الحلقةEpisodi ( 7 )(7) المبحث

Tema e
الرابع katërt::


Lloji i sekrecionit (farës së) të mashkullit dhe sekrecionit të gruas, si dhe sqarimi i ndikimit që ata kanë në krijimin e
صفةfetusit, dhe ngjashmëria që vjen prej tyre: burrave dhe grave.

والشبه،

1 – 1 - حديث Hadithi أمi Ummu Selimitسليم:: حدَّثت
Ajo tregon se e ka pyetur të Dërguarin e Allahut
– Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të- në lidhje me gruan, se: a mundet ajo që të shikojë në gjumë ashtu siç mund të shikojë burri?! Dhe i Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – iu përgjigj: « إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل » Kuptimi: «إذاNëse ajo shikon diçka të tillë, duhet që të marrë gusul (lahet tërësisht)رأت»،فقالتأم Atëherë, Ummu Selimسليم tha:: “Më erdhi turp prej kësaj, prandaj i thashë: “Pse a mund të ndodhë diçka e tillë?! واستحييت” I Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – u përgjigj:

» نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وم

اء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا، أو سبق، يكون منه الشبه«

Kuptimi: «نعم،Patjetër. فمنE si do أينtë ndodhnin n   gjashmëritë, atëherë?! Lëngu i (fara) burrit është i trashë dhe i bardhë, ndërsaإن lëngu iماءlwngu ilwng  gruas ështëالرجلësht i hollë dhe iأصفر، verdhë, kështu që, فمنai që do dominojë mbi tjetrin apo do paraprijë, atij do i përngjajë edhe fëmijaأو» (1(1).).

سؤالKëtë pyetje të Ummu SelimitأمUmu   قد mund رواهta kenë përcjellë غيرهاedhe të tjerëأيضاً përveç saj, siç është:: منهم:أنس،Enesi,وأمسلمة، Ummu Selim,وعائشة، Aishja, وابنIbn عمر،Umeri. ورُويAi është transmetuar e përmbledhurنحوه edhe nga Khaula bint Hakimi..

وفيLidhur me këtë temë, është përcjellë هذاpo nga Enesi, Theubani, Ibn Abasi, Ibn Mes’udi, si dhe disa prej sahabëve (shoqëruesve) të Pejgamberit – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të cilët nuk janë përmendurالمبحثعن.

أماKy حديثhadith أمi Ummu Selimit ka ardhur me disa rrugë transmetimi, si për shembull::

الأولى E para:: سعيدNga Seid bin Eb Arube, ky nga k  Katade, ky عنngaأنس، Enesi, عنهاpastaj nga vetë ajo..

Gjendet te: مسلمMuslimi(2)(2)،, والنسائيNesaiu(3)(3)،,وابن Ibnماجة Maxhe(4)(4)،,Ibn   Ibn Ebi Shejbe(5)(5)،, وأحمدAhmedi(6)(6)،, وأبوEbu Ja’laيعلىJa’(7)(7)،, وأبوEbu عوانة Auana(8)(8)،, وابنIbn حبانHiban(9)(9)،, والبيهقي Bejhekiu(10)(10)،.كلهم Të gjithë e kanë marrë transmetimin nga rruga e Seid bin Ebi Arubeh, sipas tij dhe ngjashëm me të, مإلاpërveç disa transmetimeve që vijnë nga Seid bin Ebi Arubeh, të cilin e kanë konsideruar prej Musnedit të Enesit.أن

Ka thënë Neveviu në “El-Mexhmu’a”قالالنووي: “Siç përmblidhet në disa transmetime, Enesi, Aisheja, dhe Ummu Seleme kanë qenë të pranishëm të gjithë në këtë ngjarje."(11).).

وتعقبهMirëpo e këtë e ka kundërshtuar Hafidhi në “El-Fet’h”, duke thënë: “Ajo që është e dukshme, është se Enesi nuk ka qenë prezent kur ka ndodhur kjo histori, por e ka mësuar atë prej nënës së vet, Ummu Selimit”,përfundon fjala e tij. (12)

Gjithashtu, ka mundësi që ky të jetë një këndvështrim i tij (e nuk është kritikë ndaj Neveviut) në lidhje me Enesin dhe sa i përket përmendjes së këtij hadithi në Musnedin e tij,الحافظ(13)، فلعلme mendimin se ndoshta أنسEnesi كانe ka përmendur nënën e vet ose ndoshta nuk e ka përmendur atë, Allahu e di më mirë.

E الثانيةdyta:: Transmetimi që ka sjellë أحمد،Ahmedi, عنnga Ibn نمير،Nemiri, ky عنnga محمدMuhamed بنbin عمرو،Amr, عنnga أبيEbu سلمة،Selemeعنها e ky nga ajo(14)(14)،, مختصراًnë formë të shkurtuar..

*ومحمدMuhamed بنbin عمروAmrهو është ابنIbn علقمة،Alkame ((i cili është صدوق،saduk -i besueshëm - لهpor kaأوهام iluzione) (15) (15).).

وقدAtë e ka ndjekur edhe تابعهAbdulazizبن bin رفيع، Rafi’u, عن nga Ebu Seleme, به،sipas tekstit të tij, أخرجه të cilin e ka transmetuar edhe الطبرانيTaberaniu(16)(16)،وعبدالعزيز dhe تابعهAbdulazizبن bin رفيع، Rafi’u ( (që është thikah -ثقة i sigurt) (17). (17).)

الثالثةE treta:: ماËshtë rruga që ka tرواهransmetuarأحمد Ahmedi - أيضاًgjithashtu - عن nga Ebu Mugirehأبي, i cili ka thënë: ثناالأوزاعي،Euzai na ka treguar, قالse:: ‘حدثنيMë ka thënë إسحاقIs’hakبن binعبدالله Abdullahبن bin أبيEbu طلحةTalha el-الأنصاري،Ensari, عنe ai nga جدتهgjyshja e tij أمسليم،Ummu Selim, قالتe cila ka thënë::كان ajo ishte komshie meمجاورةسلمة، Ummu Selemen, gruan e Profetit – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – kështu që زوجkur ajo (Ummu Selimi) hyri tek Ummu Selemeh, hyri edhe i Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -... Dhe këtu nuk është përmendur fare çështja e lëngut (farës) të burrit apo të gruas,por Ummu Selemeja e pyeti direkt të Dërguarin e Allahut:: - “A النبيkanë edhe gratë lëng?!” Ai tha: «: « نعم، فأنى يشبههن الولد! إنما هن شقائق الرجال » Kuptimi: «نعم،Po, patjetër, pasi si do t’u përngjasonte fëmija atyre?! Vërtet që gratë janë prej një origjine me burrat.فأنى»»(18(18).).

قالHejthemij ka thënë që këtëالهيثمي: " hadith e ر ka sjellë أحمد،Ahmedi, e وهوështë në Sahih me shkurtesa; gjithashtu, se فيIs’haku لمnuk e kaيسمع dëgjuar këtë منnga أمUmu Selimiسليم"(19"(19).).

وقالNdërsa Ebu أبوحاتمHatimi, kur ështëوقد سئلpyetur عنnë lidhje me këtë هذاالحديثhadith, – : "ka thënë: "إسحاقIs’hak بنbin عبداللهAbdullah بنbin أبيEbi طلحة،Talha, kur merr nga Ummu Selim është “mursel-عنjo i drejtpërdrejtëأم"(20).",(20) وعليهqë nënkupton se është “munkati’- i shkëputur”فهو..

Hadithi është tranmetuar edhe ngaوقدأخرجهDa Darimiu(21)(21)، dhe وأبوEbu عوانةAuana(22)(22)، منe kanë marrë transmetimin të dy ngaطريق rruga eمحمد Muhamed بنbinكثير، Kethirit, nga عنالأوزاعي،Euzai, عنه،nga ai, عنnga أنس،Enesi, مثلهidentik..

*ومحمدMuhamed بن bin كثيرKethir هوështë ابنIbn Ebi Ata eth-Thekafijأبيعطاءالثقفي، dhe konsiderohet (صدوق،saduk’ – i besueshëm, por gabon sكثيرhumëالغلط) (23.(23).)

إلاMegjithatë, atë eka     عكرمة ka ndjekur Ikrime بنbinعمار، Amar, ngaعنإسحاق Is’hak بنbinأبي Ebu طلحة،Talha, عنnga أنس، Enesi,أخرجه duke e transmetuar Muslimiمسلم(24)(24)،, وأبوdhe Ebuعوانة Auana(25)(25)،, dhe të dy e kanë marrë transmetimin منnga طريق،rruga e عكرمة،Ikrimeبهs bashkë me të..

Pلكنهor ai ka thënëقال:: جاءت “Erdhi Ummu Selimiأم tek i Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – dhe i tha – ndërkohë që Aishja عندهishte pranë tij –...-...،,” وليسdhe në këtë transmetim nuk është shprehjaفيهجملة: «: « إنما هن شقائق الرجال » Kuptimi«نعم،Vërtetqë gratë janë prej një origjine me burrat.فأنى»»لكن Por لهاargument për këtë është hadithi i شاهدمنحديثعائشةAishes الآتي- Allahu qoftë i kënaqur prej saj – si në vazhdim::

الرابعةE katërt:: ما Ajo që ka trرواهansmetuarالطبراني، Taberaniu,عن nga أحمد Ahmed بنbinعبدالوهاب Abdul-Uehab بن bin نجدةNexhde el-Hutijالحوطي،, عن ky nga أبيه،babai i tij,عن ngaإسماعيل Ismailبن bin عياش،Ajash, عنngaعبدالعزيز Abdulaziz بن bin[[عبيدUbejdu] (26)] الله،-llah(26), عنnga حكيمHakimابن bin Hakim حكيم[[بنbin] (27)](27)عبادIbadبن binحنيف، Hanif, عنnga Ebu أبيأمامةUmamete بنbin Sehl سهلبنbin حنيف،Hanif, nga ajoعنها،, sipas بنحوحديثhadithit أمسلمة Ummu Selemes, الآتي،siç do vijojë, إلاporأنهذاështëمطول më i gjatë..

وعبدالعزيزËshtëedhe Abdulaziz بنbin عبيدUbejdullah اللهبنbin صهيبSuhejb el-الحمصي،Humsij,قال për të cilin Hafidhi ka thënë që është فيهالحافظ: (daif – i dobëtضعيف،, dhe prej tij nuk ka transmetuar askush përveç Imail bin Ajashitلميرو.(28).)

وإسماعيلNdërsa Ismail بنbin عياش،Ajashi është (sadukصدوق - i besueshëm, në transmetimin e tij lidhur me njerëzit e vendit të vet, por i ngatërruar sa u përket të tjerëve jashtë tyreفي.29)،ومتن ndndëmdëdëpdkdlkdlkdfpkvnsdfkjnfdkëvnfdkvnsdfkvnfdëkصحيح، Ndërsa sa i përket tekstit të hadithit, ai është sahih – i saktë, të cilin e kanë tرواهransmetuar مسلمMuslimi وغيره،dhe të tjerë, كماsiç e kemi cekurتقدم..

________________________________________ ________________________________________

(1) (1) الطب “Tib en-Nebeuij ue Ilmul-hadith” (Mjekësia النبويprofetike والعلمdhe shkenca الحديث Hadithit”(3/370(3/370).).

(2) (2) صحيح Sahihu i Muslimit - كتابLibri iالحيض menstruacioneve - بابkapitulli: “وجوبObligimi i gruas që të lahet pas daljes së lëngut të saj”. (1/250 حhad. 311311).).

(3) (3) سنن Suneni i Nesaiutالنسائي - كتاب Libri iالطهارة pastërtisë - بابkapitulli: “غسلGusuli (larja totale) eالمرأة gruas ترىkur ajo shikonفيمنامهاëndrrat e saj atë që ماmund të shikojë dhe burri”يرىالرجل (1/122(1/122 حhad.195)195) مقتصراًi shkurtuar علىnë fillimin e tij, duke mos u përmendur shprehja “përngjasojë”أوله apo përshkrimin e llojit të lëngut (farës) ndërsan  në kapitullin: الفصل “Ndarja بينnë mesماء lëngut (farës) së burrit dhe asaj së gruasالرجل (1/155(1/155،, 166 166 حhad. 200)200)” ështëمقتصراً i shkurtuar, علىduke përmendur ذكرvetëm përshkrimin e dy llojeve të lëngjeve (farave) dhe fjalën “përngjasim” ,e cila gjendet në “Sunen el-Kubra”  në (عشرةDhjetë النساءgratë” fq.(169(169،-170170 حhad. 191191،192)-192) ashtu siç është i plotë.بتمامه

(4)(4) سننSuneni iابن Ibn Maxhes - كتاب Libri i الطهارةpastërtisë وسننهاdhe sunetet lidhur me të - باب kapitulli: Kur فيالمرأةgruaja ترىshikon فيمنامهاëndërrat e saj atë që مايرىshikon edhe një burrë”الرجل (1/197(1/197 حhad. 601601).).

(5) (5) مصنفKlasifikuar ngaابن Ibn Ebi أبيشيبةShejbe(1/80(1/80 ). ).

(6) (6) المسند Në “el-Musned”(3/121 (3/121،,199199،,282282).).

(7) (7) مسند Në Musnedin e Ebu Ja’las أبي(5/299،,426426،,451451 حhad. 29202920،, 31163116،, 31643164).).

(8) (8) مسند Në Musnedin e أبيEbu Auanas (1/289(1/289،, 290290).).

(9) (9) Në “الإحسانel-Ihsan” (2/241(2/241 حhad. 1161)1161) مختصراً i shkurtuar.. Si dheوفي(8/22(8/22 ح had. 61516151، - 6152)6152) بتمامه duke qenë i plotëفيالأولfillimin e vet..

(10) (10) السنن Në “Në Sunenin e  الكبرىel-Kubra”(1/169(1/169).).

(11) (11) فتح Në “Fet’hulالباري-Bari” (1/388)(1/388)ولم dhe nuk e kam gjetur dot sipas pretendimit të tij në asnjë përmbledhje.

(12) (12) فتح Në “Fet’hulالباري-Bari” (1/388 ). ).

(13) (13) ستأتي Do të përmendet فيحديثhadithin nga أنسEnesi..

(14) (14) المسند Në “Musned”(6/376(6/376 ). ).

(15) (15) تقريب Në “Tekrijb ue Tehdhijb” fq.(499(499).).

(16) (16) المعجم Në “Mu’xhemul-Kubra”(23/257ح had.532 532).).

(17) (17) تقريب Në “Tekrijb ue Tehdhijb” fq.(357 ). ).

(18) (18) المسند Në “Musned” (6/377)(6/377),  وفيهnë të cilin është edhe “el-Mugijre”,( por المغيرة)والظاهرme sa duket أنهështë një gabim shtypi, pasi e sakta duhet të jetë “Ebu el-Mugijreh”,( siç e ka sqaruar këtë edhe Shejhبينه Ahmed شاكرShakir në komentimin që i ka bërë Sunenit të Tirmidhiut (1/191).(1/191).

(19) (19) المجمع Në “El-Mexhma’a” (1/268(1/268 ). ).

(20) (20) العلل Në “El-Ilel” të Ibn Ebأبيi Hحاتمatimit(1/62(1/62 ح had.163).163). والمراسيل dhe “el-Merasil” po i tij fq.(13(13).).

(21) (21) سنن Suneni i Darimiutالدارمي (1/165(1/165 ). ).

(22) (22) مسند Në Musnedin e أبيEbu Auanas (1/290 ). ).

(23) (23) تقريب Në “Tekrijb ue Tehdhijb” fq. (504 ). ).

(24) (24) صحيح Në Sahihihun e Muslimit(1/250 (1/250 ح H 310 310 ). ).

(25) (25) مسند Në Musnedin e أبيEbu Auanas (1/290 ). ).

(26) (26) تحرف Gabim فيالمطبوعshtypi shtrembëruarإلىshtrresh(عبداللهAbdullah)،, والصوابndërsa e duhuraأنه duhet të jetë në مصغر،miniaturë “Ubejdullah”, كماashtu siç është përmendur në “Tehdhijb el-Kamil” في(1/320)،,وتهذيبه në “Tehdhijb”-in e vet(2/385) (2/385)،, si وتقريبdhe në “et-Tehdhijb ue Tekrijb”التهذيب..

(27) (27) تحرفت Ka ndryshuar gjatë botimit, dukeفي المطبوع،u shkruar “إلىnga”(عن)..

(28) (28) تقريب Në “Tekrijb ue Tehdhijb” fq. (358).).

 

(29) (29) تقريب Në “Tekrijb ue Tehdhijb” fq. (109).). 

Comments  

#381 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Ernie 2021-10-27 15:49
Hi to all, it's genuіnely a ɡpоd for me to visit this site, it contains pгecious Information.

Have a look at my web site ... Link alternatif togel dսlu: http://Beegdirectory.com/The-Joy-Of-On-Line-Slots_329334.html
Quote
#380 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Terese 2021-10-16 17:29
Greetings! I know this is kinda off topic nevertheless I'd fivured I'd ask.

Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article
or vice-versa? My website goes over a loot of the same subjects as yours and I
feel we could gratly benefit froom each other.
If you aare interested feel free to send me ann e-mail.
I look forward to hearing from you! Excellent blog byy the way!my website - situs slot
Deposit via ovo: https://thewhiteknight.org/index.php/2021/09/30/quiz-will-online-book-marketing-help-sales-16/
Quote
#379 wgen pmj qdmr reb xypm mriAAiquqm 2021-10-16 09:33
Игра в кальмара сериал смотреть онлайн https://bit.ly/igra-v-kalmara-igravkalmara
Quote
#378 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Basil 2021-10-15 18:51
"I was so pumped to be asked to the party," Leguizamo mentioned in an announcement.
Eternals 2021 full movie: https://www.eternals2movie.net/
Quote
#377 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Deanna 2021-10-15 17:16
Wow that was unusual. I just wrote an extremely long
comment but after I clicked submit my comment didn't appear.
Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to say wonderful blog!


Here is my homepage: สล็อตโรม่า: https://okwin77.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87/
Quote
#376 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Antonio 2021-10-14 17:33
Simply desire to say your article is as astonishing.
The clearness for your submit is simply excellent and
i can assume you're a professional in this subject. Well with your
permission alloiw me to rab your RSS feed to stay uup to date
with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.


Alsso visit my page; Darin: http://missouri.Bizhwy.com/preferred-pest-control-llc-id9301.php
Quote
#375 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Brooks 2021-10-13 21:04
I'm gone to tell my little brother, that he should
also visit this blog on regular basis to take updated from most recent news.


My homepage - slot online: http://matriculate.pedagogica.edu.sv/webalizer/slot/
Quote
#374 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Ellie 2021-10-12 18:54
Ꮪpot on with this write-up, I actually believe that this web site needѕ a great deal more attentіon. I'll probably be rеturning to ѕee more, thanks for
thhe advice!

My website; 먹튀검증사이트: http://www.zedia.net/arbour/Yapig/view.php?gid=6&phid=17
Quote
#373 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Geneva 2021-10-10 08:32
Hey very nice site!! Guy .. Beautiful .. Superb ..

I'll bookmark your blog and take the feeds also?
I am satisfied to seek out a lot of useful information here within the publish, we need work out
extra techniques in this regard, thanks for sharing.
. . . . .

my webpage - สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ไม่มีขั้นต่ำ: https://Okwin55.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1-%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%95roma-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%aa/
Quote
#372 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Dean 2021-10-10 06:05
Excellent aгticlе. I'm going through some of these issues
as well..

Аlso viisit my website - Live Draw: https://Minecraftathome.com/minecrafthome/view_profile.php?userid=15900305
Quote
#371 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Trisha 2021-10-09 14:00
You need to take part in a contest for one of the best websites on the net.
I am going to recommend this blog!

Feel free to visit my web site ... pg168: https://Okwin77.com/pg168/
Quote
#370 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Rufus 2021-10-09 13:52
Ԝhаt's up everyone, it's mmy first go to see at this web page, and parɑgraph is genuinely fruitfuⅼ
in support of me, keep up posting such articles.


My homepage: Alda: https://Computerfit.at/doku.php?id=inte_net_ma_keting_tips_-_do_you_know_whe_e_you_pu_chase_s_a_e
Quote
#369 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Jeanne 2021-10-08 10:40
Thank you for any other excellent post. The place else may
just anyone get that kind of information in such an ideal approach of writing?
I have a presentation next week, and I'm on the search for such
info.

Have a look at my web page: เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์
เครดิตฟรี2021: https://Okwin77.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95pg-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD/
Quote
#368 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Joeann 2021-10-08 06:21
I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!

I'll go ahead and bookmark your website to come basck down the
road. All the best

Feel free to visit my site doctor Online service,: http://greensaharafarms.com/index.php/component/k2/itemlist/user/188468
Quote
#367 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Terry 2021-10-07 12:20
I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing posted at this website is really
good.

Feel free to surf to my website: สล็อตโรม่า: https://xn--m3ce4bjmct1evi.net/%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2/
Quote
#366 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Leo 2021-10-07 10:48
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted
to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts.
In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again very
soon!

Also visit my site - judi online: http://matriculate.pedagogica.edu.sv/webalizer/slot/index.html
Quote
#365 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Rodolfo 2021-10-06 15:27
Greetings from Los angeles! I'm bored to tears at work
so I decided to browse your website on my iphone during lunch break.
I enjoy the info you provide here and can't wait to take a look when I get home.

I'm amazed at how fast your blog loaded on my phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good blog!My blog - เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ เครดิตฟรี2021: https://okwin77.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95pg-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD/
Quote
#364 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Lynda 2021-09-23 19:42
It's the best time to make some plans for the future and it is time to
be happy. I have read this post and if I could
I want to suggest you few interesting things or tips.
Maybe you can write next articles referring to this article.
I wish to read more things about it!
Quote
#363 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Gay 2021-07-21 13:13
I am curious to find out what blog system you have been utilizing?
I'm having some small security problems with my latest
website and I'd like to find something more safeguarded.
Do you have any suggestions?

my web site; negotiations lawyers Las Vegas: https://raichattorneys.com/services/negotiations/
Quote
#362 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Walter 2021-07-21 01:55
I have been browsing on-line more than three hours as of late, but
I never found any interesting article like yours.
It's pretty price enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made excellent content as you probably did, the internet shall be much more helpful than ever before.


Also visit my web page ... car accident
attorneys Las Vegas: https://southwestinjurylaw.com/practice-areas/more-info/car-accident-law-firm/
Quote
#361 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Eli 2021-07-20 20:34
I think the admin of this site is truly working hard in favor of his site, since here every stuff is quality based stuff.


My homepage: hedge fund attorneys Las Vegas: https://raichattorneys.com/services/hedge-fund-attorney/
Quote
#360 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Emilia 2021-07-16 22:14
Hey! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
There's a lot of people that I think would really appreciate
your content. Please let me know. Thank you

My page ... therapeutics Houston: https://mirazonespa.com/hocatt-ozone-sauna
Quote
#359 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Lon 2021-07-15 17:44
It's impressive that you are getting ideas from this paragraph
as well as from our dialogue made at this place.

Also visit my blog post injury lawyers Las Vegas: https://southwestinjurylaw.com/practice-areas/areas-served/las-vegas/injury-law/
Quote
#358 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Christopher 2021-07-15 06:25
Hey There. I found your blog the use of msn. That is a very well written article.

I will make sure to bookmark it and come back to read more
of your useful info. Thank you for the post. I'll
certainly return.

my web-site ... business attorneys near me: https://raichattorneys.com/services/negotiations/
Quote
#357 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Timothy 2021-07-13 09:39
I will right away seize your rss feed as I
can not in finding your email subscription link or e-newsletter service.
Do you've any? Please permit me know in order that I may just subscribe.
Thanks.

Also visit my blog post - HummusBowls.com: https://hummusbowls.com/
Quote
#356 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Iris 2021-07-13 09:14
It's awesome to pay a visit this web page and reading the views of all colleagues on the
topic of this article, while I am also zealous of getting familiarity.My web site Hummus Bowls & Wraps: https://hummusbowls.com/
Quote

Add comment

Security code
Refresh