الحلقةEpisodi ( 7 )(7) المبحث

Tema e
الرابع katërt::


Lloji i sekrecionit (farës së) të mashkullit dhe sekrecionit të gruas, si dhe sqarimi i ndikimit që ata kanë në krijimin e
صفةfetusit, dhe ngjashmëria që vjen prej tyre: burrave dhe grave.

والشبه،

1 – 1 - حديث Hadithi أمi Ummu Selimitسليم:: حدَّثت
Ajo tregon se e ka pyetur të Dërguarin e Allahut
– Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të- në lidhje me gruan, se: a mundet ajo që të shikojë në gjumë ashtu siç mund të shikojë burri?! Dhe i Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – iu përgjigj: « إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل » Kuptimi: «إذاNëse ajo shikon diçka të tillë, duhet që të marrë gusul (lahet tërësisht)رأت»،فقالتأم Atëherë, Ummu Selimسليم tha:: “Më erdhi turp prej kësaj, prandaj i thashë: “Pse a mund të ndodhë diçka e tillë?! واستحييت” I Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – u përgjigj:

» نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وم

اء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا، أو سبق، يكون منه الشبه«

Kuptimi: «نعم،Patjetër. فمنE si do أينtë ndodhnin n   gjashmëritë, atëherë?! Lëngu i (fara) burrit është i trashë dhe i bardhë, ndërsaإن lëngu iماءlwngu ilwng  gruas ështëالرجلësht i hollë dhe iأصفر، verdhë, kështu që, فمنai që do dominojë mbi tjetrin apo do paraprijë, atij do i përngjajë edhe fëmijaأو» (1(1).).

سؤالKëtë pyetje të Ummu SelimitأمUmu   قد mund رواهta kenë përcjellë غيرهاedhe të tjerëأيضاً përveç saj, siç është:: منهم:أنس،Enesi,وأمسلمة، Ummu Selim,وعائشة، Aishja, وابنIbn عمر،Umeri. ورُويAi është transmetuar e përmbledhurنحوه edhe nga Khaula bint Hakimi..

وفيLidhur me këtë temë, është përcjellë هذاpo nga Enesi, Theubani, Ibn Abasi, Ibn Mes’udi, si dhe disa prej sahabëve (shoqëruesve) të Pejgamberit – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të cilët nuk janë përmendurالمبحثعن.

أماKy حديثhadith أمi Ummu Selimit ka ardhur me disa rrugë transmetimi, si për shembull::

الأولى E para:: سعيدNga Seid bin Eb Arube, ky nga k  Katade, ky عنngaأنس، Enesi, عنهاpastaj nga vetë ajo..

Gjendet te: مسلمMuslimi(2)(2)،, والنسائيNesaiu(3)(3)،,وابن Ibnماجة Maxhe(4)(4)،,Ibn   Ibn Ebi Shejbe(5)(5)،, وأحمدAhmedi(6)(6)،, وأبوEbu Ja’laيعلىJa’(7)(7)،, وأبوEbu عوانة Auana(8)(8)،, وابنIbn حبانHiban(9)(9)،, والبيهقي Bejhekiu(10)(10)،.كلهم Të gjithë e kanë marrë transmetimin nga rruga e Seid bin Ebi Arubeh, sipas tij dhe ngjashëm me të, مإلاpërveç disa transmetimeve që vijnë nga Seid bin Ebi Arubeh, të cilin e kanë konsideruar prej Musnedit të Enesit.أن

Ka thënë Neveviu në “El-Mexhmu’a”قالالنووي: “Siç përmblidhet në disa transmetime, Enesi, Aisheja, dhe Ummu Seleme kanë qenë të pranishëm të gjithë në këtë ngjarje."(11).).

وتعقبهMirëpo e këtë e ka kundërshtuar Hafidhi në “El-Fet’h”, duke thënë: “Ajo që është e dukshme, është se Enesi nuk ka qenë prezent kur ka ndodhur kjo histori, por e ka mësuar atë prej nënës së vet, Ummu Selimit”,përfundon fjala e tij. (12)

Gjithashtu, ka mundësi që ky të jetë një këndvështrim i tij (e nuk është kritikë ndaj Neveviut) në lidhje me Enesin dhe sa i përket përmendjes së këtij hadithi në Musnedin e tij,الحافظ(13)، فلعلme mendimin se ndoshta أنسEnesi كانe ka përmendur nënën e vet ose ndoshta nuk e ka përmendur atë, Allahu e di më mirë.

E الثانيةdyta:: Transmetimi që ka sjellë أحمد،Ahmedi, عنnga Ibn نمير،Nemiri, ky عنnga محمدMuhamed بنbin عمرو،Amr, عنnga أبيEbu سلمة،Selemeعنها e ky nga ajo(14)(14)،, مختصراًnë formë të shkurtuar..

*ومحمدMuhamed بنbin عمروAmrهو është ابنIbn علقمة،Alkame ((i cili është صدوق،saduk -i besueshëm - لهpor kaأوهام iluzione) (15) (15).).

وقدAtë e ka ndjekur edhe تابعهAbdulazizبن bin رفيع، Rafi’u, عن nga Ebu Seleme, به،sipas tekstit të tij, أخرجه të cilin e ka transmetuar edhe الطبرانيTaberaniu(16)(16)،وعبدالعزيز dhe تابعهAbdulazizبن bin رفيع، Rafi’u ( (që është thikah -ثقة i sigurt) (17). (17).)

الثالثةE treta:: ماËshtë rruga që ka tرواهransmetuarأحمد Ahmedi - أيضاًgjithashtu - عن nga Ebu Mugirehأبي, i cili ka thënë: ثناالأوزاعي،Euzai na ka treguar, قالse:: ‘حدثنيMë ka thënë إسحاقIs’hakبن binعبدالله Abdullahبن bin أبيEbu طلحةTalha el-الأنصاري،Ensari, عنe ai nga جدتهgjyshja e tij أمسليم،Ummu Selim, قالتe cila ka thënë::كان ajo ishte komshie meمجاورةسلمة، Ummu Selemen, gruan e Profetit – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – kështu që زوجkur ajo (Ummu Selimi) hyri tek Ummu Selemeh, hyri edhe i Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -... Dhe këtu nuk është përmendur fare çështja e lëngut (farës) të burrit apo të gruas,por Ummu Selemeja e pyeti direkt të Dërguarin e Allahut:: - “A النبيkanë edhe gratë lëng?!” Ai tha: «: « نعم، فأنى يشبههن الولد! إنما هن شقائق الرجال » Kuptimi: «نعم،Po, patjetër, pasi si do t’u përngjasonte fëmija atyre?! Vërtet që gratë janë prej një origjine me burrat.فأنى»»(18(18).).

قالHejthemij ka thënë që këtëالهيثمي: " hadith e ر ka sjellë أحمد،Ahmedi, e وهوështë në Sahih me shkurtesa; gjithashtu, se فيIs’haku لمnuk e kaيسمع dëgjuar këtë منnga أمUmu Selimiسليم"(19"(19).).

وقالNdërsa Ebu أبوحاتمHatimi, kur ështëوقد سئلpyetur عنnë lidhje me këtë هذاالحديثhadith, – : "ka thënë: "إسحاقIs’hak بنbin عبداللهAbdullah بنbin أبيEbi طلحة،Talha, kur merr nga Ummu Selim është “mursel-عنjo i drejtpërdrejtëأم"(20).",(20) وعليهqë nënkupton se është “munkati’- i shkëputur”فهو..

Hadithi është tranmetuar edhe ngaوقدأخرجهDa Darimiu(21)(21)، dhe وأبوEbu عوانةAuana(22)(22)، منe kanë marrë transmetimin të dy ngaطريق rruga eمحمد Muhamed بنbinكثير، Kethirit, nga عنالأوزاعي،Euzai, عنه،nga ai, عنnga أنس،Enesi, مثلهidentik..

*ومحمدMuhamed بن bin كثيرKethir هوështë ابنIbn Ebi Ata eth-Thekafijأبيعطاءالثقفي، dhe konsiderohet (صدوق،saduk’ – i besueshëm, por gabon sكثيرhumëالغلط) (23.(23).)

إلاMegjithatë, atë eka     عكرمة ka ndjekur Ikrime بنbinعمار، Amar, ngaعنإسحاق Is’hak بنbinأبي Ebu طلحة،Talha, عنnga أنس، Enesi,أخرجه duke e transmetuar Muslimiمسلم(24)(24)،, وأبوdhe Ebuعوانة Auana(25)(25)،, dhe të dy e kanë marrë transmetimin منnga طريق،rruga e عكرمة،Ikrimeبهs bashkë me të..

Pلكنهor ai ka thënëقال:: جاءت “Erdhi Ummu Selimiأم tek i Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – dhe i tha – ndërkohë që Aishja عندهishte pranë tij –...-...،,” وليسdhe në këtë transmetim nuk është shprehjaفيهجملة: «: « إنما هن شقائق الرجال » Kuptimi«نعم،Vërtetqë gratë janë prej një origjine me burrat.فأنى»»لكن Por لهاargument për këtë është hadithi i شاهدمنحديثعائشةAishes الآتي- Allahu qoftë i kënaqur prej saj – si në vazhdim::

الرابعةE katërt:: ما Ajo që ka trرواهansmetuarالطبراني، Taberaniu,عن nga أحمد Ahmed بنbinعبدالوهاب Abdul-Uehab بن bin نجدةNexhde el-Hutijالحوطي،, عن ky nga أبيه،babai i tij,عن ngaإسماعيل Ismailبن bin عياش،Ajash, عنngaعبدالعزيز Abdulaziz بن bin[[عبيدUbejdu] (26)] الله،-llah(26), عنnga حكيمHakimابن bin Hakim حكيم[[بنbin] (27)](27)عبادIbadبن binحنيف، Hanif, عنnga Ebu أبيأمامةUmamete بنbin Sehl سهلبنbin حنيف،Hanif, nga ajoعنها،, sipas بنحوحديثhadithit أمسلمة Ummu Selemes, الآتي،siç do vijojë, إلاporأنهذاështëمطول më i gjatë..

وعبدالعزيزËshtëedhe Abdulaziz بنbin عبيدUbejdullah اللهبنbin صهيبSuhejb el-الحمصي،Humsij,قال për të cilin Hafidhi ka thënë që është فيهالحافظ: (daif – i dobëtضعيف،, dhe prej tij nuk ka transmetuar askush përveç Imail bin Ajashitلميرو.(28).)

وإسماعيلNdërsa Ismail بنbin عياش،Ajashi është (sadukصدوق - i besueshëm, në transmetimin e tij lidhur me njerëzit e vendit të vet, por i ngatërruar sa u përket të tjerëve jashtë tyreفي.29)،ومتن ndndëmdëdëpdkdlkdlkdfpkvnsdfkjnfdkëvnfdkvnsdfkvnfdëkصحيح، Ndërsa sa i përket tekstit të hadithit, ai është sahih – i saktë, të cilin e kanë tرواهransmetuar مسلمMuslimi وغيره،dhe të tjerë, كماsiç e kemi cekurتقدم..

________________________________________ ________________________________________

(1) (1) الطب “Tib en-Nebeuij ue Ilmul-hadith” (Mjekësia النبويprofetike والعلمdhe shkenca الحديث Hadithit”(3/370(3/370).).

(2) (2) صحيح Sahihu i Muslimit - كتابLibri iالحيض menstruacioneve - بابkapitulli: “وجوبObligimi i gruas që të lahet pas daljes së lëngut të saj”. (1/250 حhad. 311311).).

(3) (3) سنن Suneni i Nesaiutالنسائي - كتاب Libri iالطهارة pastërtisë - بابkapitulli: “غسلGusuli (larja totale) eالمرأة gruas ترىkur ajo shikonفيمنامهاëndrrat e saj atë që ماmund të shikojë dhe burri”يرىالرجل (1/122(1/122 حhad.195)195) مقتصراًi shkurtuar علىnë fillimin e tij, duke mos u përmendur shprehja “përngjasojë”أوله apo përshkrimin e llojit të lëngut (farës) ndërsan  në kapitullin: الفصل “Ndarja بينnë mesماء lëngut (farës) së burrit dhe asaj së gruasالرجل (1/155(1/155،, 166 166 حhad. 200)200)” ështëمقتصراً i shkurtuar, علىduke përmendur ذكرvetëm përshkrimin e dy llojeve të lëngjeve (farave) dhe fjalën “përngjasim” ,e cila gjendet në “Sunen el-Kubra”  në (عشرةDhjetë النساءgratë” fq.(169(169،-170170 حhad. 191191،192)-192) ashtu siç është i plotë.بتمامه

(4)(4) سننSuneni iابن Ibn Maxhes - كتاب Libri i الطهارةpastërtisë وسننهاdhe sunetet lidhur me të - باب kapitulli: Kur فيالمرأةgruaja ترىshikon فيمنامهاëndërrat e saj atë që مايرىshikon edhe një burrë”الرجل (1/197(1/197 حhad. 601601).).

(5) (5) مصنفKlasifikuar ngaابن Ibn Ebi أبيشيبةShejbe(1/80(1/80 ). ).

(6) (6) المسند Në “el-Musned”(3/121 (3/121،,199199،,282282).).

(7) (7) مسند Në Musnedin e Ebu Ja’las أبي(5/299،,426426،,451451 حhad. 29202920،, 31163116،, 31643164).).

(8) (8) مسند Në Musnedin e أبيEbu Auanas (1/289(1/289،, 290290).).

(9) (9) Në “الإحسانel-Ihsan” (2/241(2/241 حhad. 1161)1161) مختصراً i shkurtuar.. Si dheوفي(8/22(8/22 ح had. 61516151، - 6152)6152) بتمامه duke qenë i plotëفيالأولfillimin e vet..

(10) (10) السنن Në “Në Sunenin e  الكبرىel-Kubra”(1/169(1/169).).

(11) (11) فتح Në “Fet’hulالباري-Bari” (1/388)(1/388)ولم dhe nuk e kam gjetur dot sipas pretendimit të tij në asnjë përmbledhje.

(12) (12) فتح Në “Fet’hulالباري-Bari” (1/388 ). ).

(13) (13) ستأتي Do të përmendet فيحديثhadithin nga أنسEnesi..

(14) (14) المسند Në “Musned”(6/376(6/376 ). ).

(15) (15) تقريب Në “Tekrijb ue Tehdhijb” fq.(499(499).).

(16) (16) المعجم Në “Mu’xhemul-Kubra”(23/257ح had.532 532).).

(17) (17) تقريب Në “Tekrijb ue Tehdhijb” fq.(357 ). ).

(18) (18) المسند Në “Musned” (6/377)(6/377),  وفيهnë të cilin është edhe “el-Mugijre”,( por المغيرة)والظاهرme sa duket أنهështë një gabim shtypi, pasi e sakta duhet të jetë “Ebu el-Mugijreh”,( siç e ka sqaruar këtë edhe Shejhبينه Ahmed شاكرShakir në komentimin që i ka bërë Sunenit të Tirmidhiut (1/191).(1/191).

(19) (19) المجمع Në “El-Mexhma’a” (1/268(1/268 ). ).

(20) (20) العلل Në “El-Ilel” të Ibn Ebأبيi Hحاتمatimit(1/62(1/62 ح had.163).163). والمراسيل dhe “el-Merasil” po i tij fq.(13(13).).

(21) (21) سنن Suneni i Darimiutالدارمي (1/165(1/165 ). ).

(22) (22) مسند Në Musnedin e أبيEbu Auanas (1/290 ). ).

(23) (23) تقريب Në “Tekrijb ue Tehdhijb” fq. (504 ). ).

(24) (24) صحيح Në Sahihihun e Muslimit(1/250 (1/250 ح H 310 310 ). ).

(25) (25) مسند Në Musnedin e أبيEbu Auanas (1/290 ). ).

(26) (26) تحرف Gabim فيالمطبوعshtypi shtrembëruarإلىshtrresh(عبداللهAbdullah)،, والصوابndërsa e duhuraأنه duhet të jetë në مصغر،miniaturë “Ubejdullah”, كماashtu siç është përmendur në “Tehdhijb el-Kamil” في(1/320)،,وتهذيبه në “Tehdhijb”-in e vet(2/385) (2/385)،, si وتقريبdhe në “et-Tehdhijb ue Tekrijb”التهذيب..

(27) (27) تحرفت Ka ndryshuar gjatë botimit, dukeفي المطبوع،u shkruar “إلىnga”(عن)..

(28) (28) تقريب Në “Tekrijb ue Tehdhijb” fq. (358).).

 

(29) (29) تقريب Në “Tekrijb ue Tehdhijb” fq. (109).). 

Comments  

#1691 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Refugio 2023-06-05 03:51
cialis online forum acquistare cialis online canadian cialis: https://fforhimsvipp.com/
generico cialis online cialis mexico online
Quote
#1690 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Genia 2023-06-04 23:47
doc generici viagra masticabile buy generic viagra dapoxetine online otc viagra cvs: https://mednewwsstoday.com/ viagra mail
order us viagra generico qual o nome
Quote
#1689 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Teresa 2023-06-04 23:09
can you buy viagra cheap brand viagra generic viagra paypal: https://mednewwsstoday.com/ viagra
generico online sicuro viagra generic kopen
Quote
#1688 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Rudolf 2023-06-04 20:01
order generic cialis online buying cheap cialis online order
cialis now: https://fforhimsvipp.com/ generic cialis vs brand cialis tablets online shopping
Quote
#1687 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Rudolf 2023-06-04 17:12
is generic viagra from mexico safe viagra sildenafil citrate online cheapest viagra 100mg: https://mednewwsstoday.com/ costo viagra generico farmacia viagra online usa cheap
Quote
#1686 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Roy 2023-06-04 14:14
best viagra online india cheapest viagra in usa buy viagra low cost: https://mednewwsstoday.com/ real viagra online
pharmacy buy viagra 200mg online
Quote
#1685 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Brenna 2023-06-04 13:24
dangers of buying cialis online buy cialis
tablets in australia buy cialis online
safely: https://fforhimsvipp.com/ mail order viagra cialis buy cialis online 1
Quote
#1684 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Lynda 2023-06-04 13:06
order 5mg cialis buy cialis soft tabs online buy cheap cialis online: https://fforhimsvipp.com/ buy cialis switzerland reputable
online pharmacy for cialis
Quote
#1683 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Demetra 2023-06-04 00:26
does generic female viagra work farmaci generici cialis viagra
buying generic viagra online: https://mednewwsstoday.com/ order viagra generic 75mg buy viagra online in france
Quote
#1682 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Rene 2023-06-02 22:30
online canadian pharmacy cialis buy discount cialis generic cialis tadalafil: https://fforhimsvipp.com/ cialis online chemist
warehouse cialis pills
Quote
#1681 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Gale 2023-06-01 16:43
Do you mind if I quote a couple of your articles as long
as I provide credit and sources back to your blog?
My website is in the exact same area of interest as yours and
my users would certainly benefit from some of the information you provide here.
Please let me know if this alright with you. Thanks!

my homepage ... slot5000: https://lu.ma/slot_5000
Quote
#1680 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Cole 2023-05-31 05:13
Great post. I used to be checking continuously this weblog and I am impressed!
Very helpful info specially the last section :) I take care of such information much.
I used to be looking for this certain info for a very lengthy time.
Thanks and good luck.

my blog: kasih777: https://bit.ly/m/kasih777_
Quote
#1679 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Florence 2023-05-27 15:00
Mʏ partner and I stumbled over here Ƅy a differenbt page
andd thougbt I ѕhould check things out. I like what I seee so
now i aam following you. Ꮮook forward tto looкing іnto your web рage repeatedly.


Аlso visit myy web blog - 슬롯: https://bigwins777.com
Quote
#1678 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Catharine 2023-05-24 15:08
I need to to thank you for this great read!! I
definitely enjoyed every little bit of it. I have got you saved as a favorite to look at new stuff you post…

My web blog; medali303: https://lit.link/medali303
Quote
#1677 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Wendell 2023-05-04 04:53
Yes! Finally something about sga188: https://magic.ly/sga188.
Quote
#1676 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Callie 2023-05-02 10:35
Just desire to say your article is as surprising. The clarity for your put up is simply great and i can think you're
an expert in this subject. Fine together with your permission let me to grab your feed to stay up to
date with forthcoming post. Thanks 1,000,000 and please keep up
the enjoyable work.

Here is my website bonanza slot
games: https://sweetbonanzaplay.click
Quote
#1675 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Ellis 2023-04-30 05:46
Thank you a bunch for sharing this with all folks you
really recognize what you're speaking about!
Bookmarked. Kindly additionally consult with my site =). We may have a link
trade contract between us

My homepage :: sarang777 link alternatif: https://joshua3z96xgo3.is-blog.com/profile
Quote
#1674 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Albertina 2023-04-27 12:51
I was able to find good advice from your blog articles.


my website :: sarang188: https://lit.link/en/sarang188
Quote
#1673 Mrekullitë profetike - Episodi (7)John 2023-04-24 07:45
Hey there, You've done an incredible job. I will certainly digg it
and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.


My web page :: neurontin order: https://gabapentin.best/
Quote
#1672 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Arlette 2023-04-22 17:44
Excellent post. I was checking constantly this blog and I'm impressed!
Extremely useful info particularly the last part :) I care for such
information a lot. I was looking for this certain information for how to make
friends with a puppy: https://faqdogstips.com/ very long time. Thank you and good luck.
Quote
#1671 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Mason 2023-04-19 08:21
Remember nevertheless, that not all perfume or essential oils will
set off warning pictograms, signal words or sure warning or precautionary statements.


Stop by my website; Funny candles for friends: https://www.diigo.com/item/note/5fr9c/si57?k=291af2963f9aa76c7458c7adb94fc3ac
Quote
#1670 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Estella 2023-04-17 09:19
I got this web site from my pal who told me about this web
site and now this time I am visiting this site and reading very informative posts here.


My blog post medali303: https://about.me/medali303slot
Quote
#1669 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Linda 2023-04-14 00:51
Hiya! Quick question that's totally off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly? My
blog looks weird when viewing from my iphone 4. I'm trying to find a template or plugin that might be able to correct this problem.
If you have any suggestions, please share. Thanks!My site: bolacasino88: https://lynk.id/bolacasino88vip
Quote
#1668 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Elsa 2023-04-13 09:26
If some one desires expert view concerning blogging and site-building afterward i recommend him/her to visit this website, Keep up the fastidious work.


Here is my page mixparlay88: https://www.lonestarball.com/users/mixparlay88bola
Quote
#1667 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Eddy 2023-04-11 06:18
I visited various websites but the audio feature for audio
songs existing at this website is truly marvelous.

Also visit my blog post pvp777: https://josiah6h19fmt5.dm-blog.com/profile
Quote
#1666 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Alfie 2023-04-11 05:12
You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand.
It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post,
I will try to get the hang of it!

Also visit my web blog; medali303: https://ian7m30isz8.tusblogos.com/profile
Quote
#1665 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Mollie 2023-04-03 06:58
Remarkable issues here. I am very happy to peer your post.
Thanks a lot and I am taking a look ahead to contact you.
Will you kindly drop me a mail?

Also visit my web blog; The future
of remote work: Affiliate Marketing Programs: Unlocking the Secret to Online Profit: https://herbsandismentioned.blogspot.com/2023/03/affiliate-marketing-programs-unlocking.html
Quote
#1664 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Enrique 2023-03-31 02:31
Usually I do not read article on blogs, however I wish to say
that this write-up very pressured me to check out and do so!

Your writing style has been amazed me. Thanks, very great
post.

My web-site - writing analysis essay: https://essay.wtf/
Quote
#1663 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Mellissa 2023-03-30 15:25
Hello there! I could have sworn I've been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it's new to me.
Anyways, I'm definitely delighted I found it and I'll be book-marking
and checking back frequently!

Also visit my site: mvp138: https://tristan9z85xgo3.wikilentillas.com/user
Quote
#1662 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Ahmed 2023-03-27 14:12
Diabetes drugs without a doctor's prescription Looking for some
sketchy underground deals on diabetes medication? Try searching for diabetes meds for sale online
Discount Glyburide online Cheapest Prandin online with delivery

Here is my blog post Best diabetes meds deals online: http://www.nretail.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=48873
Quote
#1661 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Leonardo 2023-03-27 13:59
Every weekend i used to pay a quick visit this web
page, because i want enjoyment, for the reason that this this
website conations really nice funny information too.

Look at my site :: idn slot: https://hackmd.io/@IdnSlotGacor/daftar-agen-situs-judi-idn-slot-gacor-terpercaya-2023
Quote
#1660 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Irma 2023-03-24 14:42
I have read so many articles or reviews about the blogger lovers however this piece of writing is
actually a nice post, keep it up.

Here is my site sarang188: https://solo.to/daftar_sarang188
Quote
#1659 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Marko 2023-03-23 16:55
A parlay is when you wager on a number of items going suitable in order for your parlay wager how to
online sports betting: http://community.koreaportal.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=283993 win.
Quote
#1658 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Alannah 2023-03-23 00:34
best ways to earn money from home with your computer
earn passive income as a doctor alternative income sources for therapists
remote work options for doctors without jobs

my web page; creating passive income for retired doctors
and seniors: http://topair.barunweb.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=31709
Quote
#1657 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Lamar 2023-03-21 19:05
Hello, I enjoy reading through your article. I like to
write a little comment to support you.

Also visit my web-site: artis 777: https://qiita.com/slotartis777
Quote
#1656 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Susie 2023-03-20 17:06
Howdy! I'm at work surfing around your blog from my new iphone!
Just wanted to say I love reading through your blog
and look forward to all your posts! Keep up the fantastic work!


Also visit my page ads508bet: https://heylink.me/ads508bet
Quote
#1655 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Trisha 2023-03-20 15:06
Hello my family member! I wish to say that this article is awesome,
great written and include approximately all significant infos.
I'd like to peer more posts like this .

my site ... ads508: https://jack4b08eoy8.blogrenanda.com/profile
Quote
#1654 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Broderick 2023-03-19 15:11
Very good website you have here but I was curious if you knew of
any community forums that cover the same topics talked about in this article?
I'd really like to be a part of group where I can get feed-back from other knowledgeable people that share the same interest.
If you have any recommendations, please let me know. Cheers!


Feel free to surf to my website - ceria777 slot: https://ryder8x12wnk6.wikipublicist.com/user
Quote
#1653 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Zelma 2023-03-19 07:36
Hi! I'm at work browsing your blog from my new iphone 3gs!

Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all
your posts! Carry on the outstanding work!

Check out my page; ceria777: https://nolan5a97aku6.wikigdia.com/user
Quote
#1652 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Bryan 2023-03-16 06:32
Pretty! This has been an extremely wonderful post. Thanks
for providing this info.

Here is my webpage; medali303: https://kevin7N39fou5.blogdal.com/profile
Quote
#1651 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Verlene 2023-03-16 03:37
affiliate marketing for health products
work from home writing jobs for moms
selling products online for quick profits
ways to promote herbal supplements online

Also visit my homepage :: health supplements affiliate program: https://tecnologiemusicalidante.altervista.org/community/profile/candykarp327896/
Quote
#1650 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Blythe 2023-03-15 16:34
telecommute
natural weight loss supplements affiliate program
earn from home with natural supplements affiliate marketing
high commission herbal supplement affiliate programs

Visit my web blog :: work from home jobs with flexible hours for moms: https://financeman.000webhostapp.com/forums/profile/malcolmvtq4489/
Quote
#1649 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Emmett 2023-03-14 09:48
When someone writes an post he/she keeps the thought of a user in his/her mind that how a user can understand it.
Therefore that's why this article is outstdanding. Thanks!


Look into my blog; artis777: https://www.deviantart.com/artis777gacor/posts
Quote
#1648 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Fern 2023-03-13 01:21
Hello There. I discovered your blog the usage of msn. This is a really well written article.
I'll be sure to bookmark it and return to learn extra of your useful
information. Thanks for the post. I will certainly comeback.


Here is my web page :: Future
of work from home: https://aiindustrynews.blogspot.com/2023/03/the-future-of-work-combining-work-from.html
Quote
#1647 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Marisol 2023-03-12 17:54
Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was curious about your situation;
we have created some nice practices and we are looking to trade solutions with others, be sure to
shoot me an email if interested.

Feel free to surf to my web page ... Jere: https://aiindustrynews.blogspot.com/2023/03/stitch-fix-how-ai-is-revolutionizing.html
Quote
#1646 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Terrell 2023-03-12 03:45
Its not my first time to go to see this web site, i am
visiting this web site dailly and take fastidious facts from here daily.Here is my web site - Omaha Steaks coupon codes for new customers: https://tournament-player-magazine.blogspot.com/2022/02/coupon-code-omaha-steaks.html
Quote
#1645 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Rosemarie 2023-03-10 00:27
Just wish to say your article is as amazing. The clarity in your submit is simply great and that i could think you're an expert on this subject.
Well together with your permission let me to snatch your feed to stay up to date with coming near near post.
Thanks 1,000,000 and please continue the enjoyable work.Stop by my webpage: Diabetes eye health: https://healthyhabits-daily.blogspot.com/2023/02/diabetes-and-eye-health-how-to-protect.html
Quote
#1644 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Rusty 2023-03-08 11:39
Its like you learn my thoughts! You appear to understand a lot
about this, such as you wrote the guide in it or something.
I think that you could do with a few % to power the message home a bit,
however instead of that, this is wonderful blog. A
great read. I will certainly be back.

my webpage - AI market trends: https://aiindustrynews.blogspot.com/2023/03/how-to-make-money-using-ai-insights-on.html
Quote
#1643 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Jeana 2023-03-04 15:46
What's up, this weekend is good for me, as this moment i am reading this enormous
educational post here at my house.

My web blog ... hair loss treatment: https://healthylive-life.blogspot.com/2023/02/hair-loss-treatment-comparing.html
Quote
#1642 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Florene 2023-03-04 04:13
I was extremely pleased to uncover this
page. I wanted to thank you for your time just for this fantastic read!!
I definitely savored every bit of it and I have you saved to fav to check out new things on your web site.


Visit my site; canada pharmaceuticals online: https://canadapharmacy.teachable.com
Quote
#1641 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Robbie 2023-03-02 15:11
I'm amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that's both educative and
engaging, and let me tell you, you have hit the nail
on the head. The problem is something too few folks are
speaking intelligently about. Now i'm very happy
that I found this in my search for something regarding this.My website :: pola gacor
lucky neko hari ini: https://william1v75xhr3.thebindingwiki.com/user
Quote
#1640 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Chelsey 2023-02-26 04:31
Every weekend i used to go to see this web site, as
i want enjoyment, for the reason that this this site conations
in fact good funny data too.

Here is my web page; sga508: https://kevin3u63mrv5.blog-ezine.com/profile
Quote
#1639 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Lenard 2023-02-24 16:43
Just want to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply
great and i can assume you're an expert on this subject.
Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post.
Thanks a million and please continue the rewarding work.


Also visit my web site :: medali303: https://lu.ma/medali303
Quote
#1638 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Taren 2023-02-24 12:40
Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thanks

Also visit my web site royalqq: https://jace1p30fkp3.blog2freedom.com/profile
Quote
#1637 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Fred 2023-02-24 05:59
Hardly ever noticed thrse days, but Big baccarat is played out on a bigger casino table seating up to 14
players.

Also visit my web page :: 카지노사이트: https://ziomao.com
Quote
#1636 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Gabrielle 2023-02-23 12:48
My relatives always say that I am killing my time here at net, however I know I am getting
familiarity all the time by reading such fastidious articles.


Also visit my homepage; sarang188: https://lit.link/en/srgbola188
Quote
#1635 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Billy 2023-02-22 16:24
Amazing! Its genuinely amazing paragraph, I have got much clear idea on the topic of from this
piece of writing.

My blog pvp777: https://en.gravatar.com/slotpvp777
Quote
#1634 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Lavada 2023-02-22 14:10
wonderful put up, very informative. I'm wondering why the opposite experts of this
sector do not understand this. You must proceed your writing.
I'm sure, you've a great readers' base already!

Here is my webpage - medali303: https://spencerjqxc85295.arwebo.com/39372608/semuanya-orang-saat-ini-suka-taruhan-pada-skema-slot-gacor-online
Quote
#1633 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Morris 2023-02-22 05:58
Hey very nice blog!

Stop by my web site :: medali303: https://taplink.cc/medali303gacor
Quote
#1632 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Ralf 2023-02-18 14:02
Hey I am so delighted I found your webpage, I really found
you by accident, while I was looking on Bing for something else, Anyways I am here now and would just
like to say thanks for a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don't have time to browse
it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so
when I have time I will be back to read much more, Please do
keep up the awesome job.

My web page :: 토토사이트: https://www.totosite-safe.com/
Quote
#1631 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Regan 2023-02-18 08:13
Thanks a lot for sharing this with all folks you really recognise
what you're speaking approximately! Bookmarked.
Please also visit my site =). We can have a hyperlink trade arrangement between us

Here is my website ... fafaslot: https://zippyshare.com/menuegg3
Quote
#1630 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Alejandro 2023-02-18 08:07
First off I would like to say awesome blog! I had a quick question in which I'd like to
ask if you don't mind. I was interested to find out how you
center yourself and clear your thoughts before writing.
I have had trouble clearing my mind in getting my thoughts out there.
I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes
tend to be lost just trying to figure out how to begin. Any suggestions
or hints? Cheers!

my blog: fafaslot
online: https://www.turismobr.com/respuestas/user/julyblack5
Quote
#1629 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Phillipp 2023-02-15 14:21
We translate and review all our russian certified translation services in the uk: https://www.ultimate-guitar.com/u/edgerwillow2
subtitling and voiceover scripts ourselves.
Quote
#1628 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Misty 2023-02-13 05:55
Thanks a lot for sharing this with all of us you actually recognize what you are talking
about! Bookmarked. Please also talk over with my web site =).

We will have a hyperlink trade agreement among us

my page ... canada pharmacies: https://hertnsd.nethouse.ru/
Quote
#1627 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Davida 2023-02-12 22:14
The UK exports I need to translate certificates from english to russian in the uk (http://idea.informer.com/users/wirefender1/?what=personal: http://idea.informer.com/users/wirefender1/?what=personal) Russia goods worth more than £5.6 billion per year and
this is set to continue to grow.
Quote
#1626 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Fern 2023-02-12 20:06
Great goods from you, man. I've take into account your stuff prior to
and you're just extremely fantastic. I actually like what
you've bought here, really like what you are stating and the way in which wherein you are saying it.
You are making it entertaining and you still take care of
to keep it sensible. I cant wait to read far more from you.
This is actually a wonderful site.

Have a look at my web-site :: canada pharmacies: https://kwervb.estranky.cz/clanky/canadian-government-approved-pharmacies.html
Quote
#1625 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Una 2023-02-12 13:43
Hey there excellent blog! Does running a blog such as this take a massive
amount work? I've absolutely no understanding
of computer programming however I had been hoping to start my own blog in the near future.
Anyway, should you have any ideas or techniques for new blog owners please share.
I understand this is off topic nevertheless I just
wanted to ask. Thank you!

Here is my homepage - pharmacies shipping to usa: https://pinshape.com/users/2513487-online-medicine-shopping
Quote
#1624 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Zack 2023-02-12 05:05
Их конечная цель одинаковая, но достигается разными путями.


Review my web-site продвижение сайта во франции (https://learn.centa.org: https://learn.centa.org/forums/users/coughpaper4/)
Quote
#1623 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Wilhemina 2023-02-11 00:00
Good way of describing, and fastidious article to
obtain facts regarding my presentation subject, which i
am going to convey in academy.

my blog fafaslot: http://isms.pk/members/judgefamily9/activity/4121053/
Quote
#1622 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Katrin 2023-02-07 05:59
Today, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a 30
foot drop, just so she can be a youtube sensation.
My apple ipad is now destroyed and she has 83
views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!


Stop by my web site :: drugstore online: https://linktr.ee/canadianpharmacy
Quote
#1621 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Richie 2023-02-06 08:33
Good day! Would you mind if I share your blog with my twitter group?

There's a lot of people that I think would really appreciate your
content. Please let me know. Thank you

My page: pharmacie: https://form.jotform.com/ycaatk/canadian-pharmaceuticals-online-lis
Quote
#1620 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Ursula 2023-02-01 04:55
That is a good tip especially to those new to the blogosphere.
Brief but very precise info… Many thanks for sharing this one.
A must read article!

Stop by my blog post ... Stromectol over the counter: https://orderstromectoloverthecounter.nethouse.ru/
Quote
#1619 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Garnet 2023-01-31 01:38
Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your web site is
great, let alone the content!

My webpage :: order
medicine online: https://linktr.ee/canadianpharmaceuticalsonlineu
Quote
#1618 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Margarito 2023-01-30 13:21
Definitely believe that which you stated.
Your favorite justification seemed to be on the net the
simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just do not know about.
You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people
could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

Also visit my blog ... pharmacies shipping
to usa: https://www.midi.org/forum/profile/96944-pharmacyonlinecheap
Quote
#1617 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Cora 2023-01-29 04:13
Can I just say what a relief to find somebody who genuinely understands what they're discussing online.
You certainly realize how to bring a problem to light and make it important.

More people have to look at this and understand this
side of the story. I can't believe you aren't more popular
because you surely possess the gift.

Feel free to surf to my blog ... canadian online pharmacies: https://kwersd.mystrikingly.com/
Quote
#1616 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Toni 2023-01-28 11:09
always i used to read smaller articles which as well clear their motive,
and that is also happening with this paragraph which I am reading now.


Here is my web blog: ada777: https://john0q53tdn3.bloggerchest.com/profile
Quote
#1615 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Jefferson 2023-01-28 10:40
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our
community. Your web site provided us with valuable info to work on.
You've done an impressive job and our whole group shall be thankful
to you.

Here is my webpage :: pharmacies
shipping to usa: https://wakelet.com/@OnlinepharmacyCanadausa
Quote
#1614 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Dominik 2023-01-27 17:37
Why visitors still use to read news papers when in this technological
globe everything is accessible on web?

Here is my homepage - canadian drugs: https://www.mojomarketplace.com/user/discountcanadiandrugs-f0IpYCKav8
Quote
#1613 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Layla 2023-01-27 12:24
Hello! Do you know if they make any plugins to assist with Search
Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some
targeted keywords but I'm not seeing very good gains.
If you know of any please share. Thank you!

Also visit my web blog sarabng777: https://austin5h20kvf0.wikigop.com/user
Quote
#1612 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Rufus 2023-01-25 13:53
I'm really impressed with your writing skills as well as
with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to
see a nice blog like this one today.

My web site; canadian pharcharmy: https://sandbox.zenodo.org/communities/canadianpharmaceuticalsonline/
Quote
#1611 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Jacob 2023-01-25 11:47
Hey very cool web site!! Man .. Excellent .. Wonderful ..
I'll bookmark your web site and take the feeds also?

I am glad to find numerous useful info right here in the submit, we
want work out more techniques on this regard,
thanks for sharing. . . . . .

Check out my blog post: medali303: https://logan8e96wcg0.elbloglibre.com/profile
Quote
#1610 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Jillian 2023-01-24 18:36
Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However
I am having troubles with your RSS. I don't understand why I cannot subscribe to
it. Is there anybody else getting similar RSS problems?

Anyone who knows the answer will you kindly respond?
Thanks!!

My blog ... info slot gacor: https://ligainfini.net/
Quote
#1609 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Denis 2023-01-21 13:20
Wow, that's what I was searching for, what a data!
existing here at this blog, thanks admin of this web page.

Also visit my blog post :: medicine
online shopping: https://processbuild48083.wixsite.com/sdehnkys
Quote
#1608 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Dennis 2023-01-20 01:48
It is not my first time to visit this web page,
i am browsing this web page dailly and get nice data from here every day.


Feel free to visit my blog; sarang777: https://julian1p53rbk2.bloguerosa.com/profile
Quote
#1607 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Owen 2023-01-19 09:54
I will right away grasp your rss as I can not find
your e-mail subscription link or newsletter service. Do you've
any? Please let me understand in order that
I may just subscribe. Thanks.

Stop by my webpage ... pvp777: https://lit.link/en/slotpvp777
Quote
#1606 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Lindsay 2023-01-19 02:05
It's the best time to make a few plans for the longer term and
it's time to be happy. I've read this put up and if I may I want to suggest you some attention-grabbing things or tips.
Perhaps you can write subsequent articles referring to
this article. I desire to read even more things about it!

Here is my blog :: international pharmacy: https://my.desktopnexus.com/kawemn/journal/pharmaceuticals-online-australia-38678/
Quote
#1605 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Shavonne 2023-01-19 01:08
Thanks very nice blog!

Also visit my homepage ... canadian pharmacies online: https://motocom.co/demos/netw5/askme/question/canadian-pharmaceuticals-online-5/
Quote
#1604 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Ken 2023-01-17 23:29
Hello there, You've done an incredible job. I will definitely digg
it and personally recommend to my friends. I'm sure they'll be benefited from this web
site.

My page ... buy generic stromectol: https://web904.com/stromectol-buy/
Quote
#1603 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Iola 2023-01-17 22:23
I blog quite often and I genuinely appreciate your information. Your article has truly peaked my interest.

I am going to book mark your website and keep checking for new information about once per week.

I opted in for your Feed as well.

Review my page; pharmacies shipping to
usa: https://telegra.ph/Reputable-canadian-pharmaceuticals-online-08-12
Quote
#1602 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Jenifer 2023-01-17 19:41
Hi there, I discovered your web site by the use of Google at the same time as looking for a similar matter,
your site got here up, it looks great. I've bookmarked it in my
google bookmarks.
Hello there, simply become alert to your blog
via Google, and located that it is really informative.
I am gonna be careful for brussels. I will appreciate if you proceed this in future.
Lots of people will likely be benefited from your writing.
Cheers!

Here is my site :: royalqq: https://lit.link/en/agenroyalqq
Quote
#1601 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Cheri 2023-01-17 18:56
Hello, just wanted to tell you, I loved this post.
It was helpful. Keep on posting!

Feel free to surf to my web site: pharmacy
online: https://www.divephotoguide.com/user/pharmaceuticals/
Quote
#1600 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Rudy 2023-01-16 20:57
Ahaa, its fastidious discussion regarding this article
at this place at this blog, I have read all
that, so at this time me also commenting here.Here is my homepage; can you buy azithromycin over the counter: https://azithromycinmd.com/
Quote
#1599 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Halley 2023-01-15 02:52
Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is fundamental and all. However think about if you added some great pictures or video
clips to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and video clips, this blog could
definitely be one of the greatest in its niche. Very good
blog!

Feel free to visit my page :: medicine online
shopping: https://sway.office.com/bwqoJDkPTZku0kFA
Quote
#1598 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Pauline 2023-01-14 00:19
This web site definitely has all the information I needed about this subject and didn't know who to ask.


my blog post; canadian pharmaceuticals online: https://canadian-pharmacies.webflow.io/
Quote
#1597 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Karissa 2023-01-14 00:11
My partner and I stumbled over here from a different web page and thought
I may as well check things out. I like what I see so i am just following you.
Look forward to going over your web page again.

Visit my web page ... drugstore online: https://graph.org/Canadian-pharmacies-online-12-11
Quote
#1596 blairebble@gmail.com안전 스포츠사이트 추천 2023-01-12 05:15
01-12-23

https://sportstoto7.com/
I heard what you need to say! You raise a great point and I’ve pondered exactly the same thing. I think remarks are certainly heard in any event, when it is a bustling discussion. Regardless of whether the creator have the transfer speed to answer each and every remark, other analysts that are bought in can bounce into the discussion like you and I are doing now.
One thing I’ve generally pondered is… the reason don’t more analysts get into conversations with other analysts? There are such countless valid statements to develop in an enthusiastic discussion.
I concur. I’d very much want to see more association between analysts to keep the discussion rising along.
pls visit my site https://sportstoto7.com/
Quote
#1595 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Cheryl 2023-01-12 03:13
It's appropriate time to make a few plans for the future and it's time to be
happy. I have learn this publish and if I may I desire to
counsel you few fascinating things or tips. Perhaps you could write subsequent articles
referring to this article. I want to learn more issues about it!


my page; gsa777: https://Takutmiskin.click/
Quote
#1594 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Mona 2023-01-08 19:46
Excellent goods from you, man. I've have in mind your stuff prior to and you are
simply too magnificent. I really like what you have
received right here, certainly like what you're stating and the way by which you say it.

You are making it enjoyable and you still take care
of to keep it sensible. I can't wait to read far more from you.
That is really a tremendous site.

Take a look at my page ... ada777: https://jordan6j31pzj2.glifeblog.com/profile
Quote
#1593 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Leon 2023-01-07 12:34
Does your blog have a contact page? I'm having a tough time locating
it but, I'd like to send you an email. I've got some creative
ideas for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great website and I look forward to seeing it grow over time.Have a look at my web site: pharmacy online: https://canadianpharmaceutical.bigcartel.com/canadian-pharmaceuticals-online
Quote
#1592 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Steve 2023-01-07 00:27
I loved as much as you'll receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come more formerly again since exactly the
same nearly a lot often inside case you shield this hike.

Visit my blog; canada pharmacy: https://taylorhicks.ning.com/photo/albums/best-canadian-pharmaceuticals-online
Quote
#1591 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Claire 2023-01-06 08:58
Hey are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog world
but I'm trying to get started and create my own. Do you require any coding expertise to make your own blog?
Any help would be greatly appreciated!

Feel free to visit my page; google: https://colab.research.google.com/drive/1pH5bXr6oF7C5WIuE4rN54x9TSMdWi2ED?usp=sharing
Quote
#1590 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Brett 2023-01-06 07:40
Casino and slot: http://nrri-docker.d.umn.edu:20003/uploads/user/2022-12-13-053625.917457Direct-Web-Casino-Advice-To-Get-You-Playing-Immediately.html games are two of the most well-liked types of games
in the world. They are to hand upon going on for every platform and have been on for decades.
The popularity of these games has led to the introduction of
many mobile applications, which have helped players enjoy these games upon the
go.
Quote
#1589 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Jacquelyn 2023-01-06 06:38
When some one searches for his required thing, therefore he/she needs to be available that in detail, so that thing is maintained over here.


Also visit my site :: pharmacy uk: https://canadianpharmaceuticalsonline.gger.jp/archives/18015248.html
Quote
#1588 kkiriraykkiriray kkiriray 2023-01-05 11:42
https://casinobulk.com/
https://casinobulk.com/ 카지노사이트
https://casinobulk.com/ 바카라사이트
https://casinobulk.com/ 온라인카지노
https://casinobulk.com/ 온라인바카라
https://casinobulk.com/ 온라인슬롯사이트
https://casinobulk.com/ 카지노사이트게임
https://casinobulk.com/ 카지노사이트검증
https://casinobulk.com/ 카지노사이트추천
https://casinobulk.com/ 안전카지노사이트
https://casinobulk.com/ 안전카지노사이트도메인
https://casinobulk.com/ 안전한 카지노사이트 추천
https://casinobulk.com/ 바카라사이트게임
https://casinobulk.com/ 바카라사이트검증
https://casinobulk.com/ 바카라사이트추천
https://casinobulk.com/ 안전바카라사이트
https://casinobulk.com/ 안전바카라사이트도
https://casinobulk.com/ 안전한 바카라사이트
Quote
#1587 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Mohammad 2023-01-04 18:37
Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have developed some nice
practices and we are looking to exchange strategies with others,
please shoot me an e-mail if interested.

Here is my page :: sarang188: https://sarang18822119.blue-blogs.com/20488321/beberapa-keunggulan-yang-dimiliki-oleh-situs-judi-bola
Quote
#1586 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Felipe 2023-01-04 18:27
Hey there! This post couldn't be written any better! Reading through this post
reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this.

I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read.
Thanks for sharing!

My web blog - Играть в лягушки автоматы онлайн бесплатно без регистрации все
игровые автоматы: https://telegra.ph/Igrat-v-lyagushki-avtomaty-onlajn-besplatno-bez-registracii-vse-igrovye-avtomaty-12-25
Quote
#1585 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Dani 2022-12-26 15:43
Hi, I think your website might be having browser compatibility
issues. When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but
when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!


Stop by my web-site; sarang188: https://cashrjadu.tribunablog.com/beberapa-keunggulan-yang-dimiliki-oleh-situs-judi-bola-29776937
Quote
#1584 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Lina 2022-12-26 14:43
Excellent beat ! I would like to apprentice while you
amend your site, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal.
I have been tiny bit acquainted of this your broadcast provided vibrant transparent idea

Review my web page - sarang188: https://Lu.ma/sarang188vip
Quote
#1583 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Shauna 2022-12-24 11:04
Thanks a lot for sharing this with all of us you actually realize what you're talking approximately!
Bookmarked. Please also discuss with my website
=). We may have a hyperlink change agreement between us

my blog post ... canadian pharcharmy: https://sanangelolive.com/members/maiworkgendty
Quote
#1582 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Glenda 2022-12-24 06:37
You're so cool! I don't believe I have read through a single thing like that before.
So nice to find someone with a few unique thoughts on this issue.
Really.. many thanks for starting this up. This site is one thing that's needed on the web, someone
with a little originality!

My blog - canada
pharmacies: https://my.afcpe.org/forums/discussion/discussions/reputable-canadian-pharmaceuticals-online
Quote
#1581 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Cathleen 2022-12-23 18:38
Good post however I was wondering if you could write a litte more on this subject?
I'd be very grateful if you could elaborate a little bit further.
Many thanks!

Feel free to surf to my blog; medali303: https://disqus.com/by/medali303/about/
Quote
#1580 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Betty 2022-12-23 06:35
Greetings from California! I'm bored to tears at work so
I decided to browse your site on my iphone during lunch break.
I really like the knowledge you present here and can't wait to take a look when I
get home. I'm shocked at how fast your blog loaded on my
mobile .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb site!Check out my site ... mixparlay88: https://charles3w12cax1.activablog.com/profile
Quote
#1579 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Rodger 2022-12-21 06:06
Thank you a bunch for sharing this with all people you really recognize what you're talking about!

Bookmarked. Please also discuss with my website =).
We may have a hyperlink alternate contract between us

Feel free to surf to my web page - Форум кодов голдфишка
казино: https://telegra.ph/Forum-kodov-goldfishka-kazino-11-17
Quote

Add comment

Security code
Refresh