الحلقةEpisodi ( 7 )(7) المبحث

Tema e
الرابع katërt::


Lloji i sekrecionit (farës së) të mashkullit dhe sekrecionit të gruas, si dhe sqarimi i ndikimit që ata kanë në krijimin e
صفةfetusit, dhe ngjashmëria që vjen prej tyre: burrave dhe grave.

والشبه،

1 – 1 - حديث Hadithi أمi Ummu Selimitسليم:: حدَّثت
Ajo tregon se e ka pyetur të Dërguarin e Allahut
– Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të- në lidhje me gruan, se: a mundet ajo që të shikojë në gjumë ashtu siç mund të shikojë burri?! Dhe i Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – iu përgjigj: « إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل » Kuptimi: «إذاNëse ajo shikon diçka të tillë, duhet që të marrë gusul (lahet tërësisht)رأت»،فقالتأم Atëherë, Ummu Selimسليم tha:: “Më erdhi turp prej kësaj, prandaj i thashë: “Pse a mund të ndodhë diçka e tillë?! واستحييت” I Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – u përgjigj:

» نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وم

اء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا، أو سبق، يكون منه الشبه«

Kuptimi: «نعم،Patjetër. فمنE si do أينtë ndodhnin n   gjashmëritë, atëherë?! Lëngu i (fara) burrit është i trashë dhe i bardhë, ndërsaإن lëngu iماءlwngu ilwng  gruas ështëالرجلësht i hollë dhe iأصفر، verdhë, kështu që, فمنai që do dominojë mbi tjetrin apo do paraprijë, atij do i përngjajë edhe fëmijaأو» (1(1).).

سؤالKëtë pyetje të Ummu SelimitأمUmu   قد mund رواهta kenë përcjellë غيرهاedhe të tjerëأيضاً përveç saj, siç është:: منهم:أنس،Enesi,وأمسلمة، Ummu Selim,وعائشة، Aishja, وابنIbn عمر،Umeri. ورُويAi është transmetuar e përmbledhurنحوه edhe nga Khaula bint Hakimi..

وفيLidhur me këtë temë, është përcjellë هذاpo nga Enesi, Theubani, Ibn Abasi, Ibn Mes’udi, si dhe disa prej sahabëve (shoqëruesve) të Pejgamberit – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të cilët nuk janë përmendurالمبحثعن.

أماKy حديثhadith أمi Ummu Selimit ka ardhur me disa rrugë transmetimi, si për shembull::

الأولى E para:: سعيدNga Seid bin Eb Arube, ky nga k  Katade, ky عنngaأنس، Enesi, عنهاpastaj nga vetë ajo..

Gjendet te: مسلمMuslimi(2)(2)،, والنسائيNesaiu(3)(3)،,وابن Ibnماجة Maxhe(4)(4)،,Ibn   Ibn Ebi Shejbe(5)(5)،, وأحمدAhmedi(6)(6)،, وأبوEbu Ja’laيعلىJa’(7)(7)،, وأبوEbu عوانة Auana(8)(8)،, وابنIbn حبانHiban(9)(9)،, والبيهقي Bejhekiu(10)(10)،.كلهم Të gjithë e kanë marrë transmetimin nga rruga e Seid bin Ebi Arubeh, sipas tij dhe ngjashëm me të, مإلاpërveç disa transmetimeve që vijnë nga Seid bin Ebi Arubeh, të cilin e kanë konsideruar prej Musnedit të Enesit.أن

Ka thënë Neveviu në “El-Mexhmu’a”قالالنووي: “Siç përmblidhet në disa transmetime, Enesi, Aisheja, dhe Ummu Seleme kanë qenë të pranishëm të gjithë në këtë ngjarje."(11).).

وتعقبهMirëpo e këtë e ka kundërshtuar Hafidhi në “El-Fet’h”, duke thënë: “Ajo që është e dukshme, është se Enesi nuk ka qenë prezent kur ka ndodhur kjo histori, por e ka mësuar atë prej nënës së vet, Ummu Selimit”,përfundon fjala e tij. (12)

Gjithashtu, ka mundësi që ky të jetë një këndvështrim i tij (e nuk është kritikë ndaj Neveviut) në lidhje me Enesin dhe sa i përket përmendjes së këtij hadithi në Musnedin e tij,الحافظ(13)، فلعلme mendimin se ndoshta أنسEnesi كانe ka përmendur nënën e vet ose ndoshta nuk e ka përmendur atë, Allahu e di më mirë.

E الثانيةdyta:: Transmetimi që ka sjellë أحمد،Ahmedi, عنnga Ibn نمير،Nemiri, ky عنnga محمدMuhamed بنbin عمرو،Amr, عنnga أبيEbu سلمة،Selemeعنها e ky nga ajo(14)(14)،, مختصراًnë formë të shkurtuar..

*ومحمدMuhamed بنbin عمروAmrهو është ابنIbn علقمة،Alkame ((i cili është صدوق،saduk -i besueshëm - لهpor kaأوهام iluzione) (15) (15).).

وقدAtë e ka ndjekur edhe تابعهAbdulazizبن bin رفيع، Rafi’u, عن nga Ebu Seleme, به،sipas tekstit të tij, أخرجه të cilin e ka transmetuar edhe الطبرانيTaberaniu(16)(16)،وعبدالعزيز dhe تابعهAbdulazizبن bin رفيع، Rafi’u ( (që është thikah -ثقة i sigurt) (17). (17).)

الثالثةE treta:: ماËshtë rruga që ka tرواهransmetuarأحمد Ahmedi - أيضاًgjithashtu - عن nga Ebu Mugirehأبي, i cili ka thënë: ثناالأوزاعي،Euzai na ka treguar, قالse:: ‘حدثنيMë ka thënë إسحاقIs’hakبن binعبدالله Abdullahبن bin أبيEbu طلحةTalha el-الأنصاري،Ensari, عنe ai nga جدتهgjyshja e tij أمسليم،Ummu Selim, قالتe cila ka thënë::كان ajo ishte komshie meمجاورةسلمة، Ummu Selemen, gruan e Profetit – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – kështu që زوجkur ajo (Ummu Selimi) hyri tek Ummu Selemeh, hyri edhe i Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -... Dhe këtu nuk është përmendur fare çështja e lëngut (farës) të burrit apo të gruas,por Ummu Selemeja e pyeti direkt të Dërguarin e Allahut:: - “A النبيkanë edhe gratë lëng?!” Ai tha: «: « نعم، فأنى يشبههن الولد! إنما هن شقائق الرجال » Kuptimi: «نعم،Po, patjetër, pasi si do t’u përngjasonte fëmija atyre?! Vërtet që gratë janë prej një origjine me burrat.فأنى»»(18(18).).

قالHejthemij ka thënë që këtëالهيثمي: " hadith e ر ka sjellë أحمد،Ahmedi, e وهوështë në Sahih me shkurtesa; gjithashtu, se فيIs’haku لمnuk e kaيسمع dëgjuar këtë منnga أمUmu Selimiسليم"(19"(19).).

وقالNdërsa Ebu أبوحاتمHatimi, kur ështëوقد سئلpyetur عنnë lidhje me këtë هذاالحديثhadith, – : "ka thënë: "إسحاقIs’hak بنbin عبداللهAbdullah بنbin أبيEbi طلحة،Talha, kur merr nga Ummu Selim është “mursel-عنjo i drejtpërdrejtëأم"(20).",(20) وعليهqë nënkupton se është “munkati’- i shkëputur”فهو..

Hadithi është tranmetuar edhe ngaوقدأخرجهDa Darimiu(21)(21)، dhe وأبوEbu عوانةAuana(22)(22)، منe kanë marrë transmetimin të dy ngaطريق rruga eمحمد Muhamed بنbinكثير، Kethirit, nga عنالأوزاعي،Euzai, عنه،nga ai, عنnga أنس،Enesi, مثلهidentik..

*ومحمدMuhamed بن bin كثيرKethir هوështë ابنIbn Ebi Ata eth-Thekafijأبيعطاءالثقفي، dhe konsiderohet (صدوق،saduk’ – i besueshëm, por gabon sكثيرhumëالغلط) (23.(23).)

إلاMegjithatë, atë eka     عكرمة ka ndjekur Ikrime بنbinعمار، Amar, ngaعنإسحاق Is’hak بنbinأبي Ebu طلحة،Talha, عنnga أنس، Enesi,أخرجه duke e transmetuar Muslimiمسلم(24)(24)،, وأبوdhe Ebuعوانة Auana(25)(25)،, dhe të dy e kanë marrë transmetimin منnga طريق،rruga e عكرمة،Ikrimeبهs bashkë me të..

Pلكنهor ai ka thënëقال:: جاءت “Erdhi Ummu Selimiأم tek i Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – dhe i tha – ndërkohë që Aishja عندهishte pranë tij –...-...،,” وليسdhe në këtë transmetim nuk është shprehjaفيهجملة: «: « إنما هن شقائق الرجال » Kuptimi«نعم،Vërtetqë gratë janë prej një origjine me burrat.فأنى»»لكن Por لهاargument për këtë është hadithi i شاهدمنحديثعائشةAishes الآتي- Allahu qoftë i kënaqur prej saj – si në vazhdim::

الرابعةE katërt:: ما Ajo që ka trرواهansmetuarالطبراني، Taberaniu,عن nga أحمد Ahmed بنbinعبدالوهاب Abdul-Uehab بن bin نجدةNexhde el-Hutijالحوطي،, عن ky nga أبيه،babai i tij,عن ngaإسماعيل Ismailبن bin عياش،Ajash, عنngaعبدالعزيز Abdulaziz بن bin[[عبيدUbejdu] (26)] الله،-llah(26), عنnga حكيمHakimابن bin Hakim حكيم[[بنbin] (27)](27)عبادIbadبن binحنيف، Hanif, عنnga Ebu أبيأمامةUmamete بنbin Sehl سهلبنbin حنيف،Hanif, nga ajoعنها،, sipas بنحوحديثhadithit أمسلمة Ummu Selemes, الآتي،siç do vijojë, إلاporأنهذاështëمطول më i gjatë..

وعبدالعزيزËshtëedhe Abdulaziz بنbin عبيدUbejdullah اللهبنbin صهيبSuhejb el-الحمصي،Humsij,قال për të cilin Hafidhi ka thënë që është فيهالحافظ: (daif – i dobëtضعيف،, dhe prej tij nuk ka transmetuar askush përveç Imail bin Ajashitلميرو.(28).)

وإسماعيلNdërsa Ismail بنbin عياش،Ajashi është (sadukصدوق - i besueshëm, në transmetimin e tij lidhur me njerëzit e vendit të vet, por i ngatërruar sa u përket të tjerëve jashtë tyreفي.29)،ومتن ndndëmdëdëpdkdlkdlkdfpkvnsdfkjnfdkëvnfdkvnsdfkvnfdëkصحيح، Ndërsa sa i përket tekstit të hadithit, ai është sahih – i saktë, të cilin e kanë tرواهransmetuar مسلمMuslimi وغيره،dhe të tjerë, كماsiç e kemi cekurتقدم..

________________________________________ ________________________________________

(1) (1) الطب “Tib en-Nebeuij ue Ilmul-hadith” (Mjekësia النبويprofetike والعلمdhe shkenca الحديث Hadithit”(3/370(3/370).).

(2) (2) صحيح Sahihu i Muslimit - كتابLibri iالحيض menstruacioneve - بابkapitulli: “وجوبObligimi i gruas që të lahet pas daljes së lëngut të saj”. (1/250 حhad. 311311).).

(3) (3) سنن Suneni i Nesaiutالنسائي - كتاب Libri iالطهارة pastërtisë - بابkapitulli: “غسلGusuli (larja totale) eالمرأة gruas ترىkur ajo shikonفيمنامهاëndrrat e saj atë që ماmund të shikojë dhe burri”يرىالرجل (1/122(1/122 حhad.195)195) مقتصراًi shkurtuar علىnë fillimin e tij, duke mos u përmendur shprehja “përngjasojë”أوله apo përshkrimin e llojit të lëngut (farës) ndërsan  në kapitullin: الفصل “Ndarja بينnë mesماء lëngut (farës) së burrit dhe asaj së gruasالرجل (1/155(1/155،, 166 166 حhad. 200)200)” ështëمقتصراً i shkurtuar, علىduke përmendur ذكرvetëm përshkrimin e dy llojeve të lëngjeve (farave) dhe fjalën “përngjasim” ,e cila gjendet në “Sunen el-Kubra”  në (عشرةDhjetë النساءgratë” fq.(169(169،-170170 حhad. 191191،192)-192) ashtu siç është i plotë.بتمامه

(4)(4) سننSuneni iابن Ibn Maxhes - كتاب Libri i الطهارةpastërtisë وسننهاdhe sunetet lidhur me të - باب kapitulli: Kur فيالمرأةgruaja ترىshikon فيمنامهاëndërrat e saj atë që مايرىshikon edhe një burrë”الرجل (1/197(1/197 حhad. 601601).).

(5) (5) مصنفKlasifikuar ngaابن Ibn Ebi أبيشيبةShejbe(1/80(1/80 ). ).

(6) (6) المسند Në “el-Musned”(3/121 (3/121،,199199،,282282).).

(7) (7) مسند Në Musnedin e Ebu Ja’las أبي(5/299،,426426،,451451 حhad. 29202920،, 31163116،, 31643164).).

(8) (8) مسند Në Musnedin e أبيEbu Auanas (1/289(1/289،, 290290).).

(9) (9) Në “الإحسانel-Ihsan” (2/241(2/241 حhad. 1161)1161) مختصراً i shkurtuar.. Si dheوفي(8/22(8/22 ح had. 61516151، - 6152)6152) بتمامه duke qenë i plotëفيالأولfillimin e vet..

(10) (10) السنن Në “Në Sunenin e  الكبرىel-Kubra”(1/169(1/169).).

(11) (11) فتح Në “Fet’hulالباري-Bari” (1/388)(1/388)ولم dhe nuk e kam gjetur dot sipas pretendimit të tij në asnjë përmbledhje.

(12) (12) فتح Në “Fet’hulالباري-Bari” (1/388 ). ).

(13) (13) ستأتي Do të përmendet فيحديثhadithin nga أنسEnesi..

(14) (14) المسند Në “Musned”(6/376(6/376 ). ).

(15) (15) تقريب Në “Tekrijb ue Tehdhijb” fq.(499(499).).

(16) (16) المعجم Në “Mu’xhemul-Kubra”(23/257ح had.532 532).).

(17) (17) تقريب Në “Tekrijb ue Tehdhijb” fq.(357 ). ).

(18) (18) المسند Në “Musned” (6/377)(6/377),  وفيهnë të cilin është edhe “el-Mugijre”,( por المغيرة)والظاهرme sa duket أنهështë një gabim shtypi, pasi e sakta duhet të jetë “Ebu el-Mugijreh”,( siç e ka sqaruar këtë edhe Shejhبينه Ahmed شاكرShakir në komentimin që i ka bërë Sunenit të Tirmidhiut (1/191).(1/191).

(19) (19) المجمع Në “El-Mexhma’a” (1/268(1/268 ). ).

(20) (20) العلل Në “El-Ilel” të Ibn Ebأبيi Hحاتمatimit(1/62(1/62 ح had.163).163). والمراسيل dhe “el-Merasil” po i tij fq.(13(13).).

(21) (21) سنن Suneni i Darimiutالدارمي (1/165(1/165 ). ).

(22) (22) مسند Në Musnedin e أبيEbu Auanas (1/290 ). ).

(23) (23) تقريب Në “Tekrijb ue Tehdhijb” fq. (504 ). ).

(24) (24) صحيح Në Sahihihun e Muslimit(1/250 (1/250 ح H 310 310 ). ).

(25) (25) مسند Në Musnedin e أبيEbu Auanas (1/290 ). ).

(26) (26) تحرف Gabim فيالمطبوعshtypi shtrembëruarإلىshtrresh(عبداللهAbdullah)،, والصوابndërsa e duhuraأنه duhet të jetë në مصغر،miniaturë “Ubejdullah”, كماashtu siç është përmendur në “Tehdhijb el-Kamil” في(1/320)،,وتهذيبه në “Tehdhijb”-in e vet(2/385) (2/385)،, si وتقريبdhe në “et-Tehdhijb ue Tekrijb”التهذيب..

(27) (27) تحرفت Ka ndryshuar gjatë botimit, dukeفي المطبوع،u shkruar “إلىnga”(عن)..

(28) (28) تقريب Në “Tekrijb ue Tehdhijb” fq. (358).).

 

(29) (29) تقريب Në “Tekrijb ue Tehdhijb” fq. (109).). 

Comments  

#1999 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Roxanne 2024-02-23 18:37
Yes! Finally someone writes about Local seo marketing experts: https://www.cyberschool.net.br/blog/index.php?nonjscomment=1&comment_itemid=880&comment_context=2163&comment_component=blog&comment_area=format_blog&blogpage=9 services .
Quote
#1998 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Ashly 2024-02-23 17:50
Hi, its pleasant article concerning media print, we
all understand media is a impressive source of information.

Feel free to visit my blog :: 広島 中古艇 買取: https://hinduismpedia.kailaasa.org/index.php?title=User:Merrill2132
Quote
#1997 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Thalia 2024-02-23 14:20
Hi to all, the contents existing at this website are in fact amazing
for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.My blog; roadside assistance: https://cheapautoinsuranceblog4.z4.web.core.windows.net/how-to-find-best-auto-insurance-agency-index-432.html
Quote
#1996 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Mary 2024-02-22 17:54
SR22 insurance is greater than just a formality; it is actually a lawful criteria
for sure drivers. It is actually necessary to recognize what causes the necessity for SR22 insurance.
Once you have SR22 insurance, it is essential to preserve a clean driving file.
Any sort of violation can result in more extreme penalties and also stretched SR22 insurance criteria.


Also visit my page: SR-22: https://id0futkc0ufd.compat.objectstorage.ap-melbourne-1.oraclecloud.com/sr22-insurance-pr-7/sr22-insurance-0106.html
Quote
#1995 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Monika 2024-02-20 23:08
%%

Here is my site https://www.penza-press.ru/volkswagen-touareg-polnyj-obzor-modeli-2021-goda.dhtm: https://www.penza-press.ru/volkswagen-touareg-polnyj-obzor-modeli-2021-goda.dhtm
Quote
#1994 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Vaughn 2024-02-20 18:55
%%

Here is my blog post ... http://www.mobilmusic.ru/cat.php?id=8: http://www.mobilmusic.ru/cat.php?id=8
Quote
#1993 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Hector 2024-02-18 01:11
This information is worth everyone's attention. When can I find out more?


Also visit my web-site; insurance deductibles: https://cheapautoinsuranceblog3.z4.web.core.windows.net/comparing-car-insurance-quotes-index-202.html
Quote
#1992 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Demetrius 2024-02-17 08:14
%%

Look at my web page https://www.pervo.ru/news/autonews/71581-preimuschestva-pokupki-gorodskogo-krossovera-haval-m6-i-ego-komplektacija.html: https://www.pervo.ru/news/autonews/71581-preimuschestva-pokupki-gorodskogo-krossovera-haval-m6-i-ego-komplektacija.html
Quote
#1991 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Sheree 2024-02-15 20:27
%%

Feel free to visit my web site mycelium-wallet.com: https://mycelium-wallet.com/
Quote
#1990 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Wallace 2024-02-15 16:00
%%

Look into my page: https://greasyfork.org/pl/scripts/440267-1v1-lol-aimbot-esp-wireframe-view/discussions/136213: https://greasyfork.org/pl/scripts/440267-1v1-lol-aimbot-esp-wireframe-view/discussions/136213
Quote
#1989 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Susanne 2024-02-15 15:55
%%

Feel free to visit my web-site; https://www.news11gujarati.com/thepokies-net-casino-2/: https://www.news11gujarati.com/thepokies-net-casino-2/
Quote
#1988 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Akilah 2024-02-15 09:42
Great delivery. Great arguments. Keep up the good work.


My homepage ... Medical advocacy and Outreach Child porn website: https://maoi.org/
Quote
#1987 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Geneva 2024-02-15 08:09
After downsizing my auto, I found lots on cheap Car insurance Las Vegas: https://car-insurance-las-vegas-donap-15.s3.ap-south-2.amazonaws.com/car-insurance-quotes-las-vegas.html insurance.

Smaller autos typically bring in lesser insurance coverage costs.
Quote
#1986 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Brigitte 2024-02-15 01:45
%%

Have a look at my webpage ... backpack-wallet.io: https://backpack-wallet.io/
Quote
#1985 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Vania 2024-02-14 14:42
Car Auto insurance Las Vegas: https://car-insurance-las-vegas-donap-22.s3.ap-northeast-3.amazonaws.com/las-vegas-insurance.html plan can easily deliver confidence.
Be sure you possess the coverage you require.
Quote
#1984 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Alejandrina 2024-02-14 12:51
%%

Stop by my blog: mycelium-wallet.com: https://mycelium-wallet.com/
Quote
#1983 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Ismael 2024-02-14 12:51
%%

Also visit my site: https://canberracomputerrepair.com.au/the-pokies-84-login-australia-guide-to-australian/: https://canberracomputerrepair.com.au/the-pokies-84-login-australia-guide-to-australian/
Quote
#1982 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Shawn 2024-01-29 13:09
Car Auto insurance quotes Whitfield County
GA: https://car-insurance-whitfield-county-ga-15.s3.ap-south-1.amazonaws.com/cheap-car-insurance-whitfield-county-ga.html is a critical component of being an accountable car driver.

Guarantee your plan depends on time.
Quote
#1981 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Keenan 2024-01-27 22:49
%%

Also visit my web site ... gsa indexer: https://taalib.ru/library/3-fikkh/28-fathul-ula
Quote
#1980 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Christy 2024-01-25 07:57
I pay a quick visit daily a few websites and websites to read content, except this webpage offers
quality based content.

Take a look at my website; Comprehensive automotive
policies: https://autoinsuranceblog24.z4.web.core.windows.net/how-to-find-good-auto-insurance-coverage-index-290.html
Quote
#1979 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Warren 2024-01-23 12:41
Auto insurance policy superiors can vary based upon your auto's version as well as
grow older. Consider this when choosing a Car insurance Buffalo Grove: https://car-insurance-buffalo-grove-illinois-17.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/auto-insurance-buffalo-grove-il.html.
Quote
#1978 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Fern 2024-01-17 03:55
My adventure along with cheap auto Car insurance Chicago: https://car-insurance-archer-heights-chicago-2.s3.us-east-2.amazonaws.com/sr22-chicago.html has been actually remarkably beneficial.

It's vital to read customer reviews just before opting for
a carrier.
Quote
#1977 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Antonetta 2024-01-16 18:18
Opting for the appropriate car Chicago insurance quotes: https://car-insurance-albany-park-chicago-15.s3.ap-south-2.amazonaws.com/car-insurance-quotes-chicago.html coverage may be as essential as selecting the best
auto. Take your time as well as pick prudently.
Quote
#1976 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Oliver 2024-01-13 08:54
I all the time used to study paragraph in news papers but now as I am a user of web
so from now I am using net for content, thanks
to web.

my homepage betaalbare
cyclophosphamide prijs: https://nilvamall.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=11807
Quote
#1975 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Doris 2024-01-12 00:51
Spot on with this write-up, I absolutely feel this website
needs a lot more attention. I'll probably be back again to read more, thanks for the info!


My homepage; Janis: https://www.ypnadri.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=848193
Quote
#1974 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Eric 2024-01-10 05:31
Woah! I'm really digging the template/theme of this
blog. It's simple, yet effective. A lot of times it's challenging to get that
"perfect balance" between superb usability and visual
appearance. I must say you have done a amazing job with this.
In addition, the blog loads super fast for me on Safari. Outstanding Blog!


Look into my homepage - butalbital caffeine apap: https://fioricetbuyonline.weebly.com
Quote
#1973 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Rae 2024-01-10 01:16
Wow, awesome blog structure! How lengthy have you ever been blogging for?
you make running a blog look easy. The full look of your web site is great,
as neatly as the content material!

Look into my homepage: pocket expenses: https://car-insurance-blog.s3.wasabisys.com/how-to-find-cheap-car-insurance-index-46.html
Quote
#1972 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Jolie 2024-01-07 06:47
I have actually discussed this blog post along with my coworkers as well
as close friends. It is actually too good certainly not to spread the phrase!My website - Cheap SR22 insurance: https://sr22-insurance-quotes-19.us-southeast-1.linodeobjects.com/sr22-insurance-031.html
Quote
#1971 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Amelia 2024-01-06 12:57
I came across your blog post by incident, however I'm so pleased I did.

This post was a goldmine of info.

Look at my page - Las Vegas auto insurance: https://car-insurance-las-vegas-nevada-8.s3.eu-west-3.amazonaws.com/car-insurance-las-vegas.html
Quote
#1970 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Antonietta 2024-01-05 10:41
As an environmentally mindful vehicle driver, I discovered cheap auto insurance policy for
my electricity auto. Some Palos Hills car insurance: https://car-insurance-palos-hills-illinois-13.s3.eu-south-2.amazonaws.com/car-insurance-palos-hills-il.html
carriers provide special prices for environmentally friendly
cars.
Quote
#1969 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Alejandrina 2024-01-01 11:46
Car van insurance: https://van-insurance-coverage-19.us-southeast-1.linodeobjects.com/van-insurance-072.html policy fees could be influenced through several variables.
Understand these to acquire the very best price.
Quote
#1968 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Jacquetta 2023-12-31 07:54
whoah this blog is fantastic i like studying your posts.

Keep up the great work! You know, a lot of persons are
hunting round for this info, you could aid them greatly.


My web blog average: https://autoinsuranceblog20.z4.web.core.windows.net/finding-best-insurance-company-index-15.html
Quote
#1967 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Shenna 2023-12-30 11:44
This is actually the type of information that ought to have to go popular.
Thank you for sharing your competence.

Also visit my web site; ron spinabella: https://ron-spinabella-2.s3.us-east-2.wasabisys.com/ron-spinabella-marketing.html
Quote
#1966 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Carin 2023-12-27 16:08
Lots of folks don't recognize just how much car
Insurance Palos
Hills IL: https://auto-insurance-palos-hills-illinois-20.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/sr22-insurance-palos-hills.html they need to have until it is actually far too late.
Talk with a qualified to know your dangers.
Quote
#1965 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Kourtney 2023-12-26 22:58
Ya, Anda bisa main judi gta 5 online slot machine glitch 2020: http://Www.autoinsure.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=wink123Plus.online
terbaik ini dengan pilihan provider yang pasti sangat
menarik dalam banyak hal.
Quote
#1964 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Milla 2023-12-23 02:19
Do not take too lightly the usefulness of excellent auto Insurance car Palos Hills: https://car-insurance-palos-hills-illinois-18.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/car-insurance-palos-hills-il.html.
It can easily create a big difference in a
collision.
Quote
#1963 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Almeda 2023-12-22 05:07
We absolutely love your blog and find many of your post's to be just
what I'm looking for. Does one offer guest writers to write content for
you? I wouldn't mind publishing a post or elaborating on many of the subjects you write about here.
Again, awesome web site!

Here is my homepage: cheapest type: https://autoinsuranceblog18.z14.web.core.windows.net/auto-insurance-comparison-shopping-index-853.html
Quote
#1962 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Chelsea 2023-12-21 23:51
Some auto Insurance agents
Palos Hills: https://auto-insurance-palos-hills-illinois-25.s3.me-south-1.amazonaws.com/car-insurance-palos-hills-il.html coverage deliver add-ons
like kerbside aid. Look at if these advantages are actually
worth the extra expense.
Quote
#1961 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Gus 2023-12-20 23:13
cialis order online india buy cialis in jb buy cialis online canada: https://doctorrvipfox.com/ cialis
online bestellen wo cheap cialis soft tabs
Quote
#1960 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Reece 2023-12-20 23:12
wo cialis online kaufen brand cialis 20 mg cialis 100mg online: https://doctorrvipfox.com/ buy liquid cialis online ez online pharmacy buy cialis usa
Quote
#1959 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Temeka 2023-12-19 13:23
%%

Feel free to surf to my site; казино вавада: https://vavadacasinoonline.win
Quote
#1958 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Cecila 2023-12-19 08:29
%%

Also visit my web-site: https://vavadacasinoonline.win/otzyvy: https://vavadacasinoonline.win/otzyvy
Quote
#1957 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Ola 2023-12-19 07:01
%%

Visit my web site: https://vavadacasinoonline.win: https://vavadacasinoonline.win
Quote
#1956 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Salvatore 2023-12-19 05:44
%%

My web page :: https://vavadasiteofficial.win: https://vavadasiteofficial.win
Quote
#1955 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Kazuko 2023-12-19 03:11
%%

Stop by my site: https://vavadasitecasino.win/otzyvy: https://vavadasitecasino.win/otzyvy
Quote
#1954 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Katherin 2023-12-18 23:39
%%

Also visit my page: https://vavadaonlineofficial.win/zerkalo: https://vavadaonlineofficial.win/zerkalo
Quote
#1953 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Randal 2023-12-17 11:55
Your message tested a few of my preconditioned ideas.
Thank you for using a fresh standpoint.

my website ... Cheap auto insurance: https://car-insurance-dallas-tx-23.s3.ap-east-1.amazonaws.com/car-insurance-dallas-tx.html
Quote
#1952 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Marylou 2023-12-16 07:01
Your enthusiasm for this subject lusters by means of in your creating.

It is actually an enjoyment to read such an educated article.


Look into my site; SR22
Insurance Illinois: https://sr22-insurance-chicago-illinois-8.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sr22-illinois-1.html
Quote
#1951 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Jayne 2023-12-15 18:28
It's regularly a delight ahead across a blog
site that certainly not just updates however additionally entertains.
Properly carried out on striking that balance!

Also visit my site; SR22 Insurance Chicago: https://sr22-insurance-chicago-illinois-9.s3.eu-central-1.amazonaws.com/sr22-insurance-illinois-1.html
Quote
#1950 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Domingo 2023-12-14 02:18
Your creating design is actually impressive. This is just one
of the few blog sites where I read through every word, throughout.
Kudos!

Here is my blog :: Insurance agency Santa
Ana: https://car-insurance-santa-ana-california-4.s3.us-west-2.amazonaws.com/sr22-insurance-santa-ana-ca.html
Quote
#1949 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Jerold 2023-12-13 16:21
Your composing style is actually impressive. This is among
minority weblogs where I read through every word, from start to complete.
Kudos!

Feel free to surf to my web blog - Auto insurance Santa Ana CA: https://car-insurance-santa-ana-california-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/cheap-car-insurance-santa-ana-ca.html
Quote
#1948 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Tabatha 2023-12-12 19:58
Thank you for losing light on an or else sophisticated subject.
The clarity in your message is commendable. Properly carried out!


my page; SR22 insurance: https://car-insurance-santa-ana-california-10.s3.eu-central-2.amazonaws.com/sr22-insurance-santa-ana-ca.html
Quote
#1947 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Luis 2023-12-12 07:55
I've been actually seeking information on this subject matter for a while,
as well as your blog post lastly responded to all my concerns.
Thanks for the thorough illustration!

Feel free to visit my blog post; Cheap
auto insurance: https://car-insurance-dallas-tx-24.s3.sa-east-1.amazonaws.com/sr22-dallas-tx.html
Quote
#1946 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Adolph 2023-12-11 01:57
Hi there, just wanted to say, I liked this article.
It was helpful. Keep on posting!

My blog post ... White label seo Resellers: https://Www.Pressadvantage.com/story/64150-lucid-leverage-a-forerunner-in-digital-public-relations-and-reputation-management
Quote
#1945 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Suzette 2023-12-09 10:46
Great site you have got here.. It's hard to find quality writing like yours nowadays.
I seriously appreciate people like you! Take care!!

Also visit my blog post :: market share: https://autoinsuranceblog16.z35.web.core.windows.net/shopping-for-auto-insurance-online-index-244.html
Quote
#1944 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Aracely 2023-12-06 13:22
I do not even understand how I stopped up here, but I believed this submit used to be good.
I do not understand who you might be however definitely you're going to a famous blogger should you
aren't already. Cheers!

My site; http://findbysize.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.s3.amazon.aw.com.s3-Website-us-west-1.amazonaws.com: http://Findbysize.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Www.s3.amazon.aw.com.s3-website-us-west-1.amazonaws.com
Quote
#1943 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Dexter 2023-12-06 06:10
Your final thought really tied everything together.
I appreciate the thought you take into structuring your
messages.

Also visit my website: Ron Spinabella: https://ron-spinabella-3.s3.us-west-1.wasabisys.com/ron-spinabella-marketing.html
Quote
#1942 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Jeana 2023-12-01 02:39
I'm gone to inform my little brother, that he should also pay a quick visit this webpage on regular basis
to get updated from hottest reports.

my web page - insurance premium: https://autoinsuranceblog15.z20.web.core.windows.net/auto-insurance-online-index-32.html
Quote
#1941 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Nadia 2023-11-25 13:17
Thanks for sharing such a good thought, article is pleasant, thats why
i have read it fully

Look at my page ... driving history: https://autoinsuranceblog14.z22.web.core.windows.net/usa-auto-insurance-index-644.html
Quote
#1940 LhaneBicMatthewQuirm 2023-11-23 16:11
регистрация кэт казино
регистрация кэт казино
Quote
#1939 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Ferne 2023-11-22 18:13
Aw, this was an incredibly nice post. Taking a
few minutes and actual effort to generate a very
good article… but what can I say… I procrastinate a lot and never manage to get nearly anything done.


My blog - Estratégias para aumentar os lucros
no Sweet Bonanza: http://xn--h50bx3t5h88bb4kk6gy7a.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=323581
Quote
#1938 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Eve 2023-11-22 16:57
hey there and thank you for your information – I've definitely picked up anything new
from right here. I did however expertise several technical
points using this site, since I experienced to reload the web site a
lot of times previous to I could get it
to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK?
Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your
placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.
Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective fascinating content.

Make sure you update this again soon.

Also visit my site ... Versão demo do Sweet Bonanza: https://slashtw.space/home.php?mod=space&uid=76837&do=profile&from=space
Quote
#1937 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Karissa 2023-11-22 16:53
Very good information. Lucky me I recently found your blog by accident (stumbleupon).
I've saved it for later!

Feel free to visit my webpage - Ativação do bônus Sweet Bonanza: http://www.issuekorea.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=115714
Quote
#1936 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Jina 2023-11-22 14:22
Very soon this site will be famous among all blogging and site-building visitors, due to it's
good articles or reviews

Feel free to surf to my blog post Jogue Sweet Bonanza: https://kosmetikinstitut-milla.de/user/ColleenPhelan/
Quote
#1935 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Wallace 2023-11-20 20:38
%%

my site: http://www.solariumforum1.de/index.php?thread/3108-wie-finde-ich-eine-gute-unterkunft-in-alicante/: http://www.solariumforum1.de/index.php?thread/3108-wie-finde-ich-eine-gute-unterkunft-in-alicante/
Quote
#1934 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Kerri 2023-11-20 18:34
%%

My website; http://real-man.ru/wp-content/uploads/2015/07/images-11.jpg/?paged=181: http://real-man.ru/wp-content/uploads/2015/07/images-11.jpg/?paged=181
Quote
#1933 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Fannie 2023-11-20 17:18
%%

My web site https://www.kindergartenexperte.de/forum/diskussion/kindergarten/vorschule-einschulung/khoteli-by-otkryt-kafe/: https://www.kindergartenexperte.de/forum/diskussion/kindergarten/vorschule-einschulung/khoteli-by-otkryt-kafe/
Quote
#1932 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Dwayne 2023-11-20 16:34
%%

Also visit my blog post ... казино старда: https://stardacasino-star.win
Quote
#1931 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Edison 2023-11-20 14:50
%%

Here is my blog post; http://paintball-keller-lev.de/viewtopic.php?f=3&t=99755: http://paintball-keller-lev.de/viewtopic.php?f=3&t=99755
Quote
#1930 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Christa 2023-11-20 14:16
%%

my web blog https://playpinup2023.win/: https://playpinup2023.win/
Quote
#1929 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Ulrich 2023-11-20 13:52
%%

My web blog ... https://stardacasino-star.win/otziv: https://stardacasino-star.win/otziv
Quote
#1928 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Rayford 2023-11-20 10:27
%%

Feel free to visit my web-site https://stardacasinostar.win: https://stardacasinostar.win
Quote
#1927 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Valencia 2023-11-20 09:47
%%

Also visit my web-site ... https://www.ontourequipment.com/forum/rahmen/test-title-2: https://www.ontourequipment.com/forum/rahmen/test-title-2
Quote
#1926 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Hans 2023-11-20 09:15
%%

Here is my blog post: https://playpinup2023.win/reg: https://playpinup2023.win/reg
Quote
#1925 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Hollis 2023-11-20 09:07
%%

Also visit my website; http://www.tanyusha100.ru/rubric/3133661/translate.yandex.ru/profile/www.translate.ru/Dictionary: http://www.tanyusha100.ru/rubric/3133661/translate.yandex.ru/profile/www.translate.ru/Dictionary
Quote
#1924 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Salvatore 2023-11-20 07:20
%%

Also visit my web site https://stardacasinoclick.win/zerkalo: https://stardacasinoclick.win/zerkalo
Quote
#1923 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Darryl 2023-11-20 04:31
%%

Also visit my web site ... https://stardacasinoopen.win: https://stardacasinoopen.win
Quote
#1922 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Florene 2023-11-20 01:58
%%

Also visit my page ... starda casino: https://stardacasino-open.win
Quote
#1921 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Niki 2023-11-20 01:33
%%

Take a look at my blog post :: http://rmk-chegd.ippk.ru/index.php/ozebsh/81-konkursy11/365-o-provedenii-konkursa-sajtov-pedagogicheskikh-rabotnikov: http://rmk-chegd.ippk.ru/index.php/ozebsh/81-konkursy11/365-o-provedenii-konkursa-sajtov-pedagogicheskikh-rabotnikov
Quote
#1920 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Georgianna 2023-11-20 00:59
%%

my web blog: рейтинг казино: https://world-casino133.win
Quote
#1919 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Holley 2023-11-19 21:31
%%

My page https://pinupcasinomain.win/otziv: https://pinupcasinomain.win/otziv
Quote
#1918 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Josephine 2023-11-19 20:18
%%

Feel free to surf to my site: http://rmk-chegd.ippk.ru/index.php/professionalnye-soobshchestva/rmo-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya/81-konkursy11/365-o-provedenii-konkursa-sajtov-pedagogicheskikh-rabotnikov: http://rmk-chegd.ippk.ru/index.php/professionalnye-soobshchestva/rmo-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya/81-konkursy11/365-o-provedenii-konkursa-sajtov-pedagogicheskikh-rabotnikov
Quote
#1917 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Billy 2023-11-19 16:26
%%

Feel free to surf to my homepage: https://mrtlce.blogspot.com/2022/11/: https://mrtlce.blogspot.com/2022/11/
Quote
#1916 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Jada 2023-11-18 12:26
Great article! That is the type of info
that are supposed to be shared across the net. Disgrace on Google for now not positioning this submit
higher! Come on over and consult with my web site .

Thank you =)

Here is my web blog - Máquina caça-níqueis Sweet Bonanza (Lorraine: http://mail.newlifekpc.org/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=4053162)
Quote
#1915 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Shawnee 2023-11-18 10:25
Definitely believe that that you stated. Your favorite justification seemed to be at the internet the
simplest factor to consider of. I say to you, I definitely get irked while other people
consider issues that they just do not recognise about.

You controlled to hit the nail upon the top and outlined out the entire thing
with Como ganhar no Sweet Bonanza (Marcella: http://vulteevaliant.com/index.php/User:FreyaGodley8) need side effect
, folks could take a signal. Will likely be again to get more.
Thanks
Quote
#1914 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Evan 2023-11-18 10:01
I like the helpful information you provide in your articles.
I'll bookmark your blog and check again here frequently.

I am quite sure I'll learn lots of new stuff right here!
Best of luck for the next!

Look into my homepage - Sweet Bonanza de Natal -
www.gfxbuild.com: https://www.gfxbuild.com/user/DeannaTipping36/ -
Quote
#1913 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Eliza 2023-11-18 09:35
Hurrah! In the end I got a website from where I be able to actually take helpful information concerning my study and knowledge.


Here is my homepage Melhores cassinos
para jogar o jogo de slot Sweet Bonanza: http://daeho-en.nso2net.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=138184
Quote
#1912 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Fredericka 2023-11-18 04:05
%%

Here is my blog post :: https://duhitop.ru/: https://duhitop.ru/
Quote
#1911 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Davis 2023-11-18 03:52
I would like to thank you for the efforts you have put in writing this
site. I'm hoping to check out the same high-grade content from you in the future as well.
In fact, your creative writing abilities has
inspired me to get my own, personal site now ;)

My homepage Affordable rates: https://autoinsuranceblog13.z35.web.core.windows.net/shopping-for-car-insurance-index-194.html
Quote
#1910 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Shirleen 2023-11-17 23:09
%%

My site - duhitop.ru: https://duhitop.ru/
Quote
#1909 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Chandra 2023-11-17 12:06
Hurrah! At last I got a website from where I be able to in fact
get useful data concerning my study and knowledge.


Feel free to visit my page; betano sweet bonanza: https://asosiy.com/index.php?subaction=userinfo&user=EOUVanessa
Quote
#1908 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Darryl 2023-11-17 11:28
What's up friends, its impressive post regarding educationand completely defined, keep it
up all the time.

Have a look at my homepage; Compra de bônus Sweet Bonanza (Marlys: http://modderbase.com/member.php?action=profile&uid=35987)
Quote
#1907 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Winona 2023-11-17 06:34
I do consider all the concepts you've presented in your post.

They are really convincing and will definitely work.
Still, the posts are very brief for beginners. May just
you please lengthen them a bit from subsequent time? Thanks for the post.Also visit my web blog; Sweet
Bonanza versión móvil: http://unimatrix01.digibase.ca/subjunction06/index.php?action=profile&u=173953
Quote
#1906 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Nannie 2023-11-17 05:31
I think this is one of the so much important info for me.

And i am happy studying your article. However should statement on some basic issues, The
site taste is wonderful, the articles is in point
of fact nice : D. Just right task, cheers

My webpage; Enlace de
Dulce Bonanza: http://mail.asexbox.com/user/Ashely0158/
Quote
#1905 LewisHakDichaelWab 2023-11-15 23:39
enchanting graphic.
https://crazysale.marketing/bookingcom.html
Quote
#1904 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Katherina 2023-11-15 07:28
Does your blog have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like
to shoot you an email. I've got some ideas for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great blog and I look forward to seeing it
improve over time.

My web-site ... Juego Dulce Bonanza: https://dadstreamer.com/community/profile/phoebestage123/
Quote
#1903 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Isis 2023-11-15 07:26
I'm impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that's
both equally educative and entertaining,
and without a doubt, you've hit the nail on the head.
The problem is something that not enough men and women are speaking intelligently about.
Now i'm very happy that I came across this during my search
for something regarding this.

Also visit my page; Juego Sweet Bonanza (Chara: https://cyberbookmarking.com/story15846738/es-posible-predecir-los-giros-en-sweet-bonanza)
Quote
#1902 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Paige 2023-11-15 06:09
I don't know whether it's just me or if everyone else experiencing problems with your
blog. It seems like some of the written text within your posts are running off the screen. Can someone else please comment and
let me know if this is happening to them as well? This
may be a problem with my browser because I've had this happen previously.
Thanks

Look into my web page; softswiss pragmatic play net sweet bonanza: https://easiestbookmarks.com/story15977544/emo%C3%A7%C3%A3o-e-do%C3%A7ura-descubra-os-pr%C3%AAmios-de-sweet-bonanza
Quote
#1901 BrandontorryMarceloJar 2023-11-14 12:08
комфи
Quote
#1900 StephenFeEdyLewisHak 2023-11-03 09:00
Really enjoyed this article, thanks for the great content!
Oracle Fusion Financials Online Training
Quote
#1899 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Roxie 2023-11-03 06:20
Your style is so unique compared to other people I have read stuff from.
Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I'll just book mark this page.


Here is my website ... daun 123: https://ctxt.io/2/AACQYGMgEw
Quote
#1898 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Jay 2023-11-03 05:06
Hi there, this weekend is fastidious for me, because this moment
i am reading this wonderful informative article here at
my home.

Feel free to visit my blog - download joker gaming: https://motogpdb.racing/wiki/Ikhtiar_Register_Di_Slot_Terpercaya
Quote
#1897 DichaelWabSliusrooky 2023-11-02 10:33
Наша компания предлагает тренажеры мтб 2 . Кинезитерапия, или лечебная физкультура, стала важной частью современной физиотерапии. Метод, который приобрел признание в этой сфере, создан доктором Сергеем Бубновским. Эта система использует тренажеры с блочным стеком, которые позволяют пациентам восстановить подвижность и укрепить мышцы после травмирования, медицинских операций или заболеваний. Оборудование, используемое в этом методе, специально изготовлено для обеспечения безопасного и эффективного восстановления, с упором на активное участие больного в собственном процессе выздоровления. Система Бубновского показала себя как успешное направление физиотерапии.
Quote
#1896 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Kathi 2023-11-02 09:55
magnificent put up, very informative. I'm wondering why the other
specialists of this sector don't notice this. You should proceed your writing.
I'm sure, you've a great readers' base already!

Also visit my site ... daun123: https://fnote.me/notes/0F4acX
Quote
#1895 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Lucy 2023-11-02 01:04
Hello, I read your blogs daily. Your story-telling style is awesome, keep up the good work!


my site: daun123 slot: https://learn.centa.org/forums/users/chinskin96/
Quote
#1894 ShaneBicJamestaw 2023-11-01 17:38
Great looking site http://amar-sain.ru/news/pages/1xbet_promokod_pri_registracii___aktualnuy_segodnya.html . Think you did a bunch of your very own html coding
Quote
#1893 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Antje 2023-11-01 10:36
I'm not sure where you are getting your information, but good topic.
I needs to spend some time learning more or understanding more.

Thanks for excellent info I was looking for this info for my mission.

my blog Ron Spinabella: https://docs.google.com/document/d/1n7_aqPrHkOeWK2RCu0qz-fkrip9YEhta-d5Ng80ohuo/pub
Quote
#1892 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Marita 2023-10-28 04:10
My brother suggested I may like this website.
He used to be entirely right. This post truly made my day.

You can not believe just how so much time I had spent for this info!
Thanks!

My website - Order Fioricet Onlne: http://fioricetdelivery.com
Quote
#1891 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Johnette 2023-10-27 06:42
%%

Feel free to surf to my website - kvartiravminske.by: https://kvartiravminske.by/
Quote
#1890 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Ernestina 2023-10-27 04:20
%%

Feel free to surf to my web-site - https://fairspin.app/de/mobile-casino: https://fairspin.app/de/mobile-casino
Quote
#1889 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Melanie 2023-10-27 02:59
%%

Feel free to surf to my webpage :: https://kvartiravminske.by: https://kvartiravminske.by/
Quote
#1888 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Ricky 2023-10-27 01:33
%%

my blog ... https://fairspin.app/sk/money-game: https://fairspin.app/sk/money-game
Quote
#1887 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Blondell 2023-10-26 19:07
Amazing blog! Do you have any tips for aspiring writers?
I'm hoping too start my own blog soon but I'm a little lost on everything.
Would yoou prpose starting with a free platform like Wordpress or go for a
paid option? There are so many choices out there that I'm competely overwhelmed ..
Any ideas? Thanks a lot!

My web blog :: acoustic consultant tampa: https://Www.Facebook.com/rmlacoustics
Quote
#1886 OLaneBicSliusrooky 2023-10-22 13:26
https://bride-shop.co.uk/
Wedding Dresses & Bridal Gowns
Quote
#1885 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Ray 2023-10-17 11:17
Hey There. I discovered your weblog using msn. That is a very smartly written article.
I will be sure to bookmark it and come back to read more of your helpful info.
Thank you for the post. I'll certainly return.

Stop by my blog average cost: https://autoinsuranceblog10.z27.web.core.windows.net/auto-insurance-online-index-40.html
Quote
#1884 EarnestAmibeFobertEleft 2023-10-17 10:26
http://thekeystoneweb.blogspot.com/2021/03/temporary-and-disposable-phone-numbers.html
Quote
#1883 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Millard 2023-10-17 08:59
I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep
it up! I'll go ahead and bookmark your website to
come back later on. Many thanks

Here is my web blog :: ads508: https://www.metal-archives.com/users/ads508bet
Quote
#1882 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Myra 2023-10-17 04:13
Great post. I was checking constantly this blog and I'm impressed!
Very useful info specifically the last part :
) I care for such information a lot. I was seeking this particular info for a very long time.
Thank you and good luck.

My homepage cat-casino-jjr.buzz: https://cat-casino-jjr.buzz/
Quote
#1881 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Tandy 2023-10-15 00:57
%%

My web page - https://ramblermails.com/: https://ramblermails.com/
Quote
#1880 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Alfred 2023-10-13 04:09
Hurrah, that's what I was looking premium for drivers: https://autoinsuranceblog9.z38.web.core.windows.net/auto-insurance-basics-index-873.html, what a material!
existing here at this blog, thanks admin of this site.
Quote
#1879 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Aundrea 2023-10-11 17:02
%%

My web-site :: ramblermails.com: https://ramblermails.com/
Quote
#1878 Ipod Nano 6Th Generation ReviewNida 2023-10-11 04:19
Wow, superb blog layout! How long hve you beeen blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your site iss magnificent, as welkl as the content!


my webpage https://www.nanoshel.Com: https://www.nanoshel.com/
Quote
#1877 LhaneBicLewisHak 2023-10-10 23:48
официальный сайт кэт казино
мобильная версия cat casino
Quote
#1876 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Agustin 2023-10-10 20:14
Pay only for the minutes you use, billed document translation from
english to russian: http://Excionglobal.com/board/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=325769 your credit card.
Quote
#1875 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Sienna 2023-10-10 02:25
Hey there! I just wanted to ask if you ever have any
issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of
hard work due to no backup. Do you have any solutions to prevent hackers?Also visit my webpage :: Emergency Plumber: https://emergencyplumber10.z19.web.core.windows.net/emergency-plumber-index-125.html
Quote
#1874 StevesnprowsKennethDap 2023-10-09 22:14
XVideos XXX
Porno XXX Porno
http://images.google.com.sg/url?q=https://isoporno.com/http://maps.google.lt/url?q=https://isoporno.com/http://images.google.am/url?q=https://isoporno.com/http://images.google.com.bh/url?q=https://isoporno.com/http://cse.google.pn/url?q=https://isoporno.com/
Quote
#1873 ВeithhatStevenprows 2023-10-09 21:48
isoporno.com
Porno Porno Sex Videos
http://www.google.com.ec/url?q=https://isoporno.com/https://www.google.lu/url?q=https://isoporno.com/http://cse.google.ru/url?q=https://isoporno.com/http://www.google.ee/url?q=https://isoporno.com/http://cse.google.ne/url?q=https://isoporno.com/
Quote
#1872 StevenprowsStevenprows 2023-10-09 19:10
KennethDap
https://degentevakana.com/blogs/view/299167
https://www.curezone.org/blogs/fm.asp?i=2461743
https://www.anscarsales.com.au/forum/general-discussions/what-do-you-think-about-watching-adult-videos-on-a-regular-basis-does-it-interfere-with-your-personal-life
https://bestnba2k16coins.activeboard.com/t69851115/how-do-you-feel-about-porn/
https://friep-kweiancy-kliups.yolasite.com/
http://www.spira-liga.de/include.php?path=forumsthread&threadid=3207&entries=0#post3252
https://www.pickmemo.com/read-blog/222653
https://www.myidsocial.com/read-blog/13012
https://www.storeboard.com/blogs/lifestyle/sex-at-work-navigating-the-complex-terrain/5654855
https://www.catchingfirestc.com/group/young-adult-group/discussion/18fdedba-4c9d-430c-85fa-22c53019eacb?commentId=a332f5e4-d541-4432-9323-63a85fbdb4c0
Quote
#1871 RpvenprowsKennethDap 2023-10-09 17:10
Stevesnprows
https://bbs.heyshell.com/forum.php?mod=viewthread&tid=24666
https://talkotive.com/read-blog/97260
https://demo.hedgedoc.org/s/IIKkjPLqo
https://theomnibuzz.com/navigating-the-allure-of-relationships-between-young-men-and-mature-women/
https://www.myidsocial.com/read-blog/13012
https://wiwonder.com/read-blog/35175
https://wickedleeks.riverford.co.uk/news/riverford-completes-sale-of-shares-from-guy-singh-watson/?comment_posted=true#comment-6647
https://blogs.wellesley.edu/fren35901sp15/2015/03/01/the-u-s-japan-express/comment-page-4/#comment-38188
https://crosstec.org/en/forums/31-tips-tricks/137215-where-is-the-best-place-to-watch-adult-m.html
https://www.brabbels.com/zwangerschaps-forum/3e-trimester/79473-where-is-the-best-place-to-watch-adult-movies?ok=1
Quote
#1870 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Darin 2023-10-09 13:32
Unfortunately, the Cleopatra Free Spins is the only bonus spherical on this slot machine.
The RTP maintains NetEnt’s commonplace at 96%, and the slot permits
you to win as much as 20 free spins with an as much as 15x multiplier.


Also visit my webpage - Hilorich: https://Hilorich.bio/
Quote
#1869 Mrekullitë profetike - Episodi (7)Erin 2023-10-08 00:24
Let’s have a look at ten presentation translation from
english to russian: http://travelpoint.ge/user/GlennYxe3605/ services businesses in the USA.
Quote
#1868 StevenprowsKennethDap 2023-10-05 01:46
Sex Videos
Sex Videos Big Booty Porn Videos Adult Porn XXX
http://images.google.sm/url?q=https://isoporno.com/
https://maps.google.cg/url?q=https://isoporno.com/
http://images.google.com.om/url?q=https://isoporno.com/
http://cse.google.mn/url?q=https://isoporno.com/
http://images.google.mg/url?q=https://isoporno.com/

http://camdenyardslp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=isoporno.com
http://edgertonhealth.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=isoporno.com
http://teachingaboutplanetearth.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=isoporno.com
http://goddard.asia/__media__/js/netsoltrademark.php?d=isoporno.com
http://bundlesolutions.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=isoporno.com
Quote
#1867 hohle der lowen bitcoinbitcoin up betrug 2023-10-04 23:02
lunc crypto price prediction
xyo coin price prediction
digifinex
bridge arbitrum
xyo coin price prediction
rdbx stock price
shiba inu coin burn rate
big eyes coin price prediction
ontario teachers pension plan ftx
riviam stock
method man snoop dogg
webull
Meta Stock Price Prediction
Dogelon Mars Price Prediction 2030
Rivian Stock Price Prediction 2030
pulse x coin
Btc pulse
pulse x crypto price prediction
pulse x coin price
Amazon Stock Price Prediction 2025
Quote
#1866 ВeithhatKennethDap 2023-10-03 00:22
Adult Porn XXX
XXX Tube Videos Porn Hub Porno XXX
http://www.google.sh/url?q=https://isoporno.com/
http://images.google.com.cu/url?q=https://isoporno.com/
http://images.google.cd/url?q=https://isoporno.com/
http://images.google.de/url?q=https://isoporno.com/
http://cse.google.ps/url?q=https://isoporno.com/

http://betimesmarter.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=isoporno.com
http://openhousect.co/__media__/js/netsoltrademark.php?d=isoporno.com
http://ai4web.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=isoporno.com
http://discoverwesternsky.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=isoporno.com
http://cafepilipinas.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=isoporno.com
Quote

Add comment

Security code
Refresh