësaj  i kam bërë koment nga ana ime ashtu siç unë e kam parë, nëse kam pasur një koment për këtë çështje.

Qëllimi im këtu me fjalën“njeri” është: krijimi njeri, dhe gjymtyrët e trupit të tij, duke mos hyrë në fushën e shpirtit, e as ndjenjat, dhe as deklaratat e mjekësisë kurative, as parandaluese, e as psikologjike.

Dhe qëllimi im me fjalën“tokë”është: krimin e saj dhe ndërtimine saj, duke mos hyrë nëfushën bimore, ose shtazore.

Ndërsa sa i përket fjalës “univers”kam patur për qëllim: atë që ka lidhje me objektet e sipërme, format e tyre, ndriçimin e tyre largësinë e tyre, ashtu siç kanë thënë shkencëtarët (3), kjo pra është ajo që kam kërkuar për të studiuar.

Dhe unë e shoh këtë tematikëtë një rëndësie të veçantë, për këto arsye:

1 –Sepse është e para në llojin e tij, sipas njohurivetë mia.

2 –Sepse bën pjesë në serinë epërpjekjeve në shërbim të Sunnetit dhe mbrojtjes së tij, dhe se kjo për arsye se pjesa më e madhe e shkrimtarëve dhe diskutues rreth mrekullive shkencore; nga ata në librat e të cilëve u ndala, nuk ishte se kishin njohuri rreth librave të sunnetit, dhe që nuk mund të bënin dalliminmes haditheve të sakta nga ato jo të tilla, duke bërë që ata të argumentoheshin me hadithe të dobëta, e të shpikura, duke ndërtuar mbi to mrekulli shkencore sipas Sunnetit profetik!

3 - Sepse disa shkrimtarë dhe diskutues rreth mrekullive shkencore në Sunnet, lozin me fjalëte thëna në hadith, ose mbase mund të kenë qenë dikush tjetër para tyre, por mungesae diturisë së tyre rreth verifikimit (tekhrixh) të hadithit, i kufizonteatanë atë që kishin gjetur. Dhe se ky hulumtim i sqaronshprehjet e ndryshme të haditheve me anë të të cilave është argumentuar, ku me anë të kësaj studiuesit dhe të tjerë përfitojnë në fushën e mrekullive shkencore në Sunnet.

4 - Sepse ajo me të cilën është argumentuar nga hadithet, nëse ato kanë qenë të saktadhe të argumentuarit me to ka qenë i qëlluar, atëherë ky është argumente të forta të profecisë, të cilat ia rrisin besimtaritbesimin(4), dhe e nxinë ateistin kokëfortë.

Për shkak të këtyre, e rëndësisë së kësaj teme, unë e zgjodha, duke shtuar këtu:

= Se ajo do ishte për mua një përvojë, në dijen e shkencës më të rëndësishme të hadithit, madjemund të përmbledhë pothuajse të gjitha shkencat e hadithit, e që është shkenca e verifikimit (tekhrixh) të hadithit.

= Se kjo më bën mua më të kërkuarin për disa dije shkencore moderne, si disa të cilat më kujtojnëmua ato që unë kam studiuar në shkollë të mesme, me profil shkencor.

= Se kjo ngjyrë studimi – kam për qëllim studimin e mrekullive shkencore në Kur'an dhe Sunnet - është shumë e rëndësishme në fushën e thirrjes për tek Allahu, veçanërisht në fushëne përforcimit dhe fuqizimit të besimit, sidomos në këtë epokë që jetojmë, në të cilën të rinjtë muslimanë u hipnotizuan me dijet dhe shpikjet bashkohore, dhe se ky lloj studimi është mëse bindës për këta të rinj, dhe demostrues i besimit brenda veteve të tyre për fenë e tyre dhe Sunnetin Profetittë tyre.

Madjemë saktë, kjo ngjyrë e këtij studimi, është një rrugë e mirë dhe e fortë, në thirrjen e mendimtarëvemohuesdhe dijetarëve të tyre për në Islam, pasi ata nuk pajtohet me diçka, ashtu siç bëjnë me pranimin e shkencës, fakteve dhetë dhënave të saj, përkundër racave, feve dhe atdheuttë tyre të ndryshëm.

Kështu që, ata kur zbulojnë diçka nga sekretet e krijesave, apo arrijnë në ndonjë rezultat, këtë nuk mund t’a arrijnë, përveçse pasi kanëpërvetësuar mekanizma dhe pajisje të arritjeve fundit, të cilat nuk u mundësuan përveçse në këtë epokë, e pas kësaj gjejnë vetëm një njeri të vetëm, në mesin e miliona njerëzve, që e kishte thënë këtë rezultat dhe fakt, para katërmbëdhjetë shekujve më parë, e aq më tepër kur ai nuk posedonte asgjë prej mjeteve dhe pajisjeve, të cilatsot gjenden në duart e shkencëtarëve. Madje përkundër kësaj ai ishte analfabet që nuk dinte as shkrim e as lexim, e ata padyshim përballë këtij fakti do të dorëzohen,do t’a njohin dhe pranojnë, se këtë nuk mund t’a thotë një njeri. E kjo ka ndodhur me një numër nga krerëte shkencës bashkëkohore, duke e vërtetuardhe duke e bërë të ditur, se ajo që thuhet në Kur'an dhe Sunetprej fakteve dhe enigmave, rreth shumë gjërave, nuk mund të jetë tjetër vetëm seshpallje hyjnore, ku disa prej tyre madje edhe e kaneë pranuar Islamin, e për këtë falenderuar qoftë Allahu(5).

Prandaj ishte obligim për mua për t'u bashkuar në shërbim të kësaj ane, nëfushat e thirrjes për tekAllahu, dhe kjo duke shqyrtuar atohadithe tek të cilat jam ndalur, me të cilat janë argumentuar mrekullitë shkencore, si dhe sqarimin e saktësisë të tyre, dhe i dobësisë.

= Se unë kam preferuar të tërheq vëmendjen e specialistëve të hadithit, për tek kjo ngjyrë e studimit ndaj thënieve të Pejgamberit, në mënyrë që të jetë në kuadër të dëgjimit dhe shikimit të tyre, duke i bërë të ngrihennë kundërpërgjigje ndaj atyre që manipulojnë me Sunnetin profetik, dhe atyre që nuk përmirësojnë të kuptuarit e tyre.

= Sekjo është një përpjekje në rrugën e përforcimit të udhës së zotëruesve të mrekullive shkencore, dhe kjo nëpërmjet përzgjedhjes së tematikës në një formë të përgjithshme.

Ndërsa sa i përket përzgjedhjes (së tematikës) së krijimit të njeriut dhe ndërtimit të trupit të tij, tokës, dhe universit, në mbledhje të haditheve me anë të të cilave është argumentuar për to, mbi mrekullitë shkencore në këto tri çështje, është bërë për shkak të rëndësisë së saj. Pasi atojanë nga ajetet më të mëdha të cilat tregojnë Forcën e Allahut të Lartmadhëruar, dhe se unë kam ndarë një pjesë të madhe të vargjeve të Kuranit të nderuar, ku në to gjenden ajete argumentuese rreth Krijuesit të tyre (njeriut, tokës, universit) aq sa nuk mund t’i numërojë veçse Ai.

Ka thënë i Lartmadhëruari:

(سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحق)[فصلت:53]

{Ne do t’ua tregojmë atyre shenjat Tona në horizonte dhe në veten e tyre derisa t’u bëhet e qartë atyre se ai është i vërtetë}[el-Fusilet: 53].

Dhe se Allahu e nxiti njeriun nëvështrimin e krijesave të tij, duke përfshirë edhe vetë njeriun, tokën, dhe universin, ka thënë i Lartmadhërishmi:

: (فَلْيَنظُرْ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ)[الطارق: 5]

{Pra, le të shikojë njeriu nga se është krijuar.} [Tarik: 5].

Gjithashtu ka thënë i Lartmadhërishmi:

(وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ)[الذاريات: 20-21]

{E në Tokë ka fakte për të bindurit, e edhe në veten tuaj, a nuk po shihni?}[edh-Dharijat: 20-21].

Po ashtu ka thënë i Lartmadhëruari:

(أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (6) وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ)

[ ق: 6- 8]

{A nuk e shikojnë qiellin mbi ta, se si e kemi ndërtuar dhe e kemi zbukuruar, e që në të nuk ka asnjë të metë?!Edhe tokën e shtrimë dhe hodhëm në të male (si bazament), dhe mbimë në të (bimë) prej çdo lloji të kultivuar, si qartësim dhe përkujtim për çdo rob të kthyer (nga Zoti).} [Kaf: 6-8].

Vazhdon i Lartmadhëruari duke thënë:

(قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ)[يونس: 101]

{Thuaj: Vështroni në atë që është në qiej e në tokë. Por faktet dhe kërcënimet nuk u bëjnë dobi një populli që nuk besojnë.}[Junus: 101].

Në mënyrë që të sillej ky kërkim i plotë, dhe në imazhin që shpresoja, u përballame një numër vështirësish, duke përfshirë:

1 – Numri i madh i referencave të cilat janë argumentuarme hadithe profetike, mbi mrekullitë shkencore, dhe specifikat e tyre, ku prej tyre është: libri, duke përfshirë kërkimin e shpejtë, duke përfshirë artikullin në një gazetë apo revistë, duke përfshirë leksione, seminare dhe punime konferencash, të cilat kërkojnë përpjekje të konsiderueshme në mbledhjen e materialeve prej tyre.

2 - Shumica e punimeve të konferencave që kishin lidhje me tematikën time, nuk është se janë botuar (6), gjë që më shtyu për një udhëtim shkencor në Egjipt, ku edhe u mbajt më shumë se një konferencë mbi Islamin dhe shkencën bashkëkohore, ku më e rëndësishmja e tyre ishte: “Konferenca NdërkombëtareIslamike rreth mrekullive mjekësore në Kur'an dhe Sunet”, mbajtur më (9/26 deri në 9/28/1985), dhe “Konferenca Mjekësore Islame rreth Sheriatit Islamik, dhe çështjeve bashkëkohore mjekësore”mbajtur më (2-5 shkurt 1987).

3 - Disa nga hadithet e përdoruara për argumentim, nuk i kam gjetur në asnjë nga librat e haditheve që kam hasur, madje as në librat e trillimeve(haditheve të trilluara)(7).

4 –Vështirësia e tematikave shkencore - qoftë në mjekësi, shkencën e gjeologjisë, apo astronomisë –ku dikush si shembulli im i cili nuk ka një njohuri të mirarreth tyre, e kj ka marrë prej meje një përpjekje të madhe për t’i kuptuare pastaj përmbledhur, për të sqaruar anën e argumentimit dhe pastaj të komentoja mbi të.

5 – Ndryshimi mes temave dhe shpërndarja e tyre, gjë q ecila kërkonte prej meje një mund të madh në përmbledhjene tyre dhe klasifikimin e tyre në kapituj dhe hulumtime të ndërlidhura.

Dhe me falënderimin e Allahut dhe suksesin prej Tij, e pastaj nën drejtimin dhe kujdesin e mbikëqyrësit të punimit të diplomës - Allahu e shpërbleftë me të mira–u arrit kapërcimi i këtyre vështirësive, pra falenderuar qoftë Allahuqë me mirësitë e Tij realizohen veprat e mira.

Natyrën e këtij hulumtimi e ndava në: Parathënie, hyrje, dy kapituj, dhe përmbyllje, pastaj indekset e nevojshme, dhe shtojcën.

= Sa i përket Parathënies: Sqarova në të: subjektin (tematikën) e punimit, rëndësinë e tij, arsyet e përzgjedhjes së tij, vështirësitë që kam hasur gjatë përgatitjes së tij, planin, metodologjinë kërkimore, dhe pastaj e kam përmbyllur me një fjalë falenderimi.

= E sa i pëket Hyrjes: Kam folur në të për përkufizimin e termit (Mrekullia Shkencore), dhe termit (Shpjegimi Shkencor), dallimi në mes tyre, pastaj sqarimin e përhapjes së tyre, dhe evoluimin e “mrekullive shkencore”.

= Ndërsa dy Kapitujt, seksionet e tyre, dhe hulumtimet e seksioneve, i kam rregulluar si vijon:

Kapitulli i 1-rë: Hadithet e marra për argumentim rreth mrekullive shkencore nëbrendësinë e njeriut:

Seksioni i parë: Hadithet që kanë lidhje me krijimin e njeriut:

• Tema e parë: Renditja e krijesave dhe i fundit i tyre njeriu.

• Tema e dytë: Origjina e trupit të njeriut.

• Tema e tretë: Dallimet e lindura mes njerëzve, për shkak të përbërjes fizike.

• Tema e katërt: Veçoria e ujit (spermës) së mashkullitdhe ujit (spermës) së gruas, dhe sqarimin e ndikimit të tyre në krijimin e embrionit,të përngjasuarit ,dhe gjinitë mashkull dhe femër.

• Tema e pestë: Jo çdoujë(spermë) mund të sjellë në jetë një fëmijë mashkull.

• Tema e gjashtë: Efektivitetin e kontraceptivëve.

• Tema e shtatë: I deformuari nuk lindet.

• Tema e tetë: Dështimi.

• Tema e nëntë: Ndikimi i nënës gjenetike, dhe mosrekomandimi i zgjedhjes së spermës.

• Tema dhjetë: Ndikimi i të martuarit me të afërm gjenetikë.

• Temae njëmbëdhjetë: Ndikimi i moshës së nënës në fëmijë.

• Tema e dymbëdhjetë: Dalja prejardhjes.

• Tema e trembëdhjetë: Trashëgimia e dëgjimit dhe e të parit.

• Tema e katërmbëdhjetë: Fazat efetusit.

• Tema e peësmbëdhjetë: Shkrimi mbi ballin e fetusit.

Seksioni i dytë: Hadithet që kanë lidhje me gjymtyrët në trupin e njeriut:

• Tema e parë: Ngjyra e lëkurës, nuk është e bën të vlefshëm zotëruesin e saj.

• Tema e dytë: Numri i nyjeve.

• Tema e tretë: Rënia e trupit.

• Tema e katërt: Fshehtësia e dhënies përparësi të së djathtës.

• Tema e pestë: Lidhja e pjesës ballore me sjelljen e njeriut.

• Tema e gjashtë: Çarja e të dëgjuarit dhe e të shikuarit, dhe përparësia në të dëgjuar mbi atë të parit.

• Tema e shtatë: Përmirësimi i zemrëspërmirësimi i trupit.

• Tema e tetë: Çudia e mëkatit.

• Tema e nëntë:  mëshira e të mërziturit.

Kapitulli II: Hadithet e përdorura për argumentim rreth mrekulliveshkencore në tokë, dhe univers.

Seksioni i parë: Hadithet që kanë lidhje me tokën.

• Tema e parë: Rrumbullaksia e Tokës.

• Tema e dytë: Madhësia e Tokës në krahasim me universin.

• Tema e tretë: Shtatë tokat, janë në Tokën tonë këtu.

• Tema e katërt: Malet shtylla.

• Tema e pestë: Meka është qendrae thatë e tokës.

• Tema e gjashtë: Rikthimi i tokave arabe në livadhe dhe lumenj.

• Tema e shtatë: Llojet e tokës.

• Tema e tetë: Nën detë ka zjarr.

Seksioni i dytë: Hadithet që kanë lidhje me astronominë (universin):

• Tema e parë: Në univers nuk ka asnjë boshllëk.

• Tema e dytë: Drejtimet.

• Tema e tretë: Fenomeni i eklipsit të diellit dhe të hënës.

Dhe së fundi, konkluzioni duke deklaruar se çfarë kam arritur nga rezultatet.

(Ky materjal shkencor është nga përgatitja e të nderuarit Shejh Dr. Ahmedit Bin Hassan Al-Harthy, dhe kjo është vetëm një pjesë prej Tezës Master)

      ____________________

1)   Do vijë shpjegimi i tij në hyrje.

2)   Transmetuar nga Muslimi – në Librin e Besimit – Kapitulli: Sqarimi se “Feja është këshillë”(1/74 h 55) e kometoi Buhariu në formë pohimi, dhe hapi me të një kapitull me emrin “Libri i Imanit” në Sahihun e tij(1/137).

3)   Shih: Çelësi i lumturisë i Tash Kubra Zadeh (1/348).

4)   Shejh el-Albani ka thënë: "Neve nuk na intereson shumë provimi i haditheve nga ana e pikëpamjes së mjekësisë; pasi hadithi ekziston provë në vetvete, e që nuk kërkon ndihmënga ana e jashtme, megjithatë, të shtohet besimi kur shikonhadithin e saktë se si pajtohet me shkencën e shëndoshë." E.H. Silsileh es-Sahiha (1/61 H 39).

5)   I nderuari Sheikh Abdul Mexhijd ez-Zindani ka kryer takime e intervista dhe biseda shkencore, me katërmbëdhjetë shkencëtarë prej shkencëtarëve të cilët ishin të specializuar në shkencën moderne, dhe përfundoi me miratimin e disa prej tyre që kjo fe është e vërtetë, dhe ia deklaruan Islamin njëri-tjetrit, dhe i transmetuan këto diskutime në televizionin Saudian me titull: "Ai është i vërtetë", pastaj autoriteti i mrekullive shkencore në Kur’an dhe Sunnet, i shtypi këto diskutime në një broshurë me të njëjtin titull.

6)   Autoriteti i “Mrekullitë shkencore në Kur'an dhe Sunnet” bashkë me - Muslim World League (Lidhjen e botës Islame)- botoi disa hulumtime tëKonferencëssë Botëssë Parë rrethmrekullisëshkencore në Kuran dhe Sunet, por ky botim ishte në fund të vitit (1412 hixhri), e i është referuar këtij buletini, në vend të hulumtimeve të shtypura në makinë-shkrimin e autorit i cili e kishte futur në këtë buletin.

E sa i përket organizmit të mjekësisë Islame në Kuvajt, pjesa më e madhe e hulumtimeve të saj kanë lidhje mjekësinë kurative dhe parandaluese,dhe mjekësinë tek arabët në përgjithësi.

 

7)   Shih hadithin me nr. (2) nga Tema: Rrumbullaksia e Tokës.

Comments  

#560 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Pete 2020-10-04 19:49
Hi there, this weekend is pleasant designed foor me, since this time i aam reading this fantastic educational paragraph here at
my residence.

Look into my homepage :: 메이저놀이터: https://Toptoto.org/
Quote
#559 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Loretta 2020-10-04 10:45
Fine way of telling, and good paragraph to take facts about my
presentation topic, which i am going to deliver in institution of
higher education.

Also visit my site ... 안전토토사이트: https://Utotocheck.com
Quote
#558 Multiple noting vasculature; anastomosed fluoroscopic deteriorate.ewucigihomol 2020-10-02 05:22
Buy Amoxicillin: http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ Amoxicillin 500 Mg Dosage mog.ryfg.sq.alssunnah.org.lyi.ay http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
Quote
#557 If serology; satisfactory increased, olanzapine.atominaxoni 2020-10-02 04:42
Amoxicillin 500 Mg: http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ Buy Amoxicillin ykk.rane.sq.alssunnah.org.yaf.xq http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
Quote
#556 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Terra 2020-10-01 20:17
I constantly emailed this web site post pagee to alll mmy
contacts, because if like to read it next my links will too.My site - xnew.com.tw: https://xnew.com.tw/
Quote
#555 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Suzanna 2020-04-18 11:58
Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it's truly informative.

I am going to watch out for brussels. I will be grateful if
you continue this in future. Many people will be benefited from your
writing. Cheers!

Here is my web page ... hydroxychloroquine 200mg: https://canadianpharmacyonl.com/categories/Other/Plaquenil
Quote
#554 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Dorie 2020-04-17 17:14
I am extremely impressed along with your writing skills
and also with the layout to your weblog. Is this a paid subject or did you
modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it's uncommon to
look a great weblog like this one today..

Here is my webpage ... http://slimxketo.net/: https://illinoiszone.com/user/profile/40115
Quote
#553 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Camille 2020-04-15 22:22
Currently it seems like Movable Type is the top blogging platform out there right now.
(from what I've read) Is that what you're using on your blog?


Check out my web blog ... write essay for me: http://wiki.vespertales.de/index.php/Write_My_Essay_For_Me:_Webpage_That_Writes_Your_Essay
Quote
#552 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Berniece 2020-04-14 04:33
Thank you for some other informative site. Where else could I get that kind of information written in such an ideal method?

I've a venture that I'm simply now running on, and
I have been at the look out for such info.

my web-site; write my college essay for me: https://essayformewriting.com/
Quote
#551 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Hosea 2020-04-11 00:27
Hello there! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd ask.
Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?
My site goes over a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit
from each other. If you are interested feel free to shoot me an email.
I look forward to hearing from you! Great blog by the way!


Feel free to surf to my blog: Enhanced Keto BHB
Boost Price: http://www.tefwin.com/keto-ketosis-ketogenic-diet-and-nutrition-324/
Quote
#550 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Jamika 2020-04-09 23:03
I like what you guys are up too. This type of clever
work and exposure! Keep up the superb works guys I've you guys to blogroll.


Here is my homepage - http://enhancedketobhbboost.com/: http://beauhorn.com/forums/users/jaynelacey77/
Quote
#549 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Bart 2020-04-09 17:38
Goⲟɗ Morning:) I am a financially struggling university student currently studying Psychology ɑt Falmouth.
I'm іn the mdst of starting ѡork ass ɑn escort. Ꮃould уou recfommend it?

Is іt ɑ good ѡay of making money? І һave allready submitted my listing ߋn https://glamourescorts69.com. Is anyone at alssunnah.οrg suɡgest any decent
Escort Directory: https://glamourescorts69.com/ firms ɑs welⅼ aѕ directories?
xx
Quote
#548 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Deana 2020-04-03 20:31
Please let me know if you're looking for a article
author for your weblog. You have some really great posts
and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of
the load off, I'd really like to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
Please blast me an e-mail if interested. Thanks!My homepage :: Schwere Krankheiten Versicherung Kassel: https://maristar.net/xe/index.php?mid=board_qvNs59&document_srl=1616523
Quote
#547 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Charity 2020-04-01 22:25
If you would like to get much from this paragraph then you have to apply these strategies to your won blog.


Here is my page; KanaDrops Review: http://jesusandmarypatna.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4780988
Quote
#546 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Erika 2020-03-31 17:24
Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your Ekonomik web sitesi
fiyatları: https://www.eladesign.org/ site, how can i subscribe for a blog site?
The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast
provided bright clear idea
Quote
#545 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Trudy 2020-03-30 12:47
For everyone in network marketing, it will probably Tom "Big Al" Schreiter". Blogging demonstrates true commitment and passion to your industry that you will can't fake long-term. Search engine crawler will see your site as a relevant page.

My homepage: download highroller casino: http://www.zhaoing.cn/home.php?mod=space&uid=44424&do=profile
Quote
#544 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Corinne 2020-03-30 09:15
We are a gaggle off volunteers and opening a new scheme in our community.

Your site provided us with useful info to work on. You have done a
formidable activity and our whole community will be thankful to you.


My website ... http://www.trydatefun.info/how-candy-b-is-more-effective-as-compared-to-other-products/: http://so.cozythere.com/home.php?mod=space&uid=129432&do=profile&from=space
Quote
#543 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Jamison 2020-03-26 17:17
It's truly very difficult in this active life to listen news on TV, so I only use world wide web for that reason, and take the
hottest news.

My page ... generic cialis: http://megafax.net/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcanadiannpharmacy.com%2F%3ECanadian+Pharmacy+Online%3C%2Fa%3E
Quote
#542 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Louanne 2020-03-25 21:52
After I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I
receive four emails with the same comment. There has to be an easy method
you can remove me from that service? Appreciate it!


Here is my blog Buy acticin online: https://canadianbpharmacy.com/categories/Skincare/Acticin
Quote
#541 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Lurlene 2020-03-25 07:52
Wonderful goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you're just extremely great.
I really like what you've acquired here, really like what you are stating
and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it
sensible. I can not wait to read much more from you. This is actually
a great web site.

Look at my web site :: Alcohol Rehab Near Me: http://aaa-rehab.com
Quote
#540 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Francesca 2020-03-25 01:03
Good way of telling, and good piece of writing to take facts on the topic of
my presentation subject, which i am going to convey in college.


My web-site; Super Chaga Review: http://www.wknh.org/2020/03/24/3-benefits-associated-with-making-very-own-dog-food/
Quote
#539 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Candy 2020-03-24 19:09
Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it ;) I am going to revisit yet again since I book-marked it.
Money and freedom is the best way to change, may you
bee rich and continue tto hepp others.

Here is my blog: Şifon kumaş: https://www.kumas.org/
Quote
#538 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Sadie 2020-03-24 02:18
So if you are upp for this syle of fun, then gear yourself for what
casino games can bring you. These games is found in flash casino version or download casino version.
Advertisement of free cash never fails to attract people.

Also visit my blog post; college
sports: https://Medium.com/%40nurulislamforever1/9-online-casino-games-to-play-c4900707d120
Quote
#537 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Ginger 2020-03-23 23:20
I have read so many posts concerning the blogger lovers except this piece of writing is in fact a good piece of
writing, keep it up.

Here is my page; buy cialis online: http:///?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcanadianmpharmacy.com%2F%3Ecanadian+pharmaceuticals+online%3C%2Fa%3E
Quote
#536 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Wilford 2020-03-22 05:03
At this time it sounds like Expression Engine is the best blogging platform available right now.
(from what I've read) Is that what you're using on your blog?


Also visit my blog Drug Rehab Centers: http://aaa-rehab.com
Quote
#535 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Zita 2020-03-20 14:37
Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit
and sources back to your webpage? My blog site is in the
exact same niche as yours and my users would really benefit from a
lot of the information you present here. Please let me know if this alright with
you. Appreciate it!

Here is my page :: buy cialis online: http://bigdogg8ie.net/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcanadiannpharmacy.com%2F%3ECanadian+Pharmacy+Online%3C%2Fa%3E
Quote
#534 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Jacquie 2020-03-18 20:05
I look back at that time and surf the guys a concern .
long, flowing hair and scruffvy beards. The word "these"
lands square on beat one (the only word inside of
the phrase that does) and sucks up all the spotlight.


Check out my website - scr888
update skipped: http://scr888slot.edublogs.org/
Quote
#533 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Alena 2020-03-12 03:55
You really make it appear so easy together with your presentation but I find this matter to be really something which I think I might never understand.
It sort of feels too complicated and very vast for me.
I'm looking forward in your subsequent post, I'll attempt to get the grasp of it!my web site resume online service: http://rallyandprotest.com/messageboard/viewtopic.php?f=3&t=1070856
Quote
#532 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Deanne 2020-03-11 11:20
Great article, exactly what I wanted to find.

Here is mmy web page Www.rotcprojectgo.org/free-online-roulette-game: http://umcevangelism.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.rotcprojectgo.org%2Ffree-online-roulette-game
Quote
#531 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Princess 2020-03-11 06:43
I conceie you have noted some very interesting points, thank you for the post.Feel free to surf to my blog: Bionatrol CBD Oil: http://acctwiki.macroscope.space/doku.php?id=a_one-day_stopove_on_the_inside_sydney_england
Quote
#530 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Janet 2020-03-09 23:18
This is the Supplies sysco
on the fly: https://suppliesonthefly.z13.web.core.windows.net The Fly company profile.
Quote
#529 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Ashleigh 2020-03-08 13:45
I think the admin of this web site is really working hard in support
of his web page, since here every data is quality based data.


Here is my web-site - casino 99: http://cheaplouisvuittonireland.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kasino.casa%2Fkasino-games%2Frollex11
Quote
#528 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Bertha 2020-03-07 23:29
Pretty great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to say that I
have really enjoyed browsing your blog posts.
In any case I'll be subscribing to your rss feed annd
I hope you wite once more very soon!

Also visit my weblog; Kartal Elektrikçi: https://www.istanbulacilelektrikcisi.com/
Quote
#527 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Xiomara 2020-03-07 15:00
Hey there! This post couldn't be written any better!

Reading through this post reminds me of myy old room mate!
He always kept chatting about this. I will forwardd this write-up to him.
Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!


Have a look at my blog post - Alkatone Keto: https://korean-american.com/index.php?title=Fastest_To_Help_Lose_20_Pounds
Quote
#526 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Adela 2020-03-06 14:32
Good - I should certainly pronounce, impressed with your
site. I had no trouble navigating through all tabs
and related information ended up bsing truly easy to ddo to
access. I recently found what I hoped for before you know it at
all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or
something, weebsite thedme . a tones way for your customer to communicate.
Nice task.

My web-site; Alkatone
Keto Ingredients: https://tldrlore.com/wiki/index.php?title=Is_Your_Objective_Genuinely_Fat_Inflict_Damage_On
Quote
#525 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Wilhelmina 2020-03-06 14:13
I needed to thank you for this very good read!! I certainly enjoyed
every little bit of it. I have you saved as a favorite to look at
new stuff you post...

Here is my page ... https://goldfish300.tumblr.com/: https://goldfish300.tumblr.com/
Quote
#524 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Burton 2020-03-04 02:15
WOW just what I was looking for. Camme here by searching for foods for weight loss

Stop by mmy homepage; Active Keto Ingredients: https://mediawiki.pacifictool.com/index.php/Quick_Diet_Tablets_Advice
Quote
#523 Todays CartoonSoolon 2020-03-02 15:51
what tv star would you fuck who can squirt: http://rainbowtv.bplaced.net/member.php?action=profile&uid=13190 Under cover video- Clinton campaign worker explains baitswitch
Quote

Add comment

Security code
Refresh